Bases de Dades

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Departament
ESSI
Aquesta assignatura té com objectiu que els estudiants tinguin una visió general sobre què és una base de dades, què és un model de base de dades, quins són els seus diferents tipus d'usuaris i llenguatges. En concret s'aprofundeix en el model relacional de bases de bases i en els components lògics que aquest model de bases de dades proveeix, i es practica la creació i l'ús d'aquests components mitjançant el llenguatge SQL. L'assignatura inclou una introducció al disseny de bases de dades relacional, i també l'estudi de temes importants per a l'ús de les bases de dades en el desenvolupament de sistemes software com són els privilegis, les transaccions, i els índexs. Finalment, també es fa una petita introducció als nous sistemes de gestió de bases de dades NOSQL.

Professors

Responsable

 • Antoni Urpi Tubella ( )
 • Carme Quer Bosor ( )

Altres

 • Anna Queralt Calafat ( )
 • Besim Bilalli ( )
 • Carme Martin Escofet ( )
 • Joaquim Motger de la Encarnacion ( )
 • Jordi Casanovas Muñoz ( )
 • Marc Molinuevo Garcia ( )
 • Maria Jose Casañ Guerrero ( )
 • Santiago Rivas Contreras ( )
 • Vicent Picornell Alandete ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.2 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.
  • CT2.4 - Demostrar coneixement i capacitat per a aplicar les eines necessàries a l'emmagatzematge, el processament i l'accés als sistemes d'informació, fins i tot els que es basen en la web.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.6 - Demostrar comprensió de la importància de la negociació, dels hàbits de treball efectius, del lideratge i de les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
  • CT8.7 - Controlar versions i configuracions del projecte.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • G8 [Avaluable] - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.2 - Actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Estar motivat i tenir una actitud proactiva per la qualitat en el treball. Disposar de capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Tenir capacitat de treballar en situació de restriccions temporals i/o de recursos.

Objectius

 1. Tenir una visió general sobre què és una base de dades, què és un model de base de dades, quins són els tipus d'usuaris de les bases de dades, i quines són les categories de llenguatges de bases de dades.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4,
 2. Conèixer els objectius d'un sistema de gestió de bases de dades i la seva arquitectura.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4,
 3. Conèixer el model relacional de bases de dades, els seus llenguatges (SQL i àlgebra relacional) i els components habituals d'una base de dades relacional.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4,
 4. Ser capaç de definir, crear i manipular els components habituals d'una base de dades relacional.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4, CT2.3,
 5. Ser capaç de construir programes per gestionar bases de dades relacionals.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4, CT2.3,
 6. Saber escollir entre diverses sentències SQL, components d'una base de dades, o programes que gestionin una base de dades, que implementin una mateixa funcionalitat, quin/a s'adequa més a uns criteris de qualitat definits.
  Competències relacionades: CT2.4, CT2.3,
 7. Saber escollir entre quins tipus de components o programes de gestió de bases de dades estudiats a l'assignatura són més adequats, segons els criteris de qualitat definits, per a la implementació d'un cert comportament d'una aplicació.
  Competències relacionades: CT2.4, CT2.3,
 8. Tenir una visió general de com s'integra el disseny d'una base de dades dins el procés de desenvolupament d'una aplicació.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.3,
 9. Ser capaç de transformar models conceptuals simples expressats en UML al model relacional.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.3,
 10. Conèixer el concepte de transacció i les seves implicacions.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4, CT2.3,
 11. Conèixer i saber identificar els tipus d'interferències que es poden produir entre transaccions i la seva relació amb els nivells d'aïllament que defineix l'SQL Standard.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4, CT2.3,
 12. Conèixer la tècnica de control de concurrència de reserves.
  Competències relacionades: CT2.2, CT2.4, CT2.3,
 13. Conèixer les possibles estructures físiques per l'emmagatzematge de les dades, i les seves implicacions en quan a eficiència.
  Competències relacionades: CT2.4, CT2.3,
 14. Conèixer els mètodes d'accés a les dades, i les seves implicacions en quan a eficiència.
  Competències relacionades: CT2.4, CT2.3,
 15. Ser capaç de participar amb actitud proactiva en la realització d'exercicis en equips de 2 o més estudiants, seguint els rols assignats a cada estudiant que poden canviar durant la realització dels exercicis.
  Competències relacionades: G8.2, CT8.6,
 16. Ser capaç d'arribar a una versió dels exercicis que compleixi uns criteris de qualitat donats, en un temps i amb uns recursos limitats.
  Competències relacionades: G8.2, CT8.6, CT8.7,
 17. Ser capaç de configurar l'entorn per a la implementació i execució de components de bases de dades i programes que accedeixen a bases de dades, a partir dels recursos que s'ofereixen als estudiants.
  Competències relacionades: CT8.7,
 18. Conèixer les principals característiques de les bases de dades de sistemes NOSQL, entendre en què es diferencien respecte els sistemes relacionals, i haver vist una classificació de tipus de sistemes NOSQL que existeixen en l'actualitat.
  Competències relacionades: CT2.2,

Continguts

 1. Introducció
  Concepte de base de dades. Disseny i models de bases de dades. Tipus d'usuaris. Categories de llenguatges. Concepte de sistema de gestió de base de dades (SGBD). Objectius desitjables per a les bases de dades que els SGBD han de proporcionar. Arquitectura dels SGBD.
 2. El model relacional
  Objectius i origen. Estructura de dades amb la qual es construeixen les bases de dades relacionals. Operacions que proveeix el model relacional per manipular i consultar les dades. Regles d'integritat que han de complir les dades d'una base de dades relacional.
 3. Llenguatges: Àlgebra relacional i SQL
  Introducció. Àlgebra relacional: operacions de l'àlgebra relacional; consultes. SQL: creació de taules; inserció, esborrat i modificació de files d'una taula; consultes sobre una base de dades. Consideracions sobre la implementació de consultes.
 4. Components lògics
  Concepte de component lògic d'una base de dades: de dades i de control. Presentació de components lògics de dades: esquemes, dominis i taules, assercions i vistes. Presentació de components lògics de control: procediments emmagatzemats, disparadors i privilegis.
 5. Procediments emmagatzemats i disparadors
  Implementació de procediments emmagatzemats en llenguatge Pl/pgSQL. Implementació de disparadors en PostgreSQL. Consideracions sobre el disseny i implementació de procediments i disparadors.
 6. Programació amb SQL
  Programació en Java i JDBC. Consideracions sobre el disseny i implementació de programes que accedeixen a bases de dades.
 7. Introducció al disseny de bases de dades relacionals
  Etapes de disseny d'una base de dades. Introducció a la comprensió de models conceptuals UML simples. Traducció de models conceptuals UML simples a model relacional de base de dades.
 8. Transaccions i concurrència
  Concepte de transacció. Propietats ACID de les transaccions. Interferències entre transaccions. Serialitzabilitat. Recuperabilitat. Tècniques de control de concurrència. Nivells d'aïllament. Reserves i nivells d'aïllament.
 9. Estructures físiques d'emmagatzemament i mètodes d'accés
  Introducció. Mètodes d'accés per poder fer consultes i actualitzacions de dades d'una base de dades. Costos dels mètodes d'accés.
 10. NOSQL
  Introducció. Diferències amb els SGBD relacionals tradicionals. Objectius dels SGBD NOSQL. Exemples de sistemes que requereixen aquest tipus de SGBD.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


T/P. Estudi de la introducció a les bases de dades

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui.
 • Aprenentatge autònom: Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Estudi del model relacional de bases de dades

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Estudi dels components lògics de dades

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe el professor: Pot indicar un material i/o apunts que l'estudiant ha de llegir. En aquest cas l'estudiant: Llegeix i estudia el material i/o apunts. Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i resol exercicis sobre el tema d'estudi.
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Estudi de components lògics de control

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe el professor: Pot indicar un material i/o apunts que l'estudiant ha de llegir. En aquest cas l'estudiant: Llegeix i estudia el material i/o apunts. Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i resol exercicis sobre el tema d'estudi.
Objectius: 3 4 7
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Exercicis: Privilegis, vistes i assercions

El professor: Indica els exercicis que els estudiants realitzaran a classe amb la seva ajuda. L'estudiant: Resol els exercicis amb l'ajuda del professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema del lliurament. Resol exercicis de les llistes que té a la seva disposició.
Objectius: 3 4 7
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Primer lliurament de problemes: Privilegis, vistes i assercions

El professor: Presenta el mètode de treball que se seguirà per al lliurament (aprenentatge col.laboratiu en equips de 3 estudiants), i forma els equips; Proporciona l'enunciat d'un o més exercicis; Recull els exercicis al final de la classe. L'estudiant: Resol els exercicis seguint el mètode de treball indicat, interaccionant com ha indicat el professor amb els seus companys d'equip; Lliura els exercicis al professor.
Objectius: 3 4 6 15 16
Setmana: 5
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Estudi introducció al disseny de bases de dades relacionals

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts.
Objectius: 8 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Exercicis: Traducció a model relacional

El professor: Indica els exercicis que els estudiants realitzaran a classe amb la seva ajuda. L'estudiant: Resol els exercicis amb l'ajuda del professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema del lliurament. Resol exercicis de les llistes que té a la seva disposició.
Objectius: 8 9
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Segon lliurament de problemes: Traducció a relacional

El professor: Presenta el mètode de treball que se seguirà per al lliurament (aprenentatge col.laboratiu en equips de 3 estudiants), i forma els equips; Proporciona l'enunciat d'un o més exercicis; Recull els exercicis al final de la classe. L'estudiant: Resol els exercicis seguint el mètode de treball indicat, interaccionant com ha indicat el professor amb els seus companys d'equip; Lliura els exercicis al professor.
Objectius: 9 15 16
Setmana: 7
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Estudi de transaccions i concurrència

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe el professor: Pot indicar un material i/o apunts que l'estudiant ha de llegir. En aquest cas l'estudiant: Llegeix i estudia el material i/o apunts. Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i resol exercicis sobre el tema d'estudi.
Objectius: 10 11 12
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Exercicis: Transaccions i Concurrència

El professor: Indica els exercicis que els estudiants realitzaran a classe amb la seva ajuda. L'estudiant: Resol els exercicis amb l'ajuda del professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema del lliurament. Resol exercicis de les llistes que té a la seva disposició.
Objectius: 10 11 12
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

T/P. Tercer lliurament de problemes: Transaccions i concurrència

El professor: Presenta el mètode de treball que se seguirà per al lliurament (aprenentatge col.laboratiu en equips de 3 estudiants), i forma els equips; Proporciona l'enunciat d'un o més exercicis; Recull els exercicis al final de la classe. L'estudiant: Resol els exercicis seguint el mètode de treball indicat, interaccionant com ha indicat el professor amb els seus companys d'equip; Lliura els exercicis al professor.
Objectius: 11 12 15 16
Setmana: 10
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Estudi d'emmagatzematge i mètodes d'accés

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui. Resol, amb els companys de l'equip de problemes, els exercicis que li planteja el professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe el professor: Pot indicar un material i/o apunts que l'estudiant ha de llegir. En aquest cas l'estudiant: Llegeix i estudia el material i/o apunts. Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i resol exercicis sobre el tema d'estudi.
Objectius: 13 14
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

T/P. Exercicis: Emmagatzematge i mètodes d'accés

El professor: Indica els exercicis que els estudiants realitzaran a classe amb la seva ajuda. L'estudiant: Resol els exercicis amb l'ajuda del professor.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema del lliurament. Resol exercicis de les llistes que té a la seva disposició.
Objectius: 13 14
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

T/P. Quart lliurament de problemes: Emmagatzemament

El professor: Presenta el mètode de treball que se seguirà per al lliurament (aprenentatge col.laboratiu en equips de 3 estudiants), i forma els equips; Proporciona l'enunciat d'un o més exercicis; Recull els exercicis al final de la classe. L'estudiant: Resol els exercicis seguint el mètode de treball indicat, interaccionant com ha indicat el professor amb els seus companys d'equip; Pot consultar únicament els apunts; Lliura els exercicis al professor.
Objectius: 13 14 15 16
Setmana: 14
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P NOSQL

El professor: Exposa els continguts relacionats amb el tema a estudiar als estudiants. L'estudiant: Escolta amb atenció; Pren els apunts que considera necessaris; Pregunta els dubtes que tingui.
 • Aprenentatge autònom: Posteriorment a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i resol exercicis sobre el tema d'estudi.
Objectius: 1 18
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

T/P. Repàs

El professor: Contesta els dubtes dels estudiants sobre els diferents temes tractats en l'assignatura. Proposa uns exercicis a fer. Comenta una solució correcta dels exercicis. L'estudiant: Resol els exercicis amb l'ajuda del professor.
 • Aprenentatge autònom: L'estudiant repassa els temes estudiats a l'assignatura i els dubtes que li ha quedat sobre cada tema i sobre els exercicis que s'han fet.
Objectius: 3 4 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

L: Preparació de l'entorn i estudi previ

Preparació de l'entorn per a la implementació, creació i execució de components de bases de dades a partir dels recursos proveits pel professor. Estudi preliminar de la base de dades que s'usarà a les primeres classes de laboratori i de les sentències més bàsiques del llenguatge SQL.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Estudi de SQL 1

El professor: Presenta el guió de la classe. Forma equips de 2 estudiants. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. L'estudiant juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor; Resol un qüestionari que li ajuda a veure si ha assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
Objectius: 3 4 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

L. Estudi de SQL 2

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Laboratori: Setmana 4
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 3 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: SQL

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 3 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Estudi d'àlgebra relacional

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema d'estudi que li ha proporcionat el professor a través del moodle/LearnSQL. Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Primer examen de laboratori: Àlgebra i SQL

El professor: Obre un qüestionari moodle/LearnSQL amb exercicis. L'estudiant: Resol els exercicis junt amb el seu company de laboratori; Pot consultar únicament els apunts, i la informació que s'ofereixi a través de moodle/LearnSQL; Lliura l'exercici amb el moodle/LearnSQL.
Objectius: 4 6 15 16 17
Setmana: 7 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: Procediments bàsics.

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema d'estudi que li proporciona el professor a través de moodle/LearnSQL. Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 3 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: Disparadors bàsics

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Laboratori: Setmana 8
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema d'estudi que li proporciona el professor a través de moodle/LearnSQL. Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: Procediments/disparadors.

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Segon examen de laboratori: Procediments/Disparadors

El professor: Obre un qüestionari moodle/LearnSQL amb exercicis. L'estudiant: Resol els exercicis junt amb el seu company de laboratori; Pot consultar únicament els apunts, i la informació que s'ofereixi a través de moodle/LearnSQL; Lliura l'exercici amb el moodle/LearnSQL.
Objectius: 4 6 7 15 16 17
Setmana: 11 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: Programació amb SQL - JDBC bàsica

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema d'estudi que li proporciona el professor a través de moodle/LearnSQL. Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 4 6 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Exercicis: Programació SQL - JDBC

El professor: Presenta el guió de la classe. En els cinc primers minuts de la classe demana als estudiants que contestin una pregunta de manera individual, i recull les respostes. Obre el qüestionari de moodle/LearnSQL que es treballarà durant la classe. Resol dubtes dels estudiants. L'estudiant, de manera individual, Respon la pregunta posada pel professor en els cinc primers minuts de la classe. L'estudiant, juntament amb el seu company d'equip: Treballa el tema d'estudi seguint el guió indicat pel professor. Resol un qüestionari que li ajuda a veure si han assolit els coneixements sobre el tema d'estudi.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament a la classe l'estudiant: Llegeix i estudia el material i apunts sobre el tema d'estudi que li proporciona el professor a través de moodle/LearnSQL. Resol un qüestionari moodle/LearnSQL, obert pel professor una setmana abans sobre el tema que s'està treballant.
Objectius: 3 5 15 16 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

L. Tercer examen de laboratori: Programació amb SQL

El professor: Obre un qüestionari moodle/LearnSQL amb exercicis. L'estudiant: Resol els exercicis junt amb el seu company de laboratori; Pot consultar únicament els apunts, i la informació que s'ofereixi a través de moodle/LearnSQL; Lliura l'exercici amb el moodle/LearnSQL.
Objectius: 5 6 7 15 16 17
Setmana: 14 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
2h

Revisions i resolució de dubtes sobre los examenes

Hores dedicades a la revisió i/o resolució de dubtes sobre els lliuraments i exàmens, si és que calen.

Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
8h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Examen final

L'estudiant: Resol l'examen de manera individual; No pot consultar cap tipus de material; Lliura l'examen resolt al professor.
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
27h

Metodologia docent

Classes de teoria/problemes (2.3 hores per setmana).
Aprenentatge autònom: Per preparar les classes l'estudiant pot haver de llegir i comprendre uns materials i/o apunts indicats pel professor. Posteriorment a la classe, l'estudiant cal que repassi i resolgui exercicis sobre el tema d'estudi.
Classes de teoria. En les classes de teoria els professors presenten una part dels continguts de l'assignatura. Normalment els professors usen transparències, que els estudiants seria convenient que obtinguin abans de les classes, per fer-ne un millor seguiment.
Classes de problemes. En les classes de problemes, els estudiants resolen exercicis sobre continguts presentats durant les classes de teoria. Aquests exercicis es fan en equips de tres estudiants segons alguna tècnica d'aprenentatge cooperatiu.
Avaluació. Quatre de les classes de problemes són de lliurament, i consten com una activitat avaluativa de l'assignatura.

Classes de laboratori (1.7 hores per setmana).
Aprenentatge autònom: L'aprenentatge autònom és individual. Els continguts que es treballen en les classes de laboratori seran estudiats de manera autònoma pels estudiants. El nivell requerit d'aprenentatge autònom s'anirà incrementant al llarg de del curs. Cada setmana prèviament a la classe de laboratori els estudiants tindran una feina a fer a casa que acabarà amb la resolució d'un qüestionari moodle/LearnSQL.
Classes de laboratori: El treball a classe serà en equips de 2 estudiants. Els estudiants tenen la possibilitat de compartir els dubtes amb el seu company d'equip sobre la feina que han fet a casa, i si és el cas, de preguntar els dubtes no resolts al professor. A continuació els estudiants fan les activitats que ha indicat el professor i finalment resolen el qüestionari de classe.
Avaluació: Hi ha tres setmanes en les que no hi haurà classe de laboratori, i es farà un examen fora d'hores de classe. Aquests tres exàmens consten com un acte avaluatiu de l'assignatura. En la resta de setmanes, en els cinc primers minuts de la classe els estudiants contesten una pregunta de manera individual per fer un seguiment del treball d'aprenentatge autònom que han fet durant la setmana.

Recursos relacionats amb les classes de laboratori:
Tota la documentació, material i qüestionaris d'exercicis relacionats amb els continguts de les classes de laboratori es posaran a disposició dels estudiants a través de la plataforma moodle/LearnSQL.
A part del feed-back que els professors donaran als estudiants durant les classes, la plataforma moodle/LearnSQL disposa d'un corrector d'exercicis de bases de dades que dóna també feed-back a l'estudiant sobre les solucions dels seus exercicis. En els lliuraments de laboratori s'usarà aquest corrector, permetent a l'estudiant obtenir feed-back sobre el seu exercici i fer diversos reintents. Els professors posaran la nota dels lliurament tenint en compte la nota assignada pel corrector, i tenint en compte també uns criteris de qualitat establerts per als exercicis, que el professor revisarà personalment.
Les classes i exàmens de laboratori es faran en una aula informàtica. Els servidors que s'utilitzin des de classe, estaran també disponibles per accedir-hi des de casa, per tal que es puguin usar en les activitats d'aprenentatge autònom.

Els estudiants han d'assistir a les classes del GRUP ON ESTAN MATRICULATS, tant en el cas de teoria/problemes com en el de laboratori.

Mètode d'avaluació

La qualificació de les competències tècniques es basa en:

- NEF: Nota de l'examen final.

- NPR: Nota de problemes. Es calcula com la mitjana de les notes dels quatre lliuraments de problemes.

- NLB: Nota de laboratori. Es calcula com un 40% de la nota de la part d'àlgebra/SQL, un 30% de la nota de la part de procediments/disparadors i un 30% de la nota de la part de programació amb SQL - JDBC. En la nota de cadascuna de les parts hi intervé: la nota de l'examen (NEL), la mitjana de les preguntes que responen els estudiants a l'inici de les classes de laboratori (NPCLL). Si NPCLL>=5 llavors la nota de cada part correspon a 100%NEL sinó correspon a 85%NEL.

Qualificació final = Maxim(NPR*0.15+NLB*0.25+NEF*0.60, NLB*0,25+NEF*0,75)

Els estudiants NOMÉS SE'LS PODRÀ AVALUAR SI ASSISTEIXEN a les classes del GRUP ON ESTAN MATRICULATS, tant en el cas de teoria/problemes com en el de laboratori.

Qualsevol intent de frau realitzat durant el curs en el marc de l'assignatura comportarà l'aplicació de la normativa acadèmica general de la UPC

Qualificació de la competència genèrica: Tindrà valors A, B, C o D (on A correspon a un nivell excel.lent, B correspon a un nivell desitjat, C correspon a un nivell suficient i D correspon a un nivell no superat). Un bona avaluació d'aquesta competència la tindran els estudiants que tinguin:
Actitud proactiva en el desenvolupament professional.
- Rigor: Actuïn amb rigor a les classes (la seva actitud a classe sigui l'adequada segons les guies donades per als diferents tipus de classe, ja sigui de teoria, de problemes o de laboratori).
- Respecte: Actuïn amb respecte cap als companys, i en cas de treball amb grup amb interdependència positiva cap a la resta dels membres del grup.
Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius i/o tecnològics.
- Adaptació: Col·laborin activament en les activitats d'aprenentatge cooperatiu en grup o en parelles que es realitzen. Acceptin i realitzin els rols que se'ls assigna en aquestes activitats i si és el cas els canvis de rol indicats pel professor.
Actitud proactiva per a la qualitat i millora continua.
- Millora: Arribin, majoritàriament, a solucions (en els qüestionaris de laboratori d'estudi) que passin tots els jocs de prova (independentment del nombre d'intents que necessitin).
- Qualitat. Arribin, majoritàriament, a solucions d'exercicis (en els lliuraments en general) que compleixin els criteris de qualitat establerts a l'assignatura per cada tipus d'exercici.
Capacitat d'adaptació en situacions de restriccions temporals o de recursos.
- Restriccions: En general, acabin els exercicis en el temps i amb els recursos proporcionats.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Conèixer les estructures de dades a memòria interna.
Ser capaç de fer programes de complexitat mitjana.

Addenda

Continguts

Se suprimeix el tema 10, per falta de setmanes al calendari.

Metodologia docent

Canvis en les classes de teoria/problemes. Els problemes es fan en equips de dos estudiants. L'avaluació es farà en els exàmens parcial i final. Canvis en les classes de laboratori. L'avaluació es farà en els exàmens parcial i final, i a més també es tindrà en compte la participació activa en les sessions de laboratori i la resposta a una pregunta sobre els exercicis resolts a cada classe.

Mètode d'avaluació

NF= 0.45*NEP + 0.45*NEF + 0.1*NL NL - Participació activa en les sessions de laboratori. Es tindrà en compte les classes a les que s'ha participat entregant satisfactòriament els exercicis proposats a classe al LearnSQL. La nota es calcularà de manera proporcional a les classes a les que s'ha participat activament. NEP - Nota examen parcial. En l'examen parcial hi entren els temes: 1, 2, 3, 4 i 7. NEF - Nota examen final. En l'examen final hi entren els temes: 5, 6, 8 i 9.

Pla de contingència

Les classes, tant de teoria com de laboratori, es faran amb meet de manera síncrona.