CAMSEC

Esteu aquí

Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Aquesta comissió actua en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, el reconeixement de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MFPS). Aquesta comissió avalua, si escau, el rendiment acadèmic de l’estudiantat del màster.

Aquesta comissió fa saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del màster sobre les quals la Comissió Permanent ha de prendre mesures.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El degà o degana, que la presideix.
 2. El vicedegà o vicedegana d’Estudis de Postgrau.
 3. El coordinador o coordinadora del màster, que és nomenat pel degà o degana amb l'aprovació de la Comissió Permanent de la FIB.
 4. El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB, o la persona que n’exerceix  les funcions, o per delegació el tècnic o tècnica responsable de la gestió dels estudis de màster o la persona que n’exerceix  les funcions, en qualsevol cas amb veu i sense vot i actuant com a secretari o secretària
 5. Un representant de cadascun dels mòduls del màster, nomenat pel degà o degana a proposta del coordinador o coordinadora del màster.

​Document de creació de comissions específiques per la C.P. de la FIB

Composició (gener 2024)

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Coordinador del Màster i TFM: Cristina Simarro Rodriguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o tècnica responsable de gestió dels estudis de màster: José Manuel Diéguez Pérez o Carme Bernaus Garcia

REPRESENTANTS DELS MÒDULS

 • Mòdul Genèric: Cristina Tudela Fabregat
 • Mòdul de Tecnologia: Cristina Simarro Rodriguez
 • Mòdul de Formació Professional: Antonio Hernandez Fernandez
 • Mòdul de Pràcticum: Maica Sanz Gómez