Sol·licitud del títol i Suplement Europeu al Títol

Esteu aquí

Els i les estudiants, una vegada han assolit els requisits necessaris, tenen dret a sol∙licitar l’expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET) que l’acompanya. 

A l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) es facilitarà la sol·licitud d'expedició, que haurà de ser revisada i signada per la persona sol·licitant (és imprescindible que aquesta informació sigui la mateixa que apareix en el DNI o passaport). Tot seguit s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.

Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada, haurà d'aportar el document d'autorització amb la signatura original de la persona interessada i la fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada. L´Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) facilitarà a la persona autoritzada la sol·licitud d'expedició per tal sigui revisada i signada per la persona sol·licitant, (és imprescindible que aquesta informació sigui la mateixa que apareix en el DNI o passaport). La sol·licitud ha de portar la signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures fotocopiades o escanejades). La persona autoritzada ha de lliurar a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) la sol·licitud original signada i s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.

Un cop abonada la taxa i retornat el justificant de pagament, des de l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) es lliurarà a la persona interessada o autoritzada els resguards del títol i SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició. 

Tràmit presencial

Es podrà realitzar la sol·licitud de títol i/o SET a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) en l'horari de 9.30 a 13.30 hores.

Durant els períodes de matrícula, als mesos de febrer i juliol, no es podrà realitzar aquest tràmit. En casos degudament justificats, poseu-vos en contacte amb Secretaria (934017728).

Estudiants que han superat la totalitat de crèdits que preveu el seu pla d’estudis. En el cas del Grau caldrà també haver acreditat l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

  • Les persones amb nacionalitat espanyola hauran de presentar original i fotocòpia del DNI vigent.
  • Les persones amb nacionalitat estrangera hauran de presentar original i fotocopia del passaport vigent.

218,15 €

Aquest pagament es pot fer mitjançant:

  • Targeta de crèdit a la secretaria o bé
  • En efectiu a l'entitat bancària amb els impresos que, a aquest efecte, es lliuren a secretaria.