Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
 • MDS: Optativa
 • MIRI: Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
En aquest curs s'aborden diferents aspectes que poden ser útils per a persones que dirigiran la seva carrera professional al món acadèmic o de la innovació tecnològica.

Professorat

Responsable

 • Francisco Javier Larrosa Bondia ( )

Altres

 • Clara Poveda Cabanillas ( )
 • Mari Paz Linares Herreros ( )
 • Marta Diaz Boladeras ( )
 • Ruben Pocull Prous ( )
 • Ruth Iñigo Robles ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.11

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Sostenibilitat i compromís social

 • CTR2 - Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar. Ser capaç d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental.

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Objectius

 1. Conèixer el Mètode Científic, desenvolupar el pensament crític, aprendre el procés d'escriure un article científic, aprendre eines per ajudar en el procés científic. Aprendre a analitzar aspectes ètics del món de la investigació i innovació
  Competències relacionades: CTR2, CTR4, CTR6, CG1, CG2, CG4, CTR1,

Continguts

 1. Pensament Crític
  Biaixos cognitius i irracionalitat. Argumentacions, tipus d'inferència, fal·làcies, esferes argumentatives,
 2. Mètode Científic
  Problemes filosòfics del coneixement (epistemologia), el mètode científic, tipus de recerca, tipus de recerca habituals en informàtica
 3. El món de la ciéncia
  Les revistes i els congressos. Mesures dimpacte. Accés obert, repositoris, revistes depredadores.
 4. Els Articles Cientifics
  El sistema de revisió per parells. Com escriure un article científic: estructura, estil, llenguatge de les matemàtiques. Presentació oral dels articles
 5. Integritat i ética
  Què és l'ètica. Principals teories ètiques (utilitarisme, Kant, Aristòtil). Ètica a la investigació (deontologia, investigació amb éssers vius). Ètica professional (codis deontològics, anàlisi de la responsabilitat ètica, whistleblowers, el cicle ètic). Questions ètiques del disseny.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


El mètode Científic


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Pensament Critic


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
16h

Mon cientific


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
16h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
32h

Articles


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
16h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
32h

Integritat


Objectius: 1
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Metodologia docent

Diferents tipus d'activitats, com atendre a classes, llegir i estudiar material addicional (articles i capítols de llibres) per adquirir coneixements complementaris, i presentacions orals, seran distribuïts dins el total de 6 ECTS (180 hores de treball).

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basarà en treballs personasl, examens i presentacions publiques

Bibliografia

Bàsica: