CAMSEC

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MFP). Aquesta comissió avaluarà, si s’escau, el rendiment acadèmic de l’estudiantat del Màster.

Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana d’Estudis de Postgrau
 3. El Coordinador o Coordinadora del Màster, que serà nomenat pel Degà o Degana amb l'aprovació de la Comissió Permanent de la FIB
 4. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions o, per delegació, el Tècnic o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant de secretari o secretària
 5. Un representant de cadascun dels mòduls del Màster, nomenat pel Degà o Degana a proposta del coordinador del Màster

Composició

 • Degà: Josep Fernández Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Coordinador del Màster i TFM: Enric Mayol Sarroca
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions o Tècnica de Gestió Responsable dels Màsters: José Manuel Diéguez Pérez o Maribel Gutiérrez Delgado

REPRESENTANTS DELS MÒDULS

 • Mòdul Genèric: Gemma García Calatayud
 • Mòdul de Tecnologia: Maria Pilar Almajano
 • Mòdul de Formació Professional: Antonio Hernández
 • Mòdul de Pràcticum: Maica Sanz