Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
ETSETB;FIB;FME;ESSI;ENTEL
L'assignatura s'estructura en dues parts diferenciades: l'estudi de l'enginyeria del software dirigida per les dades i l'estudi d'aspectes relacionats amb la privadesa i seguretat de les dades.

1. Enginyeria del Software. La disponibilitat de grans volums de dades provinents tant del desenvolupament dels sistemes software (obtingudes d'eines com ara repositoris de codi, gestors de qualitat, etc.) com de la seva utilització (opinions dels usuaris, qualitat de servei, traces, etc.) possibilita la seva utilització en diverses etapes i activitats de l'enginyeria del software i, fins i tot anant més enllà, defineix una nova aproximació que considera les dades com la pedra angular del cicle de vida del software. La primera part de l'assignatura presenta aquesta nova visió de l'enginyeria del software i aprofundeix en tres activitats concretes que giren al voltant de les dades: gestió de la qualitat del software, planificació de noves versions i adaptació autònoma dels sistemes software conscients del context en temps d'execució.

2. Privadesa i seguretat de les dades. Les tècniques d'anàlisi de dades poden ajudar a obtenir informació per anticipar-se a diversos problemes, donar a conèixer la seva font i ajudar a implementar solucions, en contextos tan variats com competitivitat empresarial, màrqueting, relacions socials, transport, salut, educació i política. No obstant això, tot i que l'anàlisi de dades és extremadament valuós, també tenen un inconvenient crucial: envaeixen cada cop més la privadesa de les persones sobre les quals es recopilen dades. La segona part de l'assignatura presenta conceptes bàsics de privadesa de la informació i aprofundeix en les principals tecnologies i mètriques de privadesa, així com en els algorismes d'anonimització utilitzats per evitar qualsevol divulgació d'informació sensible dels individus

Professors

Responsable

 • Jordi Forne Muñoz ( )
 • Silverio Juan Martínez Fernández ( )
 • Xavier Franch Gutiérrez ( )

Altres

 • Esteve Pallares Segarra ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0.2
Aprenentatge autònom
5.8

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques

 • CE1 - Utilitzar amb destresa els conceptes i mètodes matemàtics subjacents els problemes de la ciència i l'enginyeria de les dades.
 • CE2 - Ser capaç de programar solucions a problemes d'enginyeria: Dissenyar solucions algorítmiques eficients a un problema computacional donat, implementar-les en forma de programari robust, estructurat i mantenible, i comprovar la validesa de la solució.
 • CE3 - Analitzar fenòmens complexos mitjançant la probabilitat i l'estadística, i plantejar models d'aquests tipus en situacions concretes. Formular i resoldre problemes d'optimització matemàtica.
 • CE7 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, el processament i l'accés a les dades.
 • CE8 - Capacitat de triar i emprar tècniques de modelització estadística i anàlisi de dades, avaluant la qualitat dels models, validant-los i interpretant-los.

Competències Transversals

Transversals

 • CT4 [Avaluable] - Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Bàsiques

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Concebre sistemes computacionals que integren dades de procedències i formes molt diverses, construeixen amb ells models matemàtics, raonen sobre aquests models i actuen en conseqüència, aprenent de l'experiència.
 • CG2 - Elegir i aplicar els mètodes i tècniques més adequats a un problema definit per dades que representin un repte pel seu volum, velocitat, varietat o heterogeneïtat, inclosos mètodes informàtics, matemàtics, estadístics i de processament del senyal.
 • CG4 - Identificar oportunitats per a aplicacions innovadores orientades a dades en entorns tecnològics en contínua evolució.

Objectius

 1. Interpretar els concepts bàsics de l'Enginyeria del Software, especialment en relació a l'ús i explotació de dades
  Competències relacionades: CG1, CB2,
 2. Aplicar i analitzar conceptes i mètodes referents a l'ús de dades provinents del procés de desenvolupament en la gestió de la qualitat del sistema software
  Competències relacionades: CE1, CE2, CE3, CE7, CT4, CG1, CG4, CB2, CB5,
 3. Aplicar i analitzar bones pràctiques d'enginyeria de programari referents a projectes de ciències de dades i aprenentatge automàtic
  Competències relacionades: CE1, CE2, CT4, CG1, CG4, CB2, CB5,
 4. Descriure conceptes i mètodes referents a l'ús de dades obtingudes durant l'utilització de sistema, per a planificació de noves versions evolutives o per a l'adaptació autònoma dels sistemes en temps d'execució en resposta a canvis.
  Competències relacionades: CE1, CE2, CE7, CE8, CG1, CG2, CB2, CB5,
 5. Conèixer els riscos de privadesa associats a la navegació i a la publicació de dades. Aprofundir en les diferents mètriques de privadesa i la seva aplicació en diferentes escenaris.
  Competències relacionades: CE1, CE3, CE8, CT4, CG2, CB3, CB5,
 6. Conèixer els principals algorismes d'anonimització de bases de dades estadístiques.
  Competències relacionades: CE1, CE2, CE3, CE8, CT4, CG1, CG2, CG4, CB2, CB3, CB5,
 7. Avaluar el compromís entre privadesa i usabilitat de les dades.
  Competències relacionades: CE1, CE3, CE8, CT4, CG1, CG4, CB2, CB3, CB5,
 8. Conèixer els riscos de privadesa en les comunicacions i els sistemes de comunicació anònimes.
  Competències relacionades: CE1, CE3, CE8, CG1, CG4, CB2, CB5,

Continguts

 1. Introducció a l'Enginyeria del Software
  Primer, es presenta el concepte tradicional d'enginyeria del software. Fases. Aproximacions: dirigida per pla, àgil; híbrid. Entorn de desenvolupament: eines.

  Després, s'analitza l'impacte de la disponibilitat de dades sobre aquest concepte tradicional. Es mostra el cicle de vida del software resultant de considerar-les.
 2. Gestió de la qualitat del software i del seu procés de producció
  Un problema clàssic en el desenvolupament de software és assegurar uns nivells bàsics de qualitat, tant en referència al sistema mateix (mantenibilitat, fiabilitat, ...) com al procés de producció (productivitat de l'equip, gestió de recursos, ...). L'anàlisi de dades provinents dels repositories de software usats en el procés de producció (p.e., repositoris de codi, eines de gestió de problemes) permet descobrir de forma més ràpida i fiable aquests problemes i aplicar-ne estratègies de mitigació
 3. Bones pràctiques d'enginyeria de programari referents a projectes de ciències de dades i aprenentatge automàtic
  La complexitat i diversitat dels projectes de ciència de dades i els sistemes basats en aprenentatge automàtic requereixen tècniques d'enginyeria per garantir que es construeixin d'una manera sòlida i preparada per al futur. En aquest capítol abordem bones pràctiques d'enginyeria de programari per a projectes de ciència de dades, i programari amb components d'aprenentatge automàtic.
 4. Planificació de versions software i sistemes auto-adaptatius
  Un problema clau en el desenvolupament del software és l'evolució del sistema en resposta a noves necessitats. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la utilització del sistema per part dels seus usuaris, incloent-ne comentaris explícits dels usuaris, possibilita el descobriment de les seves necessitats reals, que de vegades ni ells mateixos coneixen completament. En aquest tema es descriu la problemàtica i es revisen algunes tècniques bàsiques. Cada vegada ens trobem més sistemes software que necessiten ser conscients del seu context per donar un servei correcte. Aquesta restricció exigeix que monitoritzin dades del context continuament, descobreixin canvis significatius i reaccionin en temps d'execució (eventualment, quasi en temps real). En aquest tema es descriu la problemàtica i es revisen algunes tècniques bàsiques
 5. Introducció a la privadesa i seguretat de les dades
  Motivació. Definició de conceptes bàsics. Atacants i parts de confiança. Mètriques de privadesa.
 6. Algorismes d'anonimització de dades
  Control de revelació estadística. Mesura del risc de revelació. Algorismes de microagregació de dades. Mesura del compromís privadesa-utilitat. Casos d'estudi.
 7. Privadesa a sistemes d'informació personalitzats
  Perfils d'usuari: mesura del risc de privacitat. Tecnologies de privadesa.
 8. Seguretat i privadesa a les comunicacions
  Algorismes criptogràfics. Autenticació i gestió de claus. Sistemes de comunicació anònims.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Estudi de conceptes introductoris de l'Enginyeria del Software dirigida per les dades


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Estudi de mètodes dirigits per les dades per a la gestió de la qualitat del software i del seu procés de desenvolupament


Objectius: 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Estudi de bones pràctiques d'enginyeria de programari referents a projectes de ciències de dades i aprenentatge automàtic


Objectius: 3
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Estudi de mètodes basats en les dades per a l'evolució del software i l'adaptació autònoma de sistemes en temps d'execució


Objectius: 4
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Desenvolupament pràctic d'un cas d'estudi de mètodes basats en dades en el context de l'Enginyeria del Software

L'estudiant desenvoluparà progressivament una pràctica que permeti exercitar els conceptes bàsics introduïts a la part de teoria. Es desenvoluparà en equips de 3 (excepcionalment, un equip de 4 estudiants si el grup té dimensió senar). El software resultant, degudament documentat, es pujarà a un repositori de codi. L'equip presentarà un informe, escrit en anglès, resumint els aspectes principals de la pràctica, per exemple, el procés de minería de dades usat, i una avaluació de la precisió dels models i algoritmes emprats.
Objectius: 3 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
13h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
18h

Primer examen parcial: part d' Enginyeria del Software (PARC1)

Avaluació de la primera part de l'assignatura
Objectius: 1 3 2 4
Setmana: 7
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Examen Final (EXF)

Aquest examen avalua les dues parts de l'assignatura. És obligat per als estudiants que hagin suspès alguna de les dues proves parcials. La resta d'estudiants també s'hi pot presentar en cas de voler millorar nota
Objectius: 1 5 3 2 4 6 7 8
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
0h

Segon examen parcial: part de Privadesa i Seguretat de dades (PARC2)

Avaluació de la segona part de l'assignatura
Objectius: 5 6 7 8
Setmana: 14
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Estudi de conceptes introductoris de privadesa i seguretat de les dades


Objectius: 5 6 7 8
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Desenvolupament pràctic d'algorismes d'anonimització de dades


Objectius: 6 7
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
15h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Estudi de riscos i tecnologies de privadesa per a sistemes d'informació personalitzats


Objectius: 5 7
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Estudi de mecanismes i tecnologies per a seguretat i privadesa de les comunicacionsTeoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Metodologia docent

Els continguts teòrics de l'assignatura s'imparteixen a les classes de teoria. Aquestes classes es complementen amb exemples pràctics i problemes que els estudiants han de resoldre en les hores d'Aprenentatge Autònom.

En les sessions de laboratori es consoliden els coneixements adquirits a les classes de teoria mitjançant la resolució de problemes i desenvolupament de pràctiques relacionats amb els continguts teòrics. Durant les classes de laboratori, el professor anirà introduint noves tècniques i deixarà una part important de la classe per tal que els estudiants treballin en els exercicis proposats.

Mètode d'avaluació

La nota final es basa en quatre proves:
- Examen al final del primer bloc de l'assignatura (PARC1)
- Examen al final del segon bloc de l'assignatura (PARC2)
- Examen final, compost de dues parts, una per cada bloc de l'assignatura (EXF1, EXF2)
- Entrega de pràctica al final del primer bloc de l'assignatura (LABO1)
- Entrega de pràctiques del segon bloc de l'assignatura (LABO2)

La nota final de l'assignatura, NOTA-FIN, es calcula com:

NOTA-FIN = 50% TEO + 25% LABO1 + 25% LABO2

La nota de teoria es calcula com:

1) Avaluació per parcials: mínim de 4.0 a cada parcial i mitjana aprovada. Llavors la nota serà la mitjana aritmètica de les notes de cada parcial.

si (PARC1 >= 4.0 i PARC2 >= 4.0) i ((PARC1+PARC2) / 2) >= 5.0 aleshores TEO = (PARC1+PARC2) / 2

2) Altrament: Avaluació per examen final: cal mínim de 4.0 a cada bloc i mitjana aprovada; els parcials alliberen matèria si aprovats.

si (NOTA-BLOC1 >= 4.0 i NOTA-BLOC2 >= 4.0) i ((NOTA-BLOC1+NOTA-BLOC2) / 2) >= 5.0
aleshores TEO = (NOTA-BLOC1+NOTA-BLOC2) / 2
altrament TEO = min((NOTA-BLOC1+NOTA-BLOC2) / 2, 4.5), on:

si PARC{i} >= 5.0 aleshores NOTA-BLOC{i} = max(PARC{i}, EXF{i})
altrament NOTA-BLOC{i} = EXF{i}

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Les donades per les assignatures dels quadrimestres anteriors del grau

Addenda

Continguts

No hi ha canvis

Metodologia docent

Les classes de teoria s'imparteixen en modalitat no presencial. Cada setmana, la primera hora de classe es farà amb material disponible online pregravat i la segona hora serà síncrona per vídeoconferència amb possibilitat de gravació.

Mètode d'avaluació

No hi ha canvis

Pla de contingència

Les classes de teoria ja estan preparades per a la no-presencialitat. Les classes de laboratori estan dissenyades amb comunicació via Racó / ATENEA i un espai Google Drive de l'assignatura, la qual cosa en facilitaria la transició a no-presencialitat total. En cas d'alarma sanitària, les sessions de laboratori es farien mitjançant google meet. Els exàmens també es farien telemàticament via ATENEA.