Modelització Estadística

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Departament
EIO
Model.lització estadística és la segona d'una seqüència de 4 assignatures del grau dedicades a l'estadística i les dades. Com a continuació de l'assignatura precedent introductòria en l'àmbit de la probabilitat i estadística, aquesta assignatura aporta formació en el sprincipals models estadístics que permeten extreure coneixement de les dades.

Les tècniques de model.lització estadística constitueixen un dels pilars fonamentals de l'àmbit del suport a la presa de decisions, i l'anàlisi intel.ligent de dades

En aquest curs es veuran els principals models multivariants predictius (model lineal general), i descriptius (anàlisi multivariant i clustering), així com nocions de disseny d'experiments que seran útils en la configuració dels conjunts de dades d'entrenament i validació dels models, no només per aquesta assignatura, sino també per les d'aprenentatge automàtic que també es veuen en el grau. S'inclou en el programa de l'assignatura eines de modelització dinàmica per dades amb caràcter temporal.

Les eines vistes en aquesta assignatura complementaran les vistes a aprenentatge automàtic i seran input imprescindible per les assignatures de la matèria anàlisi intelligent de dades i sistemes intel.ligents de suport a la presa de decisions.

Professorat

Responsable

 • Karina Gibert Oliveras ( )
 • Sergi Ramirez Mitjans ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Transversals

Transversals

 • CT3 [Avaluable] - Comunicació eficaç oral i escrita. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
 • CT4 [Avaluable] - Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • CT8 [Avaluable] - Perspectiva de gènere. Conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació mateixa, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat, i integrar les diverses necessitats i preferències per raó de sexe i gènere en el disseny de solucions i la resolució de problemes.

Bàsiques

 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències Tècniques

Específiques

 • CE01 - Resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics; estadística i optimització.
 • CE09 - Concebre, dissenyar i integrar sistemes d'anàlisi intel·ligent de dades amb aplicació en entorns de producció i de serveis.
 • CE20 - Triar i emprar Tècniques de Modelització estadística i anàlisi de dades, avaluant la calidad dels models, validant-i interpretant.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG2 - Utilitzar els coneixements fonamentals i metodologies de treball sòlides adquirits durant els estudis per adaptar-se als nous escenaris tecnològics de el futur.
 • CG4 - Raonar, analitzant la realitat i dissenyant algoritmes i formulacions que la modelin. Identificar problemes i construir solucions algorísmiques o matemàtiques vàlides, eventualment noves, integrant el coneixement multidisciplinari necessari, valorant diferents alternatives amb esperit crític, justificant les decisions preses, interpretant i sintetitzant els resultats en el context de l'domini d'aplicació i establint generalitzacions metodològiques a partir de aplicacions concretes.
 • CG8 - Observar un exercici ètic de la professió en totes les seves facetes, aplicant criteris ètics en el disseny de sistemes, algoritmes, experiments, utilització de dades, d'acord amb els sistemes ètics recomanats pels organismes nacionals i internacionals, amb especial èmfasi en seguretat, robustesa , privacitat, transparència, traçabilitat, prevenció de biaixos (de raça, gènere, religió, territori, etc.) i respecte als drets humans.

Objectius

 1. Dissenyar jocs de proves i d'entrenament solvents i orientats a objectius
  Competències relacionades: CG8, CT8, CB3, CE09,
 2. Identificar quin model predictiu és adequat per un problema concret i unes dades concretes
  Competències relacionades: CG4, CE01, CE09, CE20,
 3. Construir i interpretar models vàlids per l'evolució temporal d'una variable numèrica
  Competències relacionades: CG4, CT3, CT4, CE01, CE09, CE20,
 4. Identificar classes en un conjunt de dades i saber-les validar i interpretar conceptualment
  Competències relacionades: CG2, CG4, CT3, CT4, CE01, CE09, CE20,
 5. Caracteritzar les relacions multivariants en un conjunt de dades amb tècniques d'anàlisi factorial
  Competències relacionades: CG4, CT3, CT4, CE01, CE09, CE20,
 6. Poder fer l'anàlisi bàsica no supervisada d'una base de dades textual amb tècniques bàsiques de topic modelling i anàlisi multivariant per dades textuals
  Competències relacionades: CG4, CT3, CT4, CE01, CE09, CE20,
 7. Saber construir i validar el model adequat per una situació real nova
  Competències relacionades: CG2, CG4, CT3, CT4, CE01, CE09, CE20,
 8. Saber integrar els continguts dels diferents temes d'aquest curs i els previs en una solució global per un problema complex
  Competències relacionades: CG2, CE01, CE09, CE20,
 9. Saber planificar a llarg termini la modelització d'un problema real complex i resoldre'l al llarg del curs en equip
  Competències relacionades: CT3, CT4, CB4,

Continguts

 1. Models lineals generalitzats
  Introducció als conceptes de models lineals generalitzats. Models logístics
 2. Disseny d'experiments
  Dissenys 2k complets i fraccionals. Anàlisis de sensibilitat i explicabilitat dels models. Identificació d'efectes principals i interaccions. Disseny de conjunts de dades d'entrenament per aprenentatge automàtic. Disseny de jocs de test per validació de models de dades
 3. Sèries temporals
  Introducció als processos estocàstics. Sèrie cronològica vs Sèrie temporal
  Metodologia Box-Jenkins
  Principals models de sèries temporals: MA, AR , ARIMA, SARIMA (concepte i estudi de casos)
 4. Clustering
  Introducció. Principal models de classificació. Distàncies.
 5. Profiling
  Descripció de les classificacions a partir de l'estudi de significativitat de variables
 6. Anàlisis factorial
  Métodes de reducció de dimensionalitat
 7. Textual analysis
  numerització del corpus preprocessing i stopword
  term document matrix
  ACP sobre aixo (classificació de documents)

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Treball en equip

Els alumnes s'organitzen en grups i busquen unes dades reals que compleixen certs requisits marcats pel professor Les utilitzen per anar aplicant les tècniques i metodologies que es vegin al llarg del curs. Al final presenten un informe amb els resultats i fan una presentació oral amb els resultats més rellevants de l'estudi
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
27h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
41h

Quiz 1

Durant el curs es realitzaran proves de resposta curta per fixar peces d'aprenentatge. Es farà al final de certes classes de laboratori
Objectius: 2
Setmana: 3
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Quiz 2

Durant el curs es realitzaran proves de resposta curta per fixar peces d'aprenentatge. Es farà al final de certes classes de laboratori
Objectius: 2 3
Setmana: 8
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Quiz 3

Durant el curs es realitzaran proves de resposta curta per fixar peces d'aprenentatge. Es farà al final de certes classes de laboratori
Objectius: 2 3
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Presentació inicial de la pràctica

Presentació inicial de la pràctica
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Presentació final pràctica

Presentació final pràctica

Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Classes de teoria del temari de l'assignatura

classes de teoria del temari de l'assignatura
Objectius: 2 3 4 5 6 7
Continguts:
Teoria
30h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

Metodologia docent

L'assignatura consta de dues hores de teoria i dues de laboratori per setmana
En les classes de teoria es practicarà sempre que sigui possible l'esquema de classe invertida.
Al web de l'assignatura hi haurà el calendari de l'assignatura i els materials a portar preparats abans de cada classe. Es recorrerà a l'esquema de classe magistral puntualment quan el professor necessiti aclarir conceptes complexos que no han quedat clars amb els materials distribuïts prèviament a la classe. La classe de teoria es dedicarà fonamentalment a la presentació de casos i al desenvolupament d'activitats interactives amb els estudiants com la discussió dels casos, el desenvolupament de problemes o la realització de qüestionaris curts puntuals.
Els estudiants realitzaran per grups grans un treball pràctic amb dades que buscaran ells mateixos i que compliran certes característiques fixades pel professorat. Amb aquestes dades cada equip realitzarà les sessions de pràctiques, cada setmana aplicant les tècniques del tema treballat a la sessió de teoria. El professor farà seguiment setmanal de tots els equips de treball en les sessions de laboratori

Al final de curs els equips presentaran els seus resultats en una sessió de posta en comú on es debatrà conjuntament sobre tots els projectes

Mètode d'avaluació

(T) Treball en equip realitzat al llarg del curs 20%
(O) Prova oral de control de coneixements 10% (discussio amb el professorat en la presentació oral dels treballs en equip)
(WT) Qualitat i rendiment de l'equip de treball (TG). 10%
(C) Comunicació oral i escrita 10%
(E) Ètica de l'equip de treball i del treball pròpiament dit 10%
(G) Perspectiva de gènere de l'equip i del treball 10%
(A) Assistència i participació en classes i laboratoris (AP). 10%
(Q) 3 Quiz al llarg del curs 20%

N=0,2T+0,1*O+0,1*WT+0,1*C+0,1*E+0,1*G+0,1*A+0,2*Q

Q=(Q1+Q2`Q3)/3

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Introducció a l'Estadística
Coneixements de teoria de la probabilitat
Coneixements d'inferència estadística
Coneixements de models estadístics simples
Coneixements de visualització de dades
Coneixements bàsics de programació
Coneixements bàsics d'R
Àlgebra