Emprenedoria i Innovació

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
OE;TSC;EEL;ETSETB
En aquesta assignatura l'estudiantat defineix i planifica un projecte d'emprenedoria o intra-emprenedoria, es a dir, treballar en el desenvolupament d'una nova empresa o model de negoci desenvolupats al voltant d'un producte o servei, ja sigui de nova creació o resultant d'una millora o innovació en agun producte o servei d'una empresa ja existent. Així, cada estudiant participa en un projecte clarament orientat a la innovació d'un producte o servei i desenvolupa uns coneixements sòlids del model de negoci associat al projecte.

La proposta del projecte ve definida per institucions externes, com ara empreses de diferents sectors. La identificació de la necessitat, la idea del producte o servei, el model de negoci i la planificació del projecte es defineixen en aquesta assignatura, mentre que el disseny final, la seva execució i la implementació tècnica es desenvolupen en equip en l'assignatura Projectes d'Enginyeria.

Professorat

Responsable

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Altres

 • Alexandre Gracia Calvo ( )
 • Carlos Lopez Martinez ( )
 • Elisenda Bonet Carné ( )
 • Joaquim Deulofeu Aymar ( )
 • Susana Gimenez Buendia ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques

 • CE11 - Dins el context corporatiu, entendre el procés d'innovació, ser capaç de proposar models i plans de negoci basats en explotació de les dades, analitzar-ne la viabilitat i ser capaç de comunicar-los de manera convincent.

Competències Transversals

Transversals

 • CT1 [Avaluable] - Emprenedoria i innovació. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • CT2 - Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; obtenir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • CT3 [Avaluable] - Comunicació eficaç oral i escrita. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
 • CT4 [Avaluable] - Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • CT5 - Ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT7 - Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Bàsiques

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Treballar en equips i projectes multidisciplinaris relacionats amb el processat i explotació de dades complexes, interactuant fluidament amb enginyers i professionals d'altres disciplines.
 • CG4 - Identificar oportunitats per a aplicacions innovadores orientades a dades en entorns tecnològics en contínua evolució.
 • CG5 - Poder recórrer a coneixements fonamentals i metodologies de treball sòlides adquirits durant els estudis per adaptar-se als nous escenaris tecnològics del futur.

Objectius

 1. Comprendre i descriure l'entorn empresarial i el seu paper en la societat.
  Competències relacionades: CT1,
 2. Comprendre i descriure el funcionament dels processos d'innovació en el context empresarial.
  Competències relacionades: CE11, CB5,
 3. Concebre i analitzar diferents models de negoci basats en l'explotació de les dades. Definir els aspectes financers del model i aprendre sobre les diferents maneres de presentar el model de negoci.
  Competències relacionades: CE11, CT1, CT5, CB3,
 4. Comunicar-se a través d'un discurs sòlid i convincent desenvolupant la idea de negoci, la seva oportunitat i el seu pla de negoci.
  Competències relacionades: CT3, CT5, CT7, CG5, CB3, CB4,
 5. Identificar i analitzar les necessitats d'un determinat entorn. Utilitzar metodologies adients per identificar els clients, potencials usuaris i altres agents implicats. Identificar i analitzar les diverses solucions a les necessitats. Definir i millorar la seva proposició de valor.
  Competències relacionades: CT2, CT4, CT5, CG3, CG4, CB2, CB3,
 6. Identificar el mercat, la seva segmentació i el posicionament vers els clients. Establir els canals d'accés i la diferenciació del producte o servei.
  Competències relacionades: CE11, CT1, CG5, CB5,
 7. Identificar i valorar les activitats, recursos i aliances clau.
  Competències relacionades: CT1,
 8. Definir i analitzar els aspectes financers bàsics: Costos i inversions.
  Competències relacionades: CE11, CT1, CB5,
 9. Definir la planificació d'un projecte utilitzant metodologies estàndard o àgils.
  Competències relacionades: CT1, CG3, CG5, CB2, CB5,
 10. Aplicar les metodologies incloses en l'assignatura en un cas pràctic treballant en equip a partir d'un repte especificat per una empresa o institució externa.
  Competències relacionades: CE11, CT1, CT4, CT5, CT7, CG3, CG4, CG5, CB2, CB4, CB5,
 11. Dissenyar un model de negoci basat en l'explotació de dades i analitzar la seva viabilitat. Definir i analitzar la seva dimensió global.
  Competències relacionades: CE11, CT1, CT2, CT5,
 12. Analitzar diversos aspectes claus del model de negoci utilitzant la metodologia Business Canvas
  Competències relacionades: CT1, CT3, CT5, CG4, CG5, CB3, CB5,

Continguts

 1. 1) Justificació i presentació de l'assignatura i dels projectes.
  a) Justificació: Emprenedoria i Transformació Digital.
  b) Funcionament de l'assignatura.
  c) Presentació de projectes.
  d) Formació d'equips i assignació dels projectes.
 2. 2) Gestió de projectes d'innovació
  a) Tècniques clàssiques: Abast, Planificació Temporal (Gantt), Gestió Econòmica, Gestió de riscos;
  b) Metodologies àgils: Lean Startup; Kanban; Scrum/Agile;
  c) Model de base: Pla de negoci, Business Canvas i Lean Canvas
 3. 3) Tècniques de generació d'idees, oportunitats de negoci i proposta de valor
  a) Creativitat;
  b) Brainstorming;
  c) Design Thinking
 4. 4) Models Base per l'emprenedoria i la innovació: Business Model Canvas / Lean Canvas / Pla de Negoci
  a) Pla de Negoci;
  b) Business Model Canvas i Lean Canvas;
  c) Conferència EmprenUPC
 5. 5) Estratègia i definició del producte (proposició del valor)
  a) Missió, Visió, Valors;
  b) Porter i DAFO
  c) Factors crítics d'èxit;
  d) Design Thinking
 6. 6) Recerca de mercat i benchmarking (proposició de valor)
  a) Eix d'innovacio i benchmarking 1: Identificació de tendències de mercat a llarg termini;
  b) Eix d'innovació i benchmarking 2: Evolució tecnològica com a font de idees;
  c) Eix d'innovació i benchmarking 3: Models de negoci ètics com a font de innovació i idees;
  d) Enquesta acceptació.
 7. 7) Segmentació, posicionament i relació amb els clients. Màrqueting-mix
  a) Màrqueting estratègic. Diferenciació.
  b) Place (Distribució)
  c) Product (Producte)
  d) Price (Preu)
  e) Promotion (promoció i comunicació)
 8. 8) Conferencia: Presentació d'un projecte d'emprenedoria real
  a) Un emprenedor presenta un projecte de start-up real.
 9. 9) Recerca de recursos i aspectes econòmic-financers
  {Simulant -si cal- un escenari de start-up}
  a) Necessitats de recursos. Aliances. La construcció del balanc de l'empresa en el moment zero;
  b) Previssió de compte d'explotació per els dos primers exercicis. El cash-flow;
  c) Pla de tresoreria;
  d) Ratis econòmic-financers.
 10. 10) Tècniques de comunicació i presentació
  a) L'emprenedor com a principal venedor;
  b) Algunes tècniques de comunicació i presentació;
  c) Preparació de la presentació.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Teoria
14h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

Conferències invitats

Conferències d'emprenedoria i gestió de projectes realitzades per experts externs.
 • Teoria: Metodologies de planificació i gestió de projectes, incloent exemples.
Objectius: 1 2 3 12 11 4 5 6 7 8 9 10
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
24h

Projecte

Realització, en equip, de les diferents fases del projecte a partir del repte proposat per la empresa o institució externa.
 • Laboratori: Realització del projecte en equip, en sessions presencials bisetmanals de 4 hores i realització del treball autònom assignat per l'equip
Objectius: 12 11 4 5 6 7 8 9 10
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
30h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
52h

Projecte (grup sencer; dos professors a classe)

Programada com una hora més de laboratori, amb tot el grup a classe i dos professors donant suport
 • Teoria: Es computa a teoria, per respectar l'estructura de crèdits que consta a informació General. A efectes reals, serien hores de Laboratori.

Teoria
12h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

L'assignatura combina "la presentació de continguts" sobre els diferents aspectes que intervenen en la creació d'una start-up enfocada a oferir nous productes i/o serveis innovadors (o en facilitar la innovació de productes o serveis en empreses ja establertes) amb "l'aplicació" d'aquests continguts en un projecte real de definició i planificació d'un model de negoci que doni resposta al repte plantejat a cada equip a l'inici de curs per una empresa o institució.

Cada curs s'ofereixen diversos reptes, proposats per empreses i institucions externes, que s'assignen a grups de treball de 5 estudiants. A partir dels mètodes explicats en les sessions de teoria i sempre mitjançant interacció amb el client i els potencials usuaris, els equips identifiquen les necessitats més rellevants, identifiquen el producte o servei amb potencial de mercat i generen una anàlisi detallada en forma de Pla de negoci amb la idea de justificar la viabilitat del negoci o de la innovació proposada. El treball pràctic es realitzarà en sessions de treball de 3 hores setmanals en grups reduïts (laboratori) i en temps corresponent de treball autònom. El producte o servei resultant del treball en "Emprenedoria i Innovació" s'executarà i implementarà en l'assignatura "Projectes d'Enginyeria".

Mètode d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basa en dos aspectes:

- Dos controls, un d'intermedi (C1) i un altre al final (C2), per avaluar els coneixements individuals sobre els temes treballats en les sessions de teoria i també el coneixement individual de tots els aspectes desenvolupats en equip en el projecte (40%). C2 inclourà tot el temari de l'assignatura i en cas que la seva nota sigui millor que la de C1 (C2>C1), la nota C1 es substituirà per la de C2.

- Avaluació del projecte (60%) d'acord a una rúbrica que integra els diferents aspectes, tenint en compte, tant el resultat final del projecte com el seu desenvolupament. Es determina una nota per l'equip que es modula dinàmicament a nivell individual sobre la base de la co-avaluació duta a terme pels membres de l'equip del nivell d'implicació en la realització del projecte de la resta dels membres. D'aquesta modulació en resulta la nota NPMI. La modulació consistirà en traspassar punts d'aquelles persones en què s'hagi constatat evidència d'haver treballat menys (i haver afectat negativament la dinàmica de grup) a aquelles persones que han treballat més. A títol individual, a un membre del grup se li podrà augmentar o disminuir la nota un màxim de 4 punts (amb relació a la nota del projecte, que equival a 2,4 punts en relació a la nota global de l'assignatura).

En resum, la nota es calcularà així:
NF = 20%*max(C1, C2) + 20%*C2 + 60%*NPMI

Únicament es pot dur a reavaluació el 40% de la nota resultant dels 2 controls realitzats al llarg del curs. Així doncs, la reavaluació consistirà en un examen sobre els temes treballats en les sessions de teoria i també sobre el coneixement individual de tots els aspectes desenvolupats en equip en el projecte. La nota obtinguda substituirà la nota obtinguda en els 2 exàmens realitzats anteriorment durant el curs, i computarà amb un pes del 40%, ja que substitueix 2 exàmens que computaven un 40% a nota final de l'assignatura.

Bibliografia

Bàsica:

 • Product design and development - Ulrich, K.T.; Eppinger, S.D.; Yang, M.D, McGraw-Hill Irwin, 2019. ISBN: 9781260566437
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991004179709706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • Entrepreneurship - Hisrich, R.D.; Peters, M.P.; Shepherd, D.A, McGraw-Hill Education, 2019. ISBN: 9781260565621
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991004177389706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • Empresa 3.0: políticas y valores corporativos en una cultura empresarial sostenible - Eguiguren, M.; Barroso, E, Pirámide, 2011. ISBN: 9788436824766
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991003861199706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • Emprendiendo hacia el 2020: una renovada perspectiva global del arte de crear empresas y sus artistas - Nueno, P, Deusto, 2009. ISBN: 9788423426928
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991003627999706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • Innovación: 100 consejos para inspirarla y gestionarla - Barba, Enric, Libros de Cabecera, 2011. ISBN: 9788493830335
  https://discovery.upc.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991003948059706711&context=L&vid=34CSUC_UPC:VU1&lang=ca
 • S01 Presentación de la asignatura - Sabate, Ferran, UPC,
 • INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION BELBIN - Belbin, Belbin,
 • INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION BELBIN. Hoja de Respuesta - Belbin, Belbin,
 • S02.T Gestión clásica de proyectos - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S02.L Gestión clásica de proyectos - Laboratorio - Sabate, Ferran, UPC,
 • CHAOS Report 2015 - The Standish Group International, Inc, The Standish Group International, Inc, 2015.
 • S03.T Gestión 'Agile' de proyectos - Sabate, Ferran, UPC,
 • S03.L Gestión 'Agile' de proyectos - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S03.Lectura La Guía de Scrum (TM) - Schwaber, Kern; Sutherland, Jeff, UPC,
 • S04.T Generación de Ideas - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S04.L Generación de Ideas - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • Guía del Proceso Creativo. Mini guía: una introducción al Design Thinking + Bootcamp Bootleg - Hasso Plattner Institute of Design, University of Stanford, 2015.
 • S05.T Modelos de Negocio - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S05.L Modelos de Negocio - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • Modelo de Negocio Canvas - ejemplo Tele Huerta SL - Entuxía, 2015.
 • S06.T Estrategia y Proposición de valor - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S06.L Estrategia y Proposición de valor - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • ¿Cómo se hace un análisis FODA o DAFO para una empresa cómo Netflix? - , foda-dafo,
 • S07.T Estudio del mercado y benchmarking - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S07.L Estudio del mercado y benchmarking - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • Casos Prácticos de Benchmarking - Rodriguez, Manuel, Academia, 2009.
 • S08.T Segmentación, posicionamiento y relación con los clientes. Marketing-mix (1) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S08.L Segmentación, posicionamiento y relación con los clientes. Marketing-mix (1) - Sabate, Ferran; Deulofeu, Joaquim, UPC,
 • Segmentación de mercado: Qué es y cómo segmentar el mercado paso a paso - Mañez, Ruben, 2018.
 • S09.T Segmentación, posicionamiento y relación con los clientes. Marketing-mix (2) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S09.L Segmentación, posicionamiento y relación con los clientes. Marketing-mix (2) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S09.T2 Organigrama y personas - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • ¿Qué es el Marketing Mix?: Las 4Ps del Marketing [+ Ejemplo Práctico] - Romero, Bego, begoromero.com, 2018.
 • S10.T Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (1-Balance) - Sabate, Ferran; Deulofeu, Joaquim; Eguiguren, Marc; Berbegal, Jasmina, UPC,
 • S10.L Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (1-Balance) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim; Eguiguren, Marc; Berbegal, Jasmina, UPC,
 • S11.T Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (2-Estado de Resultados, costes y tesorería) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim; Eguiguren, Marc; Berbegal, Jasmina, UPC,
 • S11.L Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (2-Estado de Resultados, costes y tesorería) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim; Eguiguren, Marc; Berbegal, Jasmina, UPC,
 • S12.T Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (3-Ratios) - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • S12.L Búsqueda de recursos y aspectos económicos-financieros (3-Ratios) - Sabate, Ferran; Deulofeu, Joaquim, UPC,
 • Hito INA3-PE - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,
 • GCED.EI - Indicaciones hito INA3-PE - Sabate, Ferran; Deulofeu Joaquim, UPC,

Capacitats prèvies

No aplica.