Administració de Bases de Dades

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Sistemes d'informació)
Requisits
 • Prerequisit: BD
Departament
ESSI
L'Administrador de la Base de Dades (ABD) és un professional que no només té un alts coneixements tècnics de disseny i manteniment de bases de dades, sinó que a més aporta valor de negoci al sistema d'informació. És l'encarregat del disseny conceptual i físic, de la seguretat i autoritzacions, de la disponibilitat i recuperació de les dades i del rendiment adequat de la base de dades. En aquesta assignatura es pretén no només formar tècnicament futurs administrador de bases de dades sinó també fer entendre la importància d'aquesta figura per a la continuïtat de negoci de les organitzacions, com a responsable de l'eficient i completa disponibilitat de les dades.

Professorat

Responsable

 • Carme Martin Escofet ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT2 - Utilitzar d'una manera apropiada teories, procediments i eines en el desenvolupament professional de l'enginyeria informàtica en tots els seus àmbits (especificació, disseny, implementació, desplegament -implantació- i avaluació de productes) de manera que es demostri la comprensió dels compromisos adoptats a les decisions de disseny.
  • CT2.2 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin fer-ne un ús adequat així com el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat sistemes d'informació

 • CSI2 - Integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent que assoleixin els seus objectius de forma efectiva.
  • CSI2.6 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence.
 • CSI4 - Participar activament en l'especificació, el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.
  • CSI4.3 - Administrar bases de dades (CES1.6).
  • CSI4.2 - Participar activament en el disseny, la implementació i el manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • G8 [Avaluable] - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.
  • G8.3 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Objectius

 1. Ser capaç d'entendre les tasques, documentació disponible, eines i principis d'actuació de l'administrador de bases de dades.
  Competències relacionades: CSI4.3, CSI4.2,
 2. Ser capaç d'obtenir l'esquema conceptual d'una base de dades d'un sistema d'informació a partir de l'esquema físic, teòricament i a la pràctica amb eines d'enginyeria inversa.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.2,
 3. Ser capaç d'entendre el funcionament d'una factoria d'informació corporativa i d'obtenir informació de bases de dades multidimensionals.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI2.6, CSI4.3, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'utilitzar un ETL i generar informes.
  • Ser capaç d'obtenir les metadades d'una organització.
  • Ser capaç de dissenyar i utilitzar un esquema UML multidimensional.
 4. Ser capaç d'elaborar la documentació d'un disseny físic.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 5. Ser capaç de decidir quines vistes materialitzades cal definir segons les operacions esperades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI2.6, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 6. Ser capaç de decidir els índexs més adients per a cada situació.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Conèixer tots els tipus d'index.
  • Ser capaç de calcular el cost de cada índex.
 7. Ser capaç de realitzar l'optimització semàntica, sintàctica i física a nivell teòric. A nivell pràctic ser capaç d'utilitzar eines de 'tuning' especialitzades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 8. Ser capaç d'obtenir el pla d'accés d'una consulta segons uns criteris d'optimització.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'interpretar el cost d'una operació i decidir com millorar-lo.
 9. Ser capaç d'entendre els algorismes que intervenen en un pla d'accés.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 10. Ser capaç de reproduir l'execució concurrent de transaccions en funció del nivell d'aïlament.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 11. Ser capaç d'enumerar els paràmetres i opcions principals que afecten la recuperació.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CSI4.2,
 12. Ser capaç de gestionar la seguretat de la base de dades i concretament el control d'accés.
  Competències relacionades: CSI4.3, CT7.2,
 13. Ser capaç de detectar i corregir defectes en un disseny lògic.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
  Subcompetences:
  • Ser capaç d'establir en quina forma normal es troba l'esquema lògic d'un sistema d'informació operacional i de normalitzar-ho (o desnormalitzar-ho) al nivell requerit.
 14. Ser capaç de detectar i solucionar problemes d'integració de dades.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.2,
 15. Ser capaç d'escollir els valors de paràmetres necessaris per l'administració de bases de dades més adients a cada situació.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2, CSI4.2,
 16. Ser capaç de conèixer els principals tipus de bases de dades NOSQL.
  Competències relacionades: CT2.2, CSI4.3, CT7.2,
 17. Mitjançant presentacions d'experts, entendre la importancia d'una bona realització professional.
  Competències relacionades: G8.3,
 18. Ser capaç de participar amb actitud proactiva en la realització d'exercicis en equips de 2 o més, seguint els rols assignats, que van canviant en diferents exercicis.
  Competències relacionades: G8.3,

Continguts

 1. La importància de les dades en el sistema d'informació
  La importància de les bases de dades en el sistema d'informació. Principals tasques de l'administrador de la base de dades i documentació necessària per a l'administració. La guia DAMA de gestió de dades.
 2. Les dades en un sistema d'informació: Correctesa, normalització i millora mitjançant reenginyeria de dades
  Presentació dels principals paranys de disseny a validar per garantir la correctesa del disseny. Explicació de les 5 formes normals i la BCNF, com a eina addicional de validació. Generació de l'esquema conceptual a partir de l'esquema lògic. Tipus de patrons de claus foranes. Utilització d'una eina concreta d'un SGBD per a la realització d'enginyeria inversa.
 3. Bases de dades distribuïdes
  Característiques, classificació i principals arquitectures dels SGBDD. Problema de l'heterogeneïtat de dades. Models d'integració d'informació.
 4. La factoria d'informació corporativa i el seu factor estràtegic
  Els magatzems de dades dins la factoria d'informació corporativa. El component d'integració i transformació: ETL. Metadades. Model multidimensional i operacions. Connexions dels magatzems de dades amb l'intel·ligència de negoci.
 5. Anàlisi i millora del rendiment de dades
  Característiques del disseny físic. Ajustos i millores. Gestió del rendiment. Documentació del disseny físic. Tipus de fitxers i de paràmetres necessaris per l'administració de bases de dades. Exemples per escollir els valors més adients a cada situació.
 6. Factors clau per escollir el millor plà d'accés
  Els índex B+ i els seus algorismes d'inserció i supressió. Hash estàtic i dinàmic. Índex cluster. Índex multiatribut. Bitmap. Criteris per escollir l'índex adient per a
  cada cas. Principals algorismes d'ordenació i combinació. El pla d'accés per a qualsevol sentència SQL. Definició i objectiu de les vistes materialitzades.
 7. Administració i 'Tuning' de bases de dades
  Introducció al processament de consultes. Optimització semàntica, sintàctica i física. Realització de `tuning' de bases de dades amb una eina d'administració concreta d'un SGBD.
 8. Concurrència en les bases de dades
  El gestor de transaccions, el gestor de concurrència i el gestor de dades. Transaccions, Interferències. Nivells d'aïlament. Incompatibilitats bàsiques i avançades de la técnica de control de concurrència basada en reserves. Utilització de múltiples nivells de granularitat.
 9. Seguretat i recuperació en bases de dades
  Definició de seguretat. Conseqüències de la pèrdua de seguretat i mecanismes bàsics de seguretat. Tècniques de recuperació. Modalitats del gestor de recuperació i exemples de les diferents modalitats.
 10. Administració de bases de dades post-relacionals
  Principals tipus de bases de dades post-relacionals. Coneixent amb més detall una base de dades NOSQL d'un tipus concret.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació i repàs d'SQL

L'estudiantat prepara la connexió a la base de dades Oracle que s'utilitzarà durant tot el quadrimestre. Es familiaritza amb LEARSQL. Resol algunes conslutes bàsiques utilitzant el llenguatge SQL.
Objectius: 1 18
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

L'experiència d'un administrador

Estudi dels continguts. Respondre un qüestionari de preguntes.
Objectius: 1 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de la importància de les dades en el sistema d'informació

Entendre la importància de les dades per al sistema d'informació. Conèixer les principals tasques de l'administrador de la base de dades i la documentació necessària per a l'administració. Realitzar la transformació d'un disseny conceptual a disseny lògic.
Objectius: 1 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 1: Consultes SQL i Âlgebra Realcional

L'estudiantat, per parelles, ha de respondre un qüestionari de Moodle de consultes d'SQL i Àlgebra Realcional que és corregit instantàniament a través de LEARNSQL. Cada vegada que l'estudiantat envia la resposta d'una qüestió reben una qualificació. L'estudiantat pot decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització, però finalment s'obté la millor nota.
Objectius: 1 18
Setmana: 2
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de les dades en un sistema d'informació: Reenginyeria de bases de dades com a eina de validació i millora

Estudi dels continguts explicats: generació de l'esquema conceptual a partir de l'esquema lògic i tipus de patrons de claus foranes, i dels materials d'autoestudi. Realitzar reenginyeria de bases de dades per pasar d'un model lògic a un model conceptual.
Objectius: 2 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 2: Consultes SQL avançades

L'estudiantat, per parelles, ha de respondre un qüestionari de Moodle de consultes d'SQL i Àlgebra Realcional que és corregit instantàniament a través de LEARNSQL. Cada vegada que l'estudiantat envia la resposta d'una qüestió reben una qualificació. L'estudiantat pot decidir enviar noves respostes per mirar de millorar les anteriors. Cada nou enviament suposa una penalització, però finalment s'obté la millor nota.
Objectius: 1 18
Setmana: 3
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de les dades en un sistema d'informació: Correctesa i normalització

Estudi dels principals paranys de disseny a validar per garantir la correctesa del disseny i de les 5 formes normals i la BCNF, com a eina addicional de validació. Realització d'exercicis de correctesa i normalització.
Objectius: 13 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 3: Reenginyeria de bases de dades

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema de reenginyeria de dades utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 2 18
Setmana: 4
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de conceptes de bases de dades distribuïdes

Estudi de les característiques, classificació i principals arquitectures dels SGBDD. Problema de l'heterogeneïtat de dades. Models d'integració d'informació. Realització d'exercicis de bases de dades distribuïdes.
Objectius: 14 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 4: Correctesa de disseny

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema de correctesa de disseny, utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 13 18
Setmana: 5
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

El factor estratègic de la factoria d'informació corporativa

Estudi dels magatzems de dades dins la factoria d'informació corporativa. El component d'integració i transformació: ETL. Metadades. Disseny multidimensional i operacions. Connexions dels magatzems de dades amb l'intel·ligència de negoci. Realització d'exercicis d'aquest tema.
Objectius: 3 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 5: Consultes multidimensionals

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema de consultes multidimensionals utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 3 18
Setmana: 6
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius al disseny físic

Estudi d'ajustos i millores. Característiques del disseny físic. Gestió del rendiment. Documentació del disseny físic. Realització d'exercicis d'aquest tema.
Objectius: 4 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 6: Algorismes

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema d'algorismes utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 9 18
Setmana: 7
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Presentació realitzada per un ABD

Preparació de preguntes i redacció d'un informe.
Objectius: 1 17
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Sessió 7: Vistes materialitzades

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema de vistes materialitzades utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 5 18
Setmana: 8
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a índexs

Estudi dels arbres B+ i els seus algorismes d'inserció i supressió. Hash estàtic i dinàmic. Índex cluster. Índex multiatribut. Bitmap. Criteris per escollir l'índex adient per a cada cas. Realització d'exercicis de mètodes d'accés.
Objectius: 6 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 8: Índexs

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema d'indexs utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 6 18
Setmana: 9
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a seguretat i recuperació

Introducció al processament de consultes. Optimització semàntica, sintàctica i física. Realització de `tuning' de bases de dades amb una eina d'administració concreta d'un SGBD.
Objectius: 11 12 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 9: Paràmetres del sistema

Estudi dels continguts. Respondre un qüestionari de preguntes.
Objectius: 15
Setmana: 10
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a optimització

Estudi del processament de consultes. Optimització semàntica, sintàctica i física.
Objectius: 7 8 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 10: Optimització segons una càrrega de treball

Realització de 'tuning' de bases de dades amb una eina d'administració concreta d'un SGBD.
Objectius: 7 8 18
Setmana: 11
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi dels conceptes relatius a transaccions

Estudi del gestor de transaccions, el gestor de concurrència i el gestor de dades. Transaccions, Interferències. Nivells d'aïlament. Incompatibilitats bàsiques i avançades de la técnica de control de concurrència basada en reserves. Utilització de múltiples nivells de granularitat. Realització d'exercicis d'aquest tema.
Objectius: 10 18
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 11: Concurrència

Els estudiants, per parelles, han de resoldre un problema de concurrència utilitzant les eines d'un SGBD.
Objectius: 10 18
Setmana: 12
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Estudi dels conceptes relatius a bases de dades NoSQL

Estudi dels principals tipus de bases de dades NOSQL. Realització d'exercicis d'aquest tema.
Objectius: 18 16
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Sessió 12: Bases de dades NOSQL

L'estudiantat, per parelles, ha de resoldre un problema utilitzant un SGBD NOSQL.
Objectius: 18 16
Setmana: 13
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Conceptes importants d'utilització i processament de dades en el sistema d'informació

Estudi dels continguts. Respondre un qüestionari de preguntes.
Objectius: 3 1 17
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Desenvolupament àgil de software i bases de dades

Estudi dels continguts. Respondre un qüestionari de preguntes.
Objectius: 1 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Temes avançats de seguretat en bases de dades

Estudi dels continguts. Respondre un qüestionari de preguntes.
Objectius: 12 17
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Examen

L'examen constarà d'aproximadament de 10 preguntes de tots els continguts de l'assignatura.
Objectius: 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Metodologia docent

Duirant les hores de teoria, el professor exposa els conceptes corresponents a algun dels continguts. L'estudiantat ha de treballar aquests conceptes i resoldre, utilitzant aprenentatge cooperatiu, un problema que es planteja. Alguns conceptes d'alguns continguts no són exposats pel professor sinó que l'estudiantat ha de treballar materials que el professor haurà publicat al campus virtual.

Durant les hores de laboratori, el professor proposa a l'estudiantat un problema a resoldre per parelles.

Mètode d'avaluació

Nota final = 30% L + 50% E + 20% P (per optar per aquesta via es requereix presencialitat) o 100% E

L = Mitjana de les millors 11 proves de laboratori
E = Nota de l'examen final
P = Mitjana dels 11 millors lliuraments de problemes

La qualificació de les competències transversals pot ser: A (competència superada amb excel.lència), B (competència superada al nivell desitjat), C (competència superada a un nivell suficient) o D(competència no superada).

La qualificació de la competència transversal "Actitud adequada davant el treball" es decidira en funció de les notes de diverses activitats d'aprenentatge cooperatiu i de l'avaluacio entre companys/es.

Avaluació entre companys/es: l'estudiantat tindrà diverses parelles durant el semestre. Al final haurà de valorar-les. Prenent com a base aquestes valoracions, el professor assignarà la nota.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Ser capaç d'entendre esquemes conceptuals en UML i transformar a model Relacional.
Ser capaç de crear, consultar i manipular bases de dades amb SQL i Àlgebra Relacional.