Sistemes d'Informació per a Les Organitzacions

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Prerequisit: EEE
 • Aquesta assignatura no es pot matricular si has aprovat: CSI
Departament
ESSI
L'assignatura "Sistemes d'Informació per a les Organitzacions" (SIO) vol situar-se a la intersecció entre organització i informàtica, on es presenta la funció dels sistemes d'informació a les organitzacions. Tot parteix de la introducció detallada del concepte de sistema d'informació, i la seva aplicació pel suport del funcionament de les organitzacions humanes.

Aquesta introducció ens permet realitzar la connexió amb el mòdul sobre úsos dels sistemes d'informació a les organitzacions, on es revisen les utilitzacions que les organitzacions fan de les diverses categories i subtipus de sistemes d'informació informàtics, que han anat apareixent al llarg de les darreres dècades i fins a l'actualitat. Així, es presenten les categories dels sistemes d'informació transaccionals, decisionals i comunicacionals, i per a cada categoria es detallen els principals subtipus de sistemes d'informació apareguts, relacionant-los amb les tecnologies d'informació més rellevants en cada cas.

Coneguda la tipologia de sistemes i usos, convé presentar tot seguit tant la direcció estratègica com la gestió funcional de la funció de sistemes d'informació, en el context més àmpli de l'organització que l'engloba i que és l'objecte de la seva utilitat. Pel que respecta a la direcció estratègica dels sistemes d'informació, es presenten els papers estratègics que poden jogar els sistemes d'informació per a les organitzacions, inclosa la integració empresarial, i les alternatives per a la seva planificació estratègica, en el context de la gobernança i l'auditoria informàtica.

En relació a la gestió funcional de la funció de sistemas d'informació, convé conèixer l'evolució històrica i la situació actual quant al rol i organització interna d'aquesta funció, en un context definit per esquemes internacionals de qualitat i organització de les feines informàtiques.

L'assignatura acaba amb un mòdul final de recapitulació i projecció de les temàtiques estudiades, a partir de la síntesi d'un mapa conceptual sobre els SI a les organitzacions, i del conèixement d'estudis de prospectiva rellevants als temes tractats a SIO, el que facilita la seva projecció vers la resta de l'Itinerari de SI, i més enllà.

Professors

Responsable

 • Joan Antoni Pastor Collado ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.4 - Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.5 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.1 - Demostrar comprensió dels principis de l'avaluació de riscs i aplicar-los correctament en l'elaboració i l'execució de plans d'actuació.
  • CSI3.2 - Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.5 - Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Objectius

