Processament Avançat del Llenguatge Natural

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
CS
Can a machine learn to correct the grammaticality of text? Can a machine learn to answer questions we make in plain English? Can a machine learn to translate languages, using Wikipedia as a training set?

This course offers an in depth coverage of methods for Natural Language Processing. We will present fundamental models and tools to approach a variety of Natural Language Processing tasks, ranging from syntactic processing, to semantic processing, to final applications such as information extraction, human-machine dialogue systems, and machine translation. The flow of the course is along two main axis: (1) computational formalisms to describe natural language processes, and (2) statistical and machine learning methods to acquire linguistic models from large data collections.

Hores setmanals

Teoria
2
Problemes
1
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0.6
Aprenentatge autònom
6.5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques comunes

 • CEC1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CEC2 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.

Objectius

 1. Understand fundamental methods of Natural Language Processing from a computational perspective
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB9, CEC1, CEC2, CTR6,
 2. Understand statistical and machine learning techniques applied to NLP
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB9, CEC1, CEC2, CTR6,
 3. Develop the ability to solve technical problems related to statistical and algorithmic problems in NLP
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB8, CB9, CEC1, CEC2, CTR6,
 4. Learn to apply statistical methods for NLP in a practical application
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB8, CB9, CEC1, CEC2, CTR3, CTR6,

Continguts

 1. Course Introduction
  Fundamental tasks in NLP. Main challenges in NLP. Review of statistical paradigms. Review of language modeling techniques.
 2. Classification in NLP
  Review of supervised machine learning methods. Linear classifiers. Generative and discriminative learning. Feature representations in NLP. The EM algorithm.
 3. Sequence Models
  Hidden Markov Models. Log-linear models and Conditional Random Fields. Applications to part-of-speech tagging and named-entity extraction.
 4. Syntax and Parsing
  Probabilistic Context Free Grammars. Dependency Grammars. Parsing Algorithms. Discriminative Learning for Parsing.
 5. Machine Translation
  Introduction to Statistical Machine Translation. The IBM models. Phrase-based methods. Syntax-based approaches to translation.
 6. Unsupervised and Semisupervised methods in NLP
  Bootstrapping. Cotraining. Distributional methods.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Course Introduction


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Classification in NLP


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
5h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Problem Set 1


Objectius: 1 2 3
Setmana: 4
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1.7h
Aprenentatge autònom
10h

Sequence Models in NLP


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Problem Set 2


Objectius: 3 1 2
Setmana: 7
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1.7h
Aprenentatge autònom
10h

Syntax and Parsing


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Problem Set 3


Objectius: 1 2 3
Setmana: 10
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1.7h
Aprenentatge autònom
10h

Statistical Machine Translation

We will present the basic elements of statistical machine translation systems, including representation aspects, algorithmic aspects, and methods for parameter estimation.
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
2h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Unsupervised Methods in NLP

We will review several methods for unsupervised learning in NLP, in the context of lexical models, sequence models, and grammatical models. We will focus on bootstrapping and cotraining methods, the EM algorithm, and distributional methods

Teoria
4h
Problemes
3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Problem Set 4


Objectius: 1 2 3
Setmana: 13
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1.7h
Aprenentatge autònom
10h

Final Exam


Objectius: 1 2 3
Setmana: 15
Tipus: examen de teoria
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12.5h

Practical Project


Objectius: 1 2 4
Setmana: 16
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2.2h
Aprenentatge autònom
45h

Metodologia docent

The course will be structured around five main blocks of lectures. In each theory lecture, we will present fundamental algorithmic and statistical techniques for NLP. This will be followed by problem lectures, where we will look in detail to derivations of algorithms and mathematical proofs that are necessary in order to understand statistical methods in NLP.

Furthermore, there will be four problem sets that students need to solve at home. Each problem set will consist of three or four problems that will require the student to understand the elements behind statistical NLP methods. In some cases these problems will involve writing small programs to analyze data and perform some computation.

Finally, students will develop a practical project in teams of two or three students. The goal of the project is to put into practice the methods learned in class, and learn how the experimental methodology that is used in the NLP field. Students have to identify existing components (i.e. data and tools) that can be used to build a system, and perform experiments in order to perform empirical analysis of some statistical NLP method.

Mètode d'avaluació

Final grade = 0.6 final exam + 0.4 project

where

final exam is the grade of the final exam

project is the grade of the project

Bibliografia

Bàsica: