Rúbrica Fita Seguiment

No assolit No assolit amb el nivell suficient Assolit correctament Assolit amb excel·lència
Indicadors relacionats amb el projecte
Contextualització del projecte
Es defineix de forma adequada el context en el qual s'emmarca el TFG? Es descriu la forma en què es gestiona actualment el problema? S'analitza l'existència al mercat de productes similars o relacionats? Es justifiquen les tecnologies que s'utilitzaran?
L'alumne no ha contextualitzat correctament el treball. No ha analitzat problemes o productes similars existents en el mercat. No ha identificat prèviament les diferents opcions i tecnologies per solucionar el problema plantejat. La forma en què l'alumne ha contextualitzat el problema és ambigua i poc clara. Ha trobat en el mercat pocs problemes/productes similars relacionats. Ha identificat poques solucions i tecnologies per resoldre el problema. L'alumne defineix de forma adequada el context en el qual s'emmarca el TFG. Ha trobat en el mercat problemes/productes adients relacionats. Ha identificat adequadament les solucions i les tecnologies que poden ajudar a resoldre el problema. L'alumne ha definit de forma notable el context en el qual s'emmarca el TFG. Ha fet una anàlisi exhaustiva dels problemes o productes similars existents en el mercat. Ha identificat i comparat en profunditat les solucions i les tecnologies que pot utilitzar per resoldre el seu problema.
Planificació
S'han produït canvis respecte a la planificació inicial? Si és així, estan justificats i es presenta una planificació definitiva? Com afecten aquests els objectius o el desenvolupament del projecte? Com afecten aquests els costos del projecte? En quin punt de la planificació es troba el projecte?
L'estudiant no segueix la planificació inicial i per tant no identifica ni analitza eventuals desviacions. No té clara en quina etapa de la planificació es troba ni quant falta per finalitzar el projecte. L'estudiant segueix la planificació inicial, identificant eventuals desviacions però sense justificar-les. Sap en quina etapa de la planificació es troba però no és capaç d'estimar quant falta per finalitzar el projecte. L'estudiant segueix la planificació inicial, identificant i analitzant eventuals desviacions. Les desviacions estan justificades i es consideren en l'elaboració de la planificació final. L'estudiant exposa com afecten aquests canvis als objectius i costos del TFG, i té clar en quina etapa de la planificació es troba i quant falta per finalitzar el projecte. L'estudiant segueix la planificació inicial, identificant i analitzant eventuals desviacions. Les desviacions estan molt ben argumentades i es consideren en l'elaboració de la planificació final. L'estudiant analitza amb tot detall com afecten aquests canvis els objectius i costos del TFG i té clar en quina etapa de la planificació es troba i quant falta per finalitzar el projecte.
Metodologia i rigor
S'ha produït algun canvi en la metodologia proposada? Si és així, es justifica la nova metodologia?
No s'ha plantejat la conveniència de modificar els mètodes inicialment dissenyats. L'estudiant ha canviat la metodologia sense justificar els canvis. L'estudiant ha justificat els canvis dels mètodes inicials o la inutilitat de canviar-los. Ha justificat perfectament els canvis dels mètodes inicials o la inutilitat de canviar-los.
Anàlisi d'alternatives
S'analitzen diferents alternatives per resoldre el problema? Es justifica la opció adoptada?
No es considera cap mena d'alternativa ni es justifica el camí triat. Es consideren alternatives obviant-ne algunes d'importants. L'alternativa escollida no sembla la millor o no està prou justificada. Es considera una varietat suficient d'alternatives. L'alternativa escollida és la correcta i l'elecció està adequadament justificada. Considera pràcticament totes les alternatives raonables. L'alternativa escollida és la correcta i l'elecció està molt ben justificada.
Integració de coneixements
S'integren coneixements de diverses disciplines? Es proposen solucions creatives?
