Pràctiques en empresa

Esteu aquí

Les pràctiques per l'estudiantat constitueixen una activitat formativa sota la supervisió de la Facultat, l'objectiu de les quals és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals que facilitin la seva ocupabilitat.

El marc d'aquestes activitats són els anomenats Convenis de Cooperació Educativa, regulats pel Reial decret 592/2014 pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

Informació per a empreses

Amb les pràctiques acadèmiques externes, la Universitat brinda a les empreses l'oportunitat d'incorporar estudiants de darrers cursos per a l'exercici de la pràctica professional.

Més de 300 estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona participen cada any en el programa de pràctiques del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i dels diferents Màsters impartits per la Facultat.

Per poder establir un conveni de cooperació educativa, s'han de complir amb els següents requisits:

En el cas dels graus, per participar en un conveni és condició imprescindible que l'estudiant hagi superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació (120 crèdits).

Nombre màxim d'hores. En un mateix any acadèmic un estudiant, sigui de grau o màster, podrà realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques.

També s'estableix que el nombre màxim d'hores de pràctiques al llarg dels estudis serà de:

 • Graus (GEI i GIA): màxim de 1.800 hores
 • Màsters de 60 ECTS (MCYBERS): màxim de 600 hores
 • Màsters de 90 ECTS (MEI i MAI): màxim de 900 hores
 • Màsters de 120 ECTS (MIRI i MDS): màxim de 1.200 hores.

 

L'any acadèmic per als convenis comprèn el període que va del 16 de setembre de l'any natural en què comença el curs acadèmic fins al 15 de setembre de l'any següent.

ATENCIÓ: La data de finalització màxima dels convenis de pràctiques en modalitat TFE o extracurricular iniciats durant el curs 2023-2024 és el 21 de juny de 2024.

L'empresa abonarà directament a l'estudiant la remuneració acordada en el conveni.

L'import que han de percebre els estudiants no pot ser en cap cas inferior a (*):

10 €/hora bruts per a estudiants de grau
11 €/hora bruts per a estudiants de màster

(*) Nou preu per als convenis amb data d'inici a partir de l'1 de gener de 2023.

Per a l'estudiant són un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Aquesta retenció que ha de practicar l'empresa, és com a mínim d'un 2% atès que a efectes fiscals les Pràctiques Acadèmiques Externes s'equiparen a relacions de durada inferior a un any. L'empresa haurà de lliurar el corresponent certificat de retencions a l'estudiant.

Els convenis tindran una facturació, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, del 15,7% en concepte de despeses de gestió, així mateix l'IVA aplicable serà del 21%.

Propietat intel·lectual

Les empreses tenen la obligació d'incloure en el règim de la seguretat social als estudiants amb els què tenen formalitzat conveni. Més informació.

La documentació necessària per formalitzar un conveni és:

 • Conveni
 • Projecte formatiu

Avís important sobre la signatura de documents:

La signatura del conveni ha de ser electrònica.

Import/hora.Us recordem que l'import mínim que han de percebre els estudiants és de (*):

10 €/hora bruts per a estudiants de grau     
11 €/hora bruts per a estudiants de màster   

(*) Nou preu per als convenis amb data d'inici a partir de l'1 de gener de 2023.

No establirem convenis amb empreses que tinguin factures pendents d'abonar.

És obligatori fer arribar el conveni al centre 15 dies abans d'iniciar les pràctiques.

Procediment

Consulteu l'apartat Nova gestió pràctiques en empresa de la web de la FIB.


Cal tenir en compte que en els estudis de grau GEI i GIA, i en els de màster MEI, MAI i MIRI l’estudiant pot escollir entre realitzar pràctiques en modalitat curricular (pot implicar la realització del Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster i/o un reconeixement de crèdits) o extracurricular.

En el cas de voler cancel·lar un conveni, caldrà que us poseu en contacte amb l'oficina de convenis mitjançant l'adreça de correu electrònic: . 

Informació per a estudiants

Es poden fer en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.
L’estudiant que vulgui participar en una pràctica acadèmica externa ha de complir:

Estudiants de grau

 • En la data d’inici del conveni, haver superat 50% dels crèdits dels estudis que està cursant.
 • S’ha d'estar matriculat d'assignatures o bé del TFG.
 • Tenir assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. En el cas de majors de 28 anys, l'esmentada assegurança haurà de ser proporcionada pel propi estudiant.
 • No mantenir una relació contractual amb l'empresa en que es fan les pràctiques.

Estudiants de màster

 • S’ha d'estar matriculat d'assignatures o bé del TFM.
 • Tenir assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. En el cas de majors de 28 anys, l'esmentada assegurança haurà de ser proporcionada pel propi estudiant.
 • No mantenir una relació contractual amb l'empresa en que es fan les pràctiques.

Nombre màxim d'hores

En un mateix any acadèmic un estudiant podrà realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques.

També s'estableix que el nombre màxim d'hores de pràctiques al llarg dels estudis serà de:

 • Graus (GEI i GIA): màxim de 1.800 hores
 • Màsters de 60 ECTS (MCYBERS): màxim de 600 hores
 • Màsters de 90 ECTS (MEI i MAI): màxim de 900 hores
 • Màsters de 120 ECTS (MIRI i MDS): màxim de 1.200 hores.

L'any acadèmic per als convenis comprèn el període que va del 16 de setembre de l'any natural en què comença el curs acadèmic fins al 15 de setembre de l'any següent.

ATENCIÓ: La data de finalització màxima dels convenis de pràctiques en modalitat TFE o extracurricular iniciats durant el curs 2023-2024 és el 21 de juny de 2024.

En el conveni de cooperació educativa (CCE) que es signa cal indicar quina modalitat de pràctiques es realitzaran.
Els estudiants poden realitzar dos modalitats de pràctiques: curriculars i/o extracurriculars.

Pràctiques extracurriculars (graus i màsters)

No formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol de l’estudiant.

No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

Pràctiques curriculars (graus i màsters)

Es configuren com activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura, i són de caire optatiu. Això implica que s’han de matricular, han de tenir un tutor, i s’avaluen i qualifiquen.

Poden estar vinculades o no al TFG/TFM.

Pràctiques curriculars lligades a un TFG/TFM

En aquest cas, s'haurà de tramitar un conveni de cooperació educativa vinculat a la inscripció del TFG o TFM.

La càrrega de treball mínima que suposa fer només el TFG/TFM mitjançant pràctiques en empresa és de:

GEI: 375 hores
MAI: 450 hores
MEI, MIRI i MDS: 750 hores

Pràctiques curriculars no lligades al TFG/TFM

Independentment que les pràctiques curriculars estiguin lligades o no al TFG/TFM, l'estudiant podrà matricular-se de l'assignatura optativa Pràctiques Externes, de forma que:

 • En el cas del GEI i GIA, aquesta assignatura optativa pot tenir de 6 a 12 ECTS.
 • En el cas del MEI, el MAI i el MIRI, aquesta assignatura optativa pot tenir de 6 a 12 ECTS.
 • En el cas de l’MDS i MCYBERS, només es pot vincular la pràctica curricular al TFE, i no existeix l’assignatura optativa Pràctiques Externes (i per tant no existeix la possibilitat d’obtenir crèdits optatius amb les pràctiques externes).

En qualsevol cas 1 ECTS equival a 30 hores de dedicació.

Pràctiques a la pròpia UPC:

 • Seran sempre amb caràcter curricular.
 • El temps de dedicació a les pràctiques podrà ser de 5, 10, 15 o 20 hores setmanals.

Funcionament

Pràctiques curriculars lligades al TFG/TFM

Un cop iniciat el conveni cal inscriure el TFG/TFM de modalitat B.

Si, a més, es vol matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, el centre farà una prematrícula d'aquesta assignatura, que haurà de ser matriculada un cop formalitzat el conveni.

Pràctiques curriculars no lligades al TFG/TFM

El centre farà una prematrícula de l'assignatura Pràctiques Externes, que haurà de ser matriculada un cop formalitzat el conveni.

La Facultat d’Informàtica es reserva el dret de rebutjar la participació en un conveni, o bé la renovació d’un conveni ja existent, quan es consideri que el rendiment acadèmic d’un estudiant no s’ajusta als mínims establerts: un paràmetre de rendiment (entès com el quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats) superior a 0,50

L'empresa abonarà directament a l'estudiant la remuneració acordada en el conveni.

L'import que ha de percebre l'estudiant no pot ser en cap cas inferior a (*):

10 €/hora bruts per a estudiants de grau
11 €/hora bruts per a estudiants de màster

(*) Nou preu per als convenis amb data d'inici a partir de l'1 de gener de 2023.

En el cas de pràctiques acadèmiques a la UPC, el règim econòmic serà l’establert a la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC:

5 h/setmana: 175 euros
10 h/setmana: 350 euros
15 h/setmana: 525 euros
20 h/setmana: 700 euros

En el cas de pràctiques acadèmiques al Barcelona Supercomputing Center (BSC), a partir del curs 2021-2022, l'import que percebrà l'estudiant serà de:

8 €/hora bruts per a estudiants de grau
9 €/hora bruts per a estudiants de màster

Les pràctiques acadèmiques externes són per a l'estudiant un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i, per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).


Per iniciar unes pràctiques

Consulteu l'apartat Nova gestió pràctiques en empresa de la web de la FIB.

Avís important sobre la signatura de documents:

L'estudiant signarà el conveni electrònicament a través del portafirmes de la UPC.

NO s’accepten pràctiques que suposin la realització de feines diferents de les funcions relacionades amb les titulacions de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

A la finalització de les pràctiques
Un cop finalitzades les pràctiques, el tutor de l'empresa i l’estudiant han d'omplir un informe final a través del Racó.

Aquests informes són imprescindibles per a l’avaluació de les pràctiques.

El tutor acadèmic o tutora acadèmica de la universitat avaluarà la pràctica, atenent els informes de seguiment emesos pel tutor o la tutora de l'empresa o institució, i de l'informe final entregat per l'estudiant.

Pràctiques extracurriculars

Les pràctiques extracurriculars seran avaluades com a apte/no apte i seran incorporades al Suplement Europeu del Títol.

Pràctiques curriculars

Formen part de l'expedient acadèmic i s'avaluaran amb una nota numèrica i descriptiva, i computarà per a la nota mitjana.

Pràctiques curriculars lligades a un TFG/TFM

La matrícula del TFG o TFM s'ha de fer en el quadrimestre següent a la inscripció del TFG/TFM.
La nota de les pràctiques externes serà l’obtinguda en el TFG o TFM quan l’avaluació de la pràctica acadèmica externa hagi estat favorable. Si el resultat ha estat desfavorable, no es permetrà presentar el TFG/TFM i la qualificació de pràctiques externes i del TFG/TFM serà “No Presentat”.

Pràctiques curriculars no lligades a un TFG/TFM

Seran avaluades a partir de l’informe final realitzat pel tutor acadèmic o tutora acadèmica de les pràctiques, sent la nota de l’informe la que apareixerà com la qualificació de les pràctiques externes a l’expedient acadèmic. Aquest informe final sortirà dels informes presentats per l’estudiant i el tutor o tutora de l’empresa o institució.

Cal recordar que el TFG o TFM realitzat en modalitat B s'ha de defensar a la primera convocatòria de tribunals desprès de l'expiració del conveni amb l'empresa en què s'ha realitzat.

 

Normatives

A nivell estatal

Reial decret 592/2014 d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

A nivell UPC

Acord núm. 2022/05/13 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC. Document aprovat el 5 de juliol de 2022.

A nivell FIB

Normativa de pràctiques acadèmiques externes i normativa del treball de fi de titulació (GEIGCED, GIAMEIMIRIMAI, MDS).

Contactes


Pràctiques Acadèmiques Externes - Convenis de Cooperació Educativa

Telèfon
(34) 93 401 77 22
E-mail

Relacions externes (USIRE)

Telèfon
(34) 93 401 69 54
E-mail