Projectes d'Enginyeria

Esteu aquí

Crèdits
12
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
DAC;CS;DEE;OE;TSC;EEL
En aquesta assignatura els estudiants desenvolupen la part tècnica i completen la idea de negoci del projecte definit a l'assignatura Emprenedoria i Innovació. Aquest desenvolupament es fa treballant en equip i sota la supervisió tant de professorat del grau com de personal de l'entitat externa que ha definit el projecte.

La gestió acadèmica es farà utilizant Atenea.

Professorat

Responsable

 • Alberto Cabellos Aparicio ( )

Altres

 • Alexandre Gracia Calvo ( )
 • Carlos Lopez Martinez ( )
 • Elisenda Bonet Carné ( )
 • Eva Rodriguez Luna ( )
 • Joan Sarda Ferrer ( )
 • Jose Adrian Rodriguez Fonollosa ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
6
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
12

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques

 • CE1 - Utilitzar amb destresa els conceptes i mètodes matemàtics subjacents els problemes de la ciència i l'enginyeria de les dades.
 • CE2 - Ser capaç de programar solucions a problemes d'enginyeria: Dissenyar solucions algorítmiques eficients a un problema computacional donat, implementar-les en forma de programari robust, estructurat i mantenible, i comprovar la validesa de la solució.
 • CE3 - Analitzar fenòmens complexos mitjançant la probabilitat i l'estadística, i plantejar models d'aquests tipus en situacions concretes. Formular i resoldre problemes d'optimització matemàtica.
 • CE4 - Utilitzar els sistemes de computació actuals, inclosos els sistemes d'alt rendiment, per al procés de grans volums de dades des del coneixement de la seva estructura, funcionament i particularitats.
 • CE5 - Dissenyar i aplicar tècniques de processat de senyal, triant entre diferents eines tecnològiques, incloses les de visió artificial, de reconeixement del llenguatge parlat i de tractament de dades multimèdia.
 • CE6 - Construir o utilitzar sistemes de processat i comprensió del llenguatge escrit, integrant-lo en altres sistemes dirigits per les dades. Dissenyar sistemes de recerca d'informació textual o hipertextual i d'anàlisi de xarxes socials.
 • CE7 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, el processament i l'accés a les dades.
 • CE8 - Capacitat de triar i emprar tècniques de modelització estadística i anàlisi de dades, avaluant la qualitat dels models, validant-los i interpretant-los.
 • CE9 - Capacitat de triar i emprar una varietat de tècniques d'aprenentatge automàtic i construir sistemes que les utilitzin per a la presa de decisions, fins i tot de forma autònoma.
 • CE10 - Visualització d'informació per facilitar l'exploració i anàlisi de dades, inclosa l'elecció de la representació adequada d'aquests i l'ús de tècniques de reducció de dimensionalitat.
 • CE11 - Dins el context corporatiu, entendre el procés d'innovació, ser capaç de proposar models i plans de negoci basats en explotació de les dades, analitzar-ne la viabilitat i ser capaç de comunicar-los de manera convincent.
 • CE12 - Aplicar les pràctiques del "project management" en la gestió integral del projecte d'enginyeria d'explotació de dades que l'alumne ha de realitzar, en les àrees d'abast, temps, econòmica i riscos.
 • CE13 - (Treball de final de grau) Planificar i concebre i dur a terme projectes de naturalesa professional en l'àmbit de l'enginyeria de les dades, ne la posada en marxa, la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social. Defensar el projecte desenvolupat davant un tribunal universitari.

Competències Transversals

Transversals

 • CT1 [Avaluable] - Emprenedoria i innovació. Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • CT2 - Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; obtenir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • CT3 [Avaluable] - Comunicació eficaç oral i escrita. Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
 • CT4 [Avaluable] - Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • CT7 - Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Bàsiques

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Concebre sistemes computacionals que integren dades de procedències i formes molt diverses, construeixen amb ells models matemàtics, raonen sobre aquests models i actuen en conseqüència, aprenent de l'experiència.
 • CG2 - Elegir i aplicar els mètodes i tècniques més adequats a un problema definit per dades que representin un repte pel seu volum, velocitat, varietat o heterogeneïtat, inclosos mètodes informàtics, matemàtics, estadístics i de processament del senyal.
 • CG3 - Treballar en equips i projectes multidisciplinaris relacionats amb el processat i explotació de dades complexes, interactuant fluidament amb enginyers i professionals d'altres disciplines.
 • CG4 - Identificar oportunitats per a aplicacions innovadores orientades a dades en entorns tecnològics en contínua evolució.

Objectius

 1. Completar els objectius de l'assignatura Emprenedoria i Innovació a partir de la millora del pla de negoci desenvolupat en aquesta sobre el mateix producte o servei.
  Competències relacionades: CT1, CT2, CG3, CG4,
 2. A partir de la solució tècnica desenvolupada en el projecte, aprofundir en els coneixements i metodologies adquirits a les diverses matèries del grau i afegir-hi valor a partir de la seva integració.
  Competències relacionades: CE1, CE10, CE11, CE12, CE13, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CG1, CG2,
 3. Concebre, dissenyar, implementar i planificar la operació i cicle de vida complet d'un producte o servei, a partir del repte definit per una empresa o institució externa. Obtenir els resultats de l'aprenentatge de les competències transversals i genèriques a partir de l'entorn de treball en equip sobre un repte de disseny d'una complexitat elevada.
  Competències relacionades: CB3, CB4, CB5, CB2, CT1, CT2, CT3, CT4, CT7,

