Disseny de Sistemes d'Informació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: IES
Departament
ESSI
L'assignatura de Disseny de Sistemes d'Informació (DSI) està  organitzada per a assolir tres objectius. Per una banda, estudiar diferents estratègies actuals per tal de proveir a les organitzacions d'un Sistema d'Informació: desenvolupament a mida, outsourcing i offshoring, adopció de grans paquets de software estàndard, integració d'aplicacions, etc. Per altra banda, es fa una anàlisi detallada de l'arquitectura en capes dels Sistemes d'Informació i s'estudien les principals decisions a prendre per a realitzar el disseny de cada una de les capes. Finalment, l'assignatura està  basada en assolir la competència d'aprenentatge autònom mitjançant l'estudi i pràctica dels conceptes relacionats amb la temàtica de forma individual per part de l'estudiant i amb debats i discussions a classe.

Professorat

Responsable

 • Enric Mayol Sarroca ( )

Altres

 • Joan Antoni Pastor Collado ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.2 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
  • CT2.3 - Dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions, sistemes i serveis informàtics i, al mateix temps, assegurar-ne la fiabilitat, la seguretat i la qualitat en funció de principis ètics i de la legislació i la normativa vigents.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.2 - Concebre, desplegar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics, en contextos empresarials o institucionals, per a millorar-ne els processos de negoci; responsabilitzar-se'n i liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua; valorar el seu impacte econòmic i social.
 • CSI3 - Determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent als aspectes de seguretat, compliment de la normativa i de la legislació vigent.
  • CSI3.3 - Avaluar ofertes tecnològiques per al desenvolupament de sistemes d'informació i gestió.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.3 - Administrar bases de dades (CES1.6).
  • CSI4.2 - Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.

Competències Transversals

Aprenentatge autònom

 • G7 [Avaluable] - Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
  • G7.3 - Aprenentatge autònom: capacitat de planificació i organització del treball personal. Aplicar els coneixements adquirits a la realització d'una tasca en funció de la pertinença i de la importància, decidir la manera de dur-la a terme i el temps que se li ha de dedicar, i seleccionar les fonts d'informació més adients. Identificar la importància d'establir i mantenir contactes amb els companys d'estudis, amb el professorat i amb els professionals (networking). Identificar fòrums d'informació sobre enginyeria TIC, els seus avenços i el seu impacte en la societat (IEEE, associacions, etc.).

Objectius

 1. Entendre i saber escollir entre diferents alternatives per a la construcció i implantació d'un SI a l'organització.
  Competències relacionades: CSI2.2, CSI3.3,
 2. Explicar què és una metodologia de desenvolupament de SI i explicar les diferències entre diferents metodologies concretes.
  Competències relacionades: CT2.3,
 3. Definir en què consisteix el disseny de SI i els principis que guien aquest procés.
  Competències relacionades: CT2.3,
 4. Definir el concepte d'arquitectura de SI, explicar alguns dels patrons arquitectònics més importants i les seves característiques.
  Competències relacionades: CT2.3,
 5. Saber realitzar el disseny d'un SI senzill basat en una arquitectura en capes.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Realitzar el disseny d'un subconjunt del casos d'ús d'un SI o d'un SI senzill aplicant les decisions de disseny oportunes i usant els model UML pertinents per a documentar-lo.
  • Assignar les responsabilitats de la realització d'un cas d'ús d'un SI a cada capa usant els conceptes de Límit, Control i Entitat
  • Descriure i documentar usant models UML la realització d'un cas d'ús de SI en una arquitectura en capes.
  • Conèixer les principals decisions a prendre en el disseny (extern i intern) de la capa de presentació.
  • Conèixer les principals decisions a prendre en el disseny de la capa de domini.
  • Conèixer les principals decisions a prendre en el disseny de la capa de gestió de dades.
 6. Realitzar el disseny lògic de la bases de dades per a un SI a partir de l'esquema conceptual i usant patrons de gestió de la persistència.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 7. Saber descriure les principals responsabilitats d'un administrador de la base de dades
  Competències relacionades: CSI4.3,
 8. Saber descriure en què consisteix la integració de components i/o aplicacions, així com els nivells i topologies d'integració.
  Competències relacionades: CSI2.2, CT2.3,
 9. Saber descriure en què consisteix l'adquisició de paquets estàndard, els criteris de selecció i les tècniques d'adaptació, d'extensió i de parametrització.
  Competències relacionades: CSI2.2, CSI3.3, CT2.3,
  Subcompetences:
  • Saber definir un conjunt de criteris per tal de realitzar el procés de selecció d'un component, una tecnologia un proveïdor de software, etc.
 10. Conèixer en què consisteix l'externalització del desenvolupament d'un SI, les estratègies existents, les decisions a prendre, així com avantatges i inconvenients.
  Competències relacionades: CSI2.2, CT2.3,
 11. Ser conscient de la necessitat de tenir un coneixement continuat i actualitzat dels nous tipus de SI que requereix el mercat, de les noves tecnologies disponibles i de les noves metodologies de disseny.
  Competències relacionades: CSI2.2, G7.3, CT2.3,

Continguts

 1. Introducció al disseny de Sistemes d'Informació
  S'introdueixen els conceptes de Sistema d'Informació, Tecnologies d'Informació, i s'introdueix en què consisteix l'activitat de disseny de SI.
 2. Formes d'obtenir un SI
  Es discuteixen i comenten diferents formes o alternatives per a incorporar un sistema d'informació a l'organització: desenvolupament a mida, externalització del desenvolupament, adquisició paquets estàndards, contractació serveis externs, ...
 3. Metodologies de desenvolupament
  Es presenta el concepte de metodologia de desenvolupament de software. S'analitzen dos exemples de metodologies. Es presenten els principis que guien el procés de disseny.
 4. Arquitectura de SI
  Es presenten els conceptes d'arquitectura empresarial i arquitectura de SI. Es treballen els patrons arquitectònics més rellevants. Es presenten les característiques de l'arquitectura de SI.
 5. Disseny de SI basat en una arquitectura en capes
  Es presenta en detall l'arquitectura en capes. Es realitza l'assignació de responsabilitats d'un cas d'ús en capes (Límit, Control, Entitat). Es realitza el disseny de la Capa de Presentació. Es realitza el disseny de la Capa de Domini. Es realitza el disseny de la Capa de Gestió de Dades. Es realitza el disseny de la Base de Dades a partir del esquema conceptual i s'estudien dos patrons de gestió de la persistència. Es descriuen les principals responsabilitats d'un Administrador de BD.
 6. Integració d'aplicacions
  Es descriu en què consisteix la integració d'aplicacions. Es descriuen diferents nivells i topologies d'integració.
 7. Adopció de software estàndard
  Es descriu el procés general a seguir per l'adquisició i selecció de software estàndard. Es descriuen els criteris de selecció. Es presenten les tècniques d'adaptació i d'extensió de les funcionalitats del software estandaritzat.
 8. Externalització del desenvolupament de software
  Es pressenten els conceptes de Outsourcing i Offshoring. Es descriuen les estratègies a seguir, les decisions a prendre. Es comenten els projectes candidats a ser externalitzat el seu desenvolupament. S'analitzen els avantatges i inconvenients.
 9. Avenços en disseny de SI
  S'analitzen breument els nous avenços a nivell metodològic, de tipologia de SI i de tecnologies que poden afectar a l'activitat de disseny de SI.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació assignatura i discussió sobre entorns de desenvolupament

L'alumne participarà en la discussió de les diferents alternatives de construcció de SI presentades pel professor
Objectius: 1 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Introducció als conceptes bàsics de Sistema d'Informació i els seus rols proefssionals

El professor i els alumnes, de forma col·laborativa i participativa, analitzen el significat del concepte de Sistemes d'Informació i de l'activitat de Disseny dins del cicle de vida d'un sistema d'Informació. L'estudiant treballarà amb la lectura de diferents articles sobre els rols professionals que es discutiran i sintetitzararan a classe.
Objectius: 3 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de les arquitectures de SI

L'estudiant complementa les descripcions d'arquitectures presentades pel professor amb un estudi basat en la bibliografia proporcionada i altre documentació que cerca el propi estudiant. Els estudiants es responsabilitzen de l'estudi d'una arquitectura en detall i de forma individualitzada. En la sessió de laboratori, els estudiants presenten el seu estudi per a discutir entre la resta de la classe. Posteriorment a la sessió, els alumnes resoldran unqüestionari referent a les conclusions i característiques de cada arquitectura presentada.
Objectius: 4 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Tècniques de selecció per a l'adopció de software estàndard.

Els alumnes, a partir de la lectura de diferents articles, sintetitzaran de forma colaborativa la definició de les etapes i decisions a prendre en un procés de selecció de software, y a més, sintetitzaran els principals criteris i indicador a tenir en compte en aquest procés d'avaluació i de comparació de diferents paquests en el procés de selecció.
Objectius: 9 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Estudi sobre el procés d'externalització del desenvolupament del software

Els alumnes realitzaran un aprofundiment de la temàtica a partir de la lectura de textos complementaris.
Objectius: 10 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Debat sobre metodologies de desenvolupament

L'estudiant realitza l'estudi en cert detall de les característiques principals de una de les metodologies de desenvolupament, els avantatges i limitacions, i les diferències entre les tres. Les conclusions d'aquest estudi es presentaran a la sessió de problemes plantejant un debat per comparar i analitzar les tres metodologies. Posteriorment a la sessió, els alumnes resoldran un qüestionari individuals sobre les conclusions del debat.
Objectius: 2 3 11
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Estudi de l'Arquitectura en Capes

Els alumnes presentaran en grups diferents exemples de SI amb una arquitectura en capes. Posteriorment, els alumnes resoldran un qüestionari individualment amb les conclusions i característiques de les arquitectures presentades i discutides.
Objectius: 4 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Assignació de Responsabilitats a Capes i Realització d'un Cas d'Ús

L'alumne documentarà la Realització d'un Cas d'Ús d'un SI realitzant problemes proposats per a discutir a la classe de problemes. A la vegada, els estudiants aplicaran aquests conceptes en el Cas d'Estudi del curs proposat.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Disseny de la Capa de Presentació

L'alumne aprofundirà en l'estudi disseny extern d'una interfície d'usuari. Concretament, pel disseny extern, s'analitzaran els criteris de qualitat i recomanacions a tenir en compte, amb una valoració i crítica constructiva del disseny d'una pàgina web. Pel que fa al disseny intern de la mateixa interfície, l'alumnes crearà un mapa navegacional per a documentar el comportament de la web.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Disseny de la Capa de Domini

L'estudiant participarà en el recordatori i aprofundiment d'aquestes decisions.
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Disseny de la Capa de Persistència

Els estudiants en grup faran diferents presentacions relatives a l'estratègia de generació automàtica de persistència i de les eines ORM del mercat. Posteriorment a la sessió, els alumnes resoldran un qüestionari individual referent a les diferents presentacions realitzades a classe.
Objectius: 5 6 11
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Qüestionari global sobre l'arquitectura en 3 capes

Els alumnes resoldran un exercici de síntesi de les principals decisions que cal prendre en el disseny d'una arquitectura en 3 capes, un cop vistes de forma individualitzada en les activitats anteriors.
Objectius: 5
Setmana: 11
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Reflexió sobre el rol de l'Administrador de la Base de Dades

Els alumnes analitzaran i discutiran amb el professor les responsabilitats i competències d'un Administrador de la Base de Dades d'una organització i la seva participació en l'activitat de disseny d'un SI.
Objectius: 7
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Introducció a la integració d'aplicacions

Els alumnes realitzaran un aprofundiment de la temàtica a partir de la lectura de textos complementaris que es discutirà a les sessions de problemes. A la segona sessió es realitzarà una activitat de gamificació per aprofondir en l'estudi dels patrons d'integracioó basats en missatges.
Objectius: 8 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Noves tendències i futur

L'alumne (i el professor), a través de la cerca de bibliografia i documentació, aportarà exemples dels nous avanços en el disseny de nous tipus de SI que estan apareixent a les organitzacions, les noves tendències metodològiques i noves arquitectures de SI.
Objectius: 1 2 3 4 8 9 10 11
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Treball pràctic de curs

Els alumnes realitzaran un traball de síntesi del curs consistent en la descripció d'una necessitat de SI d'una empresa i caldrà que els alumnis decideixin l'estrategia d'adopció que volen aplicar, i dissenyin les pases i decisions a prendre per durla a terme. el treball serà en grup.
Objectius: 1 5 6 8 9 10 11
Setmana: 13 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Questionari global final de curs

Es realitza un questionari referent a tota la temàtica del curs per valorar el nivell d'aprenentatge dels estudiants

Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

Per tal de que la metodologia docent dissenyada per aquesta assignatura tingui els efectes esperats, es requereix que l'alumne ha d'haver estat presents a un mínim del 70% de les hores de classe.

L'assignatura s'estructura en diferents tipus de sessions.

Hi ha una classe de dues hores a la setmana on el professor (o alguns alumnes) presenten els principals conceptes de la temàtica planificada per aquella setmana amb una classe expositiva i participativa amb la resta d'estudiants.

Les sessions d'exercicis estan destinades tant a treballar els conceptes explicats a les sessions de presentació de conceptes resolent petit exercicis, fent la posta en comú dels exercicis resolts pels estudiants, o discutint textos estudiats pels estudiants de forma autònoma.
L'estudi individual de textos es complementa amb la realització d'un qüestionari que el professor pot recollir (a principi de classe) per a ser avaluat i que ha de servir per a guiar la discussió que es realitzi a la sessió d'exercicis.
La resolució d'exercicis proposats prèviament a la sessió, poden ser recollits pel professor (al principi de la classe) per ser avaluats. Durant la sessió d'exercicis un estudiant presenta una solució i es discuteix entre tots els alumnes i el professor.
En algunes ocasions, els professor proposa un exercici o qüestionari que es resol durant aquesta sessió en petits grups, que el professor pot recollir per a ser avaluat i que serà comentat al final de la sessió.

Les hores de treball autònom estan destinades a l'estudi individual de l'estudiant, a la realització de exercicis, a la lectura de textos proposats pel professor i a activitats per a l'aprofundiment de la temàtica de l'assignatura per part de l'estudiant.

De forma complementària està planificada la realització de dos tipus de treballs per part de l'estudiant:
- Realització d'un Cas d'Estudi o Treball Pràctic del curs, consistent en decidir quina estratègia d'adopció d'una solució software es vol dur a terme per a una necessitat empresarial, realitzant el diseeny detallat de la mateixa. Aquest treball el realitzaran en grups de 2/3 estudiants.
- Petits treballs de cerca d'informació relacionada amb la temàtica de l'assignatura. Aquests treballs consisteixen en donades unes especificacions del professor sobre un tema no tractat amb suficient detall a classe els estudiants han de realitzar un treball de cerca de la bibliografia més rellevant i de síntesi de la temàtica. Aquest treball es realitzen individualment o en grups de 2/3 estudiants i elaborant un document amb una estructura i contingut prèviament consensuada amb el professor. En general, aquests treballs seran presentats a classe per a la discussió en públic entre tota la resta d'estudiants.

Mètode d'avaluació

La Nota Final (NF) de les competències tècniques de l'assignatura s'obté ponderant la Nota dels Qüestionaris i Exercicis (NQE), la Nota del Cas d'Estudi de curs (NCE), la Nota Treball de Recerca d'Informació (NTR) i la Nota de Participació (NP):

NF = 0.35 NQE + 0.25 NCE + 0.30 NTR + 0.10 NP

on:

La NQE és la mitjana de les notes dels exercicis i qüestionaris que el professor reculli i que es realitzen individualment. El qüestionari final de curs té un pes del 30% dins d'aquest component. La resta de qüestionaris tenen un pes del 70% dins aquest component.
Es requereix que l'estudiant hagi entregat el 80% dels exercicis i qüestionaris individuals recollits. S'incou el qüestionari final del curs, que és d'obligada resolució per tots els estudiants. En cas de no entregar més del 80% dels qüestionaris/exercicis, o no entregar el qüestionari final, aquest component serà avaluat amb NQE=0.0.
La no assistència a la classe o sessió de treball previ al qüestionari proposat, impedeix l'oportunitat d'entregar aquest qüestionari resolt.

La NCE és la nota corresponent a la realització de l'exercici de Disseny en Capes i/o de Selecció de Software Estàndard realitzat pels alumnes corresponent al Cas d'Estudi proposat pel curs. Els alumnes, amb la recomanació del professor i tenint en compte els seus coneixements previs, realitzaran de forma obligada un dels dos exercicis. Aquest treballs es realitzen en grups reduïts de 2-3 estudiants i les entregues es faran amb una entrevista amb el professor en que es presentarà i explicarà el treball. La nota per cada alumne es calcula a partir de la nota obtinguda del treball, el resultat de l'entrevista i és proporcional a la dedicació de cada estudiant en la realització del treball.

La NTR és la nota dels treballs de recerca d'informació proposats durant el curs. Aquests treballs consisteixen en la recerca per part de l'estudiant d'informació complementària a diferents temes estudiats a classe. Segons el tema a estudiar, es proposa que es realitzi de forma individual o en grup. La nota de cada estudiant es calcula a partir de la nota obtinguda del treball i el grau de participació dins del grup.
No existeix un nombre predeterminat de treballs de recerca d'informació que es sol·licitarà durant al curs al estudiant. En totes aquelles activitats que es proposa a l'estudiant que es faci una recerca de informació o ampliació de coneixements, els alumnes elaboraran un informe. Aquest informe contindrà la relació d'informació cercada per l'estudiant a partir de referències que busca el propi estudiant, amb un resum del contingut i una anàlisi de la aportació que té respecte al treballat a classe. Aquesta activitat es pot complementar amb una presentació a classe de les conclusions o resultats obtinguts. Especialment, per una única presentació individual a una sessió de teoria (com ajudant de teoria) que s'asiganarà a cada estudiant.
La no assistència a la sessió de presentacions (si és el cas) de treballs de recerca d'informació impedeix l'oportunitat d'entregar el propi treball o el qüestionari resolt d'aquella sessió.

La NP és la valoració per part del professor de la participació de l'alumne a les sessions en que el professor o altres estudiants presenten els conceptes de l'assignatura i especialment en les sessions de discussió de problemes. Addicionalment també es té en compte la participació de l'estudiant en el treball de recerca d'informació.
L'assistència inferior al 70% de les hores de classe comporten una valoració de 0.0 en aquest apartat.


L'avaluació de la competència transversal assignada a l'assignatura s'obté de l'avaluació del lliurament (NTR) i tenint en compte la participació (NP), i té uns valors A, B, C, D, segons:

o A si la nota està entre 8.5 i 10
o B si la nota està entre 7 i 8.4
o C si la nota està entre 5 i 6.9
o D si la nota és inferior a 5

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Les asolides a les assignatures que son prerequisits