Centres de Processament de Dades

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Enginyeria de Computadors)
Requisits
 • Precorequisit: SO
 • Prerequisit: XC
Departament
AC
L'assignatura està pensada perquè els estudiants entenguin la complexitat de funcionament d'un gran centre de processament de dades, coneguin els seus elements i les idees bàsiques de disseny y operació dels mateixos.

Professorat

Responsable

 • David López Álvarez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT3 - Demostrar coneixement i comprensió del context organitzatiu, econòmic i legal en el qual es desenvolupa la seva feina (coneixement adequat del concepte d'empresa, del marc institucional i jurídic de l'empresa, d'organització i gestió de les empreses).
  • CT3.5 - Identificar les possibilitats d'ús i els beneficis que pot aportar l'aplicació en les diferents tipologies de software empresarial i serveis TIC existents.
  • CT3.6 - Demostrar coneixement de la dimensió ètica a l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, en particular, les responsabilitats civils i professionals de l'enginyer en informàtica.
 • CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  • CT6.2 - Demostrar coneixement, comprensió i capacitat d'avaluar l'estructura i l'arquitectura dels computadors, i els components bàsics que els componen.
  • CT6.3 - Demostrar coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius que en permeti un ús adequat, administració i disseny, així com la implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
  • CT6.4 - Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació de les característiques, de les funcionalitats i de l'estructura dels Sistemes Distribuïts i de les Xarxes de Computadors i d'Internet que en garanteixi l'ús i l'administració, així com el disseny i la implementació d'aplicacions basades en elles.
 • CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  • CT7.1 - Demostrar coneixement de les mètriques de qualitat i saber-les utilitzar.
  • CT7.2 - Avaluar sistemes hardware/software en funció d'un criteri de qualitat determinat.
  • CT7.3 - Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d'un sistema hardware/software, i minimitzar-ne els efectes.
 • CT8 - Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa, la millora contínua i valorar-ne l'impacte econòmic i social.
  • CT8.1 - Identificar tecnologies actuals i emergents i avaluar si són aplicables, i en quina mesura, per a satisfer les necessitats dels usuaris.
  • CT8.4 - Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.

Competències Tècniques de cada especialitat

Especialitat tecnologies de la informació

 • CTI1 - Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1 - Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.3 - Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4 - Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2 - Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.1 - Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions.
  • CTI2.2 - Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
  • CTI2.3 - Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3 - Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1 - Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.3 - Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis.
 • CTI4 - Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.

Especialitat enginyeria de computadors

 • CEC2 - Analitzar i avaluar arquitectures de computadors incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, i desenvolupar i optimitzar software per a aquestes plataformes.
  • CEC2.1 - Analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i l'execució d'aplicacions i serveis informàtics.
  • CEC2.2 - Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en assemblador com en alt nivell.
  • CEC2.3 - Desenvolupar i analitzar software per a sistemes basats en microprocessadors i les seves interfícies amb usuaris i altres dispositius.
  • CEC2.4 - Dissenyar i implementar software de sistema i de comunicacions.
 • CEC3 - Desenvolupar i analitzar hardware i software per a sistemes encastats i/o de molt baix consum.
  • CEC3.1 - Analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adients per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEC4 - Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.1 - Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.
  • CEC4.2 - Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.

Competències Transversals

Sostenibilitat i compromís social

 • G2 [Avaluable] - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.
  • G2.3 - Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental, i el dret a la privacitat a aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • G4 [Avaluable] - Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
  • G4.3 - Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.

Objectius

 1. Estructura del CPD:Identificar els elements bàsics de disseny d'un centre de processat de dades, la seva relació i la seva importància en termes de rendiment de les aplicacions, de fiabilitat del centre i dels costos de la infraestructura.
  Competències relacionades: CTI3.1, CEC2.1, CTI1.2, CT8.1, CT8.4, CT3.6, CTI1.3, CTI1.4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Capacitat de dissenyar les diferents capes interrelacionades que conformen un CPD a partir dels subsistemes que el composen
  • Conèixer els diferents indicadors que marquen el rendiment de cadascuna de les subparts d'un CPD
  • Distingir les característiques essencials dels diferents tipus de CPD existents a partir del seu ús, amb especial profunditat en els CPDs corporatius i els CPDs d'Internet
  • Conèixer l'existència i característiques principals dels sistemes de subministrament elèctric
  • Conèixer l'existència i característiques principals dels sistemes de refrigeració
  • Conèixer l'existència i característiques principals dels sistemes de computació
  • Conèixer l'existència i característiques principals dels sistemes d'emmagatzemament
  • Conèixer l'existència i característiques principals dels sistemes d'interconnexió
  • Descriure les relacions entre les diferents parts d'un CPD, obtenint una visió global del seu funcionament i implicacions
 2. Costos i Eficiència del CPD: Entendre i aplicar conceptes d'eficiència energètica en l'àmbit dels centres de processats de dades, incloent aspectes de consum energètic i de costos de manteniment de les instal·lacions.
  Competències relacionades: CEC2.1, CTI1.2, G4.3, CT7.3, CT6.2, CTI1.1, CTI1.3, CTI1.4, G2.3,
  Subcompetences:
  • Conèixer i saber aplicar conceptes com PUE (Power usage effectiveness), DCIE (Data center infrastructure efficiency), ROI (Return of investment) i TOC (Total cost of ownership) en l'entorn de CPDs
  • Analitzar el cost energètic d'una instal·lació TIC a partir de la seva composició de hardware, software, i instal·lacions de refrigeració i alimentació elèctrica
 3. Administració del CPD: Seleccionar les tecnologies TIC d'administració d'aplicacions, recursos computacionals, interconnexió i emmagatzemament adequades per a aconseguir una administració flexible i eficient del CPD
  Competències relacionades: CEC2.1, CEC4.1, CTI2.1, CTI2.2, CT6.3, CT6.4, CT7.1, CT7.2, CT6.2, CEC2.4, CEC4.2, CTI1.1, CTI2.3, CTI4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Aplicar els mecanismes de control de la tecnologia de virtualització de servidors, xarxes i sistemes d'emmagatzematge a la gestió avançada de centres de processats de dades
  • Dissenyar sistemes capaços de monitoritzar de manera activa i continua l'estat dels components d'un CPD
  • Dur a terme estudis comparatius concloents sobre l'impacte de diferents tecnologies TIC d'administració en la gestió del CPD
 4. Elements de computació: Identificar les necessitats de computació d'aplicacions dissenyades per a la seva execució en centres de processat de dades de gran capacitat.
  Competències relacionades: CTI2.1, CTI2.2, CT6.3, CT7.2, CT6.2, CEC2.2, CEC3.1, CTI1.4, G2.3,
  Subcompetences:
  • Dur a terme estudis comparatius concloents sobre l'adequació de l'ús de diferents alternatives de sistemes operatius en el CPD a partir de les capacitats dels computadors existents en el CPD i els seus elements característics
  • Raonar sobre els requeriments que imposa el model de computació pervasiva sobre els elements computacionals del CPD
  • Dssenyar sistemes de monitoreig dels recursos computacionals del CPD per tal d'extreure'n mesures de rendiment i consum globals
  • Estimar les necessitats de hardware d'una aplicació a partir de les seves característiques i requeriments
  • Proposar combinacions de hardware a instal·lar en un CPD per tal d'assolir els requeriments de diferents aplicacions que presentin objectius diferenciats
 5. Aplicacions: Disseny, arquitectura i desplegament
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI3.3, CEC2.3, CTI2.1, G4.3, CT6.4, CT7.1, CEC2.2, CEC2.4, CEC3.1, CTI2.3, CTI4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Dimensionar l'arquitectura d'una aplicació multi-capa a partir dels seus requeriments hardware
  • Distingir entre diferents tecnologies disponibles des del punt de vista de l'usuari, com ara Cloud Computing i Virtualització
  • Analitzar i identificar els diferents passos específics que són necessaris per a cada aplicació en la seva fase de desplegament
  • Analitzar i comprendre els requisits de disponibilitat d'una aplicació a partir de les seves especificacions
  • Ser capaç de raonar sobre els requeriments que imposa el model de computació pervasiva sobre les aplicacions del CPD
  • Conèixer i saber usar alguns dels paradigmes de computació específics per a CPDs més extesos
  • Conèixer les propietats característiques dels diferents models usats per les aplicacions distribuïdes
 6. Xarxes d'interconnexió: Estimar els requeriments de tràfic de xarxa d'una aplicació per tal d'identificar els possibles colls d'ampolla i per a definir la millor estratègia per al desplegament de l'aplicació en el sistema
  Competències relacionades: CTI3.3, CEC4.1, CTI1.2, CTI2.1, G4.3, CT6.4, CT7.1, CT7.2, CT8.4, CEC4.2, CTI2.3, G2.3,
  Subcompetences:
  • Relacionar la capacitat del sistema de comunicacions d'un CPD individual i del sistema d'interconnexió del CPD amb d'altres CPDs per a dur a terme tasques de computació distribuida entre CPDs així com de migració de dades i aplicacions
  • Dissenyar subsistemes de xarxa redundants en el CPD tant a nivell 2 com a nivell 3
  • Dissenyar els elements principals d'una xarxa de computadors multi-capa per al CPD, considerant els requeriments de la capa accés i de l'agregació de tràfic
  • Ser capaç de raonar sobre els requeriments que imposa el model de computació pervasiva sobre els elements de comunicació del CPD
  • Conèixer i ser capaç de raonar sobre les principals característiques de les principals tecnologies de xarxes de computadors específiques per a CPDs
  • Identificar colls d'ampolla en la xarxa d'un CPD i proposar alternatives de desplegament de les aplicacions per tal d'evitar-los
  • Identificar les necessitats de comunicacions d'aplicacions distribuïdes dissenyades per a la seva execució en centres de processat de dades de gran capacitat.
 7. Sistemes d'emmagatzematge: Identificar les necessitats d'emmagatzemament d'aplicacions distribuïdes dissenyades per a la seva execució en centres de processat de dades de gran capacitat.
  Competències relacionades: CTI3.1, CEC2.1, CEC4.1, CT8.1, G4.3, CT6.3, CT6.4, CT7.1, CT7.2, CT7.3, CEC2.4, CTI2.3, CTI4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Dissenyar sistemes d'emmagatzematge redundant i identificar les garanties de fiabilitat i durabilitat que poden oferir
  • Identificar i aplicar les principals característiques dels dispositius d'emmagatzematge que afecten el seu rendiment, durabilitat, fiabilitat i consum energètic
  • Dissenyar sistemes d'emmagatzematge distribuït per a CPDs considerant les seves necessitats de disponibilitat, capacitat d'emmagatzemament, nivell de distribució, permisos d'accés i requeriments d'ample de banda
  • Realitzar anàlisis comparatius concloents sobre la interacció entre diferents alternatives de disseny de la capa de dades d'una aplicació i el sistema d'emmagatzematge del CPD
  • Analitzar les relacions entre els sistemes d'emmagatzematge, les xarxes d'interconnexió i temes de seguretat, disponibilitat i fiabilitat de les dades
  • Identificar les característiques dels diferents tipus d'emmagatzematge distribuït per a CPDs
 8. Seguretat, Disponibilitat i Fiabilitat:Identificar les necessitats de seguretat i disponibilitat d'aplicacions distribuides dissenyades per a la seva execució en centres de processat de dades de gran capacitat.
  Competències relacionades: CEC2.1, G4.3, CT7.3, CT8.4, CEC3.1, CEC4.2, CT3.6, CTI2.3, G2.3,
  Subcompetences:
  • Identificar els requeriments de seguretat específics de centres de processat de dades de gran capacitat.
  • Dissenyar un pla de contingència per a possibles eventualitats que tinguin lloc en el CPD a partir dels requeriments de les aplicacions desplegades i de les característiques del CPD
  • Ser capaç de dissenyar plans d'actuació en cas de qualsevol vulneració de la seguretat física del CPD
  • Entendre i aplicar conceptes de Business Continuity i Disaster Recovery en l'àmbit del CPD
  • Comprendre i usar conceptes bàsics d'anàlisis de riscos en l'àmbit del CPD
  • Identificar els diferents elements que conformen la seguretat física d'un CPD
  • Analitzar la capacitat d'un CPD, els seus components i les seves aplicacions en termes d'objectius de RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective)
  • Entendre i aplicar conceptes de diferents tipus de fallades de hardware, software i seguretat en el CPD per al disseny de polítiques de seguretat
 9. Dependència d'informació i Dependència d'energia: Avaluar la dependència d'informació i la dependència d'energia.
  Competències relacionades: CTI3.1, CTI3.3, CEC2.1, CEC4.1, CT8.1, G4.3, CT7.1, CT8.4, CEC3.1, CT3.6, CTI1.1, CTI1.4, CTI4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Conèixer l'existència i característiques de les diferents alternatives actuals de proveïment d'energia dels CPDs amb energies autòctones.
  • Valorar la dependència energètica del CPD o conjunt de CPDs que no s'han deslocalitzats.
  • Conèixer la complexitat i els reptes que suposa la decisió de seleccionar la ubicació d'un CPD
  • Conèixer i avaluar cadascun dels models de Clouds (públics, privat i híbrids) basats en energies autòctones (+ micro i macro generació d'informació)
  • Conèixer els avantatges i inconvenients de la deslocalització dels CPDs i avaluar la dependència d'informació que comporta.
  • Entendre i avaluar nous models de gestió de recursos que són conscients de l'energia disponible (per exemple predicció de vent o sol, o moure dades abans no tinguem mancança d'energies)
 10. Sostenibilitat dels CPDs: Avaluar i identificar la sostenibilitat de la implantació triada en les seves vessants econòmica, social i ambiental
  Competències relacionades: CTI2.1, G4.3, CT7.1, CT8.4, CEC4.2, CT3.6, CTI1.1, CTI1.4, CTI2.3, CTI4, G2.3, CT3.5,
  Subcompetences:
  • Avaluar temes medioambientals amb indicadors com el Carbon Usage Effectiveness (CUE) i conèixer les normatives Catalana, Espanyola i Europea sobre el tema.
  • Coneixer els reptes de futur del Cloud Computing i les opcions per fer-lo sostenible.
  • Integrar idees de sostenibilitat en totes les parts del disseny de CPDs, incloent el seu ús
  • Tenir una visió holística del problema del processament i magatzematge massiu de dades, estudiant alternatives i costos i implicacions d'aquestes envers el seu entorn
  • Conèixer l'existència i característiques de les diferents alternatives actuals de construcció de CPD (CPDs contaneritzats front els construiïts)
 11. Capacitat Comunicativa: Participar en discussions de treball i brainstormings per realitzar dissenys de CPDs i plans de treball, defensant i argumentant davant d'un equip de treball
  Competències relacionades: G4.3,
  Subcompetences:
  • Generar propostes escrites i material de suport a l'argumentació de qualitat
  • Utilitzar tècniques de comunicació (escolta activa, asertivitat) participant en discussions de treball i brainstormings.
  • Saber elaborar arguments, raonaments i conclusions.

Continguts

 1. Introducció als CPDs
  En aquest tema es presentaran els conceptes principals relacionats amb CPDs, que seran estudiats en més detall en cadascun dels temes posteriors.
 2. Infrastructura dels CPDs
  Aquest tema tractarà l'estructura dels CPDs i els seus elements principals a nivell d'infrastructura. S'estudiarà aspectes com l'impacte de la seva localització, el cost energètic i econòmic de mantenir-los, la seva modularitat i flexibilitat a l'hora d'administrar-los, així com també es presentaran mètriques de mesura de la seva eficiència.
 3. Sistemes d'Emmagatzematge
  En aquest tema s'estudiaran diverses arquitectures i eines per fer l'emmagatzematge de les dades. Es parlarà de com funcionen els dispositius de emmagatzematge, conceptes de seguretat i recuperació de dades (backup, RAID) diferents organitzacions d'emmagatzematge (Distribuït, SAN/NAS)
 4. Xarxes
  L'objectiu d'aquest tema és cobrir els diferents aspectes a considerar a l'hora de dissenyar la xarxa d'un CPD. En concret, els principals conceptes a adquirir durant el curs en l'àmbit de les xarxes són: Disseny en capes de xarxes corporatives (accés, agregació i core) i concepte de Network fabric; Tecnologies d'interconnexió (Ethernet, FC, Infiniband, Consolidació); Virtualització de xarxes i tecnologies d'interconnexió de CPDs.
 5. Aplicacions i elements de Computació
  L'objectiu d'aquest tema és presentar les principals arquitectures de software i hardware usades per a executar aplicacions en els CPD. Des del punt de vista del hardware s'estudiaran les arquitectures de processadors, memòries i nodes que s'utilitzen en aquest tipus d'instal·lacions. Des del punt de vista del software, s'exploraran els diferents paradigmes utilitzats per al desenvolupament d'aplicacions especialment dissenyades per a l'ús en CPDs, i que per tant són massivament paral·leles i distribuïdes.
 6. Recapitulació
  L'objectiu d'aquest últim tema és fer un repàs de tots els conceptes vistos al llarg del curs amb la finalitat d'ajudar a l'estudiant a posar en ordre les idees vistes al llarg del quadrimestre, obtenint una visió global de l'assignatura.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Desenvolupament del tema 1: Introducció als CPDs

Assistir a la classe
Objectius: 2 4 7 8 6 1 5 3 11 10 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Desenvolupament del tema 2: Infrastructura dels CPDs

Assistir a les classes. Estudiar documentació sobre comunicació. Participar en els primers debats / discussions. Preparar un lliurament dels dos primers temes
 • Aprenentatge autònom: Estudiar documentació sobre comunicació i regles de debat / brainstroming Elaborar els lliuraments dels primers temes
Objectius: 2 1 3 11 10 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Lliurament dossier dels temes 1-2

Treball assignat sobre els dos primers temes
Objectius: 2 1 3 11 10 9
Setmana: 3
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
13h

Desenvolupament del tema 3: Aplicacions i elements de Computació

Assistència a classes Preparar lliurament del tema aplicacions
Objectius: 4 5 3 11
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Lliurament dossier del tema 3


Objectius: 4 11 10 9
Setmana: 6
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Desenvolupament del tema 4: Xarxes


Objectius: 6 3 11
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Lliurament dossier del tema 4


Objectius: 4 5 11 10 9
Setmana: 9
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Desenvolupament del tema 5: Sistemes d'Emmagatzematge


Objectius: 7 3
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Lliurament dossier del tema 5


Objectius: 7 11 10 9
Setmana: 12
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Desenvolupament del Tema 6: Seguretat, Disponibilitat i Fiabilitat


Objectius: 8 3
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Lliurament dossier del tema 6


Objectius: 8 11 10 9
Setmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Desenvolupament del tema 7: Recapitulació


Objectius: 2 4 7 8 6 1 5 3 10 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Visites a CPDs de diferents entitats i/o conferències a càrrec d'experts (en funció de la disponibilitat quatrimestral)

L'estudiant haurà d'assistir a la visita / conferència. Probablement tingui que realitzar algun treball (principalment de reflexió sobre la visita / conferencia)
Objectius: 2 4 7 8 6 1 5 3 11 10 9
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Lliurament dossier final


Objectius: 2 4 7 8 6 1 5 3 11 10 9
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Metodologia docent

Cada setmana durant el curs hi haurà dues classes presencials de dues hores cadascuna.

Les classes presencials es faran en aules de teoria, excepte els laboratoris demostració i les visites. Al llarg del curs es faran 3 o 4 laboratoris de demostració en aules de PCs, i 2-3 visites a CPDs situats al Campus. Les dates, llocs i condicions dels laboratoris de demostració i visites s'anunciaran amb anticipació al Racó; en qualsevol cas es faran en l'horari de classe assignat.

Hi hauran classes expositives per part del professor, incloent-hi conceptes teòrics, exemples pràctics i resolució d'exercicis formatius. Els estudiants faran dues presentacions públiques al llarg del curs: una explicant un producte, procediment, metodologia o cas d'ús relacionat amb CPDs; l'altre presentant el disseny interior del CPD que han creat com a pràctica del curs. Les presentacions son obligatòries. Al llarg del curs es faran diverses classes de discussió entre els estudiants o entre els estudiants i el professor; seran classes molt participatives, en les que els estudiants tindran assignades tasques a realitzar abans de classe (estudi d'algun tipus de software, solució arquitectònica, ...), pel que haurà d'aportar del que ha après durant les discussions / brainstormings, explicant coses a la classe quan sigui necessari.

Hi ha projectes personalitzats, individuals o en grups de fins a 4 estudiants (això pot variar de curs en curs), que hauran de desenvolupar un disseny d'un CPD amb característiques determinades (restriccions, objectius, recursos disponibles) diferents per cada grup.

Tota la feina realitzada per cada estudiant s'incorporarà al portfoli de l'estudiant, que serà l'eina d'avaluació de l'assignatura.

A més, depenent de les disponibilitats de cada curs, es faran conferències a càrrec d'experts.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es farà a partir del desenvolupament individual d'un portfoli per part de l'alumne. Aquest portfoli es basarà en els lliuraments fets pels estudiants al llarg de tot el curs al racó. De cada tema, cada alumne desenvoluparà un cert nombre d'activitats. L'alumne haurà d'assolir els objectius marcats per a cada activitat (objectius, no una nota mínima).

Per cada tema es definiran un cert nombre d'activitats a realitzar, i cada activitat tindrà una nota màxima associada. Hi haurà activitats obligatòries i optatives, i requeriments mínims per algunes d'elles (per que es considerin superades).

L'assignatura no té examen final, i es basa en desenvolupar un projecte de disseny d'un CPD i una sèrie d'activitats a classe, incloent presentacions orals i discussions.

La nota de les competències tècniques té un pes del 80% de la nota final. Aquesta surt en un 60% del projecte a desenvolupar i un 40% de les diferents activitats que es fan a classe.

La nota de les competències transversals té un pes del 20% de la nota final. Aquestes competències estan integrades al curs, de manera que resultarà molt complicat indicar per cada activitat quina part de la nota és associada a cada competència transversal. Si s'indicarà clarament quines parts de les activitats influiran en la nota de les competències tècniques i què ha de fer cada estudiant per obtenir la nota de competència (independentment de la influència en la nota tècnica), per mitjà de rúbriques.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Anglès tècnic com per llegir documentació, manuals i estàndards.

Coneixements bàsics sobre estructura de computadors: Elements principals d'un ordenador, dispositius d'entrada/sortida, bus, accés directe a memòria, interrupcions.

Coneixements bàsics sobre sistemes operatius: UNIX a nivell d'usuari, organització d'un SO, drivers, processos, comunicació entre processos, estructures de dades.

Coneixements bàsics sobre xarxes de computadors: estructuració en capes, protocols TCP/IP, Ethernets, programació en xarxa (sockets), aplicacions distribuides