Arquitectura de Multiprocessadors

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Computació d'Altes Prestacions)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
AC
.

Professorat

Responsable

 • Antonio Juan Hormigo ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0.5
Laboratori
0.5
Aprenentatge dirigit
0.5
Aprenentatge autònom
2

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.1 - Capacitat d'analitzar, avaluar i dissenyar computadors i proposar noves tècniques de millora en la seva arquitectura.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • CTR5 - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.

Bàsiques

 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

 1. Program
  1. Introduction to multiprocessor architecture
  2. MP Software and ISA
  3. Cores and micro-architecture support for MPs
  4. Memory hierarchy in MPs
  5. Coherency and Consistency
  6. Interconnection Networks (on and off-die)
  7. Client vs Server SMPs
  8. CMPs
  9. Clusters
  10. SIMD systems
  11. Massively Parallel MPs
  12. Heterogeneous systems
  13. GPGPU, FPGAs

Bibliografia

Bàsica: