Viabilitat de Projectes Empresarials

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: EEE
Departament
OE
Els titulats universitaris es poden trobar davant la situació d'analitzar o emprendre un projecte de desenvolupament d'un negoci propi. Això es especialment cert en el cas dels enginyers/eres informàtics.
De tota manera, existeixen moments a la vida professional dels titulats en els que és important gaudir de les capacitats per a valorar o jutjar la idoneïtat de projectes empresarials realitzats o impulsats per tercers i/o per entendre les possibilitats d'èxit d'un nou producte o servei.
És per això que el objectiu d'aquesta assignatura es centra en proporcionar als alumnes el coneixement de les principals tècniques per analitzar la viabilitat de nous projectes empresarials, tant sobre la creació d'una nova empresa, com sobre la implantació de nous projectes, productes o serveis.
Estem davant d'una assignatura de projecte, eminentment pràctica, destinada a la creació d'un Pla de Negoci el més realista possible.

Professorat

Responsable

 • Joaquim Deulofeu Aymar ( )

Altres

 • Fernando Barrabes Naval ( )
 • Ferran Sabate Garriga ( )
 • Marcos Eguiguren Huerta ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.2 - Conèixer i descriure els principals processos de les àrees funcionals de l'empresa i els vincles existents entre ells, que fan possibles la coordinació i la integració en un conjunt.
  • CT3.3 - Saber trobar i interpretar la informació bàsica que permet avaluar l'entorn econòmic de l'organització.
  • CT3.4 - Conèixer els conceptes financers bàsics que permeten valorar els costos i els beneficis d'un projecte o de diferents alternatives, fer el seguiment d'un pressupost, controlar els costos, etc.
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.1 - Demostrar comprensió dels principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i l'execució de plans d'actuació.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.1 - Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts, i generar oportunitats.

Objectius

 1. Comprendre el concepte de negoci/empresa i les claus principals d'èxit d'un nou projecte empresarial i les dificultats d'emprendre tant amb la part de mercat con en la part humana
  Competències relacionades: G1.1, CT3.2,
 2. Valorar el paper de l'empresari/emprenedor i identificar el perfil i les habilitats necessàries per a impulsar un nou projecte
  Competències relacionades: CT3.6, CSI2.1, G1.2,
 3. Estructurar i dissenyar els aspectes de mercat, financers, operatius i humans que donen forma a un pla de negoci complert
  Competències relacionades: CT3.3, CSI3.1, G1.2, CT3.2,
 4. Treballar els elements comunicatius que requereix l'emprenedor per a realitzar una "venda" professional d'un nou projecte de negoci i ser capaç de comunicar i defendre el contingut i la viabilitat del mateix
  Competències relacionades: CSI2.1, G1.2,
 5. Gaudir de la capacitat de prioritzar els aspectes més rellevants a l'hora tant d'iniciar un negoci com de valorar un nou projecte empresarial
  Competències relacionades: CT3.3, CSI2.1,
 6. Poder estructurar un pla de viabilitat de negoci de manera racional i efectiva
  Competències relacionades: CSI3.1, G1.2, CT3.4,

Continguts

 1. Introducció a l'assignatura i aspectes clau de l'activitat empresarial
  Introducció a l'assignatura i aspectes clau de l'activitat empresarial
 2. El concepte de negoci o projecte empresarial
  El concepte de negoci o projecte
  empresarial
 3. L'emprenedor; el seu paper a la societat, característiques i perfil
  L'emprenedor; el seu paper a la societat, característiques i perfil
 4. Anàlisi d'oportunitats de negoci i tècniques de generació de idees
  Anàlisi d'oportunitats de negoci i tècniques de generació de idees
 5. De la idea a l'empresa. Continguts del pla de negoci
  De la idea a l'empresa. Continguts del pla denegoci
 6. Factors diferencials i competència. Anàlisi DAFO
  Factors diferencials i competència. Anàlisi DAFO
 7. Oportunitat i forats de mercat
  Oportunitat i forats de mercat
 8. Distribució
  Distribució
 9. Comunicació i marketing
  Comunicació i marketing
 10. Necessitats de recursos i viabilitat tecnológica
  Necessitats de recursos i viabilitat tecnológica
 11. Col·laboradors i equip humà
  Col·laboradors i equip humà
 12. Vendes i costos
  Vendes i costos
 13. Fons de financiació i rendibilitat
  Fons de financiació i rendibilitat
 14. Tancament del pla. Revisió de l'estructura lògica. Anàlisi d'objeccions
  Tancament del pla. Revisió de l'estructura lògica. Anàlisi d'objeccions
 15. La presentació del pla. L'emprenedor com a principal venedor. Algunes tècniques de comunicació i presentació
  La presentació del pla. L'emprenedor com a principal venedor. Algunes tècniques de comunicació i presentació
 16. Presentació del pla a possibles inversors simulats
  Presentació del pla a possibles inversors simulats

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció i creació d'equipsTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Revisió del elements claus a tenir en compte al crear una empresaTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Técniques de generació d'idees i d'identificació d'oportunitats de negociTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Perfil i característiques de l'emprenedor. L'experiència d'un jove emprenedorTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Estratègia, avantatges competitius i DAFO de l'idea. Avaluació del mercat i recercaTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Presentació de l'idea de negoci ampliada


Objectius: 2 4 5
Setmana: 5
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Benchmarking i marketing estratègicTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

El pla de marketing i les quatre P's: distribució, producte, preu i promocióTeoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Llistat de necessitats. Iniciació a les financies. El balanç de l'empresa, el compte d'explotació i el pla de tresoreriaTeoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
5h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Presentació del pla de marketing de la nostra empresa


Objectius: 1 3 5 6
Setmana: 9
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Instruments de finançament de l'empresa. Anàlisi de ratis i eines per la presentació a inversorsTeoria
5h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estructura organitzativa, personalitat jurídica de l'empresa i el factor humàTeoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Tancament del pla, anàlisi d'objeccions. Check list del pla de negoci i tècniques de comunicació per emprenedorsTeoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Presentació del pla de negoci devant d'un tribunal que simula el comportament d'un inversor


Objectius: 1 3 4 6
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
1h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

Durant les classes de "teoria" s'utilitza, bàsicament, la classe magistral complementada, a conveniència del tema, amb exemples previs de desenvolupament que permetin als alumnes obtenir idees pràctiques per al treball que hauran de fer en les sessions "de projecte".

En algun cas, les classes de teoria podran comptar amb alguna breu conferència d'algun emprenedor o directiu que proporcioni pautes reals sobre com ell/ella van tractar la problemàtica que es tracta a la sessió.

Respecte a les sessions de laboratori o d'aprenentatge dirigit, totes estan encaminades a que els alumnes avancin en la construcció del seu pla de negoci. En aquesta guia es detallen les diverses metodologies que s'utilitzen, i que van des de la dinàmica de grups i el brain storming fins a la recerca d'informació de mercat per Internet, la preparació de parts concretes del pla de negoci o la presentació creuada entre membres del grup de parts del pla.

La part de desenvolupament del projecte serà acuradament pautada i orientada a facilitar la realització del pla de negoci. Més enllà de la bibliografia genèrica de referència, es facilitaran als alumnes articles concrets i material de lectura per a cadascun dels blocs de contingut. L'alumne haurà de llegir-los i extreure conclusions en els moments prefixats per a poder aplicar aquests a la realització del pla en les sessions de projecte.

Mètode d'avaluació

La avaluació consisteix en dos examens test i la presentació i defensa del pla de negoci final davant d'un tribunal format per els professors de l'assignatura i, opcionalment, algun altre professor o professional convidat. Aquests tres elements d'avaluació tenen el següent pes a la nota final: Primer test el 10%, segon test el 10%, i presentació final del projecte 80%.

La presentació del pla és un acte ubicat en un moment concret, però és també el resultat d'un treball realitzat al llarg del quadrimestre i per tant, només aquells que compleixin un requisits mínims podran passar a la fase de defensa pública. Es valorarà també en aquest acte la simulació d'un entorn professional: vestimenta i comunicació formal i estructurada, etc.

Per poder presentar el pla, els alumnes hauran d'haver estat presents a un mínim del 80% de les classes i els equips de treball hauran d'haver lliurat en temps i forma les activitats previstes al llarg de l'assignatura. El pla es fruit del treball en equip i donarà lloc a una nota d'equip; tot i que cada membre del grup serà responsable d'una de les seves parts que es valorarà mitjançant una nota individual.

Aquest sistema pretén fomentar l'esperit de treballar en grup i la assumpció real de responsabilitats compartides davant un objectiu comú.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Els alumnes hauran d'haver aprovat E3 o qualsevol assignatura similar del camp de l'economia.

Es recomana cursar aquesta assignatura cap al final de la carrera.

Es convenient que els alumnes tinguin alguns coneixements previs de l'idioma anglès.