Habilitats Acadèmiques i Professionals d'Expressió Oral en Anglès

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
THATC
Aquest curs té com a objectiu ajudar els estudiants a desenvolupar les seves habilitats orals per comunicar-se en anglès en l'àmbit acadèmic i professional a nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). Tenint en compte el context internacional en què estem, el curs proporciona recursos als participants per millorar les seves habilitats de comprensió i expressió oral en anglès per participar amb èxit en activitats relacionades amb els seus estudis universitaris i les professions tècniques. Es posen en pràctica estratègies per ajudar els estudiants a convertir-se en oients més eficaços i a desenvolupar la seva fluïdesa i precisió en anglès per la interacció oral en diferents situacions comunicatives

Professorat

Responsable

 • Antonia Soler Cervera ( )

Altres

 • Maria del Carme Bordera Perez ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
2
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5.6

Competències

Competències Transversals

Tercera llengua

 • G3 [Avaluable] - Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
  • G3.3 - Dur a terme una presentació oral en anglès i respondre a les preguntes de l'auditori. Treballar eficaçment en un context internacional, comunicar-se oralment en anglès amb persones de diferents nacionalitats.

Objectius

 1. Comprendre i aplicar els principis de la comunicació acadèmica i profesional en l'àmbit de l'enginyeria
  Competències relacionades: G3.3,
 2. Reconèixer gèneres orals en anglès en contextos acadèmics i professionals
  Competències relacionades: G3.3,
 3. Reconèixer la importància de la pronunciació en la comunicació acadèmica i professional en anglès
  Competències relacionades: G3.3,
 4. Identificar aspectes segmentals i suprasegmentals basics de la fonètica anglesa per tal de millorar la pronunciació
  Competències relacionades: G3.3,
 5. Desenvolupar habilitats d'escolta activa en anglès per millorar la comprensió oral
  Competències relacionades: G3.3,
 6. Comprendre i interpretar informació en anglès a partir de fonts orals i utilitzar la informació de manera efectiva
  Competències relacionades: G3.3,
 7. Desenvolupar la fluïdesa de parla en anglès i utilitzar el llenguatge correcte per diferents funcions comunicatives
  Competències relacionades: G3.3,
 8. Intercanviar informació tècnica oralment en anglès i debatre temes relacionats amb la informática apropiadament
  Competències relacionades: G3.3,
 9. Participar en diferents situacions comunicatives acadèmiques i professionals en anglès de manera efectiva utilitzant el llenguatge i el nivell de formalitat adequats: seminaris, entrevistes de feina
  Competències relacionades: G3.3,
 10. Planificar una presentació oral per propòsits acadèmics o professionals utilitzant la resolució de problemes
  Competències relacionades: G3.3,
 11. Executar una presentació oral utilitzant el llenguatge i vocabulari apropiats, i incorporant els marcadors discursius i el llenguatge corporal de manera efectiva
  Competències relacionades: G3.3,
 12. Avaluar una presentació oral d'acord amb uns criteris de planificació i execució, fent comentaris i suggeriments per la millora
  Competències relacionades: G3.3,

Continguts

 1. Característiques de la comunicació acadèmica i professional en l'ambit de l'enginyeria
  Resolució de problemes i concepte de gènere. Gèneres orals acadèmics i professionals. Funció comunicativa i estratègia comunicativa
 2. Pautes per una pronunciació efectiva en anglès
  La importància de la pronunciació per a la intel•ligibilitat del missatge. Fonètica anglesa: aspectes bàsics del sistema de sons de l'anglès, de l'accentuació i l'entonació. L'ús del diccionari per millorar la pronunciació
 3. Estratègies per la comprensió oral i l'expressió oral en anglès en l'àmbit de la informàtica
  Tècniques per desenvolupar l'escolta activa. La comprensió oral en conferències i xerrades: marcadors discursius. Prendre notes. Pràctica per a la comprensió i l'expressió oral: l'anglès parlat a l'àmbit de l'enginyeria
 4. Interacció en activitats comunicatives acadèmiques i professionals: funcions i usos del llenguatge
  Nivells de formalitat. Funcions comunicatives i ús del llenguatge per participar de manera efectiva en activitats acadèmiques i professionals: converses telefòniques, explicacions tècniques i instruccions, discussió i debat
 5. Organització del discurs oral i gènere: habilitats per participar en situacions comunicatives acadèmiques
  Seminaris internacionals: debat acadèmic. Presentacions orals: el procés de disseny d'una presentació oral (planificació, execució i avaluació). Estratègies i tècniques per realitzar una presentació efectiva. Elements visuals, marcadors discursius i llenguatge corporal
 6. Organització del discurs i gènere: habilitats per participar en situacions comunicatives professionals en anglès
  Cerca de feina: el CV i l'entrevista de feina. Estratègies per interactuar amb èxit

