Grau+Màster en Enginyeria Informàtica (programa successiu)

Esteu aquí

El nou programa acadèmic successiu de Grau+Màster integra el Grau en Enginyeria Informàtica i el Màster en Enginyeria Informàtica que s'imparteixen a la FIB des del 2010. 

Obtindràs els coneixements, habilitats i competències necessaris per treballar en el camp de l'enginyeria informàtica.

Els plans d'estudis dels estudis de grau i màster estan adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). 

Amb la matrícula a aquest programa se t'oferirà l'oportunitat de superar les dues titulacions en 5 anys, amb una organització adequada de les assignatures i treballs. Per separat són 4 anys del Grau (240 crèdits) i, 1 any i mig del màster (90 crèdits).

 

Coordinadors: Lidia Montero Mercadé - (Vicedegà/ana cap d'estudis) i Oscar Romero Moral - (Vicedegà d'estudis de Postgrau)

Nota de tall

11,544 (curs 2022-2023)

Núm. places

40

Durada

El programa grau+màster té una durada de 5 anys (cursos) i una càrrega lectiva de 330 crèdits ECTS.

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h-25h treball personal per setmana
Temps parcial: 10h classes i 10h-12.5h treball personal per setmana

Idioma

Les matèries del grau i el màster s'imparteixen en català, castellà o anglès. A la descripció de cada assignatura es pot veure amb més detall l'idioma d'impartició. 

Perfil d'entrada

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració.

Sortides professionals

Com a enginyer/a informàtic/a, et dedicaràs a la direcció de projectes, departaments o instal·lacions informàtiques en les àrees d'anàlisi, integració i programació de sistemes i aplicacions, en una gran varietat de camps de treball: hardware, software, gestió, medicina, anàlisi de dades, xarxes, intel·ligència artificial, robòtica, gràfics, jocs, entre altres. La qualificació de màster et donarà les competències professionals de l’Enginyeria superior en Informàtica.

Segells de qualitat

Per a més informació consulta el Sistema de qualitat de la FIB.

Euro-inf grau en Enginyeria Informàtica

També et pot interessar