 1. SIO-M0-ObjGral. Conèixer l'organització general i la logística d'aprenentatge de l'assignatura, quant a la seva temàtica i cas transversal, com a assignatura “índex” i porta d'entrada a l'Itinerari de SI del GEI de la FIB.
  Competències relacionades: G2.3,
 2. SIO-M1-ObjGral. Conèixer, distingir i relacionar els conceptes bàsics al voltant del significat del sistema d'informació d'una organització humana, i les seves relacions amb d'altres conceptes propers.
  Competències relacionades: CSI1, CT2.4,
  Subcompetences:
  • • SIO-M1-Obj2. Distingir els components fonamentals del sistema d'informació d'una organització.
  • • SIO-M1-Obj3. Entendre els propòsits organitzatius del sistema d'informació.
  • • SIO-M1-Obj4. Saber relacionar el sistema d'informació amb els subsistemes productiu i de decisió de la organització.
  • • SIO-M1-Obj5. Relacionar els conceptes elementals de dades, informació i coneixement en el context dels sistemes d'informació a les organitzacions.
  • • SIO-M1-Obj6. Distingir entre el sistema d'informació informàtic i les altres parts del sistema d'informació global d'una organització.
  • • SIO-M1-Obj7. Entendre les diferències i les relacions que es donen entre els conceptes de sistema d'informació i de tecnologies de la informació.
  • • SIO-M1-Obj1. Conèixer el concepte de sistema d'informació d'una organització, a partir de l'anàlisi de les seves funcions intrínseques.
 3. SIO -M2-ObjGral. Comprendre els tipus d'utilitzacions dels sistemes d'informació a les organitzacions, així com les principals alternatives actuals, tant pels sistemes d'informació transaccionals, decisionals com comunicacionals, amb especial èmfasi pràctic en els sistemes ERP.
  Competències relacionades: CSI2.6, CSI1, CSI2.5, CT2.4,
  Subcompetences:
  • • SIO-M2-Obj4. Conèixer de manera detallada el concepte de sistema d'informació per a la direcció, a partir del coneixement detallat de les seves funcions, factors impulsors i relacions amb d'altres sistemes anteriors.
  • • SIO-M2-Obj1. Conèixer l'evolució històrica dels sistemes d'informació informàtics a les organitzacions durant les darreres dècades.
  • • SIO-M2-Obj2. Comprendre el propòsit, l'arquitectura i els condicionaments de les diferents categories i subtipus de sistemes d'informació informàtics i captar les seves avantatges i limitacions.
  • • SIO-M2-Obj3. Entendre les relacions, històriques i per tipus de sistemes, que s'estableixen entre els sistemes d'informació i les tecnologies de la informació.
  • • SIO-M2-Obj5. Saber relacionar els sistemes d'informació per a la direcció i de BI, amb la tasca directiva dels seus usuaris potencials i amb l'organització en general.
  • • SIO-M2-Obj6. Avaluar els impactes típics provocats pels sistemes d'informació per a la direcció i de BI.
  • • SIO-M2-Obj7. Conèixer els factors organitzatius, metodològics i d'equip humà més crítics que cal considerar en un projecte de disseny, desenvolupament i implantació d'un sistema d'informació per a la direcció i de BI.
  • • SIO-M2-Obj8. Conèixer el propòsit bàsic dels sistemes d'informació CRM i SCM, en el context més general dels sistemes d'informació empresarials.
 4. SIO-M3-ObjGral. Comprendre els diversos papers estratègics que poden jogar els sistemes d'informació per a les organitzacions, així com les alternatives per a la seva planificació estratègica metodològica, i el paper dels sistemes d'informació com a eina potent d'integració empresarial, en un context definit per esquemes internacionals de gobernança i auditoria informàtica.
  Competències relacionades: CSI3.2, CSI1, CSI3.1, CSI3.5, G2.3,
  Subcompetences:
  • • SIO-M3-Obj5. Conèixer els esquemes internacionals de bones pràctiques en relació a la gobernança i a l'auditoria i control dels sistemes d'informació a les organitzacions.
  • • SIO-M3-Obj1. Veure alguns dels esquemes conceptuals més coneguts de percepció dels diversos papers dels SI a les organitzacions.
  • • SIO-M3-Obj2. Comprendre el propòsit de l'activitat de planificació estratègica dels SI y les TI, així com els enfocaments de planificació existents i les situacions d'utilització d'aquests enfocaments.
  • • SIO-M3-Obj3. Entendre les principals alternatives estratègiques a les que s'enfronten els directius de SI actuals, i captar el seu impacte en els departaments de sistemes d'informació així com a d'altres àrees funcionals de l'organització.
  • • SIO-M3-Obj4. Conèixer la recent utilització dels sistemes d'informació com a potent eina d'integració empresarial estratègica.
 5. SIO-M4-ObjGral. Conèixer l'evolució històrica i la situació actual quant al rol i organització interna de la funció de sistemes d'informació a les empreses, en un context definit per esquemes internacionals de qualitat i organització de les feines informàtiques.
  Competències relacionades: CSI1, CSI2.1, CSI3.1, CSI3.5, CT2.4,
  Subcompetences:
  • • SIO-M4-Obj2. Entendre les responsabilitats clàssiques que porta a terme la funció de SI, des del desenvolupament i manteniment de SI fins a l'explotació, conjúntament amb les tasques de tècnica de sistemes, administració de dades i d'altres de més recents.
  • • SIO-M4-Obj4. Saber quins són els reptes que enfronta en l'actualitat la funció de SI, que poden canviar la seva fisonomia i organització interna.
  • • SIO-M4-Obj1. Conèixer l'evolució seguida per la funció de SI al llarg del les darreres dècades, en especial pel que respecta a ls seva situació en el context de la resta de l'organització.
  • • SIO-M4-Obj6. Conèixer els esquemes internacionals de bones pràctiques en relació a la qualitat i organització de la funció de sistemes d'informació a les organitzacions.
  • • SIO-M4-Obj5. Veure i entendre algunes alternatives organitzatives clàssiques que cal tenir en compte pel que fa la gestió funcional dels SI.
  • • SIO-M4-Obj3. Conèixer els papers professionals i els llocs de treball típics que es relacionen amb la funció de SI.
 6. SIO-M5-ObjGral. Sintetitzar un mapa conceptual sobre els SI a les organitzacions, amb una aplicació al cas transversal de l'assignatura, i conèixer tant els estudis de prospectiva rellevant als temes de SIO com la seva projecció a la resta de l'Itinerari de SI, i més enllà.
  Competències relacionades: CSI2.1, CSI3.5, G2.3, CT2.4,
  Subcompetences:
  • • SIO-M5-Obj1. Sintetitzar un mapa conceptual dels SI a les organitzacions, aplicat a un cas concret.
  • • SIO-M5-Obj2. Veure i entendre estudis de prospectiva sobre els temes tractats a SIO.
  • • SIO-M5-Obj3. Entendre com els temes estudiants a SIO seràn tractats i ampliats a la resta de l'Itinerari de SI de GEI, i de forma més avançada al MEI.

Continguts

 1. Mòdul 0. Introducció i preparació de l'assignatura. (1s)
  0.0. Introducció general a la temàtica i al cas de l'assignatura.
  0.1. L'assignatura en el seu context proper: Itinerari de SI, del GEI.
  0.2. Presentació de la logística d'aprenentatge de l'assignatura.
 2. Mòdul 1. Concepte de sistema d'informació. (2s)
  1.0. Cas de SI: Editorial Defsa. Primer fascicle: "D'on venim".
  1.1. Funcions intrínseques del sistema d'informació.
  1.2. Components bàsics del sistema d'informació.
  1.3. El sistema d'informació en una organització.
  1.4. Propòsits organitzatius del sistema d'informació.
  1.5. El sistema d'informació informàtic.
  1.6. Sistemes i tecnologies d'informació.
 3. Mòdul 2. Ús dels sistemes d'informació a les organitzacions. (4s)
  2.0. Cas de SI: Editorial Defsa. Segon fascicle: "Fins on hem arribat".
  2.1. Sistemes d'informació transaccionals.
  2.1.1. Sistemes ad-hoc i sistemes ERP (Enterprise Resource Planning systems).
  2.1.2. Sistemes ERP en relació amb els processos de negoci i la cadena-sistema de valor.
  2.1.3. Gestió i modelització de processos de negoci.
  2.1.4. Provisió i implantació de sistemes ERP.
  2.1.5. Inspecció i parametrització d'un sistema ERP.
  2.2. Sistemes d'informació decisionals.
  2.2.1. Sistemes d'informació d'ajuda a la presa de decisions (DSS).
  2.2.2. Sistemes experts de gestió (EBS).
  2.3. Sistemes d'informació comunicacionals.
  2.4.1. Sistemes d'informació d'ajuda a la presa de decisions en grup (GDSS).
  2.4.2. Sistemes d'informació d'ajuda al treball en equip.
  2.4. Sistemes d'informació per a la direcció (EIS).
  2.5. Sistemes d'informació per BI (Business Intelligence systems).
  2.6. Sistemes CRM i SCM: Introducció, contextualització i projecció.
 4. Mòdul 3. Direcció Estratègica dels Sistemes d'Informació. (3s)
  3.0. Cas de SI: Editorial Defsa. Tercer fascicle (1 ª part): "Cap a on volem anar?".
  3.1. Elements de percepció del paper dels SI en l'organització.
  3.1.1. Hipòtesi de les etapes en l'ús i la gestió dels SI en l'organització.
  3.1.2. Factors crítics d'èxit.
  3.1.3. La graella estratègica dels SI.
  3.1.4. La matriu benefici / beneficiari dels SI.
  3.1.5. Implicacions per al responsable d'SI.
  3.2. Planificació estratègica dels SI.
  3.3. Algunes alternatives estratègiques d'actualitat.
  3.3.1. Desenvolupament a mida enfront d'adquisició de paquets.
  3.3.2. Redisseny de processos de negoci.
  3.3.3. Externalització de serveis de SI.
  3.3.4. SI integrats, tipus ERP, CRM o SCM.
  3.4. Els SI com a eina d'Integració Empresarial Estratègica.
  3.5. Esquemes per a la governança, auditoria i gestió de riscos dels SI (ITIL, COBIT, etc.).
 5. Mòdul 4. Gestió Funcional dels Sistemes d'Informació. (3s)
  4.0. Cas de SI: Editorial Defsa. Tercer fascicle (2 ª part): "Cap a on volem anar?".
  4.1. Evolució històrica de la funció d'SI en les organitzacions.
  4.2. Responsabilitats de la funció d'SI en l'organització.
  4.2.1. Desenvolupament i manteniment.
  4.2.2. Producció o explotació.
  4.2.3. Tècnica de sistemes.
  4.2.4. Administració de dades.
  4.2.5. Altres àrees.
  4.3. Papers professionals i llocs de treball en la funció d'SI.
  4.4. Reptes actuals per a la funció d'SI.
  4.5. Algunes alternatives organitzatives per a la funció d'SI.
  4.5.1. Centralització / descentralització.
  4.5.2. Alineació organitzativa.
  4.6. Esquemes de qualitat per a la funció d'SI (ITIL, ISO-20000, CMMI, PMBOK, etc.).
 6. Mòdul 5. Recapitulació i projecció de l'assignatura. (2s)
  5.0. Recapitulació del cas de SI: Editorial Defsa. "El següent fascicle ... per escriure ".
  5.1. Recapitulació: Cap a un esquema conceptual dels SI en les organitzacions.
  5.2. Estudis de prospectiva relacionats amb els temes de l'assignatura.
  5.3. Projecció: Els temes de SIO a la resta de l'Itinerari de SI, i en el MEI.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Activitats del Mòdul 0.

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 1. (1ª part)

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 1. (2ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2. (1ª part)

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2. (2ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2. (3ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 2. (4ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 3. (1ª part)

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 3. (2ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 3. (3ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 4. (1ª part)

Els estudiants hauran de llegir aquesta Guia, on s'especificaran els materials associats al Mòdul. També es farà el repartiment i assignació d'alguns dels temes del mòdul als equips d'estudiants establerts.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 4. (2ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 4. (3ª part)

Els estudiants podràn discutir en equip els exercicis de l'AC del mòdul, però els hauran de resoldre de forma individual. Els exercisis podran anar de les temàtiques debatudes compartidament per tots, i de les temàtiques assignades a cada equip.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 5. (1ª part)

Mapa conceptual dels 'SI a les organitzacions' i recapitulació de l'assignatura.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Activitats del Mòdul 5. (2ª part)

Informes de prospectiva i projecció de l'assignatura.
 • Teoria: Classe de Teoria: Resum i comentari, per part del professor, d'allò principal inclòs en el material d'estudi indicat a la Guia. S'espera que durant aquesta classe els estudiants puguin realitzar consultes i resoldre els dubtes que sorgeixin de l'estudi del material facilitat.
 • Problemes: Classe de Problemes: Anàlisi, per equips, del material lliurat i assignat a l'equip, i inici d'un debat comunitari, que seguirà a l'espai d'Atenea de l'assignatura, al voltant d'alguna temàtica relacionada amb els materials d'estudi, o de la discusió d'un cas pràctic plantejat per a la temàtica escollida.
 • Laboratori: Classe de Laboratori: Per un cas pràctic concret, transversal a l'assignatura, els estudiants faran servir aquestes sessions per anar construint un avant-projecte orientat o relacionat amb els sistemes d'informació de l'organització objecte del cas concret.
 • Aprenentatge dirigit: El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.
 • Aprenentatge autònom: La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0.4h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

La metodologia docent de SIO consistirà en l'assistència activa a totes o la majoria de les classes presencials, que tindràn tres tipus (sessions de teoria, problemes i laboratori). Per a l'aprofitament màxim d'aquestes sessions, i de forma estretament sincronitzada amb aquestes, els estudiants hauran d'anar treballant els diversos materials docents de l'assignatura (capítols del llibre de referència base, articles, informes, blogs i altres materials seleccionats, etc.).

El professor anirà proposant i introduint al llarg dels diversos mòduls la lectura selectiva dels materials (repartida per temes, assignats a equips d'estudiants), a través de la publicació d'una Guía Didàctica a l'inici de cada mòdul. De cara a garantir la superació i màxim aprofitament de l'assignatura, els estudiants han de seguir les pautes d'estudi i les recomanacions relatives als continguts de l'assignatura publicats a la Guia Didàctica de cada mòdul com a guia principal de treball. Tant les guies didàctiques com la majoria dels materials estaran disponibles pels estudiants a travès d'Atenea, en l'espai dedicat a SIO.

Un seguiment actiu del espai de SIO a Atenea és de primordial interès per part de l'estudiantat, atès que, a més dels recordatoris fets a les classes presencials, aquest serà l'espai virtual principal que el professor utilitzarà per a guiar i orientar als estudiants, i per a plantejar les diverses activitats d'estudi i avaluació. Addicionalment, aquest espai d'Atenea esdevindrà el punt d'accés i referència comú on, a més a més de les sessions presencials, es plantejaran per escrit els dubtes, es donaran respostes i es tractaran els temes relacionats amb la matèria d'estudi, si més no els més habituals.

Aquesta assignatura té una clara component conceptual teòrica, tot i que el professor de la mateixa posarà un especial èmfasi en vincular i fomentar una visió orientada a la pràctica professional dels temes tractats, a través dels materials i les activitats proposades durant l'assignatura, que s'orientaran i enfocaran a que l'estudiant reflexioni i analitzi experiències professionals (pròpies i d'altri, a travès de casos) en temes de l'àmbit de l'assignatura.

Donades les característiques de l'assignatura - i el fet de que es tracta d'una primera edició pilot i experimental - es considera oportú per a aquesta primera edició establir un model d'Avaluació Continuada (AC) com a única via per a supera-la. El material docent està estructurat en quatre Mòduls centrals, precedits i acabats per dos mòduls d'introducció i recapitulació, respectivament.

La temporalització completa de l'assignatura es podrà trobar totalment detallada al Racó i a l'espai d'Atenea establert per SIO. La dinàmica de funcionament dels mòduls al llarg del curs serà homogènia.

Mètode d'avaluació

La nota final (NFA) de SIO s'obté ponderant la Nota d'AC (NAC), la Nota de les Debats i Presentacions (NDP), la Nota del Cas Pràc (NCP), i la Nota de Competències Transversals (NCT), segons la fòrmula següent:

NFA = 0.3 NAC + 0.3 NDP + 0.3 NCP + 0.1 NCT

El càlcul de la nota final individual es fa combinant la nota de la resolució de les activitats avaluatives d'AC (30%), la nota de la participació als debats i presentacions (30%), la nota de resolució del cas pràctic transversal (30%), i la nota de competències transversals (10%).

Això vol dir que SIO només es pot superar a partir del seguiment continuat, visible i proactiu de tota l'assignatura. L'alumne haurà d'afrontar obligatòriament la resolució de les activitats grupals i individuals proposades pel professor a efectes de poder superar l'assignatura.

Aquesta AC es composa de cinc activitats avaluatives d'AC, cadascuna de les quals es troba associada directament a un Mòdul Temàtic Central del curs. La correlació entre els Mòduls i les diverses activitats avaluatives d'AC proposades i les dates de publicació i lliurament de les mateixes es trobaran detallades al Racó i a l'espai d'Atenea de SIO. La ponderació de cada de les cinc activitats avaluatives d'AC per al càlcul de la nota d'Avaluació Continuada (AC) serà d'un 20%.

Es valorarà especialment la participació en els debats de l'aula, bé oralment a les sessions presencials bé per escrit a l'espai d'Atenea, igual que la participació visible en el treball vinculat al cas pràctic transversal.

L'avaluació de les competències transversals, i la seva integració en la NFA, s'establirà d'acord amb els criteris establerts per la FIB per aquest tema en relació al GEI, i per l'assignació final de competències transversals a l'assignatura SIO, que actualment és "Sostenibilitat i Compromís Social".

Per a optar a matrícula d'honor, l'estudiant ha d'haver demostrat un alt nivell d'excel·lència en la seva feina durant tot el procés d'aprenentatge, incloent-hi debats, presentacions i resolució del cas pràctic transversal. Això vol dir que ha de tenir la màxima nota en totes les qualificacions atorgades. Un cop complerta aquesta premissa, o en casos molt propers a aquesta situació, serà decisió i responsabilitat del professor atorgar o no la menció de MH, en funció de tots els mèrits demostrats per l'estudiant durant tot el període d'impartició de SIO.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

L'assignatura SIO en el conjunt del GEI

"Sistemes d'Informació per a les Organitzacions" (SIO) és una assignatura de nova creació, que introdueix i forma part de l'Itinerari-especialització de Sistemes d'Informació del GEI de la FIB, complementària de les assignatures prèvies de l'àmbit d'organització d'empreses i de bases de dades i enginyeria del software, i preparatòria per a la resta d'assignatures de l'Itinerari, així com de les assignatures més avançades sobre sistemes d'informació que s'inclouen al MEI de la FIB.

Camps professionals en que SIO es projecta

Consultores, empreses i departaments de serveis informàtics, que desenvolupin projectes de sistemes d'informació, per organitzacions públicas o privades, de negocis o serveis públics. Desenvolupament i innovació al voltant del camp de l'Enginyeria i Gestió de Serveis i Sistemes d'Informació.