Habilitats d'Expressió Escrita en Anglès per a l'Enginyeria

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
THATC
Aquest curs té com a objectiu desenvolupar les habilitats d'escriptura dels estudiants per escriure documents acadèmics i professionals en anglès a nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). El curs proporciona als estudiants recursos per millorar les habilitats d'escriptura per tal de preparar documents escrits eficaços i també per comunicar-se amb els seus companys / col•legues amb mitjans electrònics. El curs es centra en les habilitats dels participants per planificar un document d'acord amb una situació comunicativa definida, escriure un esborrany i revisar l'esborrany, assolint un document eficaç. Es posa l'accent en el desenvolupament de la fluïdesa, precisió i adequació en anglès per produir diferents tipus de documents per a finalitats acadèmiques i professionals.

Professorat

Responsable

 • Antonia Soler Cervera ( )

Altres

 • Athenea Botey i Riaza ( )
 • Maria del Carme Bordera Perez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
2
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.24
Aprenentatge autònom
5.76

Competències

Competències Transversals

Tercera llengua

 • G3 [Avaluable] - Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
  • G3.3 - Dur a terme una presentació oral en anglès i respondre a les preguntes de l'auditori. Treballar eficaçment en un context internacional, comunicar-se oralment en anglès amb persones de diferents nacionalitats.

Objectius

 1. Reconèixer gèneres escrits en anglès en contextos acadèmics i professionals
  Competències relacionades: G3.3,
 2. Llegir, entendre i interpretar documentació escrita en anglès pròpia de l'enginyeria informática
  Competències relacionades: G3.3,
 3. Planificar i organitzar un text en anglès d'acord amb una situación comunicativa definida, utilitzant un full de planificació i aplicant l'estratègia adequada
  Competències relacionades: G3.3,
 4. Gestionar la información de manera adequada per tal d'escriure un guió en anglès per un document escrit
  Competències relacionades: G3.3,
 5. Elaborar l'esborrany d'un document utilitzant tècniques d'escriptura per construir paràgrafs i estructurar un text
  Competències relacionades: G3.3,
 6. Redactar documentació acadèmica i profesional en anglès relacionada amb l'enginyeria informática: informe tècnic, assaig acadèmic, documentació técnica
  Competències relacionades: G3.3,
 7. Revisar un esborrany en anglès tant individualment com de forma col•laborativa, reflexionant sobre l'adequació a la situación comunicativa
  Competències relacionades: G3.3,
 8. Comunicar-se de forma correcta i adequada en anglès en differents tipus de gèneres escrits
  Competències relacionades: G3.3,
 9. Gestionar i continuar el propi aprenentatge, utilitzant recursos i estratègies que s'han adquirit durant el curs (desenvolupar un portfolio, ús de recursos informàtics)
  Competències relacionades: G3.3,
 10. Comprendre i aplicar els principis de la comunicació acadèmica a la enginyeria
  Competències relacionades: G3.3,

Continguts

 1. Recursos per l'escriptura acadèmica i professional
  Ús de gramàtiques i diccionaris i altres recursos en línia per millorar les habilitats d'escriptura. Comunicació electrònica en anglès
 2. Aspectes fonamentals de l'escriptura tècnica en entorns acadèmics i professionals
  Resolució de problemes i concepte de gènere comunicatiu. Audiència, propòsit i estil. L'escriptura com a procés. Tipus de discurs
 3. El procés d'escriptura (I): Planificació d'un document tècnic
  El full de planificació. Selecció de la informació. Qüestions de plagi. El guió
 4. El procés d'escriptura (II): L'esborrany d'un document tècnic
  Estructura i coherència del paràgraf. Patrons per l'organització de la informació. Estructura textual i disseny d'un text. Marcadors discursius
 5. El procés d'escriptura (III): Revisió i edició d'un document tècnic
  Revisió del contingut i l'organització de la informació. Revisió dels usos del llenguatge, atenent a la correcció i a l'adequació. Revisió de l'estil
 6. Tipus de documents per la comunicació acadèmica i professional
  Escriptura en línia: "etiqueta" i ús del correu electrònic. Els informes tècnics, correspondència i currículum per propòsits acadèmics i professionals. Documentació tècnica

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Utilizar recursos en línia per l'escriptura acadèmica i professional

Explorar materials en línia per desenvolupar les habilitats d'escriptura. Seleccionar i utilitzar els materials en funció de les necessitats
Objectius: 9
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Analitzar els principis de la comunicació tècnica

Conèixer la resolució de problemes aplicada a l'escriptura tècnica. Treballar amb diferents gèneres escrits. Analitzar exemples de documents tècnics i l'estratègia comunicativa emprada
Objectius: 10 1 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Escriure un text seguint els diferents estadis del procés d'escriptura. Planificar un text tècnic

Analitzar la situació comunicativa. Gestionar i seleccionar la informació tècnica extreta de fonts escrites. Pràctica per evitar el plagi. Explorar i utilitzar patrons d'organització de la informació. Desenvolupar un guió per un assaig acadèmic. Practicar l'escriptura col·laborativa
Objectius: 2 3 4
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Escriure l'esborrany d'un document tècnic

Escriure un paràgraf coherent. Reconèixer l'estructura d'un assag acadèmic. Utilitzar patrons d'organitzacio de la informació. Treballar la coherència i cohesió textuals. Escriure l'esborrany d'un assaig acadèmic
Objectius: 5 6
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
5h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Examen parcial

Reconèixer els aspectes fonamentals de l'escriptura tècnica. Planificar un text tècnic, aplicant el procés d'escriptura. Escriure un paràgraf
Objectius: 10 1 2 3 5
Setmana: 9
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Revisar i editar un document tècnic

Revisar el contingut i l'estructura del text d'acord amb la situació comunicativa. Revisar el llenguatge per tal d'escriure un text correcte en anglès (gramàtica, sintàxi i vocabulari). Revisar la puntuació i l'ortografia. Practicar l'escriptura col·laborativa. Revisar un assaig acadèmic
Objectius: 7 8
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
11h

Analitzar les característiques de diferents documents tècnics

Reconèixer el format de diferents documents: els informes tècnics, el treball final de grau, la carta de presentació, el CV, documentació tècnica. Analitzar l'estratègia comunicativa dels diferents documents segons el propòsit i l'audiència. Planificar un informe tècnic
Objectius: 1 2 6
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1.3h
Aprenentatge autònom
11h

Sol·licitar una feina o una beca per escrit en anglès

Redactar la carta de motivació i preparar el CV per una sol·licitud de feina o de beca d'estudis
Objectius: 5 6 7
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2.3h
Aprenentatge autònom
6h

Examen parcial


Objectius: 2 5 6 7 8 10 1
Setmana: 15
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Metodologia docent

Els continguts del curs es tractaran en sessions que combinen una part d'exposició per part del professor i una altra més extensa de participació per part dels estudiants. Aquesta participació és fonamental pel desenvolupament de les activitats del curs
El treball dels continguts del curs està basat en el desenvolupament de projectes i tasques.
Les activitats es basen en la resolución de problemes i exercicis pràctics amb anàlisi d'exemples i models.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en tasques d'avaluació continuada (treballs de curs i participació a classe) i exàmens escrits amb els següents percentatges:

-Treballs de curs. Treballs pràctics proposats sobre els continguts del curs: 15%. Aquests treballs es poden realitzar com a pràctica a la classe.
-Projecte del curs. Treball que inclou un document escrit: 20%.
-Participació a classe. S'espera que els estudiants realitzin totes les activitats proposades i exposin les respostes a classe per a comentaris i discussió. També s'espera que treballin en col·laboració amb els companys: 10%.
-Examen parcial 1: 30%
-Examen parcial 2: 25%

És indispensable que l'estudiant realitzi totes les tasques d'avaluació continuada per tal de treballar tots els continguts del curs i superar amb èxit els exàmens.
L'estudiant no obtindrà una nota de participació a classe si no assiteix al 50% de les sessions, com a mínim.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

 • "Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes". A virtual environment to practise academic English. http://www.quantumleap.cat

Capacitats prèvies

Per realizar activitats acadèmiques i professionals en anglès es recomana que els estudiants tinguin un nivell de partida de B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o superior.