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Comprendre els principis de la comunicació tècnica

Conèixer la resolució de problemes aplicada a la comunicació. Reconèixer diferents gèneres acadèmics. Analitzar exemples de gèneres acadèmics orals i l'estratègia comunicativa emprada
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Reconèixer la importància de la pronunciació per a la interacció oral en anglès

Identificar aspectes bàsics de la pronunciació anglesa contrastats amb la pronunciació del castellà i el català
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Reconèixer i practicar la pronunciació dels sons de l'anglès i alguns elements bàsics d'accentuació i entonació

Reconèixer transcripcions fonètiques bàsiques en anglès. Identificar elements i patrons d'accentuació a nivell de paraula i a nivell de frase. Identificar tons
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Desenvolupar habilitats d'escolta activa per tal de millorar la comprensió oral en anglès

Reconèixer informació específica. Comprendre la idea principal. Identificar els marcadors discursius i les paraules clau. Prendre notes.
Objectius: 3 5 6
Teoria
4h
Problemes
4h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Seleccionar i intercanviar informació tècnica oralment

Seleccionar informació de fonts orals i utilitzar la informació de manera efectiva per debatre sobre un tema relacionat amb la informàtica
Objectius: 4 5 6
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Examen parcial


Objectius: 1 2 3 4 5 6
Setmana: 8
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Interactuar en activitats comunicatives orals de manera eficaç

Reconèixer diferents nivells de formalitat. Adaptar l'ús del llenguatge al nivell de formalitat. Utilitzar les funcions del llenguatge de manera apropiada en anglès per mantenir una conversa telefònica, fer explicacions tècniques, donar instruccions i debatre
Objectius: 6 7 8
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
8h

Participar en un seminari de manera adequada i practicar la interacció en anglès

Debatre sobre conferències i lectures. Participar en el debat acadèmic: expressar i defensar les idees oralment
Objectius: 6 7 8 9
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Preparar una presentació oral acadèmica o professional en anglès

Aplicar el procediment de resolució de problemes: planificar, executar i avaluar. Dissenyar l'estratègia adequada (informar / convèncer). Seleccionar la informació i estructurar la presentació
Objectius: 7 8 10
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
8h

Executar una presentació oral en anglès i avaluar-la

Preparar el discurs. Dissenyar els elements visuals. Escollir el llenguatge correcte i apropiat. Integrar marcadors discursius. Utilitzar el llenguatge corporal adequadament. Aplicar criteris d'avaluació per les presentacions orals. Avaluar la pròpia presentació i la dels companys
Objectius: 7 10 11
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Participar en una entrevista de feina en anglès i utilitzar l'estratègia adequada

Escriure un CV en anglès per una sol·licitud de feina. Participar en una entrevista de feina. Anticipar preguntes i preparar respostes segons el protocol, utilitzant el llenguatge i el nivell de formalitat adequats
Objectius: 7 9
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
7h

Examen final


Objectius: 2 4 5 6 7 9 10
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
9h

Execució i avaluació de la presentació oral

Els estudiants faran les presentacions orals a classe i avaluaran als seus companys
Objectius: 10 11 12
Setmana: 14
Tipus: examen de problemes
Teoria
0h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Els continguts del curs es tractaran en sessions que combinen una part d'exposició per part del professor i una altra més extensa de participació per part dels estudiants. Aquesta participació és fonamental pel desenvolupament de les activitats del curs
El treball dels continguts del curs està basat en el desenvolupament de tasques.
Les activitats es basen en la resolución de problemes i exercicis pràctics amb anàlisi d'exemples i models

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en tasques d'avaluació continuada (treballs de curs i participació a classe) i exàmens escrits amb els següents percentatges:

-Examen parcial del curs: 25%
-Participació a classe. S'espera que els estudiants realitzin les activitats proposades i exposin les respostes a classe per a comentaris i discussió. També s'espera que treballin en col·laboració amb els companys. 10%
-Presentació oral: 20%
-Activitat d'interacció oral: 20%
-Examen final: 25%

És indispensable que l'estudiant realitzi totes les tasques d'avaluació continuada per tal de treballar tots els continguts del curs i superar amb èxit els exàmens.
L'estudiant no obtindrà una nota de participació a classe si no assisteix al 50% de les sessions, com a mínim.

Bibliografia

Bàsica:

 • Course workbook: academic and professional speaking skills - Secció d'Anglès (UPC), Cpet, 2012.

Complementaria:

Capacitats prèvies

Per realizar activitats acadèmiques i professionals en anglès es recomana que els estudiants tinguin un nivell de partida de B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o superior.