Treball de Fi de Grau

Esteu aquí

El Treball de Fi de Grau (TFG) es cursa en el semestre 8è. Consta de 18 crèdits ECTS (3 crèdits del curs de gestió de projectes i 15 crèdits del projecte pròpiament) i es pot realitzar a la Facultat, en una empresa (espanyola o estrangera) o en una altra universitat (espanyola o estrangera).

La FIB disposa de nombrosos convenis amb empreses i universitats estrangeres que faciliten a l’estudiant la possibilitat de realitzar el Treball de Fi de Grau en una d’aquestes modalitats i, fins i tot, aconseguir una doble titulació.

Avaluació del TFG

L'avaluació de les competències transversals es farà en base a uns indicadors que s'utilitzaran a les rúbriques d'avaluació, a més dels indicadors d'inici, seguiment i final.

Guia de l'estudiant

La FIB ha elaborat una guia en forma de preguntes que l'estudiant s'ha de plantejar en cadascuna de les fites d'avaluació.

Anàlisi de sostenibilitat

Un dels capítols de la memòria ha de ser un anàlisi de sostenibilitat del projecte. Recomanacions, videos explicatius i exemples d'informes de sostenibilitat: AKMA i inventarios

Et pot ser útil per realitzar el teu TFG consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Procediment

1. Inscripció del TFG

Es pot inscriure el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries i un mínim de tres assignatures obligatòries de l'especialitat.
La inscripció del TFG es fa via Racó, en una nova pestanya que apareix als estudiants que compleixen les condicions per fer el treball. La inscripció l'haurà d'acceptar el director o ponent i el responsable de l'especialitat.
El projecte estarà vinculat a l'especialitat del grau que estigui cursant l'estudiant i s'haurà d'especificar quines de les competències tècniques de l'especialitat es tractaran.

Període d'inscripció

1r quadrimestre: dilluns 05 setembre 2022 a dimecres 01 febrer 2023 - 23:59

2n quadrimestre: divendres 10 febrer 2023 a dijous 13 juliol 2023 - 23:59

 

2. Matrícula del TFG

Es pot matricular el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries, tant comunes com d'especialitat, i la inscripció del treball ha estat acceptada pel responsable d'especialitat.

La matrícula del TFG serà de 18 crèdits ECTS i inclourà Gestió de Projectes (GEP) de 3 crèdits ECTS i els 15 crèdits ECTS del propi treball.

Matrícula addicional

La matrícula addicional té validesa fins al torn d´octubre de 2021 si la matrícula s'ha formalitzat en el segon quadrimestre de l'any acadèmic (2020/2021-Q2).

La matrícula addicional té validesa fins al torn d'abril de 2022 si la matrícula s'ha formalitzat en el primer quadrimestre de l'any acadèmic (2021/2022-Q1).

 

3. Curs de GEP i Avaluació Inicial

GEP (Gestió de Projectes) és un curs semipresencial vinculat al treball de fi de grau que s'imparteix durant quatre setmanes en quan comença el curs lectiu.

L'objectiu del curs serà aprendre a fer una planificació de la feina a fer durant la realització del TFG. L'alumne haurà de generar un informe recollint els objectius, la planificació, l'abast, etc. Aquest informe s'haurà de presentar com un acte acadèmic dintre del curs GEP. El curs en si no serà presencial excepte aquesta presentació, que excepcionalment també es podrà fer via videoconferència.

 

Guia de GEP

 

La presentació s'avaluarà amb una rúbrica per part del director del projecte i el professorat de GEP i formarà part de la nota final del projecte. També dintre d'aquesta avaluació s'haurà de triar una data per la reunió de seguiment que es farà amb el director.

Rúbrica per la fita inicial (avaluació de la presentació de GEP)

 

4. Elegir Torn de Lectura

Cal elegir torn de lectura abans de la data límit marcada per a cada torn.

Si la defensa del TFG no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s'han d'abonar els serveis administratius. En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.
 

Dates límit per apuntar-se al torn de lectura

Torn d'octubre: dissabte 17 setembre 2022
Torn de gener: dimecres 14 desembre 2022
Torn d'abril: divendres 14 abril 2023
Torn de juny: divendres 26 maig 2023

 

5. Reunió de seguiment

S'ha de realitzar d'acord amb la planificació prevista a la fita inicial. L'estudiant ha de generar un informe que presentarà al director/ponent.

Aquest document s'avaluarà també utilitzant una rúbrica, novament tindrà un pes dintre de la nota final.

És imprescindible que l'estudiant faci la Reunió de Seguiment amb el seu director/ponent per poder defensar el TFG en el torn desitjat. En cas contrari, no se li assignarà tribunal i no podrà defensar el TFG.
 

Rúbrica per la fita de seguiment


Dates límit per fer reunió de seguiment

Del torn d'octubre: dissabte 17 setembre 2022
Del torn de gener: dimecres 14 desembre 2022
Del torn d'abril: divendres 14 abril 2023
Del torn de juny: divendres 26 maig 2023

 

6. Presentació de la memòria

Acabat el TFG l'estudiant ha de lliurar-ne la memòria de manera que el tribunal pugui disposar-ne amb un mínim d'una setmana d'antelació respecte a la data acordada per a la defensa. La memòria serà validada pel director/ponent a través del Racó; un cop fet això, passarà a estar automàticament accessible per als membres del tribunal.

 

7. Lectura del TFG

L'alumne haurà de defensar el seu treball en sessió pública davant d'un tribunal d'especialitat. El tribunal es nomenarà i es farà públic, com a mínim, quinze dies abans de la data prefixada per defensar el TFG, i estarà constituït per tres professors sènior de la FIB, que actuaran amb el rols de president, secretari i vocal. Els tribunals seran específics d'especialitat. Aquests tribunals actuaran dues vegades per semestre: la primera a mig semestre i la segona cap al final.

La nota final del TFG es calcularà a partir de l'avaluació de la presentació (mitjançant una rúbrica), la nota de l'avaluació inicial i la del seguiment.

Rúbrica per la fita final (defensa del projecte).

Períodes de lectura

Torn d'octubre: dilluns 17 octubre 2022 a divendres 21 octubre 2022
Torn de gener: dilluns 23 gener 2023 a divendres 27 gener 2023
Torn d'abril: dilluns 15 maig 2023 a divendres 19 maig 2023
Torn de juny: dilluns 26 juny 2023 a divendres 30 juny 2023

 

Si estàs interessat en reservar una aula, contacta amb


Premi FIB Alumni al millor Treball de Fi de Grau

 

Articles relacionats