Probabilitat i Estadística II

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
EIO;MAT
L'objectiu de l'assignatura es introduir a l'alumne als processos estocàstics, explicant els conceptes bàsics de les cadenes de Markov i dels processos de Poisson, ensenyar quin és el procés de construcció d'un model estadístic per a resposta continua, discreta o categòrica fent servir models lineals i lineals generalitzats. Es posarà especial interès en que l'alumne es familiaritzi amb l'anàlisi de dades reals i pugui treure conclusions de les anàlisis realitzades.

Professorat

Responsable

 • Marta Pérez Casany ( )

Altres

 • Víctor Peña Pizarro ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques

 • CE3 - Analitzar fenòmens complexos mitjançant la probabilitat i l'estadística, i plantejar models d'aquests tipus en situacions concretes. Formular i resoldre problemes d'optimització matemàtica.

Competències Transversals

Transversals

 • CT5 - Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 [Avaluable] - Aprenentatge autònom. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Bàsiques

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Concebre sistemes computacionals que integren dades de procedències i formes molt diverses, construeixen amb ells models matemàtics, raonen sobre aquests models i actuen en conseqüència, aprenent de l'experiència.
 • CG2 - Elegir i aplicar els mètodes i tècniques més adequats a un problema definit per dades que representin un repte pel seu volum, velocitat, varietat o heterogeneïtat, inclosos mètodes informàtics, matemàtics, estadístics i de processament del senyal.

Objectius

 1. Aprendre a construir models estadístics per sintetitzar informació, explicar una variable resposta i fer prediccions.
  Competències relacionades: CE3, CT5, CG2, CB3, CB5,
 2. Entendre els conceptes bàsics de l'estadística Bayesiana
  Competències relacionades: CE3, CT6, CB1, CB5,
 3. Aprendre a utilitzar software estadístic per a la resolució de problemes d'anàlisi de dades
  Competències relacionades: CE3, CT5, CT6, CG2, CB5,
 4. Aprendre a validar models estadístics, i a millorar els models quan aquests siguin inadequats per al problema
  Competències relacionades: CE3, CT5, CT6, CG2, CB3, CB5,
 5. Aprendre a redactar informes presentant els resultats d'una anàlisi de dades
  Competències relacionades: CT5, CG2,
 6. Entendre la diferència entre l'aproximació Bayesiana a l'estadística, i l'aproximació no Bayesiana
  Competències relacionades: CE3, CT5, CG2, CB5,
 7. Saber identificar el model estadístic més adequat per a cada problema
  Competències relacionades: CE3, CG2, CB1, CB3, CB5,
 8. Aprendre a interpretar un model ajustat
  Competències relacionades: CE3, CT6, CG2, CB1, CB3,
 9. Entendre el concepte de la validació creuada, i el problema del sobre-ajust i el sota-ajust
  Competències relacionades: CE3, CG2, CB1, CB3, CB5,
 10. Aprendre a fer servir un model per a fer prediccions
  Competències relacionades: CE3, CT5, CG2, CB1, CB3, CB5,
 11. Entendre la diferència entre paràmetre i estimador, i a resoldre problemes d'inferència el el context dels models lineals i lineals generalitzats
  Competències relacionades: CE3, CG2, CB1, CB3, CB5,
 12. Aprendre a incorporar variables explicatives categòriques als models lineals i models lineals generalitzats
  Competències relacionades: CE3, CG2, CB1, CB3, CB5,
 13. Analitzar de forma autònoma i amb sentit crític dades de temes rellevants per la societat
  Competències relacionades: CT6, CG1, CB3, CB5,
 14. Saber estimar paràmetres per intervals de confiança i interpretar.los.
  Competències relacionades: CT5, CB3, CB5,
 15. Entendre la importància dels test d'hipòtesis. Conèixer com fer les comparacions més habituals i tècniques per a fer-ne de noves que se'ls hi puguin presentar.
  Competències relacionades: CE3, CT6, CB3, CB5,

Continguts

 1. Distribucions relacionades amb la Normal. Estimació per Intervals de confiança.
  Distribucions Chiquadrat, t-d'Student i F-Fisher-Snedecor. Definició d'intèrval de confiança. IC per un valor esperat, per una variància, per una probabilitat i per la diferència de dos valors esperats i dues probabilitats. Quantitats pivotals.
 2. Tests d'hipòtesis
  Conceptes generals en l'entorn dels test d'hipòtesis. Comparcions d'una esperança i una variància amb un valor concret. Comparació de dos valors esperats, comparació de dues variàncies. Comparació d'una probabilitat amb un valor concret. Comparació de dues probabilitats.
 3. Model lineal
  Definició de model lineal normal. Estimació dels paràmetres Taula ANOVA i mesures de bondat d'ajust. Inferència sobre els paràmetres. Predicció. Validació del model. Selecció del model. Interpretació del model; Biaix, colinealitat i causalitat. Us de variables explicatives categòriques.
 4. Model lineal generalitzat
  Definició de model lineal generalitzat. Models per a resposta binària. Estimació dels paràmetres. Inferència sobre els paràmetres. Validació del model. Selecció del model. Predicció. Interpretació del model.
 5. Introducció a l'estadística Bayessiana
  Teorema de Bayes. Model Bayessìà. Distribució predictiva a priori i a posteriori. Elecció de la distribució a priori.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Models lineals

Definicio de model lineal normal. Estimacio. Inferència. Prediccio. Validació. Seleccio de model. Interpretació. Us de variables explicatives categòriques. Model no lineal normal.
Objectius: 1 3 4 5 7 8 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
12h
Problemes
0h
Laboratori
12h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
35h

Model lineal generalitzat

Definicio del model. Model per resposta binària. Estimació. Inferència. Validació. Predicció. Seleccio del Model. Interpretació.
Objectius: 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Estadística Bayesiana

Model estadístic. Inferència basada en versemblança. Model Bayesia. Distribució a posteriori. Distribucio predictiva a priori i a posteriori. Elecció de priori. Inferència Bayesiana. Validació del model.
Objectius: 2 6
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Distribucions relacionades amb la Normal. Estimació per Intervals de confiança.

Es presenten les distribucions chi-quadrat. T-d'student i F-Fisher-Snedecor. Es defineix interval de confiança i s'ensenya com calcular-los a partir de quantitats pivotals. Es calculen IC per un valor esperat, per una variància, per una probabilitat i per la diferència de dos valors esprats i dues probabilitats.
Objectius: 13 14
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Test d'hipòtesis

Es presenten els conceptes bàsics a l'entorn del test d'hipòtesis. comparació d'una esperança i una variància amb un valor concret. Comparació d'un probabilitat amb un valor concret. Comparació de dos valors esperats. Comparació de dues variàncies. Comparació de dues probabilitats.
Objectius: 5 13 15
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Metodologia docent

La meitat de les classes seran de teoria, expositives i participatives, i l'altra meitat seran pràctiques i es faran a un aula informàtica o bien en una aula normal amb el propi portàtil de l'estudiant. A l'acabar les classes pràctiques, es proposaran exercicis d'anàlisi de dades que els estudiants haurà de treballar de forma autònoma i es discutiran a la sessió següent.

Mètode d'avaluació

Hi haurà un examen parcial i un examen final, a més a més d'exercicis d'anàlisi de dades que es realitzaran al llarg del curs

El parcial correspondrà als dos primers temes.
El Final correspondrà a la resta de continguts de l'assignatura
La nota de curs serà la mitjana aritmètica dels exercicis puntuables realitzats al llarg del curs.

La nota final de l'assignatura es calcularà de la forma següent:.

Nota Assignatura = 0,25*NCurs + 0,25*Parcial + 0,5* Final

En el cas dels estudiants que vagin a la reavaluació, la nota de l'assignatura es calcularà de la forma següent:

Nota Assignatura=max (NReavaluació, 0,25*NCurs+0,75*NReavaluació)

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

L'estudiant ha d'haver assolit de forma satisfactòria els continguts d el'assignatura de PiE1 i de Càlcul.