Administració de Bases de Dades

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: BD
 • Aquesta assignatura no es pot matricular si has aprovat: DBD
Departament
ESSI
L'Administrador de la Base de Dades (ABD) és un professional que no només té un alts coneixements tècnics de disseny i manteniment de bases de dades, sinó que a més aporta valor de negoci al sistema d'informació. És l'encarregat del disseny conceptual i físic, de la seguretat i autoritzacions, de la disponibilitat i recuperació de les dades i del rendiment adequat de la base de dades. En aquesta assignatura es pretén no només formar tècnicament futurs administrador de bases de dades sinó també fer entendre la importància d'aquesta figura per a la continuïtat de negoci de les organitzacions, com a responsable de l'eficient i completa disponibilitat de les dades.

Professors

Responsable

 • Carme Martin Escofet ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.2 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.3 - Administrar bases de dades (CES1.6).
  • CSI4.2 - Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • G8 [Avaluable] - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.3 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Objectius

 1. Coneixer les tasques, documentació disponible, eines i principis d'actuació de l'administrador de bases de dades.
  Competències relacionades: CSI4.3, CSI4.2,
 2. Ser capaç d'obtenir l'esquema conceptual d'una base de dades d'un sistema d'informació a partir de l'esquema físic.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.2,
 3. Ser capaç de dissenyar i obtenir informació de bases de dades multidimensionals.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI2.6, CSI4.3, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'obtenir la consulta multidimensional corresponent a una taula estadística fent ús de les construccions específiques de SQL-99.
  • Ser capaç de traslladar un esquema UML multidimensional a un esquema relacional star-join.
  • Ser capaç de convertir una seqüència d'operacions algebraiques multidimensionals en una consulta SQL el més simple possible.
 4. Ser capaç d'analitzar i triar el millor mecanisme per a recollir les restriccions d'integritat a la base de dades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 5. Ser capaç de decidir quines vistes materialitzades cal definir segons les operacions esperades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI2.6, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 6. Ser capaç de decidir els índexs que cal definir en funció de les operacions esperades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI2.6, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç reproduir l'execució de cada operació sobre cada índex.
  • Enumerar els tipus d'índexs que es poden definir i el cost de cada operació (inserció, supressió, consulta d'únic, consulta de més d'un) en cada índex.
 7. Ser capaç d'enumerar les opcions existents pel que fa a polítiques, mètodes i moment de l'optimització juntament amb els avantatges, inconvenients i condicions d'aplicació de cadascuna.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 8. Ser capaç d'obtenir el pla d'accés d'una consulta segons uns criteris d'optimització.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'estimar la mida del resultat final i intermitjos d'una consulta i el cost de resoldre cada pas.
  • Ser capaç d'optimitzar un arbre sintàctic.
 9. Ser capaç de reproduir l'execució dels algorismes que intervenen en un arbre de procés i d'estimar-ne el cost.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 10. Ser capaç d'enumerar els paràmetres i opcions principals que afecten la concurrència i de justificar l'efecte que té modificar-ne el valor.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç de reproduir l'execució concurrent de transaccions en funció del nivell d'aïlament.
 11. Ser capaç d'enumerar els paràmetres i opcions principals que afecten la recuperació i de justificar l'efecte que té modificar-ne el valor.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 12. Ser capaç de gestionar la seguretat de la base de dades i concretament el control d'accés.
  Competències relacionades: CSI4.3, CT7.2,
 13. Ser capaç de detectar i corregir defectes en un disseny lògic.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'establir en quina forma normal es troba l'esquema lògic d'un sistema d'informació operacional i de normalitzar-ho (o desnormalitzar-ho) al nivell requerit.
  • Ser capaç de detectar problemes de satisfactibilitat, vivacitat, redundància i abastabilitat i de reconèixer conteniment de consultes.
  • Ser capaç de decidir sobre la possibilitat d'agregació de les dades.
 14. Ser capaç de detectar i solucionar problemes d'integració de dades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.2,
 15. Ser capaç de participar amb actitud proactiva en la realització d'exercicis en equips de 2 o més estudiants, seguint els rols assignats a cada estudiant que poden canviar durant la realització dels exercicis.
  Competències relacionades: G8.3,
 16. Mitjançant presentacions d'experts, entendre la importancia d'una bona realitzacio profesional.
  Competències relacionades: G8.3,

