Bioinformàtica i Genètica Estadística

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Ciència de les Dades)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
EIO;CS
Bioinformàtica i Estadística Genètica

Professorat

Responsable

 • Gabriel Valiente Feruglio ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
2
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
105

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.

Competències Transversals

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Tècniques de cada especialitat

Específiques comunes

 • CEC1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CEC2 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.
 • CEC3 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avanços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Objectius

 1. Introduce the student to the algorithmic, computational, and statistical problems that arise in the analysis of biological data.
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB7, CB9, CEC1, CEC2, CEC3, CTR6,
 2. Reinforce the knowledge of discrete structures, algorithmic techniques, and statistical techniques that the student may have from previous courses.
  Competències relacionades: CG3, CB6, CB7, CB9, CEC1, CEC2, CEC3, CTR6,

Continguts

 1. Introduction to bioinformatics
  Computational biology and bioinformatics. Algorithms in bioinformatics. Strings, sequences, trees, and graphs. Algorithms on strings and sequences. Representation of trees and graphs. Algorithms on trees and graphs.
 2. Phylogenetic reconstruction I
  Character-based phylogenetic reconstruction. Compatibility. Perfect phylogenies. Distance-based phylogenetic reconstruction. Additive trees. Ultrametric trees.
 3. Agreement of phylogenetic trees
  Partition distance. Triplets distance. Quartets distance. Transposition distance. Edit distance and alignment of phylogenetic trees.
 4. Phylogenetic reconstruction II
  Phylogenetic networks. Galled trees. Tree-child networks. Tree-sibling networks. Time consistency of phylogenetic networks.
 5. Agreement of phylogenetic networks
  Path multiplicity distance. Tripartition distance. Nodal distance. Triplets distance. Edit distance and alignment of phylogenetic networks.
 6. Phylogenetic reconstruction III
  Mutation trees. Clonal trees. Clonal deconvolution.
 7. Phylogenetic and taxonomic reconstruction
  Phylogenies and taxonomies. Classification of metagenomic samples. Agreement of classifications.
 8. Introduction to statistical genetics
  Basic genetic terminology. Population-based and family-based studies. Traits, markers and polymorphisms. Single nucleotide polymorphisms and microsatellites. R-package genetics.
 9. Hardy-Weinberg equilibrium
  Hardy-Weinberg law. Hardy-Weinberg assumptions. Multiple alleles. Statistical tests for Hardy-Weinberg equilibrium: chi-square, exact and likelihood-ratio tests. Graphical representations. Disequilibrium coefficients: the inbreeding coefficient, Weir's D. R-package HardyWeinberg.
 10. Linkage disequilibrium
  Definition of linkage disequilibrium (LD). Measures for LD. Estimation of LD by maximum likelihood. Haplotypes. The HapMap project. Graphics for LD. The LD heatmap.
 11. Phase estimation
  Phase ambiguity for double heterozygotes. Phase estimation with the EM algorithm. Estimation of haplotype frequencies. R-package haplo.stats.
 12. Population substructure
  Definition of population substructure. Population substructure and Hardy-Weinberg equilibrium. Population substructure and LD. Statistical methods for detecting substructure. Multidimensional scaling. Metric and non-metric multidimensional scaling. Euclidean distance matrices. Stress. Graphical representations.
 13. Genetic association analysis
  Disease-marker association studies. Genetic models: dominant, co-dominant and recessive models. Testing models with chi-square tests. The alleles test and the Cochran-Armitage trend test. Genome-wide assocation tests.
 14. Family relationships and allele sharing
  Identity by state (IBS) and Identity by descent (IBD). Kinship coefficients. Allele sharing. Detection of family relationships. Graphical representations.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Metodologia docent

All classes consist of a theoretical session (a lecture in which the professor introduces new concepts or techniques and detailed examples illustrating them) followed by a practical session (in which the students work on the examples and exercises proposed in the lecture). On the average, two hours a week are dedicated to theory and one hour a week to practice, and the professor allocates them according to the subject matter. Students are required to take an active part in class and to submit the exercises at the end of each class.

Mètode d'avaluació

Students are evaluated during class, and in a final exam. Every student is required to submit one exercise each week, graded from 0 to 10, and the final grade consists of 50% for the exercises and 50% for the final exam, also graded from 0 to 10.

Bibliografia

Bàsica:

Complementaria:

Web links

Capacitats prèvies

Basic knowledge of algorithms and data structures.
Basic knowledge of statistics.
Basic knowledge of the Python programming language.
Basic knowledge of the R programming language.