Renúncia a la matrícula

Esteu aquí

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.

Si la renúncia es concedeix es revisa la liquidació econòmica de l’estudiant, d’acord ambla documentació justificativa que adjunti a la sol·licitud de renúncia. En el cas que existeixin imports pendents a favor de la Universitat, l’estudiant disposa d’un termini de 10 dies per liquidar-los. Si no els fa efectius, es resol la suspensió temporal de l’expedient.

En cas de matrícules de 2n curs o posteriors, l’import a favor de l’estudiant, si escau, es compensa en les matrícules posteriors que efectuï.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

A l’efecte de l’expedient de l’estudiant, el centre pot fer la baixa acadèmica de les assignatures recollida a l’apartat 2.7 de la Normativa académica dels estudis de grau i Màster de la UPC.

Tràmit online

e-secretaria
Període Q1: 
dijous, 6 setembre, 2018 a dimecres, 31 octubre, 2018

Estudiants i estudiantes que estiguin cursant uns estudis a la UPC.

Documents: 

Aquest tràmit és gratuït.