Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
EIO;TSC;EEL;CS;DAC
En aquesta assignatura s'impartiran seminaris sobre diferents temes relacionats amb l'Enginyeria de Dades. Serà una assignatura activa que anirà evolucionant al llarg dels anys segons les prioritats tecnològiques, la presència d'experts en temes estratègics i la disponibilitat de recursos per realitzar activitats dins d'un àmbit particular.Aquest curs l'assignatura se centrarà en l'Ètica de Dades.

Professorat

Responsable

 • Eva Vidal Lopez ( )

Altres

 • Climent Nadeu Camprubi ( )
 • Jordi Domingo Pascual ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Transversals

Transversals

 • CT2 [Avaluable] - Sostenibilitat i Compromís Social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; obtenir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
 • CT4 - Treball en equip. Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.
 • CT7 - Tercera llengua. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Bàsiques

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Concebre sistemes computacionals que integren dades de procedències i formes molt diverses, construeixen amb ells models matemàtics, raonen sobre aquests models i actuen en conseqüència, aprenent de l'experiència.
 • CG2 - Elegir i aplicar els mètodes i tècniques més adequats a un problema definit per dades que representin un repte pel seu volum, velocitat, varietat o heterogeneïtat, inclosos mètodes informàtics, matemàtics, estadístics i de processament del senyal.
 • CG4 - Identificar oportunitats per a aplicacions innovadores orientades a dades en entorns tecnològics en contínua evolució.

Objectius

 1. Reconèixer i comprendre l'impacte social i ambiental de la ciència i l'enginyeria de dades, i les qüestions ètiques implicades en les seves aplicacions.
  Competències relacionades: CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CG3, CG4, CG5,
  Subcompetences:
  • Practicar el pensament crític, i desenvolupar les capacitats d'argumentació i comunicació a través del diàleg i el debat en l'àmbit de la ciència i enginyeria de dades.
  • Aprendre a usar els conceptes i termes ètics i legals rellevants

Continguts

 1. Ètica de dades. Introducció.
  Ètica i moral. Valors. Conflicte ètic. Professió d'enginyeria. Responsabilitat.
 2. Lleis, normes i codis
  Codis d'ètica.
  Compliment normatiu.
  Ethics self-assesment en recerca,
  Broader impact statement on research articles.
  Regulacions a escala nacional i internacional.
 3. Casos d'estudi actuals en ciència i enginyeria de dades
  Privacitat, origen de les dades, biaixos, mon virtual, alertadors, impacte ambiental, ODS, manipulació, educació, salut, gènere, neurodrets, etc

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Ètica en Ciència i Enginyeria de Dades. Introducció. Normes i Codis


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
20h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

Estudi casos en ciència i enginyeria de dades.

Estudi, reflexió, exposició, diàleg i conclusions de cada cas presentat.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
20h
Problemes
0h
Laboratori
30h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
60h

Metodologia docent

Les primeres sessions seran d'introducció a l'ètica en l'àrea de ciència i enginyeria de dades. Les següents sessions seran treballades per l'estudiantat.
Cada setmana té un tema associat i un grup d'estudiants assignat. Cada grup s'encarrega d'investigar el tema assignat en més profunditat. El grup presenta el tema i fa propostes per al diàleg: arguments a favor i en contra. El grup organitza activitats per als companys i companyes perquè puguin endinsar-se en la problemàtica ètica que el tema representa.

Mètode d'avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:
Participació a classe: 25 %
Desenvolupament d'un tema i presentació: 75 %

En cas de reavaluació es farà un examen i un treball addicional.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

 • El Enemigo conoce el sistema¿: manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención - PEIRANO, Marta, Debate , 2019. ISBN: 9788417636395
 • Privacy is power¿: why and how you should take back control of your data - VELIZ, Carissa, Melville House, , 2021. ISBN: 9781612199153

Capacitats prèvies

les obtingudes en les assignatures anteriors