Indicadors que s'utilitzaran a les rúbriques d'avaluació del TFG

Rúbrica Fita Inicial Professor GEP Rúbrica Fita Seguiment Rúbrica Fita Final
Formulació del problema Quin és el problema que cal resoldre?, està ja resolt i cal utilitzar/adaptar una solució existent o cal dissenyar-ne una nova? Quins són els objectius del TFG? Estan especificats clarament i suficientment? Està fitat l'abast del projecte? A qui va dirigit el producte? Qui l'utilitzarà? Qui es beneficiarà del resultat del treball? El projecte té l'entitat suficient per ser un TFG i es justifica que el realitzi un enginyer tècnic? En quina mesura el projecte soluciona el problema plantejat inicialment?
Contextualització del projecte Es defineix de forma adequada el context en el qual s'emmarca el TFG? Es descriu la forma en què es gestiona actualment el problema? S'analitza l'existència al mercat de productes similars o relacionats? Es justifiquen les tecnologies que s'utilitzaran?
Planificació Existeix una planificació temporal preliminar del projecte? Existeix una anàlisi inicial dels costos (esforços i recursos) de realització del projecte? Existeix una estimació de les limitacions i riscos del TFG? S'han produït canvis respecte a la planificació inicial? Si és així, estan justificats i es presenta una planificació definitiva? Com afecten aquests els objectius o el desenvolupament del projecte? Com afecten aquests els costos del projecte? En quin punt de la planificació es troba el projecte? S'han revisat els compromisos (objectius, abast, planificació, costos, etc.) adquirits en les fites anteriors? Si és així, es justifiquen adequadament els canvis? Existeix una quantificació del treball realitzat i una valoració econòmica del projecte?
Metodologia i rigor Es descriu la metodologia de treball a seguir? Quines eines s'utilitzaran per al seguiment del projecte? Es descriu el mètode de validació dels resultats obtinguts? S'ha produït algun canvi en la metodologia proposada? Si és així, es justifica la nova metodologia? S'explica clarament com s'ha arribat a la solució proposada? S'explica clarament com s'ha validat la solució? Es proporciona suficient informació per fer reproduïbles els procediments d'anàlisi, síntesi i avaluació? Si l'avaluació es realitza de forma numèrica, es presenten els nombres de forma correcta i raonada?
Anàlisi d'alternatives S'analitzen diferents alternatives per resoldre el problema? Es justifica la opció adoptada?
Sostenibilitat i compromís social S'analitza l'impacte social, ambiental i/o econòmic que pot tenir el projecte en l'entorn en el qual s'emmarca? Per exemple, el projecte permetrà millorar, directament o indirectament, la qualitat de vida de les persones? Permetrà reduir la petjada ecològica? Serà econòmicament viable? Es realitza un estudi de l'estat de l'art sobre com es resol actualment el problema que aborda el projecte? Es descriu com la proposta millorarà les solucions actuals en els aspectes social, econòmic i ambiental? Es proposen indicadors per mesurar l'impacte del projecte en les tres dimensions de la sostenibilitat? Existeix un capítol a la memòria dedicat a l'informe de sostenibilitat? Es realitza en aquest capítol una anàlisi de l'impacte social, ambiental i econòmic del projecte utilitzant la matriu de sostenibilitat? Es dóna resposta de forma adequada a totes les preguntes de la matriu de sostenibilitat, calculant de forma raonada el grau de sostenibilitat del projecte? S'ha quantificat apropiadament l'impacte econòmic, ambiental i social del projecte? Es fa una anàlisi de riscos i es proposen formes de reduir-los? Es presenten clarament les conclusions personals sobre la sostenibilitat del projecte?
Iniciativa i presa de decisions Ha estat l'estudiant proactiu en les decisions preses? Ha sabut justificar-les? Ha tingut iniciativa a l'hora de realitzar el treball? Ha sabut enfrontar-se als obstacles i solucionar-los?
Implicació i presa de decisions Ha tingut l'estudiant un comportament professional i ètic durant la realització del treball?
Integració de coneixements S'integren coneixements de diverses disciplines? Es proposen solucions creatives?
