Processament Estadístic del Llenguatge Natural

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Ciència de les Dades)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
Aquest curs és una introducció a les tasques, aplicacions, tècniques i recursos més rellevants utilitzats en el processament del llenguatge natural (PLN) basat en mètodes empírics, bàsicament estadístics i basats en aprenentatge anutomàtic.

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.6
Aprenentatge autònom
6.4

Objectius

 1. Justificar la pertinència d' aplicar determinada tècnica estadística al tractament de determinada tascade PLN.
  Competències relacionades: CG1, CG3, CB6, CB7, CEC1, CEC2, CEC3, CTR4, CTR6,
 2. Evaluar l' utilitat d' incloiure determinats components estadístics en determinadae aplicacions de PLN per a resoldre determinades tasques de PLN
  Competències relacionades: CG3, CEC3,
 3. Cerca i selecció de recursos i procesadors estadístics de PLN per a ser utilitzats en tasques i aplicacions de PLN.
  Competències relacionades: CG3, CB7, CB9, CEC1, CEC2, CEC3, CTR4,
 4. Disseny i implementació de nous components de PLN, adaptació de components ja existents i integració en una aplicació de PLN.
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB9, CEC2, CEC3, CTR4,

Continguts

 1. Introducció
  PLN vs Lingüística Computacional vs Tecnologia del llenguatge humà
  Métods basats en el coneixement vs mètods empírics
  Recursos
  Recursos Léxics
  Corpus
  Gramàtiques
  Ontologies
 2. Models de llenguatge
  Introducció
  Models basats en paraules, classes i sintagmes
  Contingut d'informació
  entropia
  informació mutua
  entropia conjunta i condidional
  informació mutua pointwise
  Kullback-Leibler divergence (KL)
  models "Noise channel"
  models d'aliniació
  Applicació a tasques de PLN
 3. Models d'estats finits
  Autòmats d'estats finits i Gramàtiques regulars
  Transdurctors d'estats finits (FST)
  Models d'estats finits probabilistics
  Aplicació a tasques de PLN
 4. Models log-linials i de màxima entropia
  Problemes de classificació – MLE vs MEM
  Models Generatius i condicionals (discriminatius).
  MM i HMM.
  CRF
  Construcció de models de ME
  Maximum Entropy Markov Models (MEMM)
  Applicacions al PLN
 5. Models per l' analisi sintàctic
  Anàlisi sintàctic de constituents
  Stochastic Context Free Grammars (SCFG)
  Models probabilístics més rics
  Aplicacions al PLN.
  Syntactic parsing
  Semantic parsing
  Anàlisi sintàctic de dependencies
 6. Aprenentatge automàtic supervisat per PLN
  Problemes de Classificació.
  Margin-based classifiers: Perceptron, SVM, AdaBoost.
  Kernel-based mehods.
 7. Aprenentatge semi-supervisat
  Bootstrapping
 8. Aprenentetge no supervisat (agrupació)
  Similitut
  Agrupació jeràrquica
  Agrupació no jeràrquica
  Avaluació de l' agrupació
 9. Utilitzacó de tècniques estadístiques en aplicacions de PLN
  Traducció automàtica (MT) en detall
  Altres tasques (Part of Speech (POS) tagging, Named Entity Recognition and Classification (NERC), Mention detection & tracking, Coreference resolution, Text Alignment, Lexical Acquisition, Relation Extraction, Semantic Role Labeling (SRL), Word Sense Disambiguation (WSD)) i aplicacions (Information Extraction (IE), Information Retrieval (IR), Question Answering (Q&A), Automatic Summarization, Sentiment Analysis, and Text Classification) només en forma resumida.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Introducció

Introducció assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
4h

Models de llenguatge

Models de llenguatge assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
10h

Models d'estats finits

Models d'estats finits assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
4h

Models log-linials i de màxima entropia

Models log-linials i de màxima entropia assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
9h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
12h

Models per l' analisi sintàctic

Models per l' analisi sintàctic assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 4
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
10h

Aprenentatge automàtic supervisat per PLN

Aprenentatge automàtic supervisat per PLN assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
5h

Aprenentatge semi-supervisat

Aprenentatge semi-supervisat assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
5h

Aprenentetge no supervisat (agrupació)

Aprenentetge no supervisat (agrupació) assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
4h

Utilitzacó de tècniques estadístiques en aplicacions de PLN

Utilitzacó de tècniques estadístiques en aplicacions de PLN assistència a classe de teoria Discusió i tutorització sobre l'exercisi
Objectius: 1 2 3 4
Continguts:
Teoria
9h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
9h

Exercisis

Els estudiants hauran de resoldre cada exercisi fora de loes hores de classe, encara que podran rebre assesorament per part dels professors. Els estudiants hauran d' entregar la seva solució en dues setmanes i rebràn una avaluació comentada.
Objectius: 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
30h

Examen final

Examen final de l'assignatura L'examen és presencial
Objectius: 1 2 3
Setmana: 16
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

La metodologia docent és la següent,

La materia está organitzada en 9 temes. Per cada un dels temes hi ha normalment una classe de teoria (en algun càs més de una).

Al llarg del curs es proposaran 5 exercisis relacionats amb els temes.
Els exercisis poden ser de solució manual o implicar la construcció d'algun petit programa.

Mètode d'avaluació

La avaluació és basa en dos components:

1) L'examen final
2) Els 5 exercisis que es proposan al llarg del curs

La nota final s'obté a partir de les notes d'quests dos components.

El pés dels dos components és el mateix (50%).
El pés de cadescú dels 5 exercisis és el mateix (20%).

Bibliografia

Bàsica: