Projecte de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: DSI
 • Prerequisit: SIO
 • Corequisit: ER
 • Corequisit: NE
Departament
ESSI
L'especialista en Sistemes d'Informació és un professional que realitza la seva activitat professional entre dos mons, l'empresa i la informàtica. Concretament, es preocupa per assegurar l'alineament entre les solucions informàtiques implantades a les organitzacions, i els objectius i estratègia de negoci d'aquestes organitzacions. Dins de l'especialitat, aquesta assignatura està pensada per reproduir, en la mesura del possible, l'activitat de definició d'un Pla de Sistemes d'Informació. A partir de l'estudi d'un cas (descripció d'una empresa), els alumnes han de poder definir un Pla de Sistemes d'Informació, és a dir, un conjunt de projectes d'informatització prioritzats per tal de recolzar l'estratègia de negoci de l'empresa amb l'ús de Sistemes d'Informació. Es tracta doncs d'una assignatura completament pràctica. Els coneixements i tècniques necessàries ja han estat adquirides en assignatures prèvies de l'especialitat o precedents, i a PSI les posaran en pràctica en la definició d'un Pla de Sistemes d'Informació pel cas que es considera. Començarem amb l'anàlisi de la situació actual de l'empresa, tant pel que fa referència als processos de negoci com pels Sistemes d'Informació de l'empresa, per a generar un conjunt de idees de projectes d'informatització alineats amb l'estratègia i objectius de l'empresa. Posteriorment, es definiran, prioritzaran i planificaran un conjunt de projectes de desenvolupament i/o implantació de Sistemes d'Informació.

Professorat

Responsable

 • Enric Mayol Sarroca ( )

Competències

Competències Transversals

Treball en equip

 • G5 [Avaluable] - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
  • G5.3 - Identificar els rols, les habilitats i les carències dels diferents membres del grup. Proposar millores en l'estructura del grup. Interactuar amb eficàcia i professionalitat. Negociar i gestionar conflictes en el grup. Reconèixer i donar suport o assumir el paper de líder en el grup de treball. Avaluar i presentar els resultats del treball de grup. Representar el grup en negociacions amb terceres persones. Capacitat de col·laborar en un entorn multidisciplinar. Conèixer i saber aplicar les tècniques per a promoure la creativitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.2 - Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.2 - Desenvolupar el pla de sistemes d'informació d'una organització.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.1 - Participar activament en l'especificació dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.2 - Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.

Objectius

 1. Reforçar els conceptes ja adquirits en assignatures prèvies per mitjà de la seva posta en pràctica en un cas
  Competències relacionades: CSI3.2, CSI4.1, G5.3, CSI4.2, CSI2.2,
 2. Saber identificar i proposar les possibilitats de millora dels processos empresarials amb l'adopció (desenvolupament, compra, subcontractació, adaptació, implantació, ...) i utilització de sistemes d'informació
  Competències relacionades: CSI3.2, CSI4.1, G5.3, CSI2.2,
 3. Saber fer un seguiment sistemàtic i disciplinat d'un mètode per a la definició de Plans de Sistemes d'Informació
  Competències relacionades: CSI3.2, G5.3, CSI2.2,
 4. Saber escollir i usar correctament models i eines de suport a la definició d'un Pla de Sistemes d'informació i dels projectes que el composen.
  Competències relacionades: CSI3.2, CSI4.1, CSI4.2, CSI2.2,
 5. Saber fer la defensa i presentació pública d'un Pla de Sistemes d'Informació.
  Competències relacionades: G4.3, G5.3,
 6. Saber redactar la memòria tècnica d'un Pla de Sistemes d'Informació
  Competències relacionades: G4.3, G5.3,

Continguts

 1. Planificació de Sistemes d'Informació
  Descripció del que és un Pla de Sistemes i de la metodologia per a la seva elaboració
 2. Models i eines per l'anàlisi empresarial i de Sistemes d'Informació
  Descripció de diferents models i eines de suport a l'anàlisi del negoci i dels Sistemes d'Informació actual (i futur), així com models i eines de suport a la generació de idees de projectes de millora dels SI
 3. Conceptes de Gestió de Projectes, Especificació i Disseny de SI
  Conceptes bàsics i elements útils per a la gestió del projecte, i per l'especificació i disseny de SI. En gran part és un recordatori d'assignatures anteriors.
 4. Anàlisi situació actual
  Partirem d'un cas d'empresa, per al que desenvoluparem una anàlisi dels processos actuals i una anàlisi del l'arquitectura de SI actual. Activitat realitzada en grup al laboratori i amb el suport del professor
 5. Anàlisi d'alternatives tecnològiques
  S'analitzaran alternatives de millora dels processos de negoci i dels SI actuals. Activitat realitzada en grup al laboratori amb el suport del professor.
 6. Definició del Pla de Sistemes d'Informació
  Es generaran idees de projectes de desenvolupament, implantació, adopció, subcontractació, etc de Sistemes d'Informació. Es prioritzaran i planificaran temporalment aquests projectes. Activitat realitzada en grup al laboratori amb el suport del professor
 7. Especificació i Disseny Arquitectònic de Sistemes d'Informació
  Per algun dels projectes proposats, es definiran els requisits del sistema d'informació associat, detalls sobre l'estratègia d'adopció escollida (outsourcing, desenvolupament, adquisició, ...), junt amb la proposta d'una primera arquitectura tècnica del sistema. Activitat realitzada en grup al laboratori amb el suport del professor

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Organització i posada en marxa del projecte

Llegeix la documentació proporcionada del cas, forma equips del projecte, s'assignen rols i marquen el mecanisme de comunicació i compartició d'informació dins del grup i amb el professor
 • Laboratori: Llegir i entendre el material, formar grups, assignar rols, primer contacte amb el cas
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Conceptes rellevants

Repassar i discutir els conceptes rellevants per a la definició del pla de sistemes d'Informació pel cas d'estudi
 • Laboratori: Discussió i repàs dels conceptes rellevants amb el professor i la resta de components del grup i d’altres grups
 • Aprenentatge autònom: Estudi i repàs aprofundit dels conceptes (models, eines, elements de gestió de projectes, especificació i disseny) proposats a classe
Objectius: 1 2 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Desenvolupament de la Fase d'Anàlisi de la Situació Actual

Els grups de treball realitzen l'estudi de l'estat actual dels processos de negoci de l'organització i l'estat actual dels Sistemes d'Informació amb el suport del professor tutor per dubtes i consultes
 • Laboratori: Es el treball setmanal d’anar realitzant l’anàlisi de la situació actual de l’organització a nivell de negoci i de SI, inclou la presentació
 • Aprenentatge autònom: Feina autònoma dels grups de treball. Inclou la redacció de la memòria tècnica
Objectius: 1 3 4 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
20h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
22h

Presentació de l'Anàlisi de la Situació Actual

Presentació de les principals conclusions referents al resultat de l'anàlisi dels processos i sistemes d'Informació actuals de l'organització
Objectius: 5
Setmana: 6
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Lliurament anàlisi situació actual

La memòria explicativa de l'anàlisi de Situació Actual realitzat, incloent els models, eines i elements escollits per descriure l'estat actual a nivell de negoci i de Sistemes d'Informació
Objectius: 4 6
Setmana: 7
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Definició del Pla de Sistemes d'Informació

Els grups de treball realitzen la definició dels projectes que composen el Pla, degudament prioritzats i per alguns dels projectes una definició dels requisits i disseny arquitectònic, a la vegada que l'estratègia d'adopció (desenvolupament, adquisició i parametrització, implantació, subcontractació, ...) amb el suport del professor tutor per dubtes i consultes
 • Laboratori: Es el treball setmanal de anar construint la fase final del projecte, inclou la presentació.
Objectius: 1 2 3 4 5 6
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
28h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

Control intermedi de la progressió del projecte

En una entrevista en hores de laboratori i amb una check­list, es veu l'estat de desenvolupament del treball en equip i la implicació de cada membre del grup en el treball conjunt.
Objectius: 3 4
Setmana: 12
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Presentació del Pla de Sistemes d'Informació

Presentació tècnica del Pla de Sistema d'Informació
Objectius: 5
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Lliurament final del projecte

