Xarxes d'Internet del Futur

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
Web
Atenea
L'objectiu d'aquest assignatura és oferir una àmplia visió de l'espectre de tecnologies involucrades en Internet i la seva evolució durant les últimes dècades, així com l'evolució que es preveu a partir d'ara a curt, mitjà i llarg termini. El temari de l'assignatura aborda els següents temes principals: Evolució d'internet, Arquitectura de la Internet del futuro, Tecnologies de xarxes troncals, Enginyeria de tràfic, Monitoratge i anàlisi de tràfic IP, Eficiència energètica a Internet i d'altres temes que estiguin d'actualitat.

Professorat

Responsable

 • Josep Sole Pareta ( )

Altres

 • Alberto Cabellos Aparicio ( )
 • Jordi Domingo Pascual ( )
 • Jordi Paillissé Vilanova ( )
 • Pere Barlet Ros ( )
 • Roger Baig Viñas ( )
 • Sergi Abadal Cavallé ( )

Hores setmanals

Teoria
3
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
0

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Xarxes de computadors i sistemes distribuïts

 • CEE2.2 - Capacitat d'entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb les xarxes de computadors, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes, protocols i sistemes que tractin la problemàtica de la xarxes de comunicació entre computadors.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Objective of the discussion sessions based on selected readings: Fosters autonomous learning and team work skills.
  Competències relacionades: CTR3, CTR6,
 2. Objective of preparing a set of question for feeding the midterm exams: Comprehensive learning, ability to summarise and of abstracting concepts.
  Competències relacionades: CB9, CB7,
 3. Objective of the technical report: Enhance the cooperative learning and the capacity of synthesising and transmit concepts.
  Competències relacionades: CB8, CTR3,
 4. Objective of the lectures: 1) The impact that the tremendous explosion of the use of Internet is having in the in the networking technology evolution. 2) The contribution of Internet in the global energy consumption and the mechanisms to counteract this fact. 3) The new networking paradigms and its consistence with the existing ones.
  Competències relacionades: CB6, CB7, CEE2.2,

Continguts

 1. Next Generation Internet
  - Internet trends
  - Evolution of the IP network architecture
  - IP Traffic Monitoring and Analysis
  - The Internet of things
 2. Backbone Network Technologies
  - SDH and Optical networks
  - Control Plane
  - Traffic engineering and routing schemes
  - Multilayer resilience networks
 3. Energy Oriented Internet
  - Energy consumption in Internet: The problem
  - Optimising the energy consumption in the network
  - Datacenters and Clouds
 4. New Networking Paradigms
  - Nano-communications and Networks of nano-devices
  - Introducing graphene and its impact in miniaturised wireless communications
  - Applications of miniaturised wireless communications

Metodologia docent

La metodologia d'aquesta assignatura es basa en els criteris establerts per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'objectiu és que els alumnes "aprenguin a aprendre". A part de l'assistència i la participació a classe, s'hauran de portar a terme dues activitat més, una consistirà en la preparació de preguntes i respostes basades en el contingut específic que s'hagi impartit a classe, i l'altre serà la realització d'un treball en grup (de 2 o 3 estudiants) que es presentarà a la classe en el final del curs. També se li demanar als estudiants que llegeixin uns quants articles de recerca relacionat amb el temari, que més tard es debatran a classe en sessions específiques.

Mètode d'avaluació

L'avaluació i qualificació dels estudiants que segueixin aquesta assignatura es farà d'acord amb els següents percentatges:

- L'assistència a classe valdrà fins a un 10% de la nota total
- La moderació i participació en les sessions de debat d'articles de recerca que es faran durant el curs, valdrà fins a un 10% de la nota total
- La preparació de preguntes tipus per als controls* valdrà fins a un 10% de la nota total
- L'elaboració i presentació del treball en grup (2 o 3 estudiants per grup) valdrà fins a un 20% de la nota total
- La nota dels controls (se'n faran 2 durant el curs) valdrà fins a un 50% (25% cadascun) de la nota total

(*) Durant el curs els estudiants hauran de preparar tres conjunts (un per a cadascun dels grans temes de l'assignatura) de 2 o 3 preguntes (i les seves corresponents respostes) que es puguin posar als controls de l'assignatura (és a dir, que aquestes qüestions no hauran de ser ni massa fàcils ni extremadament difícils, sinó del mateix nivell que s'imparteix la matèria).

Bibliografia

Bàsica:

 • The course will not rely in any basic bibliography which will be yearly updated but in a set of research papers addressing topics of the different Sections of the programe of the course - The course will not rely in any basic bibliography,

Capacitats prèvies

Basic concepts on Computer Networks, Internet, QoS provisioning, Routing, and Wired and Wireless LANs.