Fonaments Matemàtics

Esteu aquí

Crèdits
7.5
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
MAT
Aquesta assignatura té dues parts. A la primera part, s'exposen els principis de lògica proposicional i de predicats i de raonament matemàtic necessaris pel curriculum. A la segona, s'estudien els conceptes bàsics de l'aritmètica dels enters: divisibilitat i congruències.

Professorat

Responsable

 • Rafel Farré Cirera ( )

Altres

 • Aitor Sort Nadal ( )
 • Amaia Elisa Giralt Castellano ( )
 • Andreu Bellés Roca ( )
 • Anna De Mier Vinué ( )
 • Eric López Platón ( )
 • Fernando Martínez Sáez ( )
 • Francesc Tiñena Salvañà ( )
 • Gemma Alsina Ruiz ( )
 • Guillermo González Casado ( )
 • Jose Luis Ruiz Muñoz ( )
 • Lluis Vena Cros ( )
 • Maria Isabel Gonzalez Perez ( )
 • Mónica Sanchez Soler ( )
 • Victoria Graffigna ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.5

Competències

Competències Tècniques

Competències tècniques comunes

 • CT1 - Demostrar coneixement i comprensió de fets essencials, conceptes, principis i teories relatives a la informàtica i a les seves disciplines de referència.
  • CT1.2A - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB1: capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es plantegin en la enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics; estadística i optimització.
  • CT1.2C - Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Competències Transversals

Raonament

 • G9 [Avaluable] - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.
  • G9.1 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat per comprendre l'abstracció i utilitzar-la adequadament.

Objectius

 1. Comprendre la importància del llenguatge en la comunicació científica i la necessitat de delimitar-lo i concretar-lo per evitar, en la mesura del què és possible, la ambigüitat
  Competències relacionades: G9.1,
 2. Entendre en què consisteix una demostació matemàtica i conèixer els principals tipus de demostracions amb les quals es trobarà l'estudiant
  Competències relacionades: G9.1,
 3. Entendre el llenguatge dels conjunts com una eina imprescindible en la comunicació matemàtica i també com un instrument
  Competències relacionades: G9.1,
 4. Entendre el llenguatge de les aplicacions com la manera de concretar i estudiar correspondències i regles
  Competències relacionades: G9.1,
 5. Entendre que per a demostrar que una certa propietat és vàlida per a una infinitat de nombres no es pot anar testejant la propietat nombre a nombre sinó que cal usar algun principi que ens possibiliti la demostració
  Competències relacionades: G9.1,
 6. Entendre les propietats de la divisibilitat de nombres enters, calcular el màxim comú divisor aplicant l'algorisme d'Euclides i escriure la identitat de Bézout de dos enters. Calcular nombres primers petits i entendre la dificultat computacional de la factorització d'enters.
  Competències relacionades: CT1.2A, CT1.2C, G9.1,
 7. Entendre el concepte de congruència i calcular amb congruències. Aplicar el llenguatge de congruències per a resoldre problemes aritmètics.
  Competències relacionades: CT1.2A, CT1.2C, G9.1,

Continguts

 1. Raonament
  Oracions, enunciats i proposicions. Càlcul proposicional formal. Demostracions. Lògica de predicats.
 2. El principi d'inducció
  Inducció simple. Inducció completa.
 3. Conjunts
  Conjunts i elements, relació de pertinença. Operacions elementals amb conjunts. Relacions. Relacions d'equivalència i conjunt quocient.
 4. Funcions
  Funcions. Injectivitat i exhaustivitat. Funció inversa. Imatge i antiimatge. Composició.
 5. Divisibilitat dels nombres enters
  La relació de divisibilitat al conjunt dels nombres enters. Teorema de la divisió entera. Nombres primers. Infinitud dels nombres primers. Garbell d'Eratòstenes. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple. Algorisme d'Euclides. Identitat de Bézout. Lema de Gauss.
 6. Congruències de nombres enters
  La relació de congruència. Operacions amb congruències. Inversos modulars: càlcul. Classes de congruència i el conjunt quocient Zn. Operacions amb classes de congruència.
 7. Aplicacions de les congruències
  Exponenciació modular. Equacions lineals en congruències. Teorema xinès dels residus.
  El sistema de criptogràfia RSA.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Raonament

Formalisme lògic
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Conjunts

Conjunts i demostracions amb conjunts
Objectius: 2 3
Continguts:
Teoria
7h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
21h

Aplicacions

Aplicacions entre conjunts
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

El principi d'inducció

Principi d'inducció
Objectius: 5
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

Examen parcial

Examen parcial
Objectius: 1 2 3 5
Setmana: 10 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
2h

Divisibilitat

Divisibilitat de nombres enters
Objectius: 2 5 6
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

Congruències

Congruències en els enters
Objectius: 2 6 7
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

Aplicacions de les congruències

Algunes aplicacions de les congruències
Objectius: 4 6 7
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
2h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Repàs

Repàs dels principals continguts i resolució de dubtes

Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
7h

Examen final

Examen final
Objectius: 1 2 3 4 5 6 7
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
3h

Examen parcial


Objectius: 4 6 7
Setmana: 15 (Fora d'horari lectiu)
Tipus: examen de teoria
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0.5h

Metodologia docent

A les classes de teoria s'impartiran els continguts teòrics de l'assignatura i s'il·lustraran amb exemples. Als tallers els estudiants treballaran, guiats pel professor, els temes explicats a teoria

Mètode d'avaluació

* Hi ha dos exàmens parcials fora d'horari de classe (35% + 35%). Qualificació: P1 (sobre 10) i P2 (sobre 10).

* Es valorarà el treball i l'assoliment d'objectius en algunes sessions de laboratori (20%). Qualificació: L (sobre 10)

*Hi haurà diversos tests ATENeA (10%). Qualificació: A (sobre 10)

*La nota d'avaluació continuada dels curs és la següent AC:

AC= 0.35*P1+0.35*P2+0.2*L+0.1*A

*L'alumnat pot presentar-se a l'examen final (100%). Qualificació F (sobre 10)

* La nota del curs és el màxim entre AC i F: max(AC, F)

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Capacitats prèvies

Les pròpies que es suposa que ha de tenir un estudiant que ha superat amb èxit la seva etapa no universitària