Treball de Fi de Grau

Esteu aquí

El Treball de Fi de Grau (TFG) es cursa en el semestre 8è. Consta de 18 crèdits ECTS (3 crèdits del curs de gestió de projectes i 15 crèdits del projecte pròpiament) i es pot realitzar a la Facultat, en una empresa (espanyola o estrangera) o en una altra universitat (espanyola o estrangera).

La FIB disposa de nombrosos convenis amb empreses i universitats estrangeres que faciliten a l’estudiant la possibilitat de realitzar el Treball de Fi de Grau en una d’aquestes modalitats i, fins i tot, aconseguir una doble titulació.

Avaluació del TFG

L'avaluació de les competències transversals es farà en base a uns indicadors que s'utilitzaran a les rúbriques d'avaluació, a més dels indicadors d'inici, seguiment i final.

Guia de l'estudiant

La FIB ha elaborat una guia en forma de preguntes que l'estudiant s'ha de plantejar en cadascuna de les fites d'avaluació.

Anàlisi de sostenibilitat

Un dels capítols de la memòria ha de ser un anàlisi de sostenibilitat del projecte. Recomanacions, videos explicatius i exemples d'informes de sostenibilitat: AKMA i inventarios

Et pot ser útil per realitzar el teu TFG consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Procediment

1. Inscripció del TFG

Es pot inscriure el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries i un mínim de tres assignatures obligatòries de l'especialitat.
La inscripció del TFG es fa via Racó, en una nova pestanya que apareix als estudiants que compleixen les condicions per fer el treball. La inscripció l'haurà d'acceptar el director o ponent i el responsable de l'especialitat.
El projecte estarà vinculat a l'especialitat del grau que estigui cursant l'estudiant i s'haurà d'especificar quines de les competències tècniques de l'especialitat es tractaran.

Període d'inscripció

1r quadrimestre: dimarts 05 setembre 2023 to dijous 01 febrer 2024 - 23:59

2n quadrimestre: dissabte 10 febrer 2024 to dijous 11 juliol 2024 - 23:59

 

2. Matrícula del TFG

Es pot matricular el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries, tant comunes com d'especialitat, i la inscripció del treball ha estat acceptada pel responsable d'especialitat.

La matrícula del TFG serà de 18 crèdits ECTS i inclourà Gestió de Projectes (GEP) de 3 crèdits ECTS i els 15 crèdits ECTS del propi treball.

Matrícula addicional (torn extraordinari)

La matrícula addicional té validesa fins al torn extraordinari de curs acadèmic 2023/24-Q1 si la matrícula s'ha formalitzat el curs 2022/23-Q2.

La matrícula addicional té validesa fins al torn extraordinari de curs acadèmic 2023/24-Q2 si la matrícula s'ha formalitzat el curs 2023/24-Q1.

 

3. Curs de GEP i Avaluació Inicial

GEP (Gestió de Projectes) és un curs semipresencial vinculat al treball de fi de grau que s'imparteix durant quatre setmanes en quan comença el curs lectiu. Fent la matrícula del TFG estàs automàticament inscrit a GEP. 

L'objectiu del curs serà aprendre a fer una planificació de la feina a fer durant la realització del TFG. L'alumne haurà de generar un informe recollint els objectius, la planificació, l'abast, etc. Aquest informe s'haurà de presentar com un acte acadèmic dintre del curs GEP. El curs en si no serà presencial excepte aquesta presentació, que excepcionalment també es podrà fer via videoconferència.

 

Guia de GEP

 

La presentació s'avaluarà amb una rúbrica per part del director del projecte i el professorat de GEP i formarà part de la nota final del projecte. També dintre d'aquesta avaluació s'haurà de triar una data per la reunió de seguiment que es farà amb el director.

Rúbrica per la fita inicial (avaluació de la presentació de GEP)

 

4. Elegir Torn de Lectura

Cal elegir torn de lectura abans de la data límit marcada per a cada torn.

Si la defensa del TFG no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat (període ordinari), l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional (període extraordinari) en el quadrimestre següent, o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s'han d'abonar les taxes dels serveis administratius. En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.
 

Dates límit per apuntar-se al torn de lectura:

Període ordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: divendres 20 desembre 2024
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: divendres 23 maig 2025

Període extraordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: divendres 11 abril 2025
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: divendres 20 setembre 2024

 

5. Reunió de seguiment

S'ha de realitzar d'acord amb la planificació prevista a la fita inicial. L'estudiant ha de generar un informe que presentarà al director/ponent.

Aquest document s'avaluarà també utilitzant una rúbrica, novament tindrà un pes dintre de la nota final.

És imprescindible que l'estudiant faci la Reunió de Seguiment amb el seu director/ponent per poder defensar el TFG en el torn desitjat. En cas contrari, no se li assignarà tribunal i no podrà defensar el TFG.
 

Rúbrica per la fita de seguiment


Dates límit per fer reunió de seguiment

Període ordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: divendres 20 desembre 2024
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: divendres 23 maig 2025

Període extraordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: divendres 11 abril 2025
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: divendres 20 setembre 2024

 

6. Presentació de la memòria

Acabat el TFG l'estudiant ha de lliurar-ne la memòria de manera que el tribunal pugui disposar-ne amb un mínim d'una setmana d'antelació respecte a la data acordada per a la defensa. La memòria serà validada pel director/ponent a través del Racó; un cop fet això, passarà a estar automàticament accessible per als membres del tribunal.

 

7. Lectura del TFG

L'alumne haurà de defensar el seu treball en sessió pública davant d'un tribunal d'especialitat. El tribunal es nomenarà i es farà públic, com a mínim, quinze dies abans de la data prefixada per defensar el TFG, i estarà constituït per tres professors sènior de la FIB, que actuaran amb el rols de president, secretari i vocal. Els tribunals seran específics d'especialitat. Aquests tribunals actuaran dues vegades per semestre: la primera a mig semestre i la segona cap al final.

La nota final del TFG es calcularà a partir de l'avaluació de la presentació (mitjançant una rúbrica), la nota de l'avaluació inicial i la del seguiment.

Rúbrica per la fita final (defensa del projecte).

Període ordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: dilluns 20 gener 2025 to divendres 24 gener 2025
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: dimecres 25 juny 2025 to dimarts 01 juliol 2025

Període extraordinari

 • TFG matriculat al 1r quadrimestre: dilluns 12 maig 2025 to divendres 16 maig 2025
 • TFG matriculat al 2n quadrimestre: dilluns 21 octubre 2024 to divendres 25 octubre 2024

 

Si estàs interessat en reservar una aula, contacta amb .


Premi FIB Alumni al millor Treball de Fi de Grau

 

Articles relacionats