Negoci Electrònic

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Prerequisit: EEE
Departament
OE
Les aplicacions informàtiques i les tecnologies de la informació són bàsiques pel funcionament de les empreses o les institucions. Més enllà de les aplicacions que les empreses utilitzen per donar suport a les seves activitats en clau interna (ERP), cada cop són més importants les aplicacions que, sovint a través d'Internet, permeten a les empreses connectar amb els sistemes informàtics dels seus clients, proveïdors o qualsevol altra empresa col·laboradora. També és cada cop més important el comerç electrònic, es a dir, el desenvolupament de sistemes que permetin la venda a traves d'Internet. De tot això s'ocupa aquesta assignatura. Per una banda es tracta el tema del comerç electrònic d'una manera molt pràctica, ja que l'estudiantat haurà de dissenyar i crear un comerç electrònic per una empresa imaginaria que ell mateix triï. La creació del comerç es farà amb un sistema "open source" que facilita la creació de tendes electròniques: definició de productes, cistella de la compra, pagaments, marquèting, gestió de preus, plantilla visual de la tenda, etc. D'altra banda, es tractaran en profunditat els sistemes de gestió de les relacions amb els clients (sistemes CRM) i els sistemes de gestió de la cadena d'aprovisionament (sistemes SCM), entre d'altres. Aquesta part amplia el concepte de sistemes d'informació explicat a SIO, cobrint aquelles activitats que tenen a veure amb els clients i els proveïdors, sistemes que aprofiten Internet i que incideixen directament en com les empreses organitzen les seves funcions de negoci. Aquesta part també té un enfocament pràctic en base a la resolució i presentació de casos.

Professorat

Responsable

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
1
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.
  • CSI2.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).
  • CSI2.7 - Gestionar la presència de l'organització a Internet.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.4 - Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.
  • CSI3.5 - Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.
 • CSI1 - Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • G1 [Avaluable] - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.
  • G1.3 - Ser resolutiu. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i la gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos, i dissenyar i gestionar la innovació en la organització. Demostrar flexibilitat i professionalitat en el desenvolupament de la seva feina.

Objectius

 1. Descriure els sistemes d'informació que donen suport a les principals funcions empresarials: vendes-màrqueting, producció, finances-comptabilitat i recursos humans.
  Competències relacionades: CSI1,
 2. Avaluar el rol dels sistemes d'informació que donen servei als diversos nivells administratius en una empresa i les seves interrelacions
  Competències relacionades: CSI1,
 3. Explicar de quina manera les aplicacions empresarials i les intranets afavoreixen la integració dels processos de negocis i milloren l'eficiència de l'organització.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.1,
 4. Avaluar el impacte dels sistemes d'informació en les organitzacions.
  Competències relacionades: CSI1,
 5. Demostrar de quina manera ajuden els sistemes d'informació a les empreses a utilitzar sinergies, competències centrals i estratègies basades en xarxes per aconseguir un avantatge competitiu.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 6. Demostrar la manera com els sistemes d'administració de la relació amb el client (sistemes CRM) fan possible integrar tota la informació relativa als clients i posar-la a disposició de l'empresa; i ser capaç de pensar en millorar la relació amb el client amb el suport del sistemes CRM.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI3.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7, CSI3.5,
 7. Descriure de quina manera es poden utilitzar les aplicacions empresarials en plataformes per a nous serveis interfuncionals.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 8. Demostrar la manera en què la construcció de nous sistemes produeix el canvi organitzacional.
  Competències relacionades: CSI3.4, CSI1, CSI3.5,
 9. Avaluar models per determinar el valor de negocis dels sistemes d'informació.
  Competències relacionades: CSI1, CSI2.1,
 10. Identificar els principals factors que impulsen la internacionalització dels negocis
  Competències relacionades: CSI1, CSI2.7,
 11. Comparar estratègies per desenvolupar negocis globals i entendre com els sistemes d'informació poden donar suport a aquestes estratègies.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 12. Descriure la realitat de la utilització dels sistemes i les tecnologies de la informació a la petita i mitjana empresa (PIMEs)
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 13. Descriure els diversos tipus de comerç electrònic i la manera com aquest ha canviat les vendes al detall al consumidor i les transaccions de negoci a negoci.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI3.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 14. Avaluar el rol del comerç mòbil en els negocis i descriure les aplicacions de comerç electrònic més importants.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI3.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 15. Descriure les característiques úniques del comerç electrònic, els mercats digitals, els béns digitals i els nous models de negocis.
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI1,
 16. Comparar els principals sistemes de pagament per al comerç electrònic
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI3.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7,
 17. Plantejar-se la creació d'una tenda electrònica sota un determinat model de negoci, integrant tots els coneixements teòrics rebuts sobre el comerç electrònic, utilitzant una eina de codi lliure
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI2.1, CSI2.7,
 18. Ser capaç de resoldre problemes o projectes parcialment estructurats, caracteritzats per una falta d'informació, l'existència de restriccions de temps i la possibilitat d'oferir múltiples solucions compatibles amb els uns determinats requeriments de millora, innovació i qualitat.
  Competències relacionades: G1.3,
 19. Fomentar un nivell alt d'exigència en la qualitat dels projectes en els que participa, així com fomentar habilitats per la creació i gestió de projectes.
  Competències relacionades:
 20. Fomentar la pràctica de generar noves solucions i la visió per portar-les a la pràctica en el context de projectes de millora del negoci electrònic, tenint en compte les restriccions pròpies i del mercat i procurant assolir solucions innovadores pel que fa a processos o innovacions organitzatives.
  Competències relacionades: G1.3,
 21. Fomentar la pràctica de tenir que prendre iniciatives comptant amb d'altres, fent-los partícips de la teva visió de futur i dels teus projectes.
  Competències relacionades: G1.3,
 22. Demostrar la manera com els sistemes d'administració de la cadena de subministrament (sistemes SCM) coordinen la planificació, la producció i la logística amb els proveïdors i ser capaç de pensar millores en la cadena de subministrament amb el suport del sistemes SCM
  Competències relacionades: CSI2.4, CSI3.4, CSI1, CSI2.1, CSI2.7, CSI3.5,
 23. Explicar les oportunitats de la globalització i perquè són tan indispensables els sistemes d'informació a les empreses actuals.
  Competències relacionades: CSI1,

Continguts

 1. Mòdul 1: Negocis Electrònics i Sistemes d'Informació
 2. 1.1 La Societat de la informació i el rol dels Sistemes d'Informació en els negocis actuals
  S'exposa la capacitat transformadora de les Tecnologies de la Informació i les seves conseqüències en els diferents àmbits de la Societat. En aquest context es fa èmfasi en l'encaix entre els negocis electrònics i les noves formes de comunicació, col.laboració i d'associació que permeten les noves TI i la Societat de la Informació que es configura.
 3. 1.2 Tipus de sistemes d'informació empresarial
  Es classifiquen els sistemes des de dues perspectives, la funcional i la dels usuaris. També es tracta la interrelació dels sistemes
 4. 1.3 Sistemes empresarials integrals
  Es descriuen les aplicacions empresarials que tracten de manera integrada les necessitats informàtiques de l'empresa. També es presenta el paper que juguen les Intranets i les extranets en fer possible els negocis en línia, el comerç electrònic i el govern electrònic.
 5. 1.4 Influencia dels sistemes d'informació a les organitzacions: impactes, obtenció d'avantatges competitius i canvi organitzacional
  Per una banda, s'analitza el impacte econòmic, organitzatiu i conductual dels sistemes d'informació i d'internet. Per l'altra banda es recorden alguns conceptes de negoci tals com el model de Porter, la cadena de valor i el sistema de valor, per tenir un marc de referència on pensar com els sistemes d'informació i internet poden ajudar a obtenir avantatges competitius. Finalment, es parlar del canvi organitzacional que implica la introducció d'un sistema empresarial
 6. 1.5 Sistemes per la gestió de la cadena de subministrament (Sistemes SCM)
  Es presenta el concepte de cadena de subministrament i s'aprofundeix: 1) en la informació rellevant per a la seva administració; 2) en les aplicacions per donar suport a la seva gestió i 3) en el paper d'Internet. Finalment es reflexiona en com millorar el negoci mitjançant els sistemes SCM.
 7. 1.6 Sistemas per la gestió de les relaciones amb el cliente (sistemes CRM)
  S'explica en què consisteix l'administració de les relacions amb el client i es presenten els sistemes informàtics per millorar aquest vincle amb el client (sistemes CRM). També s'explica com millorar el negoci mitjançant els sistemes CRM
 8. 1.7 Establiment del valor financer dels sistemes d'informació
  S'explica com aproximar el valor financer d'una inversió en sistemes d'informació. S'introdueixen els conceptes de costos i beneficis, de pressupostació de capital i les limitacions dels models financers.
 9. 1.8 Introducció als sistemes d'informació internacionals per negocis globals
  Es presenten les principals estratègies per establir negocis globals, els canvis necessaris en l'organització i la organització dels sistemes d'informació com a sistemes globals.
 10. 1.9 Sistemes d'informació a les petites i mitjanes empreses (PIME)
  S'expliquen els condicionants específics que es troben les petites i mitjanes empreses quan volen gestionar i utilitzar sistemes d'informació. En aquest context es mostren algunes estratègies per poder utilitzar sistemes d'informació avançats.
 11. Mòdul 2: El comerç electrònic: mercats digitals i bens digitals
 12. 2.1 Comerç electrònic i internet
  Es presenta l'actualitat del comerç electrònic i Internet i els conceptes clau del comerç electrònic com són els mercats digitals i els béns digitals. S'identifiquen els Models de negocis a Internet
 13. 2.2 Els models de comerç electrònic
  Es tracten en detall els diferents models de comerç electrònic, fent especial èmfasi en els models B2C i B2B.
 14. 2.3 El comerç mòbil
  D'acord amb la creixent importància del comerç mòbil es presenten els serveis i les aplicaciones desenvolupades, així com els reptes a que s'enfrenta aquest fenòmen. També es tracta la problemàtica d'accedir a la informació des de la Web inalámbrica.
 15. 2.4 Sistemes de pagament pel comerç electrònic
  Sistemes de pagament pel comerç electrònic i el comerç móbil

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


A0. Presentació de l'assignatura i formació de grups

Prendre nota de la dinàmica de funcionament i plantejar dubtes
 • Teoria: Explicar el funcionament de l'assignatura
Objectius: 23
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

A1.1 La Societat de la informació i el rol dels Sistemes d'Informació en els negocis actuals

Treball en grup sobre el cas Accenture
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.1, cas Accenture)
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

A1.2 Tipus de sistemes d'informació empresarial

Treball en grup sobre el cas de la "sessió Interactiva de la pàgina 55 del llibre de suport".
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.2)
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

A2 El projecte de tenda electrònica

Implementar la seva tenda electrònica utilitzant el mòdul de PrestaShop corresponent a cada sessió, amb el suport d'una guia de treball
 • Aprenentatge dirigit: Revisió nota projecte
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (Apartats 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4) i acabar els mòduls de Prestashops iniciats al laboratori anterior
Objectius: 15 13 14 16 19 18 17 20 21
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
2h
Laboratori
16h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

A1.3 Sistemes empresarials integrals

Discussió Cas (base o alternatiu)
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.3)
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2.5h

A1.4 Influencia dels sistemes d'informació a les organitzacions: impactes, obtenció i canvi organitzacional

Treball en grup per integrar solucions individuals resultants de les activitats d'auto-aprenentatge.
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.4)
Objectius: 5 8
Continguts:
Teoria
1h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2.5h

A1.5 Sistemes per la gestió de la cadena de subministrament (Taller SCM)

Treball en grup sobre el cas Whirlpool; Taller SCM
 • Laboratori: Taller SCM
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball; Preparar el taller SCM
Objectius: 5 22 7 19 18 20 21
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

NTallerSCM - Presentacions en públic del taller SCM

Cada grup fa una presentació en públic del treball realitzat en el taller SCM
Objectius: 5 22 7 19 18 20 21
Setmana: 6
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

A1.6 Sistemas per la gestió de les relaciones amb el cliente (Taller CRM)

Treball en grup sobre el cas IHop; Taller CRM
 • Laboratori: Taller CRM
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.6, cas IHop); Preparar el taller CRM
Objectius: 5 6 7 19 18 20 21
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

NTallerCRM - Presentacions en públic del taller CRM

Cada grup fa una presentació en públic del treball realitzat en el taller CRM
Objectius: 5 6 7 19 18 20 21
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

A1.7 Establiment del valor financer dels sistemes d'informació

Treball en grup sobre un cas (base o alternatiu)
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.7)
Objectius: 9
Continguts:
Teoria
0.5h
Problemes
1.5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1.5h

A1.8 - A1.9 Sistemes d'informació internacionals i problemàtica PIMEs

Tractar conceptes; Treball en grup sobre un cas
 • Aprenentatge autònom: Prèviament i amb anterioritat, realitzar les activitats d'auto-aprenentatge detallades a la guia de treball (apartat 1.8)
Objectius: 10 11
Continguts:
Teoria
0.5h
Problemes
1.5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

NProjecteE-Commerce - Presentació en públic del projecte de tenda electrònica

Cada grup fa una presentació en públic del projecte de tenda electrònica
Objectius: 15 13 14 16 19 18 17 20 21
Setmana: 14
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

NExamen - Examen

Examen de tots els continguts de l'assignatura
Objectius: 23 1 2 3 4 5 22 6 7 8 9 10 11 12 15 13 14 16
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
22h

Revisió d'examen

Demana revisió d'examen

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Metodologia docent

L'assignatura utilitza com a mètodes docents el model PBL (Problem Based Learning), la resolució de casos, activitats participatives i, en menor mesura, classes magistrals. Múltiples activitats es fan en grup seguint una estructura estable de grups definida a principi de curs.

Com a norma general es planteja fer una classe de Teoria+Problemes i una de Laboratori per setmana:
- Les classes de teoria i problemes tenen la següent dinàmica: Un primera activitat relacionada amb les activitats d'auto-aprenentatge encarregades a la classe anterior, que permet controlar qui las ha realitzat i profunditzar en el tema treballat. A continuació segueix una exposició teòrica i/o un treball pràctic (un cas, un debat...) que sol ser en grup.
- Les classes de laboratori també comencen, si s'escau, fent una seguiment de les activitats d'autoaprenentatge encarregades a la classe anterior i consisteixen en resoldre el taller SCM, el taller CRM o el projecte de tenda electrònica. Sempre es fan en grup.

De la dinàmica de classe en surt una nota de participació i una nota de seguiment de les activitats d'auto-aprenentage. El treball realitzat en el laboratori, els dos tallers i el projecte, es presenta en públic. Aquestes exposicions formen part del procés d'avaluació convencional i també de l'avaluació de les competències genèriques que es treballen al laboratori.

Mètode d'avaluació

Elements d'avaluació:
- NSeg: Nota per la realització de les activitats d'autoaprenentatge i per la participació a classe, a nivell individual.
- NTallerSCM: Nota per la realització i presentació del taller SCM, fet amb grup però amb nota a nivell individual.
- NTallerCRM: Nota per la realització i presentació del taller CRM, fet amb grup però amb nota a nivell individual.
- NProjecteE-Commerce: Nota per la realització i presentació del projecte de tenda electrònica, fet amb grup però amb nota a nivell individual.
- NExamen: Nota de l'examen final

La Nota Final es calcula així:
NF = 20%*NSeg + 12,5%*NTallerSCM + 12,5%*NTallerCRM + 30%*NProjecteE-Commerce + 25%*NExamen

Pel que fa a l'avaluació de la competència genèrica CG1, aquesta es farà en base a una o diverses activitats i la seva presentació en públic. L'activitat escollida per fer la seva avaluació serà el projecte e-Commerce. La seva avaluació tindrà una nota individual resultant de dos components, que són: 1) Nota de grup avaluant el contingut i 2) Nota individual centrada en indicadors per avaluar la "CG1.2-Empreneduria i Innovació".

Les notes prendran els valors: A, B, C, D, segons:
> A si la nota està entre 8.5 i 10
> B si la nota està entre 6.5 i 8.4
> C si la nota està entre 5 i 6.4
> D si la nota està entre 0 i 4.9

La qualificació de “no presentat” s'atorga quan l'estudiantat ha participat en un nombre d'actes d'avaluació que tenen, en el seu conjunt, un pes no superior al 12,5% de la nota final.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

- Coneixement de les organitzacions des dels diferents punts de vista: organitzatiu, jurídic i econòmic.
- Coneixements bàsics de sistemes d'informació a les empreses, en especial, de conèixer el concepte de sistema empresarial global (ERP).