Sistemes Descentralitzats

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
L'objectiu d'aquest curs és introduint a l'estudiant en els temes d'investigació relacionats amb sistemes descentralitzats i escalables. El programa consistirà en xarxes sobreposats, propietats topològiques de l'Internet, coordenades de xarxa, temes de descentralització i sistemes (replicació optimista, publicar-subscriure, distribució de continguts, computació voluntària, xarxes de sensor), la escalabilidad en propietats de sistemes, assumptes en sistemes de gran escala (virtualització, orientació a serveis i composició, disponibilitat, localitat, rendiment i adaptació), models de sistemes (teoria de jocs, econòmic, evolutiu, control, complexitat), models arquitectònics (multi-tier, cluster, grid, núvol, SaaS), middleware i aplicacions (Grid/Cloud, coordinació, computació, emmagatzematge, web, distribució de continguts, sistemes o serveis d'escala Internet).

Professorat

Responsable

 • Felix Freitag ( )
 • Leandro Navarro Moldes ( )

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Xarxes de computadors i sistemes distribuïts

 • CEE2.1 - Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.
 • CEE2.2 - Capacitat d'entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb les xarxes de computadors, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes, protocols i sistemes que tractin la problemàtica de la xarxes de comunicació entre computadors.

Específiques comunes

 • CEC3 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avanços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG5 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avenços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Competències Transversals

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Objectius

 1. Revisió d'articles de recerca
  Competències relacionades: CTR6, CEC3, CEE2.1, CEE2.2, CG5,
  Subcompetences:
  • Participació en activitats
  • Revisions d'articles i avaluació
  • Treball en tema específic

Continguts

 1. Conceptes bàsics
  Xarxa entre iguals (P2P) y xarxes sobreposades
 2. Enrutament
  Enrutament en xarxes sobreposades no-estructurades y estructurades.
 3. Tècniques i models
  Publicar/subscriure, comunicació de grup, self-propietats, incentius, administració, assignació de recursos, seguretat i anonimat, caracterització i avaluació.
 4. Aplicacions
  Distribució de contingut i media, emmagatzematge, compartició de fitxers, comunicació, computació, xarxes socials

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Presentació assignaturaTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
1h

Conceptes fundamentals en xarxes P2P i overlays


Objectius: 1
Teoria
10h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Enrutament en xarxes estructurades i no-estructuradesTeoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Tècniques i modelsTeoria
10h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

AplicacionsTeoria
8h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Proposta treball de cursSetmana: 8
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Moderador discussióSetmana: 6
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
8h

Treball de revisió articlesSetmana: 11
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Q&A recercaSetmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Presentació final del treball de cursSetmana: 14
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
34h

Proposta treball de cursTeoria
1h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Moderador discussióTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Treball revisió articlesTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Q&A recercaTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Presentació final del treball de cursTeoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Teoria i classes participatives, lectures de articles d'investigació, presentació de temes per estudiants, desenvolupament d'un treball.

Mètode d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basa en la participació dels estudiants en activitats a classe, revisió i avaluació d'informes i el desenvolupament d'un treball de curs sobre temes específics.

NF = 0,3 * PR + 0,2 * PAR + 0,5 * DT
on:

NF = Nota final de l'assignatura
PR = Revisió d'informes i avaluació
PAR = Participation en activitats
DT = Desenvolupament d'un treball sobre temes específics

Bibliografia

Bàsica:

 • The course will not rely on any basic bibliography, but on a set of research papers that address topics of the different sections of the program of the course. - ,

Capacitats prèvies

Xarxes de computadors.