Continguts

 1. Continguts tècnics específics.
  Depenent del tema del projecte, pot ser necessari impartir continguts específics addicionals als que s'han obtingut a les assignatures prèvies.
 2. Continguts de reforç i avançats per al pla de negoci.
  Tot i que s'ha cobert aquesta part a l'assignatura prèvia Emprenedoria i Innovació, hi haurà seminaris i tutories per tal de completar i millorar la versió final del pla de negoci ja que pot tenir modificacions a l'implementar la solució tècnica. Inclou: Formació d'equips de treball. Concreció del Model de Negoci. Concreció del disseny del producte o servei. Concreció del pla de màrqueting. Desenvolupament del negoci. Legislació i normatives. Propietat intel·lectual. Pla d'empresa. Estats financers provisionals. Pla de tresoreria. Anàlisi de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Seminaris

Reforç i tutoria dels aspectes associats al pla d'empresa, als aspectes legals i a la sostenibilitat del projecte, aplicats al cas concret del projecte que es desenvolupa.
 • Teoria: Exposició de temes que completen els impartits a l'assignatura EI, amb treball actiu a classe sobre els projectes que s'estan desenvolupant
 • Aprenentatge autònom: Estudi i ampliació dels conceptes coberts a la part de teoria. Aplicació al cas concret del projecte.
Objectius: 3 1
Continguts:
Teoria
28h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Presentació de la planificació inicial del projecte (Preliminary Design Review)

Preparació i presentació en públic de la planificació del projecte per tal de validar-la.
 • Laboratori: Preparació i presentació de la planificació, completada a partir del resultat de l'assignatura EI.
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Presentació de la revisió crítica de la marxa del projecte (Critical Design Review)

Presentació a mig curs aproximadament de la revisió crítica de la marxa del projecte (Critical Design Review) per tal de detectar disfuncions o previsions que difícilment es compliran i corregir-les
 • Laboratori: Preparació i presentació del CDR
 • Aprenentatge autònom: Preparació del CDR
Objectius: 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Presentació final del projecte (Final design Review)

Presentació final del projecte i del pla de negoci associat (Final Design Review). Depenent de l'acord de confidencialitat amb la institució externa que l'ha proposat, es pot fer conjuntament amb altres projectes o a porta tancada només amb representants de la institució.
 • Teoria: Presentació final del projecte
 • Laboratori: Assajos de la presentació final del peojecte
 • Aprenentatge autònom: Preparació de la presentació final
Objectius: 2 1 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Realització tècnica del projecte

Execució del pla de treball
 • Laboratori: Realització de les tasques del pla de treball al laboratori, amb suport del professorat
 • Aprenentatge autònom: realització individual o en subgrups de les tasques del pla de treball
Objectius: 3 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
84h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
99h

Metodologia docent

En aquesta assignatura es du a terme la realització del pla de treball dissenyat per implementar i validar el prototipus funcional del producte o servei dissenyat a l'assignatura Emprenedoria i Innovació (EI). Per tant, la major part de les hores són de treball hands-on al laboratori, amb presència del professorat per donar suport i supervisar l'avançament del projecte (90). També hi ha una quantitat rellevant d'hores de treball autònom, individual o en subgrups (180). En paral·lel, es du a terme una revisió activa dels conceptes associats al pla de negoci i es revisa i completa de forma que sigui coherent amb la realització tècnica desenvolupada. La responsabilitat de la definició i seguiment del pla de treball recau en l'equip, fonamentalment en la/el team leader. Cada setmana es fa una reunió de seguiment i, com a mínim tres cops es fa una presentació a l'empresa o institució externa (Preliminary Design Review, Critical Design Review, Final Design Review)

Mètode d'avaluació

S'assigna una nota global al projecte desenvolupat per l'equip utilitzant una rúbrica que té en compte els diferents aspectes del procés, del resultat final i de les presentacions que s'han fet.
Aquesta nota es modula per a cada component del grup amb tres coeficients, amb un índex de modulació del 20% cada un d'ells. Un es determina a partir de les evidències recollides pel professorat en les sessions presencials, l'altre el determina el/la team leader amb el procediment de la bossa de punts i l'altre la co-avaluació duta a terme per tots els membres de l'equip utilitzant una rúbrica. En aquest darrer cas, s'avalua al/la team leader pel que fa a la seva tasca com a team leader.

A banda de la imbricació natural de les competències bàsiques i transversals especificades en el desenvolupament de l'assignatura i en la seva avaluació, s'avaluen de forma explícita les següents competències transversals utilitzant una escala qualitativa (A, B, C, D, NA):
CT1 - Emprenedoria i innovació. A partir de la continuació o adaptació del desenvolupament del model de negoci dissenyat a EI i de la inclusió d'aspectes innovadors a la solució tècnica.
CT3 - Comunicació eficaç oral i escrita. A partir de l'avaluació mitjançant rúbriques dels informes i de les presentacions intermèdies i finals.
CT4 - Treball en equip. A partir de les evidències recollides pels professors a les reunions d'equip i de la rúbrica final de peer assessment.

Tot i que el compliment raonable de le tasques assignades hauria de portar a una avaluació favorable, en el cas que es suspengui l'assignatura, els estudiants tenen dret, d'acord amb la normativa acadèmica del grau, a una prova de reavaluació que consistiria en una presentació individual davant d'un tribunal del projecte global i de la contribució individual. El tribunal estaria format pel coordinador/a de l'assignatura, un dels seus professors i un membre extern que sigui professor/a d'una assignatura de projectes d'un altre grau. En aquest cas la nota final serà la màxima entre la nota ordinaria i la de reevaluació.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Haver cursat Emprenedoria i Innovació (EI)