El TFG treballa un tema molt específic, aïllat de la resta de disciplines treballades al llarg dels estudis de grau. Les solucions proposades no tenen qualitat, no són clares ni concises, o no tenen res a veure amb el problema plantejat. L'estudiant ha treballat un tema molt específic, tocant de forma molt superficial altres disciplines treballades al llarg dels estudis de grau. Les solucions obtingudes són poc clares, es presenten desordenades, tenen menys qualitat de l'esperada, o resulten poc convincents per resoldre el problema plantejat. L'alumne ha desenvolupat el TFG combinant diverses disciplines treballades al llarg dels estudis de grau. En general, les solucions al treball són clares, concises i de qualitat. Gairebé totes són conseqüents amb el problema plantejat al TFG i el solucionen. L'alumne ha desenvolupat el TFG integrant de forma excel·lent diverses disciplines treballades al llarg dels estudis de grau, i ha estat capaç de proposar noves solucions que resolen perfectament el problema plantejat.
Identificació de lleis i regulacions
Els aspectes rellevants del projecte estan regulats per alguna llei o normativa? Si és així, el projecte compleix aquesta llei o normativa?
L'estudiant no considera el marc legal ni justifica el motiu pel qual no ho fa. L'estudiant esmenta alguna normativa, però sense concretar de quina manera afecta el seu projecte. L'estudiant identifica alguna regulació relacionada amb el seu projecte, o justifica satisfactòriament que el projecte no està afectat per cap regulació. L'estudiant fa un molt bon estudi de les diferents normatives relacionades amb el projecte, i destaca clarament quins són els apartats que l'afecten. Justifica que el projecte compleix les diferents normatives, o raona els motius d'un eventual incompliment.
Indicadors relacionats amb l'actitut
Implicació i presa de decisions
Ha tingut l'estudiant un comportament professional i ètic durant la realització del treball?
L'estudiant ha assistit a molt poques reunions amb el director del TFG o a cap. No ha completat la feina ni ha assolit tots els objectius fixats inicialment. No ha utilitzat procediments científics i tècnics o no els ha utilitzat amb rigor. L'estudiant ha assistit a gairebé totes les reunions amb el director del TFG. Ha fet la feina i ha assolit els objectius fixats inicialment amb motivació per part del director que l'ha hagut d'orientar en la utilització de procediments científics i tècnics amb rigor. L'estudiant ha assistit puntualment a totes les reunions amb el director del TFG. Mostra respecte i compromís amb la feina que fa i assoleix els objectius fixats inicialment. Utilitza procediments científics i tècnics amb rigor. L'estudiant ha assistit puntualment a totes les reunions amb el director del TFG. La majoria de reunions han estat concertades per iniciativa pròpia. Està molt motivat per la feina que fa, és respectuós i assoleix amb escreix els objectius fixats inicialment. Utilitza procediments científics i tècnics amb molt rigor.
Iniciativa i presa de decisions
Ha estat l'estudiant proactiu en les decisions preses? Ha sabut justificar-les? Ha tingut iniciativa a l'hora de realitzar el treball? Ha sabut enfrontar-se als obstacles i solucionar-los?
L'alumne no mostra interès en contactar amb el director/tutor, no fa propostes, i és el director/tutor qui ha de portar les regnes del treball. L'alumne no ha pensat en cap alternativa a la solució escollida. És el director/tutor qui ho ha hagut de fer. L'alumne, si bé mostra interès, manté poc contacte amb el director/tutor. Només fa alguna proposta de tant en tant (llei del mínim esforç). L'alumne havia pensat en poques alternatives a la solució escollida. El director/tutor n'ha proposat més i ha hagut d'ajudar a valorar i justificar les que s'han escollit. L'alumne es posa en contacte amb el director/tutor de manera usual i fa propostes per al treball amb la seva ajuda; té al cap algunes alternatives a la solució triada, i amb una petita ajuda del professor, ha escollit les més adequades, i les sap justificar. L'alumne manté contacte amb el director/tutor molt sovint, fa moltes propostes interessants i porta un ritme de treball satisfactori; té molt clares les alternatives a la solució triada, les valora i pot justificar perfectament perquè s'han escollit.