Habilitats Acadèmiques Pel Desenvolupament de Projectes en Anglès

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
THATC
Aquest curs té com a objectiu desenvolupar la competència comunicativa dels estudiants en anglès pròpia d'entorns acadèmics a nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). El curs proporciona als estudiants recursos per millorar les habilitats orals i escrites per comunicar-se de manera efectiva en el desenvolupament d'una activitat acadèmica. Més específicament, està dirigit a desenvolupar la seva fluïdesa, precisió i adequació per a dur a terme un projecte d'enginyeria en anglès tant de forma individual com col•laborativa. S'apliquen els principis de la comunicació tècnica en l'àmbit internacional i els estudiants presenten informació tècnica, tant oralment com per escrit.

Professorat

Responsable

 • Antonia Soler Cervera ( )

Altres

 • Maria del Carme Bordera Perez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
2
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Transversals

Tercera llengua

 • G3 [Avaluable] - Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
  • G3.3 - Dur a terme una presentació oral en anglès i respondre a les preguntes de l'auditori. Treballar eficaçment en un context internacional, comunicar-se oralment en anglès amb persones de diferents nacionalitats.

Objectius

 1. Comprendre i aplicar els principis de la comunicació acadèmica en l'àmbit de l'enginyeria
  Competències relacionades: G3.3,
 2. Comprendre la importància de la comunicació intercultural en el desenvolupament d'un projecte col·laboratiu en contextos internacionals
  Competències relacionades: G3.3,
 3. Reconèixer generes comunicatius acadèmics en anglès tan orals com escrits
  Competències relacionades: G3.3,
 4. Analitzar una situació comunicativa per un projecte d'enginyeria i planificar l'estratègia comunicativa
  Competències relacionades: G3.3,
 5. Comprendre i interpretar informació en anglès a partir de font escrites aplicant tècniques de lectura activa, i utilitzar la informació de manera efectiva
  Competències relacionades: G3.3,
 6. Comprendre i interpretar informació en anglès de fonts orals aplicant tècniques d'escolta activa, i utilitzar la informació de manera efectiva
  Competències relacionades: G3.3,
 7. Preparar un guió per un treball acadèmic escrit i presentar les idees principals oralment
  Competències relacionades:
 8. Redactar l'esborrany d'una part d'un document i revisar un document
  Competències relacionades: G3.3,
 9. Planificar un informe de seguiment d'un projecte
  Competències relacionades: G3.3,
 10. Participar en un debat sobre temes acadèmics de manera efectiva utilitzant el llenguatge adequat i mantenint el nivell de formalitat
  Competències relacionades: G3.3,
 11. Preparar i fer una presentació oral en anglès sobre un tema relacionat amb l'enginyeria informàtica
  Competències relacionades: G3.3,

Continguts

 1. Característiques de la comunicació tècnica
  Resolució de problemes i concepte de gènere comunicatiu. Aspectes de la comunicació electrònica en anglès. Comunicació intercultural en contextos internacionals.
 2. Planificació i organització d'un projecte
  Definició de la situació comunicativa. El full de planificació de la tasca comunicativa. L'audiència i el propòsit comunicatiu. Estratègia comunicativa.
 3. Selecció i intercanvi d'informació en anglès en entorns acadèmics
  Selecció d'informació de fonts orals i escrites. Lectura activa. Escolta activa. Prendre apunts. Organització de les idees. Preparar un guió per un projecte / proposta. Presentar les idees principals oralment.
 4. Tècniques d'escriptura bàsiques pel treball acadèmic en anglès
  Del guió al primer esborrany. Revisió del document (contingut, registre i adequació). Elements de llengua i estil de l'escriptura acadèmica en anglès. L'informe de seguiment.
 5. Presentacions orals en anglès en entorns acadèmics
  El procés de disseny d'una presentació oral: planificació, execució i avaluació. Estratègies i tècniques per una presentació efectiva. Elements de llengua: pronunciació, l'ús de marcadors discursius, el llenguatge de la discussió. Llenguatge corporal i gest.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Comprendre i treballar els principis de la comunicació tècnica

Conèixer la resolució de problemes aplicada a la comunicació. Reconèixer differents gèneres acadèmics. Analitzar exemples de gèneres acadèmics orals i escrits. Analitzar l'estratègia comunicativa emprada.
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Analitzar aspectes fonamentals de la comunicació acadèmica en contextos internacionals

Analitzar els avantatges i els problemes de la comunicació electrònica. Practicar l'adequació al nivell de formalitat en anglès. Utilitzar eines electròniques pel treball collaboratiu. Reflexionar sobre la importància de la comunicació intercultural
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Planificar i organitzar un projecte des del punt de vista de les tasques comunicatives

Analitzar la situació comunicativa. Desenvolupar un full de planificació en anglès per organitzar un projecte col·laboratiu. Dissenyar l'estratègia comunicativa adequada per la situació definida.
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Recollir i seleccionar informació de fonts escrites i preparar un guió per una situació comunicativa

Analitzar documents acadèmics en anglès (un treball de grau, una proposta, un informe de seguiment). Aplicar tècniques de lectura activa. Seleccionar informació rellevant. Organitzar idees i preparar un guió. Utilitzar referències bibliogràfiques i evitar el plagi.
Objectius: 3 5 7
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Recollir i seleccionar informació de fonts orals per un propòsit específic i presentar oralment les idees principals d'un treball acadèmic.

Aplicar tècniques d'escolta activa. Prendre notes en anglès. Pràctica en presentar en anglès les idees principals per un treball acadèmic.
Objectius: 6 10
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Aplicar tècniques d'escriptura per escriure un document acadèmic

Preparar l'esborrany d'una secció del document en anglès. Revisar un document: contingut, registre, adequació. Revisar el llenguatge i l'estil en l'escriptura acadèmica en anglès per aconseguir fluïdesa i precisió.
Objectius: 4 8 9
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Dissenyar una presentació tècnica en l'entorn acadèmic

Aplicar un procediment en tres fases: planificació, execució i avaluació. Preparar l'estratègia comunicativa a la fase de la planificació. Seleccionar la informació i estructurar la presentació.
Objectius: 4 11
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
4h
Aprenentatge autònom
8h

Executar la presentació oral i avaluar-la

Preparar el discurs. Dissenyar els elements visuals. Usar el llenguatge adequat. Practicar la pronunciació. Utilitzar els marcadors discursius apropiats. Treballar el llenguatge pel debat. Integrar el llenguatge corporal i el gest. Aplicar criteris per l'avaluació. Autoavaluació i coavaluació.
Objectius: 10 11
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Examen parcial

Control teòric i pràctic sobre el reconeixement d'elements bàsics de la comunicació tècnica i la planificació de l'estratègia comunicativa.
Objectius: 1 2 3 4 5 7
Setmana: 7
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Execució i avaluació de la presentació oral

Els estudiants fan les presentacions orals a classe i avaluen als seus companys.
Objectius: 11
Setmana: 14
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Examen parcial

Examen teòric i pràctic sobre el procés d'escriptura i elements de gènere
Objectius: 1 3 4 5 8
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Metodologia docent

Els continguts del curs es tractaran en sessions que combinen una part d'exposició per part del professor i una altra més extensa de participació per part dels estudiants. Aquesta participació és fonamental pel desenvolupament de les activitats del curs.
El treball dels continguts del curs està basat en el desenvolupament de projectes i tasques.
Les activitats es basen en la resolució de problemes i exercicis pràctics amb anàlisi d'exemples i models.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en tasques d'avaluació continuada (treballs de curs i participació a classe) i exàmens escrits amb els següents percentatges:

-Treballs de curs. Treballs pràctics proposats sobre els continguts del curs: 15%. Aquests treballs es poden realitzar com a pràctica a la classe.
-Projecte del curs. Treball que inclou un document escrit i la seva presentació oral: 25%.
-Examen parcial 1: 25%
-Participació a classe. S'espera que els estudiants realitzin les activitats proposades i exposin les respostes a classe per a comentaris i discussió. També s'espera que treballin en col·laboració amb els companys. 10%.
-Examen parcial 2: 25%

És indispensable que l'estudiant realitzi totes les tasques d'avaluació continuada per tal de treballar tots els continguts del curs i superar amb èxit els exàmens.
L'estudiant no obtindrà una nota de participació a classe si no assisteix al 50% de les sessions, com a mínim.

Bibliografia

Bàsica:

 • Course workbook: academic skills for developing a project - Secció d'Anglès (UPC), Cpet, 2012.

Complementaria:

Web links

 • "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". A virtual environment to practise academic English. http://www.quantumleap.cat

Capacitats prèvies

Per realizar activitats de comunicació acadèmica i professional en anglès es recomana que els estudiants tinguin un nivell de partida de B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o superior.