Què és el Pràcticum?

El Pràcticum, a la UPC l’entenem com un element vertebrador del curs. Els continguts del mòdul genèric i del mòdul específic, impartits paral·lelament a l’estada en els centres de pràctiques, complementen la capacitació docent del futur professorat. Per tant, es pretén integrar l’experiència viscuda en un entorn real d’aprenentatge amb les competències treballades a l’aula universitària, per millorar així la seva adquisició. Constitueix per tant un model de pràctiques en alternança, altament eficaç en una formació professionalitzadora.

Les pràctiques obligatòries curriculars (denominades Pràcticum) estan emparades en un conveni marc signat entre el Departament d’Educació i la UPC.

A la UPC el Pràcticum té un pes de 14 dels 60 ECTS globals que formen el pla docent. Això comporta que l'estudiant ha de realitzar 210 h en els centres de pràctiques.

On es fa el Pràcticum?

L’estudiantat del màster realitzarà el pràcticum als centres acreditats com a “centres formadors” pel Departament d'Educació (consulta els centres formadors). L'assignació dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o en el cas de l'especialitat de Tecnologies Industrials (FP) per titulació universitària (tenint en compte les especialiats de professorat a les que habilita el títol universitari).  

No es pot realitzar el pràcticum en centres d'altres comunitats autònomes.

Quan es fa el Pràcticum?

L’estructura del pràcticum implica simultaniejar les classes presencials a la Universitat amb l’estada al centre de secundària. Per tant, aquest es realitza al llarg del curs acadèmic. L’horari a realitzar en els centres de pràctiques és de matins en l’especialitat de Tecnologia i pot ser matí o tarda en el cas de l’especialitat d'FP. El/la mentor/a del centre conjuntament amb el/la coordinador/a proposen un horari a l'estudiantat del Màster, tenint en compte:

  1. El pla d'estudis propossat per la Universitat.
  2. L’horari del centre i del tutor/a, i
  3. Les classes presencials a la Universitat.

Calendari

Les pràctiques es realitzaran al llarg del curs acadèmic. Des de la tercera setmana de novembre a finals de maig. No s’estableixen períodes tancats. L’estudiantat haurà d’acordar un horari setmanal, en funció de la disponibilitat del centre i el/la mentor/a i s’hauran de desenvolupar les tasques compreses en el pla de treball al llarg del curs. Hi ha un paral·lelisme entre el contingut de les assignatures i el desenvolupament de les pràctiques en el centre. En cap cas, es permet concentrar les pràctiques en unes poques setmanes, ja que l’objectiu és analitzar i aprendre de l’evolució d’un curs acadèmic.

L’estudiantat que opti per la via lenta, realitzarà les pràctiques durant el segon any.

Tutories durant el Pràcticum

Durant aquesta estada cada estudiant/a compta amb dos/dues tutors/es:

  1. Mentor/a de pràctiques: És el professor o professora del centre de secundària que vetlla per la realització de les pràctiques al llarg de l’estada. Intervé en l’avaluació de l’assignatura.
  2. Tutor/a UPC: Realitza un seguiment de l’estudiant/a durant el Pràcticum, i interactua amb el tutor/a de secundària per a garantir el bon desenvolupament del Pràcticum. 

Seminaris del Pràcticum

Tot i que les pràctiques es realitzen principalment en els centres docents, al llarg del curs es desenvolupen uns seminaris presencials de seguiment que integren i treballen continguts relacionats amb les diferents experiències de pràctiques.

Pràctiques en el propi centre

Els estudiants, que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics), caldrà que posin en coneixement a la Universitat aquest fet per tal d’articular un itinerari de pràctiques individualitzat i específic.

Convalidacions

El Pràcticum no és subjecte de cap convalidació.