Temes Sobre Optimització i Aprenentatge Automàtic

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
Mail
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'alumne una formació en metodologies en el disseny avançat de mecanismes mitjançant l'optimització convexa no lineal, l'aprenentatge automàtic i l'aprenentatge profund que es poden aplicar a xarxes d'ordinadors i sistemes distribuïts.

Professorat

Responsable

 • Jose Maria Barceló Ordinas ( )

Altres

 • Jorge García Vidal ( )

Hores setmanals

Teoria
4
Problemes
0
Laboratori
0
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
7.11

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Xarxes de computadors i sistemes distribuïts

 • CEE2.1 - Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.
 • CEE2.2 - Capacitat d'entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb les xarxes de computadors, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes, protocols i sistemes que tractin la problemàtica de la xarxes de comunicació entre computadors.
 • CEE2.3 - Capacitat d'entendre els models, problemes i eines matemàtiques que permeten analitzar, dissenyar i avaluar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG3 - Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i disseny experimental en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca i innovació en tots els àmbits de la Informàtica.

Competències Transversals

Raonament

 • CTR6 - Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Bàsiques

 • CB6 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits y la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Capacitat per formular un problema d'optimització convexa
  Competències relacionades: CG3, CEE2.3, CB6, CTR6,
 2. Capacitat per resoldre problemes d'optimització no lineal.
  Competències relacionades: CG3, CEE2.3, CB6, CTR6,
 3. Capacitat per aplicar a problemes reals temes relacionats amb l'optimització
  Competències relacionades: CG3, CEE2.2, CEE2.3, CEE2.1, CB8, CTR6,
 4. Capacitat per comprendre algorismes bàsics d'aprenentatge automàtic
  Competències relacionades: CG3, CEE2.3, CB6, CTR6,
 5. Capacitat per aplicar algorismes d'aprenentatge automàtic a escenaris reals.
  Competències relacionades: CG3, CEE2.2, CEE2.3, CEE2.1, CB8, CTR6,
 6. Capacitat per comprendre les xarxes neuronals i els algoritmes d'aprenentatge profund
  Competències relacionades: CG3, CEE2.3, CB6, CTR6,
 7. Capacitat per aplicar xarxes neuronals i algoritmes d'aprenentatge profund a escenaris reals
  Competències relacionades: CG3, CEE2.2, CEE2.3, CEE2.1, CB8, CTR6,

Continguts

 1. Conceptes bàsics d'optimització convexa
  En aquest tema, introduirem els conceptes d'home d'optimització no lineal amb especial èmfasi en l'optimització convexa. Concretament veurem: conjunts convexos, funcions convexes, problemes d'optimització convexa (COP) i dualitat (funció doble Lagrange, condicions d'optimitat de KKT), mètodes per resoldre COP (General Descent Methods, Interior Point Methods)
 2. Aplicacions a temes d'aprenentatge automàtic
  Exemples de com s'aplica l'optimització en el camp de l'aprenentatge automàtic en xarxes informàtiques i xarxes distribuïdes. En concret, s'explicaran mètodes supervisats com la regressió lineal múltiple amb regularització (ridge regression i lasso), els mètodes de veïns més propers, la regressió nucli (RKHS) i els processos gaussians, les màquines de vectors de suport, el bootstrapping, el bosc aleatori, i mètodes no supervisats com els mètodes de clustering amb k-means, el clustering jeràrquic, la barreja de gaussians i l'algoritme de maximització d'expectatives.
 3. Xarxes neuronals i aprenentatge profund
  En aquest capítol s'estudien els conceptes bàsics relacionats amb les xarxes neuronals i l'aprenentatge profund aplicats a les xarxes informàtiques i als sistemes distribuïts. En concret, introducció a les xarxes neuronals, algoritme de retropropagación, SGA, tècniques de regularització i revisió de les arquitectures de NN més importants, incloent-hi el perceptró multicapa (MLP), les xarxes neuronals convolucionals (CNN), les xarxes neuronals recurrents (RNN) i els codificadors automàtics.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Conceptes bàsics d'optimització convexa


Objectius: 1 2 3
Continguts:
Teoria
18h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Aplicacions a temes d'aprenentatge automàtic


Objectius: 4 3
Continguts:
Teoria
18h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Neural networks and deep learning


Objectius: 3 6
Continguts:
Teoria
18h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
15h

Entrega del projecte d'exercicis de programació d'optimització no lineal


Objectius: 1 2
Setmana: 5 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Entrega del projecte de programació per a l'optimització d'un protocol d'accés a mitjans (MAC) en una xarxa de sensors sense fils,


Objectius: 2 3
Setmana: 9 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
12h

Entrega del projecte de calibratge de sensors mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic (MLR, KNN, SVR, RF, GP),


Objectius: 5 4 3
Setmana: 14 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
13h

Entrega del projecte mitjançant una xarxa neuronal


Objectius: 3 6 7
Setmana: 18 (Fora d'horari lectiu)
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
14h

Metodologia docent

Durant les sessions inicials de cada tema, s'explicaran els resultats principals a la pissarra. L'estudiant resoldrà alguns exercicis per demostrar les seves habilitats en el tema. Finalment, els estudiants faran projectes de desenvolupament d'acord al temes estudias.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en el desenvolupament de 4 projectes (cada projecte val igual) i 2 exàmens escrits. La nota final del curs (FM) serà:

FM = 0.6*(P1+P2+P3+P4) + 0.15*Ex1 + 0.25*Ex2.

Per a cada projecte es lliura un reporti de recerca on s'analitza el problema proposat, es descriu la metodologia de resolució i es descriuen els resultats i conclusions. S'avaluarà la capacitat de l'alumne per a demostrar enteniment i comprensió de la teoria, capacitat de raonament i de comunicar resultats (competències CG3, CEE2.2, CEE2.3, CEE2.1, CB8, CTR6).

En els exàmens escrits, se'ls donarà una llista de conceptes teòrics relacionats amb els temes de l'assignatura en els quals han de demostrar una comprensió i enteniment. En l'examen se'ls demanarà que expliquin la comprensió que tenen sobre aquests conceptes (competències CG3, CEE2.3, CB6, CTR6).

Bibliografia

Bàsica:

Web links

Capacitats prèvies

Recomanat haver cursat prèviament el curs "Anàlisi Estadística de Xarxes i Sistemes (SANS-MIRI)".