Estratègia Digital a Les Organitzacions

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Corequisit: NE
 • Corequisit: SIO
Departament
OE
Les organitzacions han de desenvolupar una estratègia digital que doni suport a la seva estratègia i a l'assoliment dels objectius fixats en aquesta. Partint de cóm es defineix la estratègia a una empresa i donat el gran ventall de solucions basades en Tecnologies de la Informació (TI) existents al mercat, cal comprendre com amb les TI podem contribuir a l'estratègia digital a cada àrea o departament: comercial i màrqueting, finances, logística i distribució, compres, producció i recursos humans. Per cadascun d'aquestes àrees:

- Es descriuen les funcions
- Es descriuen les eines i software existents per cobrir aquesta funcionalitat
- Es treballen casos en els que cal aplicar una eina en concret a la resolució d'una funcionalitat

Al final del curs l'estudiantat estarà capacitat per analitzar les opcions i recomanar la solució més apropiada a un determinat requeriment d'una empresa.

Professorat

Responsable

 • Antonio Cañabate Carmona ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.5 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.2 - Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.4 - Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.3 - Ser resolutiu. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i la gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos, i dissenyar i gestionar la innovació en la organització. Demostrar flexibilitat i professionalitat en el desenvolupament de la seva feina.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Aprofundir en el concepte de estratègia empresarial i la necessitat de desenvolupar una estratègia digital que li doni suport.
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI1,
 2. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de l'àrea comercial i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 3. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de gestió financera i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI2.6, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 4. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de logística i distribució i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 5. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de recursos humans i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 6. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions d'operacions i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,

Continguts

 1. La estratègia digital a les organitzacions. Una visió integradora de les TI com a suport a l'estratègia empresarial
  Es presenta el concepte d'estratègia empresarial i els punts més importants del seu desenvolupament. La incorporació de las TIC en la cadena de valor fa necessari definir una estratègia digital.
 2. Les TIC a l'àrea comercial
  Es veuran els processos habituals de l'àrea comercial i el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de marketing i ventes
 3. Les TIC a la gestió financera
  Es veuran els processos habituals de gestió financera i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 4. Les TIC a la logística i distribució
  Es veuran els processos habituals de logística i distribució i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 5. Les TIC a l'àrea de recursos humans
  Es veuran els processos habituals de recursos humans i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 6. Les TIC a l'àrea d'operacions
  Es veuran els processos habituals d'operacions i el tipus d'aplicatius que els donen suport

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


L'estratègia digital a les organitzacions

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i realització en grup del cas i exercicis proposats
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Les TIC a l'àrea comercial

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Les TIC a la gestió financera

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Les TIC a la logística i distribució

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Les TIC a l'àrea de recursos humans

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Les TIC a l'àrea d'operacions

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Metodologia docent

L'alumnat haurà de llegir les lectures proposades sobre els conceptes teòrics de cada contingut i en ocasions ampliar-la amb una petita investigació a la xarxa i posteriorment se presentaran en classe. Es treballaran en grup tant a classe com fora de classe casos pràctics d'aplicació per cada àrea funcional que l'alumnat haurà d'analitzar i proposar i construir una solució amb el software que es determini.

Al final de cada activitat associada a un àrea funcional de l'empresa els grups de persones matriculades presentaran la seva solució a la classe.

Mètode d'avaluació

Els elements d'avaluació són:
- P: nota dels temes preparats per l'estudiant i exposats en classe.
- T: nota mitjana dels tests sobre tots els temes presentats en classe.
- C: nota mitjana dels 4 exercicis realitzats en grup per als 4 casos proposats.

La nota final es calcula així:
NF = 0,1 * P + 0,1 * T + 0,8 * C

L'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G1.3) es calcularà en funció de NF de la següent manera:
> A en el cas de NF >= 8,5
> B en el cas de NF >= 6,5 < 8,5
> C en el cas de NF >= 5 < 6,5
> D en el cas de NF < 5

L'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G4.3) es farà sobre la base d'una o més de les presentacions de temes preparats per l'estudiant i exposats en classe. La nota, aplicant una rubrica que es proporcionarà prèviament, prendrà els valors A, B, C o D.

Bibliografia

Bàsica:

 • Las TIC en la estrategia empresarial - Colvée, J.L, Anetcom, 2007.

Complementaria:

 • Los Sistemas de información en la empresa actual: aspectos estratégicos y alternativas tácticas - Sieber, S.; Valor, J.; Porta, V, McGraw-Hill , 2006. ISBN: 8448140060
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991003189249706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • Caso práctico de Estrategia Digital (varios PDF en campus virtual) - Barrabés, F.; Cano, J.L.; Fernández, V., , .
 • Conceptos Estrategicos clave (pdf en campus virtual castellano/inglés) - Barrabés, F. et al, , .
 • Understanding the Building Blocks of Salesforce CRM - Lehnen, S, Salesforce , .
 • Caso práctico Autobar (varios documentos en campus virtual) - Barrabés, F.; Cañabate, A., , .
 • Caso práctico Hotel (varios documentos en campus virtual) - Barrabés, F.; Cañabate, A., , .
 • Procedimiento para el diseño de un Cuadro de Mando Integral en el Hotel Gran Caribe Jagua - Abel Canda, J.F., , .
 • Cuadro de mando integral (documento compartido en campus virtual) - Cañabate, A., , .
 • Caso WindNRG (documento compartido en campus virtual) - Barrabés, F.; Cañabate, A., , .
 • Accelerating the journey to HR 3.0 - Wright, A; Gherson, D.; Bersin, J.; Mertens, J., IBM , 2020.
 • e-Catalunya an e-government service for virtual Communities of Practice - Sancho, M. R., Cañabate, A., Botella, A., & Casanovas, J., 2011 Annual SRII Global Conference , .
  https://www.researchgate.net/publication/224248704_e-Catalunya_An_e-Government_Service_for_Virtual_Communities_of_Practice
 • Funciones de RH (compartido en campus virtual) - Cañabate, A., , .
 • Implementación de la Gestión del Conocimiento en la empresa - Pereira, H, Éxito empresarial , 2011.
  https://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_135_310111_es.pdf
 • Tecnologías de información y gestión del conocimiento: integración en un sistema - Meroño, A, Economia industrial , .
  https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/01052.pdf
 • Caso práctico MRP (varios documentos compartidos en el campus virtual) - Barrabés, F.; Cañabate, A., , .
 • MRP II (documento compartido en campus virtual) - Cañabate, A., , .
 • Planificación de la producción (documento compartido en campus virtual) - Cañabate, A., , .

Capacitats prèvies

Cap