Rúbrica Fita Final

No assolit No assolit amb el nivell suficient Assolit correctament Assolit amb excel·lència
Indicadors relacionats amb el projecte
Formulació del problema
En quina mesura el projecte soluciona el problema plantejat inicialment?
El projecte no resol el problema formulat inicialment i/o la qualitat de la solució és deficient. El projecte no arriba a assolir la majoria dels objectius plantejats a l'inici. El projecte resol el problema formulat inicialment però no del tot i/o amb menys qualitat de l'esperada; aconsegueix més de dos terços dels objectius plantejats a l'inici, tot i que no justifica prou bé els que no s?han assolit. El projecte resol suficientment el problema formulat inicialment i assoleix gairebé tots els objectius plantejats a l'inici. Si un objectiu no ha estat assolit, es justifica convenientment. El projecte resol de forma excel·lent el problema formulat inicialment i assoleix perfectament tots els objectius plantejats a l'inici.
Planificació
S'han revisat els compromisos (objectius, abast, planificació, costos, etc.) adquirits en les fites anteriors? Si és així, es justifiquen adequadament els canvis? Existeix una quantificació del treball realitzat i una valoració econòmica del projecte?
L'estudiant no ha realitzat una planificació inicial i/o final del TFG o l'ha realitzada incorrectament. No presenta una quantificació final i/o una valoració econòmica del treball realitzat. L'estudiant ha realitzat una planificació inicial i final del TFG. Presenta una quantificació final i una valoració econòmica del treball realitzat molt poc acurades. L'estudiant ha realitzat una planificació inicial i final del TFG, justificant les desviacions identificades. Presenta una quantificació final i una valoració econòmica correctes del treball realitzat. L'estudiant ha realitzat una planificació inicial i final del TFG, justificant acuradament les desviacions identificades. Presenta una quantificació final i una valoració econòmica del treball realitzat de molta qualitat.
Metodologia i rigor
S'explica clarament com s'ha arribat a la solució proposada? S'explica clarament com s'ha validat la solució? Es proporciona suficient informació per fer reproduïbles els procediments d'anàlisi, síntesi i avaluació? Si l'avaluació es realitza de forma numèrica, es presenten els nombres de forma correcta i raonada?
L'estudiant no treu conclusions del treball, o bé fa afirmacions sense aportar cap evidència empírica. Aporta informació que permetria a altres comprovar els seus resultats, o bé aporta alguna prova de forma anecdòtica. Ha presentat una estratègia per aportar proves de les seves afirmacions finals i les ha resumides de forma descriptiva. Ha presentat una estratègia per aportar proves de les seves afirmacions finals i les ha resumides controlant els riscos estadístics d'error.
Sostenibilitat i compromís social
Existeix un capítol a la memòria dedicat a l'informe de sostenibilitat? Es realitza en aquest capítol una anàlisi de l'impacte social, ambiental i econòmic del projecte utilitzant la matriu de sostenibilitat? Es dóna resposta de forma adequada a totes les preguntes de la matriu de sostenibilitat, calculant de forma raonada el grau de sostenibilitat del projecte? S'ha quantificat apropiadament l'impacte econòmic, ambiental i social del projecte? Es fa una anàlisi de riscos i es proposen formes de reduir-los? Es presenten clarament les conclusions personals sobre la sostenibilitat del projecte?
L'estudiant no fa un informe de la sostenibilitat del seu projecte i no justifica perquè no s'ha fet. L'estudiant inclou un capítol a la memòria del projecte sobre la sostenibilitat, però l'aborda de manera poc rigorosa i incompleta. No usa la matriu de sostenibilitat o no respon correctament a les preguntes plantejades a la matriu. L'estudiant inclou un capítol a la memòria amb l'estudi de la sostenibilitat del projecte amb un anàlisi fet a partir de la matriu de sostenibilitat. L'estudi presenta reflexions sobre l'efecte del projecte pel que fa a l'impacte mediambiental, a la viabilitat econòmica i a la qualitat de vida de les persones relacionades, tot i que aquestes reflexions són millorables perque no es contesten en profunditat totes les preguntes de la matriu de sostenibilitat, no es relacionen adequadament o no es tenen suficientment en compte els riscos. L'estudiant realitza un molt bon estudi de sostenibilitat, contestant de forma raonada totes les preguntes de la matriu de sostenibilitat. Les preguntes són contestades al capítol d e la memòria que conté l'informe de sostenibilitat considerant de manera sistèmica els aspectes ambientals, econòmics i socials. L'estudiant quantifica l'eventual impacte de sostenibilitat del projecte i in clou indicadors per mesurar-ne empíricament l'impacte. En cas d'existir riscos i impactes negatius, l'estudiant proposa mesures per reduir-los o eliminar-los.
Indicadors relacionats amb la Memòria
Estructura i organitza correctament el treball
La memòria té resum (castellà/català i anglès)? Hi ha un índex, amb pàgines i seccions numerades? L'estructura de la memòria és coherent? La memòria és completa? Hi ha una secció de conclusions autocontinguda, que estableix relacions entre els temes treballats, ofereix un bon resum i conclusions justificades? Resum, introducció i conclusions donen una idea clara del projecte?
La memòria no conté índex ni resum i la introducció és deficient. L'estructura de la memòria és incoherent i significativament incompleta. No existeix una secció autocontinguda de conclusions justificades. Resum, introducció i conclusions no donen una idea clara del projecte. La memòria conté un índex general amb numeració de pàgines i seccions. L'alumne ha fet una introducció i un resum poc clarificadors. L'estructura de la memòria és poc coherent i incompleta. Existeix una secció autocontinguda de conclusions poc justificades. Resum, introducció i conclusions donen una idea poc clara del projecte. La memòria conté un índex general amb numeració de pàgines i seccions, un índex de figures i un glossari d'abreviatures suficientment detallats. L'alumne ha fet una introducció i un resum prou clarificadors. L'estructura de la memòria és bastant coherent i completa. Existeix una secció autocontinguda de conclusions justificades. Resum, introducció i conclusions donen una idea prou clara del projecte. La memòria conté un índex general amb numeració de pàgines i seccions, un de figures i un glossari d'abreviatures molt detallats. L'alumne ha fet una introducció i un resum (castellà/català i anglès) molt clarificadors. L'estructura de la memòria és coherent i molt completa. Existeix una secció autocontinguda de conclusions ben justificades. Resum, introducció i conclusions donen una idea molt clara del projecte.
Escriure clarament i correctament
La memòria està escrita amb claredat, adreçada a una audiència sense coneixement previ del projecte? La redacció és correcta ortogràficament, sintàcticament i semànticament, es fan servir expressions precises? Defineix els nous conceptes quan cal? Un cop acabada la memòria, se n'ha fet una darrera lectura completa?
L'alumne ha redactat la memòria de forma gens entenedora, usant un llenguatge molt poc concret i ambigu; sovint gramaticalment incorrecte. El text conté moltes faltes ortogràfiques o sintàctiques, o errors tipogràfics. L'alumne ha redactat la memòria de forma entenedora només per a una audiència ja versada en el tema, o usa un llenguatge no gaire precís o gramaticalment dubtós. No ha definit tots els conceptes i acrònims que usa. El text conté faltes ortogràfiques o sintàctiques, o errors tipogràfics. L'alumne ha redactat la memòria de forma molt entenedora per a una audiència general, usant un llenguatge precís i gramaticalment correcte. Ha definit correctament tots els conceptes i acrònims que usa. El text està lliure de faltes ortogràfiques o sintàctiques, i d'errors tipogràfics. L'alumne ha redactat la memòria de forma molt entenedora, tant per a una audiència general com per a una audiència versada, usant un llenguatge precís i didàctic. Ha definit tots els conceptes i acrònims que usa de manera separada (glossaris, etc.) Ha usat un llenguatge formal quan calia. El text està lliure de faltes ortogràfiques o sintàctiques, i d'errors tipogràfics.
Ús de recursos
Identifica els punts confusos i els aclareix amb exemples i explicacions? Afegeix peus de pàgina o notes al final, si escau? Les taules i gràfiques s'entenen sense llegir el text? Les referències estan correctament citades? S'indica la font de les cites textuals i gràfiques?
L'estudiant ha redactat la memòria amb una manca absoluta d'exemples, taules, gràfics, llistes o pseudocodi quan aquests semblaven adequats. Les referències bibliogràfiques no estan citades correctament. No ha citat les seves fonts d'informació. L'estudiant ha redactat la memòria però falten exemples adequats. Tanmateix ha fet un ús limitat de taules, gràfiques, llistes o pseudocodi allà on eren apropiats. Les referències bibliogràfiques estan totes citades, però no correctament. No se citen totes les fonts d'informació o no se citen correctament. L'estudiant ha redactat la memòria usant els exemples adequats. Ha fet servir taules, gràfics, llistes o pseudocodi quan eren apropiats. Les referències bibliogràfiques estan correctament citades. Se citen totes les fonts d'informació. L'estudiant ha redactat la memòria usant els exemples adequats. Ha usat taules, gràfics, llistes o pseudocodi on eren apropiats, i estan molt ben pensats per transmetre informació valuosa, sense ser recarregats. Ha usat notes aclaridores i/o apèndixs per complementar la informació principal. Les referències bibliogràfiques estan correctament citades. Es proporcionen referències addicionals per complementar la informació principal. Se citen totes les fonts d'informació i es donen les raons del seu ús.
Indicadors relacionats amb la Presentació
Llenguatge verbal
Usa un llenguatge tècnic adequat? Utilitza una entonació correcta, sense falques (muletillas) i amb un to de veu audible pel públic? Quan se li fan preguntes, contesta lligant la resposta amb altres elements del treball? Explica clarament els aspectes fonamentals del seu projecte? S'expressa amb naturalitat? Es noten les hores d'assaig i la preparació?
El llenguatge és inadequat. L'estudiant fa servir falques (muletillas). El to de veu és inaudible. No s'entenen les explicacions. L'estudiant fa servir un llenguatge tècnic adequat. La veu és monòtona i/o s'entrebanca. Les explicacions resulten una mica embolicades. No contesta clarament les preguntes formulades. Fa servir un llenguatge tècnic adequat, amb una entonació correcta, sense falques i amb un to de veu audible pel públic. Explica clarament els aspectes fonamentals del projecte. Contesta correctament allò que se li pregunta, reformulant la pregunta si cal. Fa servir un llenguatge tècnic adequat, amb una entonació correcta, sense falques i amb un to de veu audible pel públic. Explica clarament els aspectes fonamentals del projecte. Quan se li fan preguntes, respon lligant la resposta amb altres elements del treball. S'expressa amb naturalitat. Utilitza el to de veu i la velocitat per guiar l'exposició.
Llenguatge no verbal
Controla i influeix el públic amb missatges no verbals, com ara l'expressivitat de les mans, l'ús de la mirada o l'elecció de la indumentària? Gestiona bé els temps? Gestiona i utilitza el silenci? Aconsegueix que la gent l'escolti quan el missatge fonamental és l'oral, i que llegeixi la transparència quan és el missatge fonamental?
El LNV indica nerviosisme, però sobretot manca de preparació i d'assaig. Es nota l'assaig. El LNV indica nerviosisme. L'estudiant es mou massa o massa poc, utilitza pocs elements de suport al LNV, o es noten forçats. Es nota la preparació i el control del nerviosisme. L'estudiant utilitza diverses tècniques de LNV (mira a tothom, mou les mans per reafirmar idees, etc.). Sap gestionar el ritme i els silencis. La vestimenta és adequada. L'estudiant controla i influeix el públic amb missatges no verbals; aconsegueix que la gent l'escolti quan el missatge fonamental és l'oral, i que llegeixi la transparència quan és el missatge fonamental. Al torn de preguntes, els seus gestos indiquen atenció, concentració, i seguretat.
Ús solvent d'elements de suport
L'estudiant ha seleccionat adequadament les parts del projecte a exposar? Els elements de suport (transparències habitualment) tenen tots els components bàsics (numeració, títol, última transparència,...)? L'ús de taules, gràfiques, imatges, colors, quantitat d'informació, grandària de la lletra, etc. resulta en una presentació amena? L'organització dels punts s'adequa al treball i permet que la presentació flueixi amb naturalitat?
No s'utilitzen taules o gràfiques de suport, quan podrien ajudar a entendre el projecte. A la presentació falten la majoria dels elements bàsics (títol, numeració de les transparències, etc.). Les transparències estan massa atapeïdes o massa buides. L'exposició és caòtica, falten algunes parts, mentre que altres s'expliquen massa. No es defineixen els termes o conceptes nous. Les taules o gràfiques no s'entenen bé, o no es distingeixen per mal ús de colors i de la mida de la lletra. Falten alguns elements bàsics a les transparències. El nombre de línies per transparència, la mida de la lletra, etc. són adequades. A l'exposició s'intenta explicar tot el projecte, o falten parts importants, pel que resulta complicat de seguir. Es mesclen conceptes. L'ús de taules, gràfiques, imatges, colors, quantitat d'informació, grandària de la lletra, etc. són adequats i permeten entendre millor la presentació. Les transparències tenen tots els elements bàsics: numeració, títol, última transparència, indicador de progrés, capçaleres i peus de pàgina; el nombre de línies per transparència i la mida de la lletra, són correctes L'estudiant ha seleccionat adequadament les parts del projecte a exposar. Es defineixen els termes nous quan apareixen i es recorden quan cal. L'ús de taules, gràfiques, imatges, colors, quantitat d'informació, grandària de la lletra, etc. agilitzen la presentació i ajuden a treure conclusions. Els recursos en general estan tots presents, i plantejats de manera original, i fan la presentació més àgil i amena. Les parts exposades ofereixen una visió global del projecte, i fan que l'explicació sigui adequada i amena. El públic es queda amb una bona impressió.
Indicadors relacionats amb la tercera llengua (opcional)
Tercera llengua escrita
Elaborar documents tècnics correctament escrits en anglès.
El document no està organitzat d'acord amb el gènere al que pertany. Els apartats i encapçalaments no són els esperats ni són correctes en anglès. Els paràgrafs estan desequilibrats (uns molt desenvolupats i altres molt poc) en gran part del text. Les idees estan barrejades amb un ús de paraules clau i marcadors discursius inapropiat en anglès. L'estructura del text s'hauria de revisar (les transicions entre les idees no estan clares). La sintaxi no és correcta en molts casos i hi ha molts errors tant en les oracions subordinades (de relatiu, concessives, etc.) com en les oracions simples. Hi ha errors gramaticals (temps verbals, preposicions, usos del llenguatge) per tot el document. Hi ha faltes al vocabulari general i tècnic i no és l'apropiat en molts casos (d'acord amb l'audiència i el gènere). L'ús de la puntuació no és correcte i hi ha molts errors d'edició. El document no està organitzat d'acord amb el gènere al qual pertany. Alguns dels apartats i encapçalaments no corresponen a aquest tipus de document o no són els esperats. Els paràgrafs estan desequilibrats (uns molt desenvolupats i altres molt poc) en algunes parts del text. Les idees són poc clares amb un ús de paraules clau i marcadors discursius inapropiat en anglès. L'estructura del text s'hauria de revisar (les transicions entre les idees no estan clares). En molts casos la sintaxi no és correcta i hi ha errors en la subordinació (oracions de relatiu, concessives, etc.) o s'abusa de la coordinació. Hi ha errors gramaticals (temps verbals, preposicions, usos del llenguatge) per tot el document. Hi ha faltes de vocabulari general i tècnic, i no és l'apropiat en molts casos (d'acord amb l'audiència i el gènere). L'ús de la puntuació no és correcte i hi ha errors d'edició. El document està organitzat d'acord amb el gènere al qual pertany amb apartats i encapçalaments en anglès adequats. El document està redactat amb paràgrafs entenedors i cohesionats (ús efectiu de paraules clau i marcadors discursius apropiats en anglès), però l'estructura del text és millorable en alguns casos. La sintaxi és correcta i utilitza oracions subordinades correctament, tot i que i hi ha moltes oracions simples i coordinades. Hi ha algun error gramatical (temps verbals, preposicions, usos del llenguatge) de manera molt aïllada. El vocabulari general i el tècnic no és ampli però és acurat i apropiat (d'acord amb l'audiència i el gènere). L'ús de la puntuació és correcte però hi ha algun error d'edició aïllat. El document està organitzat d'acord amb el gènere al qual pertany amb apartats i encapçalaments en anglès adequats. El document està redactat amb paràgrafs entenedors i ben cohesionats (ús efectiu de paraules clau i marcadors discursius apropiats en anglès). La sintaxi és correcta, utilitza oracions subordinades correctament i no abusa de les oracions coordinades. No hi ha errors gramaticals (temps verbals, preposicions, usos del llenguatge). El vocabulari general i tècnic és ampli, acurat i apropiat (d'acord amb l'audiència i el gènere). L'ús de la puntuació és correcte i no hi ha errors d'edició.
Tercera llengua oral
Fer una presentació en anglès, explicant les idees i els conceptes de forma entenedora i utilitzant un vocabulari tècnic ampli.
L'estudiant no ha planificat adequadament la presentació: la seva estructura no és clara ni adequada per a la presentació del projecte. No ha preparat el discurs i li falta assaig: no aconsegueix una expressió fluida i s'entrebanca contínuament sense explicar clarament les idees. No utilitza marcadors discursius i passa bruscament d'un tema a un altre. Comet molts errors gramaticals i sintàctics. Tant el vocabulari tècnic com el general no és apropiat ni acurat. La pronunciació no és correcta i fa el discurs inintel·ligible en bona part de la presentació. No ha comprovat la pronunciació correcta de les paraules clau. No contesta clarament ni adequadament a les preguntes que li formulen. No ha planificat adequadament la presentació: la seva estructura no és adequada per a la presentació del projecte. No ha preparat prou el discurs i li falta assaig: l'expressió no és fluida, utilitza falques sovint i no explica clarament les idees. No utilitza marcadors discursius adequats. La sintaxi i la gramàtica no són correctes i comet errors. Tant el vocabulari tècnic com el general no és apropiat ni acurat. La pronunciació no és correcta i fa el discurs inintel·ligible en alguna part de la presentació. No ha comprovat la pronunciació correcta de les paraules clau. No contesta clarament les preguntes que li formulen. Ha planificat adequadament la presentació: expressa el propòsit clarament, i l'estructura de la presentació és clara i adequada per a la presentació del projecte. Ha preparat el discurs i es nota l'assaig: l'expressió és fluida i entenedora en general, tot i que en algun moment ha de reformular alguna idea i fa servir falques. Utilitza marcadors discursius adequats. La sintaxi i la gramàtica són correctes en general, tot i que comet algun error aïllat. Tant el vocabulari tècnic com el general és apropiat i acurat, tot i que no demostra un vocabulari ampli. La pronunciació és correcta en general però comet errors puntuals en algunes paraules. Contesta clarament i adequadament a les preguntes que li formulen amb algun error sintàctic i gramatical aïllat. Ha planificat adequadament la presentació: expressa el propòsit clarament en anglès, i l'estructura és clara i adequada per a la presentació del projecte. Ha preparat el discurs i es nota l'assaig: l'expressió és fluida, entenedora i sense falques, amb un to de veu i una velocitat apropiats. Explica clarament les idees i utilitza marcadors discursius adequats en anglès. La sintaxi i la gramàtica són correctes. Tant el vocabulari tècnic com el general és apropiat, acurat i ampli. La pronunciació és correcta en general i no comet errors de pronunciació en les paraules clau. Contesta clarament i adequadament a les preguntes que li formulen, manté el nivell de correcció sintàctica i gramatical.