Identificació de lleis i regulacions Els aspectes rellevants del projecte estan regulats per alguna llei o normativa? Si és així, el projecte compleix aquesta llei o normativa?
Estructura i organitza correctament el treball La memòria té resum (castellà/català i anglès)? Hi ha un índex, amb pàgines i seccions numerades? L'estructura de la memòria és coherent? La memòria és completa? Hi ha una secció de conclusions autocontinguda, que estableix relacions entre els temes treballats, ofereix un bon resum i conclusions justificades? Resum, introducció i conclusions donen una idea clara del projecte?
Escriure clarament i correctament La documentació està escrita amb claredat, adreçada a una audiència sense coneixement previ del projecte?, és correcta ortogràficament, sintàcticament i semànticament, es fan servir expressions precises? Es defineixen els nous conceptes quan cal? Un cop acabada la documentació, s'ha fet una darrera lectura completa? La memòria està escrita amb claredat, adreçada a una audiència sense coneixement previ del projecte? La redacció és correcta ortogràficament, sintàcticament i semànticament, es fan servir expressions precises? Defineix els nous conceptes quan cal? Un cop acabada la memòria, se n'ha fet una darrera lectura completa?
Ús de recursos Identifica els punts confusos i els aclareix amb exemples i explicacions? Afegeix peus de pàgina o notes al final, si escau? Les taules i gràfiques s'entenen sense llegir el text? Les referències estan correctament citades? S'indica la font de les cites textuals i gràfiques?
Llenguatge verbal L'estudiant usa un llenguatge tècnic adequat, una entonació correcta, sense falques (muletillas) i amb un to de veu audible pel públic? Quan se li fan preguntes, contesta lligant la resposta amb altres elements del treball? Explica clarament els aspectes fonamentals del seu projecte? S'expressa amb naturalitat? Es noten les hores d'assaig i la preparació? Usa un llenguatge tècnic adequat? Utilitza una entonació correcta, sense falques (muletillas) i amb un to de veu audible pel públic? Quan se li fan preguntes, contesta lligant la resposta amb altres elements del treball? Explica clarament els aspectes fonamentals del seu projecte? S'expressa amb naturalitat? Es noten les hores d'assaig i la preparació?
Llenguatge no verbal L'estudiant controla i influeix el públic amb missatges no verbals, com ara l'expressivitat de les mans, l'ús de la mirada o l'elecció de la indumentària? Gestiona bé els temps? Gestiona i utilitza el silenci? Aconsegueix que la gent l'escolti quan el missatge fonamental és l'oral, i que llegeixi la transparència quan és el missatge fonamental? Controla i influeix el públic amb missatges no verbals, com ara l'expressivitat de les mans, l'ús de la mirada o l'elecció de la indumentària? Gestiona bé els temps? Gestiona i utilitza el silenci? Aconsegueix que la gent l'escolti quan el missatge fonamental és l'oral, i que llegeixi la transparència quan és el missatge fonamental?
Ús solvent d'elements de suport L'estudiant ha seleccionat adequadament les parts del projecte a exposar? Els elements de suport (transparències habitualment) tenen tots els components bàsics (numeració, títol, última transparència, etc.)? L'ús de taules, gràfiques, imatges, colors, quantitat d'informació, grandària de la lletra, resulta en una presentació amena? L'organització dels punts s'adequa al treball i permet que la presentació flueixi amb naturalitat? L'estudiant ha seleccionat adequadament les parts del projecte a exposar? Els elements de suport (transparències habitualment) tenen tots els components bàsics (numeració, títol, última transparència,...)? L'ús de taules, gràfiques, imatges, colors, quantitat d'informació, grandària de la lletra, etc. resulta en una presentació amena? L'organització dels punts s'adequa al treball i permet que la presentació flueixi amb naturalitat?
Tercera llengua escrita Elaborar documents tècnics correctament escrits en anglès.
Tercera llengua oral Fer una presentació en anglès, explicant les idees i els conceptes de forma entenedora i utilitzant un vocabulari tècnic ampli.