Pràctiques en empresa

Esteu aquí

El 25 de febrer de 2021 entra en vigor la nova normativa de pràctiques acadèmiques externes. Aquesta pàgina està pendent d'actualització.

Les pràctiques per l’estudiantat constitueixen una activitat formativa sota la supervisió de la Facultat, l’objectiu de les quals és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals que facilitin la seva ocupabilitat.


El marc d'aquestes activitats són els anomenats Convenis de Cooperació Educativa, regulats pel Reial decret 592/2014 pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
 

D'acord amb la resolució 870/2020, de 3 de juny de 2020 del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes de la UPC, es permet la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, sempre que es compleixin les condicions establertes a la Resolució.

Les pràctiques acadèmiques en empresa es realitzaran preferentment mitjançant procediments no presencials. En els casos que aquestes no es puguin desenvolupar de forma no presencial, les empreses hauran d'omplir la declaració respecte el compliment de les normatives de seguretat i prevenció de riscos associats a la situació.

Informació per a empreses

Amb les pràctiques acadèmiques externes, la Universitat brinda a les empreses l'oportunitat d'incorporar estudiants de darrers cursos per a l'exercici de la pràctica professional.

Més de 300 estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona participen cada any en el programa de pràctiques del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) i dels diferents Màsters impartits per la Facultat.

Per poder establir un conveni de cooperació educativa, s'han de complir amb els següents requisits:

És condició imprescindible per participar en un conveni, que l'estudiant hagi superat almenys la meïtat dels crèdits de la titulació (120 crèdits en el GEI i 15 crèdits en els Màsters)

Nombre màxim d'hores:

En un mateix any acadèmic un estudiant podrà realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques.

També s'estableix que el nombre màxim d'hores de pràctiques al llarg dels estudis serà de:

 • GEI: màxim de 1.800 hores
 • Màster de 90 ECTS: màxim de 900 hores
 • Màster de 120 ECTS: màxim de 1.200 hores.

El curs acadèmic per convenis va del 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.
 

L'empresa abonarà directament a l'estudiant la remuneració acordada en el conveni.

L'import que han de percebre els estudiants no pot ser en cap cas inferior a:

9 €/hora bruts per a estudiants de Grau

10 €/hora bruts per a estudiants de Màster


Per a l'estudiant són un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Aquesta retenció que ha de practicar l'empresa, és com a mínim d'un 2% atès que a efectes fiscals les Pràctiques Acadèmiques Externes s'equiparen a relacions de durada inferior a un any. L'empresa haurà de lliurar el corresponent certificat de retencions a l'estudiant.

Els convenis tindran una facturació, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, del 15,7% en concepte de despeses de gestió, així mateix l'IVA aplicable serà del 21%.

Propietat intel·lectual

Les empreses tenen la obligació d'incloure en el règim de la seguretat social, a partir del dia 1 de juliol de 2013, als estudiants amb els què tenen formalitzat conveni. Més informació.

La documentació necessària per formalitzar un conveni és:

AVÍS IMPORTANT SOBRE LA SIGNATURA DE DOCUMENTS:

No pot haver en un mateix document signatures electròniques i manuscrites:

- Si es signa a mà, totes les signatures han de ser manuscrites.

- Si es signa electrònicament, totes les signatures han de ser electròniques.

Import/hora:

Us recordem que l'import mínim que han de percebre els estudiants és de:

9 €/hora bruts per a estudiants de Grau     

10 €/hora bruts per a estudiants de Màster   


No establirem convenis amb empreses que tinguin factures pendents d'abonar.

És obligatori portar el conveni al centre abans d'iniciar les pràctiques.

 1. Emplenar, imprimir i signar el conveni, 3 primers fulls (tots els camps són obligatoris). L'empresa i l'estudiant han de signar les 3 còpies.
 2. Emplenar, imprimir i signar pel tutor el Projecte Formatiu (estudiants de Grau) o Pla de Treball (estudiants de Master).
 3. Portar a l'oficina de convenis les còpies del conveni i el pla de formació/pla de treball per tal de donar-lo d'alta.

No s'acceptaran convenis sense el Projecte Formatiu.
Cal tenir en compte que en els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica i als màsters MEI, MAI i MIRI l’estudiant/a pot escollir entre realitzar pràctiques en modalitat curricular (implica la realització del Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster i tenen un reconeixement de crèdits) o extracurricular.

En el cas de voler cancel·lar un conveni, només caldrà que ens facin arribar la diligència de baixa per email a .

Diligència de baixa

 

Informació per a estudiants

Es poden fer en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional, i en la pròpia universitat.
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.
L’estudiant/a que vulgui participar en una pràctica acadèmica externa ha de complir:

Estudiants de Grau

 • En la data d’inici del conveni, haver superat 50% dels crèdits dels estudis que està cursant.
 • S’ha d'estar matriculat d'assignatures o bé TFG.

Estudiants de Màster

 • En la data d'inici del conveni, cal haver superat 15 crèdits del màster que està cursant
 • S’ha d'estar matriculat d'assignatures o bé TFM.

Nombre màxim d'hores:

En un mateix any acadèmic un estudiant podrà realitzar un màxim de 900 hores de pràctiques.

També s'estableix que el nombre màxim d'hores de pràctiques al llarg dels estudis serà de:

 • GEI: màxim de 1.800 hores
 • Màster de 90 ECTS: màxim de 900 hores
 • Màster de 120 ECTS: màxim de 1.200 hores.

