Arquitectura Avançada del Processador

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Computació d'Altes Prestacions)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
AC
Aquest curs se centra en l'estudi de la microarquitectura del processador. S'analitzen diferents esquemes microarquitectònics per millorar el rendiment, disminuir la complexitat i el cost, reduir el consum d'energia i incrementar la fiabilitat dels microprocessadors. S'estudien les diferents famílies de microarquitectures contemporànies: processadors superescalars, multifil, multinucli, vectorials i gràfics, amb un especial èmfasi en tendències futures.

Professorat

Responsable

 • Antonio Maria González Colás ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.11

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.1 - Capacitat d'analitzar, avaluar i dissenyar computadors i proposar noves tècniques de millora en la seva arquitectura.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.
 • CG5 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avenços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Competències Transversals

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. This course focuses on the study of processor microarchitecture. It analyzes different microarchitectural schemes to improve performance, diminish complexity and cost, reduce energy consumption and increase reliability of microprocessors. The different contemporary families of microarchitectures are studied in detailed: superscalar, multithreaded, multicore, vector and graphics processors. Besides, the course analyzes some recent research proposals and provides insight into futre trends.
  Competències relacionades: CB8, CB9, CTR6, CEE4.1, CG1, CG4, CG5,

Continguts
Metodologia docent

The course consists of lectures given by the professor.

Mètode d'avaluació

Bibliografia

Bàsica: