Estratègia Digital a Les Organitzacions

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Corequisit: NE
 • Corequisit: SIO
Departament
OE
Les organitzacions han de desenvolupar una estratègia digital que doni suport a la seva estratègia i a l'assoliment dels objectius fixats en aquesta. Partint de cóm es defineix la estratègia a una empresa i donat el gran ventall de solucions basades en Tecnologies de la Informació (TI) existents al mercat, cal comprendre com amb les TI podem contribuir a l'estratègia digital a cada àrea o departament: comercial i màrqueting, finances, logística i distribució, compres, producció i recursos humans. Per cadascun d'aquestes àrees:

- Es descriuen les funcions
- Es descriuen les eines i software existents per cobrir aquesta funcionalitat
- Es treballen casos en els que cal aplicar una eina en concret a la resolució d'una funcionalitat

Al final del curs l'alumne estarà capacitat per analitzar les opcions i recomanar la solució més apropiada a un determinat requeriment d'una empresa.

Professors

Responsable

 • Antonio Cañabate Carmona ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.5 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'informació empresarial (ERP, CRM, SCM, etc.).
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.2 - Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
  • CSI3.4 - Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.3 - Ser resolutiu. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i la gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos, i dissenyar i gestionar la innovació en la organització. Demostrar flexibilitat i professionalitat en el desenvolupament de la seva feina.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Aprofundir en el concepte de estratègia empresarial i la necessitat de desenvolupar una estratègia digital que li doni suport.
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI1,
 2. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de l'àrea comercial i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 3. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de gestió financera i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI2.6, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 4. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de logística i distribució i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 5. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de recursos humans i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,
 6. Conèixer el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions d'operacions i adquirir capacitat d'aplicar-los per proposar solucions de suport a l'estratègia
  Competències relacionades: G1.3, CSI3.2, CSI3.4, G4.3, CSI1, CSI2.1, CSI2.5,

Continguts

 1. La estratègia digital a les organitzacions. Una visió integradora de les TI com a suport a l'estratègia empresarial
  Es presenta el concepte d'estratègia empresarial i els punts més importants del seu desenvolupament. La incorporació de las TIC en la cadena de valor fa necessari definir una estratègia digital.
 2. Les TIC a l'àrea comercial
  Es veuran els processos habituals de l'àrea comercial i el tipus d'aplicatius que donen suport a les funcions de marketing i ventes
 3. Les TIC a la gestió financera
  Es veuran els processos habituals de gestió financera i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 4. Les TIC a la logística i distribució
  Es veuran els processos habituals de logística i distribució i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 5. Les TIC a l'àrea de recursos humans
  Es veuran els processos habituals de recursos humans i el tipus d'aplicatius que els donen suport
 6. Les TIC a l'àrea d'operacions
  Es veuran els processos habituals d'operacions i el tipus d'aplicatius que els donen suport

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


L'estratègia digital a les organitzacions

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i realització en grup del cas i exercicis proposats
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Les TIC a l'àrea comercial

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
16h

Les TIC a la gestió financera

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
14h

Les TIC a la logística i distribució

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
14h

Les TIC a l'àrea de recursos humans

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Les TIC a l'àrea d'operacions

Lectura del material teòric i el cas proposat. Discussió i construcció d'una solució per el cas amb el software proposat
Objectius: 6
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
14h

Examen escritTeoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
8h

Metodologia docent

El alumnes hauran de llegir les lectures proposades sobre els conceptes teòrics de cada contingut i en ocasions ampliar-la amb una petita investigació a la xarxa i posteriorment es debatran en classe. Es treballaran en grup tant a classe com fora de classe casos pràctics d'aplicació per cada àrea funcional que els alumnes hauran d'analitzar i proposar i construir una solució amb el software que es determini.

Al final de cada activitat associada a un àrea funcional de l'empresa els grups d'alumnes presentaran la seva solució a la classe.

Mètode d'avaluació

Els elements d'avaluació són:
- NSeg: Nota de les solucions proposades en grup, realització de les activitats d'autoaprenentatge i per la participació a classe.
- NExamen: Nota obtinguda en l'examen escrit.

La Nota Final es calcula així:
NF = 80%*NSeg+ 20%*NExamen

L'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G1.3) es calcularà en funció de NSeg de la següent manera:
> A en el cas de NSeg >= 8,5
> B en el cas de NSeg >= 6,5 < 8,5
> C en el cas de NSeg >= 5 < 6,5
> D en el cas de NSeg < 5

L'avaluació de la competència genèrica de l'assignatura (G4.3) es farà en base a una o més de les presentacions a la classe de les solucions construïdes per els casos proposats. La nota, aplicant una rubrica que es proporcionarà prèviament, prendrà els valors A, B, C o D.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Addenda

Continguts

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Metodologia docent

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT Les classes seran síncrones via videoconferència. A les sessions de laboratori, si es creu convenient, es podran organitzar torns per les consultes dels grups, que estaran treballant en els exercicis de cada bloc o àrea funcional. Les presentacions dels treballs de cada bloc es faran igualment via videoconferència.

Mètode d'avaluació

NO HI HA CANVIS RESPECTE LA INFORMACIÓ PUBLICADA A LA GUIA DOCENT

Pla de contingència

Degut a que la assignatura ha estat programada totalment online, no serien necessaris mesures addicionals en cas de suspensió de l'activitat docent presencial