El curs acadèmic per convenis va del 16 de setembre fins al 15 de setembre de l'any següent.

En el conveni de cooperació educativa (CCE) que es signa cal indicar quina modalitat de pràctiques es realitzaran.
Els estudiants poden realitzar dos modalitats de pràctiques: curriculars i/o extracurriculars.

Pràctiques extracurriculars (GEI i Màsters)

No formen part del pla d’estudis ni de l’expedient acadèmic. Tot i així s’incorporaran al Suplement Europeu al Títol de l’estudiant.

Pràctiques curriculars (GEI)

Estan incorporades en el currículum com a part optativa i es configuren com activitats acadèmiques que comporten:

 • La realització d'un Treball de Fi de Grau (TFG) de modalitat B amb un Conveni de Cooperació Educativa
 • El reconeixement de 12 crèdits optatius

La càrrega de treball mínima que suposa l'assignatura de Pràctiques en Empresa i el TFG és de 735 hores

Funcionament

 • Un cop iniciat el conveni, cal inscriure el TFG de modalitat B (sols es pot inscriure el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries comunes i un mínim de tres obligatòries de l'especialitat).
 • El centre farà una pre-matrícula de les pràctiques en empreses (12 crèdits ECTS optatius) que hauran de ser matriculats en el següent període de matrícula juntament amb el TFG (18 TFG + 12 optatius)

La Facultat d’Informàtica es reserva el dret de rebutjar la participació en un conveni, o bé la renovació d’un conveni ja existent, quan es consideri que el rendiment acadèmic d’un estudiant no s’ajusta als mínims establerts: un paràmetre de rendiment (entès com el quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats) superior a 0,50

Pràctiques curriculars (Màsters)

Estan incorporades en el currículum com a part optativa i es configuren com activitats acadèmiques que comporten:

 • La realització d'un Treball de Fi de Màster (TFM) de modalitat B amb un Conveni de Cooperació Educativa
 • El reconeixement de crèdits optatius

L'empresa abonarà directament a l'estudiant la remuneració acordada en el conveni.

L'import que han de percebre els estudiants no pot ser en cap cas inferior a:

9 €/hora bruts per a estudiants de Grau

10 €/hora bruts per a estudiants de Màster


Per a l'estudiant són un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i per tant, subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).Per iniciar unes pràctiques:
L’estudiant/a que vulgui realitzar unes pràctiques acadèmiques externes (curriculars o extracurriculars) ha de presentar a l’Àrea de Projectes i Relacions Externes (Edif. B6, 1a planta), una setmana abans de començar les pràctiques, els següents impresos emplenats i signats per l’empresa o institució i l’estudiant:

AVÍS IMPORTANT SOBRE LA SIGNATURA DE DOCUMENTS:

No pot haver en un mateix document signatures electròniques i manuscrites:

- Si es signa a mà, totes les signatures han de ser manuscrites.

- Si es signa electrònicament, totes les signatures han de ser electròniques.

Import/hora:

Us recordem que l'import mínim que han de percebre els estudiants és de:

9 €/hora bruts per a estudiants de Grau

10 €/hora bruts per a estudiants de Màster

NO s’accepten pràctiques que suposin la realització de feines diferents de les funcions que exerceix un Enginyer/a Informàtic.

A la finalització de les pràctiques:
Un cop finalitzades les pràctiques, l’estudiant ha de presentar els següents impresos emplenats i signats per l’empresa o institució i l’estudiant a l’Àrea de Projectes i Relacions Externes (Edif. B6, 1a planta):

 • Informe del tutor/a de l’empresa o institució.
 • Informe de l’estudiant o estudianta.

En el cas de que les pràctiques realitzades siguin curriculars cal presentar els informes abans de la lectura del TFG o TFM.

Aquests documents són imprescindibles per a l’avaluació de les pràctiques.

A partir del Projecte Formatiu inicialment proposat, l’informe del tutor/a de l’empresa o institució i l’informe de l’estudiant o estudianta, s'avaluaran les pràctiques com a favorables o desfavorables. Addicionalment,

Pràctiques Curriculars:

La matrícula del TFG o TFM, s'ha de fer en el quadrimestre següent a la inscripció del TFG.
La nota final de l'assignatura de Pràctiques en Empresa que hagin obtingut una avaluació favorable de les pràctiques, serà l’obtinguda en el TFG o TFM. Altrament, en el cas d'haver obtingut un resultat desfavorable o de no haver matriculat el TFG en el quadrimestre posterior a l'inici de les pràctiques, serà un suspens.

Cal recordar que el TFG o TFM realitzat en modalitat B s'ha de defensar a la primera convocatòria de tribunals desprès de l'expiració del conveni amb l'empresa en la que s'ha realitzat.


Pràctiques Extracurriculars:

Les pràctiques extracurriculars avaluades com a favorables seran incorporades al Suplement Europeu del Títol.

 

Normatives

A nivell estatal

Reial decret 592/2014 d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

A nivell UPC

Acord núm. 2020/05/54 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC. Document aprovat el 2 de juliol de 2020.

A nivell FIB

Normativa de pràctiques acadèmiques externes i normativa del treball de fi de titulació (GEI, GCEDMAI, MEI, MIRI).

Contactes


Pràctiques Acadèmiques Externes

Telèfon
(34) 93 401 77 22
E-mail

Relacions externes (USIRE)

Telèfon
(34) 93 401 69 55
E-mail

Vicedeganat de Relacions amb les Empreses

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail