Aplicacions i Seguretat en Internet

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Complementària d'especialitat (Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
Aquesta assignatura cobreix aspectes d'investigació de l'àrea, molt activa, de les aplicacions d'Internet i la seva seguretat. El focus està en les aplicacions multimèdia, però també es consideren altres àrees, com eHealth. Per tant, el contingut, les metadades i els protocols de transmissió són rellevants.
La protecció i la privacitat es consideren per a la informació i els protocols, de manera que es revisaran tots els aspectes de la seguretat d'Internet per a les aplicacions.
Els estàndards per aconseguir la interoperabilitat són clau per a comprendre els problemes rellevants i les seves solucions.
Els temes seran presentats, analitzats i discutits, posant l'accent en els nous enfocaments i tècniques. Els estudiants treballaran en tasques específiques que seran discutides amb els seus companys per comprendre les solucions actuals i pensar en altres alternatives.

Professorat

Responsable

 • Jaime M. Delgado Merce ( )

Altres

 • Silvia Llorente Viejo ( )

Hores setmanals

Teoria
3.6
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.51

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Xarxes de computadors i sistemes distribuïts

 • CEE2.1 - Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.
 • CG5 - Capacitat per aplicar solucions innovadores i realitzar avenços en el coneixement que explotin els nous paradigmes de la Informàtica, particularment en entorns distribuïts.

Competències Transversals

ús solvent dels recursos d'informació

 • CTR4 - Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i d'informació de l'àmbit de l'enginyeria informàtica, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Estàndards
  Competències relacionades: CG1, CEE2.1, CB8, CTR4, CG5,
 2. Aplicacions Internet multimèdia
  Competències relacionades: CEE2.1, CB8, CTR4, CTR6, CG5,
 3. Seguretat a Internet
  Competències relacionades: CG1, CG4, CEE2.1, CTR6,

Continguts

 1. Introducció
  Introducció a l'assignatura.
  Nivell d'aplicació.
  Web: HTTP.
  XML (eXtensible Markup Language).
  Estandardització.
 2. Seguretat en aplicacions
  Amenaces i mecanismes.
  Criptografia.
  PKI (Public Key Infrastructure).
  "Security and Privacy by Design".
  Seguretat en protocols del nivell d'aplicació.
  Seguretat en formats (XML, JSON): Encriptació, Signatura.
  Protocols específics de seguretat: SAML, OAuth, JWT.
  Privacitat en aplicacions d'Internet, control d'accés.
  Exemple en eHealth.
  Seguretat en contingut multimèdia (DRM).
 3. Contingut multimèdia
  Cicle de vida.
  Arquitectures de contingut.
  Tipus de continguts: Caràcters, Àudio, Imatges, Video.
  Contenidors.
  Metadades.
 4. Transmissió de continguts multimèdia
  Suport de HTML5 a la transmissió multimèdia.
  Protocols de streaming.
  Streaming amb HTTP.
  DASH.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Desenvolupament del tema 1


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
6h

Desenvolupament del tema 2


Objectius: 1 3
Teoria
10h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Desenvolupament del tema 3


Objectius: 1 2
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Desenvolupament del tema 4


Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
4h

Presentacions i discussions treballs estudiants


Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
24.6h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
77.4h

Metodologia docent

El curs es planteja de forma molt interactiva amb una part d'introducció de temes per part del professor i una altra en què els alumnes presenten treballs i discuteixen conclusions.

En concret, els alumnes prepararan un treball d'anàlisi i discussió sobre temes o estàndards específics avançats, i un altre més de investigació.

En els primer, presentaran els resultats de la seva anàlisi i dirigiran una discussió sobre això amb la resta de alumnes.

En el segon, realitzaran un petit treball d'investigació dirigit pel professor (sobre un tema específic: què hi ha fet? què falta per resoldre? idees per resoldre'l). Escriuran un petit article, faran una presentació i respondran a les preguntes i crítiques que facin el professor i la resta d'alumnes.

Mètode d'avaluació

Tests sobre els temes desenvolupats pel Professor (T1 i T2).
Un treball sobre anàlisi i discussió (A) i un treball de recerca (R).
(A) Anàlisi i discussió sobre un document o tema. Els alumnes proporcionen documentació i una presentació breu, i dirigeixen una discussió a classe. Els estudiants que no presenten haurien de fer preguntes demostrant que han entès el tema.
(R) Treball de recerca. Els alumnes proporcionen documentació i presentacions "llargues". I una entrevista si cal.
Nota final: (T1 * 0,2) + (A * 0,3) + (R * 0,3) + (T2 * 0,2)
L'avaluació de A inclou:
Contingut (35%), Presentació (30%), Direcció de la discussió (20%), Discussió sobre presentacions d'altres (15%).
L'avaluació de R inclou:
Contingut (35%), Presentació (25%), Preguntes (15%), Informe (25%).
Les notes T1 i T2 es podrien incrementar (factor F) amb l'avaluació de n (número a definir) “tests breus diaris” (nota D per cada test diari):
Factor incremental (F) = 0,25 * ( Σn Di )/ n
La nota Ti incrementada seria: Ti * (1+F). 0 <= F <= 0,25.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics de programació, xarxes de comunicacions i codificació de continguts audiovisuals.