Premi FIB Alumni

Esteu aquí

Premi FIB Alumni al millor Treball de Fi de Grau

Bases convocatòria curs acadèmic 2021-2022

Què és el Premi FIB Alumni al millor Treball de Fi de Grau

Aquest Premi és un reconeixement que fa l’Associació d’Antics Alumnes de la FIB a l’estudiantat, el qual comporta una dotació econòmica de 1.000,00€ per a l’estudiantat que esdevé guardonat.

Qui pot participar-hi?

Pot participar en aquesta convocatòria l’estudiantat de la FIB que acompleixi les següents condicions:

  • Que hagi presentat durant el curs acadèmic 2021-2022 el Treball de Fi de Grau (TFG) en Enginyeria Informàtica.
  • Que hagi obtingut Matrícula d’Honor o 10 en l’avaluació del TFG.
  • Que el TFG no tingui cap requeriment de confidencialitat o impediment legal per publicar la memòria a través del servei de biblioteques de la UPC, així com per la difusió del resum del treball, en el cas que resulti guanyador.
  • Que sigui soci júnior o numerari del FIB Alumni.

Com i on es presenta la sol·licitud de participació?

Per optar a aquest premi, s’haurà de presentar via Racó un resum del TFG amb extensió màxima de dos fulls.

Per a més informació:

Termini de presentació

El termini màxim de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent, és el 28 d'octubre de 2022.

Jurat

Es crearà un jurat constituït per un membre del PDI de la FIB i dos representants de FIB Alumni, amb l’objectiu de seleccionar el millor projecte. Un dels representants de FIB Alumni serà un titulat durant els dos cursos anteriors al de la convocatòria. La decisió d’aquest jurat, la qual serà inapel·lable, es publicarà oportunament a la web de la FIB i de FIB Alumni.

Lliurament del Premi FIB Alumni

El lliurament del Premi FIB Alumni es realitzarà durant l’acte acadèmic on es lliuren les acreditacions al titulats del curs 2021-2022, a càrrec d’un representant de FIB Alumni.

Publicació i comunicació del premi

La FIB i el FIB Alumni podran realitzar accions de comunicació pública del premi atorgat a través d'Internet i qualsevol altres mitjans, utilitzant si ho estima convenient el nom i imatge del guanyador del premi, el títol, resum i enllaç a la memòria del treball fi de grau, i l’acte d’entrega. El guanyador haurà d'acceptar aquesta publicació sense exigir contraprestació alguna, a part del premi rebut.

Altres

Qualsevol imprevist que pugui sorgir l’interpretarà i resoldrà exclusivament FIB Alumni.

Pel fet de participar, l’estudiant assumeix íntegrament el contingut d'aquestes bases, autoritza a la FIB i a FIB Alumni a comprovar que acompleix les condicions per participar-hi i amb aquesta finalitat els autoritza a consultar les dades necessàries per comprovar aquest fet als que estiguin en possessió d’aquestes. L’estudiant renuncia a qualsevol reclamació contra la FIB o FIB Alumni relacionada amb la seva participació en la convocatòria del Premi i assumeix les responsabilitats que de la seva participació en el mateix se'n poguessin derivar.