Pla d'estudis

Esteu aquí

El pla d'estudis de Grau en Intel·ligència Artificial de la FIB ha estat aprovat en Junta de Facultat l'1 de juliol de 2020. Està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS:
 

  • 180 crèdits obligatoris
  • 42 crèdits optatius
  • 18 crèdits de Treball de Fi de Grau

Estructura del pla d'estudis

Grau universitari públic de quatre anys. Consta de 240 crèdits ECTS estructurats en vuit quadrimestres de 30 crèdits. La durada total dels estudis és de 4 anys. Durant els tres primers anys es cursen assignatures obligatòries i el quart any es poden fer assignatures optatives, mobilitat internacional o pràctiques a empresa. Finalment, els estudis es completen amb el Treball de Fi de Grau.

A continuació es presenta l'estructura del pla d'estudis del Grau en Intel·ligència Artificial de la FIB.

 

Quadrimestre 1

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 2

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 3

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 4

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 5

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 6

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 7

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Quadimestre 8

Treball de Fi de Grau
18 ECTS

Optativa / Pràctiques en empresa
6 ECTS

Optativa / Pràctiques en empresa
6 ECTS

Assignatures obligatòries

La següent figura mostra la distribució de les assignatures obligatòries en quadrimestres.
 

Quadrimestre 2
CAL
Càlcul
6 ECTS
IE
Introducció a l’Estadística
6 ECTS
PA2
Programació i Algorísmia 2
6 ECTS
IR
Introducció a la Robòtica
6 ECTS
MSS
Modelització i Simulació de Sistemes
6 ECTS
Quadrimestre 3
IAA
Introducció a l’Aprenentatge Automàtic
6 ECTS
ME
Modelització Estadística
6 ECTS
ABIA
Algoritmes Bàsics per la IA
6 ECTS
PSD
Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
6 ECTS
IBD
Introducció a les Bases de Dades
6 ECTS
Quadrimestre 4
XNDL
Xarxes Neuronals i Deep Learning
6 ECTS
OPT
Optimització
6 ECTS
PAA
Programació i Algorísmia Avançada
6 ECTS
PMAAD
Preprocessat i Models Avançats d’Anàlisi de Dades
6 ECTS
PLH
Processament del Llenguatge Humà
6 ECTS
Quadrimestre 5
APRNS
Aprenentatge per Reforç i No Supervisat
6 ECTS
TVD
Tractament de la Veu i el Diàleg
6 ECTS
VO
Visió per Ordinador
6 ECTS
CAP
Computació d’Altes Prestacions
6 ECTS
SBC
Sistemes Basats en el Coneixement
6 ECTS
Quadrimestre 6
AESIA
Aspectes Ètics i Socials de la Intel·ligència Artificial
6 ECTS
PIA
Projecte Integrat d’IA
6 ECTS
PAID
Processos d’Anàlisi Intel·ligent de Dades
6 ECTS
RA
Robòtica Avançada
6 ECTS
BDA
Bases de Dades Avançades
6 ECTS

Optativitat

L’optativitat es cursa durant el 7è i el 8è quadrimestre. Consta de 42 crèdits ECTS que es poden utilitzar per realitzar les activitats següents: