Programa AUDIT

AUDIT és un programa desplegat de forma conjunta per:

  • ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
  • AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
  • ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia)

que té com objectiu afavorir el desenvolupament i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat a les universitats espanyoles. Aquest programa vol assegurar que aquests Sistemes de Garantia de la Qualitat siguin l'instrument per al seguiment dels programes formatius.


La FIB va participar a la segona etapa de la primera convocatòria, que es va dur a terme durant el curs 2008-2009. I va rebre una VALORACIÓ POSITIVA, tal i com recull el certificat expedit per l’AQU (*) el mes de juny de 2009:

Definició del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat de la Facultat d’Informàtica de Barcelona