Treball de Fi de Màster

Esteu aquí

El Treball de Fi de Màster (TFM) del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica es cursa en el 4rt. semestre. Consta de 30 crèdits ECTS i es pot realitzar a la Facultat, en una empresa (nacional o internacional) o en una altra universitat (nacional o internacional).

La FIB disposa de nombrosos convenis amb empreses i universitats internacionals que faciliten a l'estudiant la possibilitat de realitzar el Treball de Fi de Màster en una d'aquestes modalitats.

Et pot ser útil per realitzar el teu TFM consultar l'enllaç 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Procediment TFM matriculats abans de l'1 de febrer de 2023

1. Inscripció del TFM

Cal inscriure el TFM abans de matricular‐lo. Es pot inscriure quan es tenen aprovats un mínim de 60 ECTS de les assignatures obligatòries del màster. La inscripció del TFM es fa via Racó, en una nova pestanya que apareix als estudiants que compleixen les condicions per fer el treball. La inscripció l'haurà d'acceptar el director o ponent i el o la responsable de l'especialitat.

Període d'inscripció

1r semestre: dilluns 05 setembre 2022 a dimecres 01 febrer 2023 - 23:59

2n semestre: divendres 10 febrer 2023 a dijous 13 juliol 2023 - 23:59

2. Matrícula del TFM

Es pot matricular el TFM quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries. La matrícula del TFM serà de 30 crèdits ECTS. La matrícula té la validesa que marca la normativa de la UPC en vigor.
 

Període de matrícula

2n semestre (preinscripcions realitzades el 1r semestre del curs 2022-2023): 6 | febrer | 2023

 

3. Torn de Lectura

El tribunal és fix per cada especialitat. La data de lectura s'assignarà en funció del tribunal.

Si la defensa del TFM no es fa en el semestre en el qual s'ha matriculat, l'estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o bé una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s'han d'abonar els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si és aplicable). En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

Període ordinari

TFM matriculats el 2022-1: 23 | gener | 2023 - 27 | gener | 2023

TFM matriculats el 2022-2: 26 | juny | 2023 - 30 | juny | 2023

Període extraordinari (extensió de matricula)

TFM matriculats el 2021-2: 17 | octubre | 2022 - 21 | octubre | 2022

TFM matriculats el 2022-1: 15 | maig | 2023 - 19 | maig | 2023

 

4. Lliurament de la memòria

Acabat el TFM l'estudiant ha de lliurar-ne la memòria al Racó en el període indicat al calendari acadèmic, de manera que el tribunal pugui disposar‐ne amb un mínim d'una setmana d'antelació respecte a la data acordada per a la defensa. La memòria serà validada pel director/ponent a través del Racó, i aquesta passarà després a ser automàticament accessible per als membres del tribunal.

 

5. Lectura de TFM

L'alumne haurà de defensar el seu treball en sessió pública davant d'un tribunal. El tribunal es nomenarà i es farà públic, com a mínim, quinze dies abans de la data prefixada per defensar el TFM, i estarà constituït per tres professors de la FIB, que actuaran amb el rols de president, secretari i vocal. Com a mínim, un dels professors ha de tenir docència assignada al programa de màster o n’hi ha d’haver tingut en algun dels dos cursos acadèmics anteriors.