Política i objectius de qualitat a la FIB

Esteu aquí

La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), és conscient de la seva responsabilitat en la formació de professionals de l’àmbit de les enginyeries informàtiques i de professionals de la docència a l’educació secundària i la formació professional, a nivells de grau i màster. La FIB té l’obligació de proporcionar al seu estudiantat els coneixements i habilitats necessaris tant per permetre l’èxit en la seva incorporació al mercat laboral com per proporcionar la base necessària per, a partir de la seva incorporació al mercat laboral, assolir amb garanties els diferents processos de formació continuada que, sense dubte, abordarà al llarg de la seva carrera professional. 

D’altra banda, el fet de pertànyer a una universitat pública obliga a la FIB a utilitzar de forma eficient i responsable els recursos que les institucions li proporcionen, i adaptar la seva formació a les necessitats del seu entorn social.

La FIB, atenent a la seva responsabilitat, ha participat de forma proactiva en l’assoliment dels objectius plantejats per la UPC, recollits en els diferents processos de planificació estratègica i qualitat abordats en la institució al llarg de les darreres dècades.

La Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es compromet a impulsar aquelles estratègies que siguin necessàries per a assolir els objectius de qualitat que es detallen a continuació:

 • Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de la societat en general.
 • Proporcionar el suport adequat al professorat, al personal d’administració i serveis i a l’estudiantat, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.
 • Determinar els criteris de garantia de qualitat, establint estratègies de millora contínua i dur a terme les accions preventives i correctives necessàries.
 • Establir una sistemàtica d’actuació i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos. 
 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès vinculats a la Facultat.
 • Promoure, en col·laboració amb els departaments de la UPC que li són propers, la innovació docent, la formació de doctorat, l’activitat de recerca, la gestió i la transferència de coneixement entre el personal de la FIB, per tal que reverteixin en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.
 • Promoure que la seva política de qualitat es trobi a disposició dels grups d’interès, i que sigui entesa i acceptada per tots ells.
 • Promoure la implicació dels diferents grups d’interès en les seves polítiques de qualitat de la Facultat.
 • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent, i és controlat i revisat de forma periòdica.

La FIB ha elaborat el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) per garantir l’assoliment dels objectius associats a la qualitat. 

El SGIQ de la FIB s’ha dissenyat seguint les directrius establertes per les agències de qualitat ANECA i AQU i els criteris definits per la UPC en el marc del programa AUDIT, i respecta els principis de legalitat i publicitat, transparència i participació. 

Les funcions principals del SGIQ de la FIB són:

 • Establir els criteris de qualitat, fer el seguiment dels processos definits per assolir-los i establir estratègies de millora contínua.
 • Elaborar i actualitzar els diferents informes relacionats amb la qualitat.
 • Facilitar el seguiment de les titulacions implantades amb l'objectiu de la seva posterior acreditació.
 • Revisar i actualitzar, de manera anual, el seguiment intern dels diferents  processos associats a les directrius del SGIQ.

Per tot això, la direcció de la FIB es compromet a dedicar els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició per desplegar la política i els objectius de qualitat recollits en el present document, sempre tenint en compte les competències que li són pròpies.