La memòria explicativa del Pla de sistemes d'Informació, incloent la priorització de projectes, i per alguns d'ells els requisits i disseny arquitectònic, a la vegada que l'estratègia d'adopció (desenvolupament, adquisició i parametrització, implantació, subcontractació, ...)
Objectius: 2 6
Setmana: 14
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

Es una assignatura de projecte, i per tant bàsicament pràctica. Les classes son sempre en aula amb un nombre de 4 o 5 equips de projecte per aula. Les explicacions de conceptes que cal fer (la major part al principi, però també en qualsevol moment quan cal) es fan a la mateixa aula, en blocs de 20­-30 minuts. Els equips de projecte son formats per 3 a 5 membres, amb rols diferents assignats (cap, analista de negoci, analista de sistema d'informació). El professor, a l'aula, actua com tutor dels equips. Les dues presentacions previstes es fan també en hores de laboratori.
El projecte parteix d'un cas d'empresa, i tracta de reproduir el cas d'un projecte real, del qual cal entregar l'anàlisi de la situació actual i el pla de sistemes proposat per resoldre les mancances o problemes de la situació actual. Addicionalment, es definirà el projecte d'implantació (desenvolupament, adquisició, subcontractació, ...) d'algun dels SI del Pla que es proposa implantar. Els models i eines de suport en la tasca d'anàlisi i definició del Pla de sistemes seran escollides pels propis alumnes, a partir de les recomanacions del professor i dels propis estudiants. Es fan dues entregues, la primera amb el resultat de l'anàlisi de la l'estat actual (del negoci i dels SI) de l'empresa, i la segona amb el Pla de Sistemes proposat, incloent llista prioritzada de projectes i el detall d'algun d'aquests. Els aspectes tècnics que es posen en pràctica corresponen en gran part a les assignatures precedents de l'especialitat.

Mètode d'avaluació

En una assignatura de projecte, el que es qualifica es la realització del projecte. Aquest es realitza en equip, i els membres de l'equip tenen rols diferenciats. L'avaluació del projecte te en compte la documentació presentada, les presentacions orals i el comportament global de l'equip, i això configura un nota global d'equip. La nota final de cada estudiant es aquesta nota d'equip, matisada amb el comportament del rol efectuat per aquest estudiant. ElS components de la nota son:

NDoc: Nota de la documentació presentada (2 entregues)
NDoc = 0,5*NDoc_1 + 0,5*NDoc_2 on cada component es calcula de la forma següent
NDoc_i = 0,6*VCD_i + 0,4*VQD_i, on VCD_i es la valoració del contingut tècnic, i VQD_i la valoració de la qualitat formal de la memòria tècnica

NPres: Nota de les presentacions (2 presentacions)
NPres = 0,5*NPres_1 + 0,5*NPres_2 on cada component es calcula de la forma següent
NPres_i = 0,6*VCP_i + 0,4*VQP_i, on VCP_i es la valoració del contingut tècnic de la presentació, i VQP_i la valoració de la qualitat formal de la presentació

Ndes: Nota de desenvolupament
Ndes = valoració global del professor sobre la qualitat del treball fet per l'equip, observada en el dia a dia a l'aula

NdesRol: Nota de desenvolupament del rol
NdesRol = valoració del professor sobre l'acompliment individual de cadascun dels rols dins l'equip, observada en el dia a dia a l'aula, tenint en compte la participació declarada per cada membre del grup en el projecte

NEquip = 0,7*NDoc + 0,2*NPres + 0,1*Ndes
Nota final = 0,9*NEquip + 0,1*NdesRol

L'avaluació de les competències transversals s'obté de:
Comunicació Oral i Escrita = (VC+VQ)/2 * (NdesRol/Ndes) on
VC = (VCD_1 + VCD_2 + VCP_1 + VCP_2)/4 i VQ = (VQD_1 + VQD_2 + VQP_1 + VQP_2)/4
Treball en equip = NdesRol

i té uns valors A, B, C, D, segons:
A si la nota es superior a 8.4
B si la nota està entre 7 i 8.4
C si la nota està entre 5 i 6.9
D si la nota és inferior a 5

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Les adquirides a les assignatures pre-requisit d'aquesta