Continguts

 1. Introducció
  Conceptes de referència relacionats amb l'administració de bases de dades. Tasques de l'administrador i principis que han de guiar la seva feina.
 2. Reenginyeria de bases de dades
  Generació de l'esquema conceptual a partir de l'esquema lògic.
 3. Correctesa del disseny
  Normalització. Validació. Condicions per l'agregació.
 4. Integració de dades
  Problema de l'heterogeneïtat de dades. Models d'integració d'informació.
 5. Magatzems de dades
  Bases de dades multidimensionals i eines OLAP.
 6. Disseny físic
  Vistes materialitzades. Restriccions d'integritat.
 7. Índexs
  B+. Cluster. Multiatribut. Bitmaps.
 8. Algorismes
  Selecció. Projecció. Ordenació. Combinació.
 9. Optimització
  Fases de la optimització. Estimació de volums de dades. Optimització basada en costos. Pla d'accés.
 10. Control de concurrència
  Transaccions i nivells d'aïllament.
 11. Fitxers i paràmetres del sistema
  Tipus de fitxers i de paràmetres.
 12. Seguretat
  Control d'accés.
 13. Recuperació
  Tipus de recuperació. Politiques de còpies de seguretat.
 14. Més enllà del model relacional
  Bases de dades NoSQL.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació

L'estudiant ha de preparar el seu ordinador segons alguna de les alternatives proposades per tal de poder realitzar les activitats que s'esperen d'ell durant el curs. Bàsicament, ha de tenir accés al Moodle i a Oracle.

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Estudi dels conceptes introductoris

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 1 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 1: Consultes SQL bàsiques

Els estudiants, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 1
Setmana: 2
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de conceptes relatius a la reenginyeria de bases de dades

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
 • Aprenentatge autònom: A més d'estudiar allò que ha presentat el professor, l'estudiant ha d'estudiar materials preparats pel professor però que no es presenten
Objectius: 2 4 13
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estudi dels conceptes relatius a la correctesa del disseny

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 4 13 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estudi dels conceptes relatius a magatzems de dades

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 3 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estudi de conceptes relatius a integració de dades

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 14 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 2: Consultes SQL avançades

Els estudiants, per parelles, han de respondre un qüestionari de Moodle que és corregit instantàniament a través de LEARN-SQL. Cada vegada que els estudiants envien la resposta d'una qüestió reben una qualificació. Els estudiants poden decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà les preguntes escrites i matisarà la nota atorgada per LEARN-SQL. Durant la setmana anterior a la prova, els estudiants hauran resolt remotament un qüestionari Moodle de les mateixes característiques amb la mateixa parella.
Objectius: 2 1
Setmana: 3
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius al disseny físic

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 5 13 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 3: Reenginyeria de bases de dades i normalització.

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 2 15
Setmana: 4
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a índexs

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 6 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a optimització

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 7 8 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 4: Correctesa de disseny

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 13
Setmana: 5
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a algorismes

Estudi dels continguts explicats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 5: OLAP

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 3
Setmana: 6
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 6: Vistes materialitzades

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 5
Setmana: 8
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 7: Índexs

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 6
Setmana: 9
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 8: Costos de seleccions

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 9
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a transaccions

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 10 15
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 9: Costos de consultes amb combinacions

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 8 9
Setmana: 11
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 10: Optimització segons una càrrega de treball

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 6 8 9
Setmana: 12
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Examen

L'examen constarà de dos jocs de preguntes (un joc proposat pel professor i un joc format amb preguntes de les que han anat proposant els estudiants durant el curs). Els estudiants que han participat amb la intensitat requerida en la proposta de preguntes poden triar preguntes de tots dos jocs. El altres estudiants només poden respondre el joc de preguntes proposades pel professor.
Objectius: 3 2 1 6 7 8 10 11 12
Setmana: 15
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Revisió de proves de laboratori

L'alumne que ho necessiti demanarà explicacions o presentarà reclamacions sobre l'avaluació seguint les pautes establertes.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
4h
Aprenentatge autònom
0h

Revisió d'examen

L'alumne que ho necessiti demanarà explicacions o presentarà reclamacions sobre l'avaluació seguint les pautes establertes.

Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
0h

Estudi dels conceptes relatius a seguretat i recuperació

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 11 12 15
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estudi dels conceptes relatius a bases de dades NoSQL

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 1 15
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sessió 11: Concurrència

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema. Els estudiants també hauran de contestar algunes preguntes per escrit. El professor corregirà totes les proves.
Objectius: 10
Setmana: 13
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Sessió 12: Fitxers i paràmetres

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 1 10 11
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 13: Bases de dades NoSQL

Estudi dels continguts explicats i dels materials d'autoestudi. Resolució dels exercicis proposats i proposta de preguntes per a l'examen fent servir el glossari de Moodle.
Objectius: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Presentació realitzada per un ABD

Preparació de preguntes i redacció d'un informe.
Objectius: 1 16
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Metodologia docent

A les hores de teoria, el professor exposa els conceptes corresponents a algun dels continguts. L'estudiant ha de treballar aquests conceptes i, opcionalment, proposa possibles preguntes d'examen a través del campus virtual. Alguns conceptes d'alguns continguts no són exposats pel professor sinó que els estudiants han de treballar materials que el professor haurà publicat al campus virtual.

A les hores de laboratori, el professor obre un qüestionari al campus virtual o proposa un problema a resoldre que els estudiants han de solucionar per parelles.

Mètode d'avaluació

Nota final = 40% L + 40% E + 20%P

L = promig de les 11 proves de laboratori
E = nota de l'examen final
P = promig dels 11 problemes escrits

Examen: els estudiants tindran (o no) dret a triar les preguntes que responen en funció de la seva participació durant el semestre a l'activitat per a proposar preguntes d'examen.

La qualificació de les competències transversals pot ser: A (competència superada amb excel.lència), B (competència superada al nivell desitjat), C (competència superada a un nivell suficient) o D(competència no superada).

La qualificació de la competència transversal "Actitud Adequada davant el treball" es decidira en funció de les notes de diverses activitats d'aprenentatge cooperatiu i de l'avaluacio entre companys.

Avaluacio entre companys: els estudiants tindran diverses parelles durant el semestre. Al final hauran de valorar-les. Prenent com a base aquestes valoracions, el professor assignarà la nota.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Ser capaç d'enumerar les etapes que conformen el procés de l'enginyeria de software.
Ser capaç d'entendre esquemes conceptuals en UML.
Ser capaç de crear, consultar i manipular bases de dades amb SQL i algebra relacional.

Addenda

Continguts

Sense modificacions.

Metodologia docent

Sense modificacions. Nomes les activitats de problemes en grup, en lloc de fer-se presencials, es fan amb reunions virtuals.

Mètode d'avaluació

L'examen serà preparat pel professor sense l'activitat: 'proposar preguntes d'examen' que no es farà fins que les classes no tornin a ser 100% presencials.

Pla de contingència

A més de les sessions de problemes amb reunions virtuals, els laboratoris també es poden fer amb reunions virtuals amb el/la company/a. L'examen, per adaptar-se a un entorn virtual, és diferent per a cada estudiant, donat que és una assignatura optativa amb un màxim de 20 estudiants.L'assignació dels examens als estudiants es fa mitjançant un sorteig.