Crèdits
6
Tipus
Obligatòria d'especialitat (Enginyeria de Serveis)
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
OE
Quan parlem d'e-Business ens referim a l'ús estratègic de les tecnologies de la comunicació i de la informació en una organització. La finalitat última de qualsevol companyia és el de proveir productes o serveis a usuaris i clients a través de diferents models de negoci que poden ser recolzats per tecnologiesd'e-Commerce. Però l'e-Business és un concepte més ampli que inclou activitats que cobreixen tots els processos de negoci, des dels interns fins als que estan relacionats amb el contacte amb el client, incorporant les relacions entre la companyia i els seus principals agents en la cadena de valor com ara proveïdors, distribuïdors, minoristes i clients.

L'e-Business ha estat una font d'oportunitats d'innovació en relació amb productes,  processos, clients i proveïdors i ha estat responsable de bona part dels increments de productivitat en la majoria de sectors en les últimes dues dècades.

A e-Business, observarem a aquest fenomen des d'una perspectivaestratègica donant als estudiants inputs i reflexions que els permetin analitzar o construir ells mateixos una estratègia d'èxit basada en la tecnologia.

Professorat

Responsable

 • Marcos Eguiguren Huerta ( )

Altres

 • Ferran Sabate Garriga ( )

Hores setmanals

Teoria
0.7
Problemes
0.6
Laboratori
1.2
Aprenentatge dirigit
0.5
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Enginyeria de serveis

 • CEE5.2 - Capacitat per aplicar els coneixements obtinguts en sistemes de servei de qualsevol tipus, estant familiaritzat amb alguns d'ells, i amb coneixement profund dels sistemes de comerç electrònic i les seves extensions (eBusiness, eOrganization, eGovernment, etc.).

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB8 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons darreres que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Objectius

 1. Comprendre el paper de les tecnologies de la informació com a suport a l'estratègia empresarial
  Competències relacionades: CB7, CTR1,
 2. Desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'e-Business
  Competències relacionades: CG1, CB8, CTR3,
 3. Analitzar els diferents tipus d'eines d'e-Business i el seu impacte en la cadena de valor empresarial
  Competències relacionades: CEE5.2, CG1, CTR1,

Continguts

 1. Societat de la informació. Organització de l'empresa en xarxa. Aspectes ètics i socials.
  E-Business, una introducció al tema i conceptes principals sobre l'estructura de l'empresa i l'organització. Aspectes ètics. Disseny de l'estratègia d'una empresa, la missió, el mercat, l'estructura i la cadena de valor. El paper de la tecnologia.
 2. Tipus de sistemes d'informació empresarial. Utilitat i encaix estratègic.
  L'anàlisi de la cadena de valor i les oportunitats d'implementació d'e-business. Els sistemes d'informació corporatius. Utilitat i encaix estratègic. Tipus de CIS. Diferents perspectives: usuaris i funcionals. Els sistemes d'informació corporatius. El paper dels departaments de CIS. Com organitzar i gestionar la informació.
 3. Pautes per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'e-business
  Directrius per al desenvolupament d'un projecte de recerca en l'àmbit de l'e-business. Presentació del projecte de recerca. Presentació dels principals resultats de la investigació. Recerca bibliogràfica. Sessió de treball amb la versió final de l'article científic. Lliurament oficial i presentació del treball de recerca davant el Jurat.
 4. Sistemes d'informació i el seu impacte en el comportament dels actors econòmics.
  El disseny dels MIS i el seu impacte en el comportament dels agents econòmics. Els sistemes i la cultura corporativa. Com avaluar l'impacte econòmic, P & L, les inversions i el ROI.
 5. Anàlisi estratègica dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament (SCM)
  Gestió de la cadena de subministrament. Descripció, el seu paper estratègic i la manera com afecta la cadena de valor. Cas o anàlisi de situació.
 6. Anàlisi estratègica dels sistemes d'informació en la gestió de la relació amb clients (CRM)
  Sistemes de gestió de les relacions amb clients (CRM). Descripció, el seu paper estratègic i la manera com afecta la cadena de valor. Cas o anàlisi de situació.
 7. Anàlisi estratègica de sistemes de gestió en els models de negoci de comerç electrònic
  Sistemes de gestió per a la venda electrònica (e-Commerce). Descripció, el seu paper estratègic i la manera com afecta la cadena de valor. Cas o anàlisi de situació.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Formació de grups i Introducció a l'assignatura

Els estudiants interactuaran amb altres col · legues per tal de conèixer-se i formar grups de tres persones que romandran estables durant el curs i que seran els encarregats de desenvolupar un treball de recerca sobre e-Business i el seu impacte en la cadena de valor de corporacions
 • Teoria: Introducció a l'assignatura
 • Problemes: Formació de grups
 • Aprenentatge autònom: Reunió del nou equip, intercanvi d'experiències i selecció d'àrees comuns d'interés
Objectius: 2
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Disseny de l'estratègia d'una empresa. Aspectes étic, el paper de la tecnologia

Descriure el procés de creació de la estratègia, analitzar els àmbits en els que el rol étic te més importància. Estratègia i cadena de valor i veure on la tecnologia pot aportar
 • Teoria: Ética, estratègia corporativa i cadena de valor
 • Aprenentatge dirigit: Treball de grup per definir l'àmbit de recerca a fer
 • Aprenentatge autònom: Lectura específica sobre el concepte i importància de la cadena de valor
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
5h

Analitzant la cadena de valor i identificant oportunitats per la realització de estrategies d'e-business

És una sesió de laboratori on treballarem un cas en el que s'ha utilitzat de manera efectiva una solució d'e-business i optimitzant el valor corporatiu
 • Laboratori: Analitzant un cas i traient conclusions
 • Aprenentatge autònom: Discutir les conclusions del cas i trobar situacions en què s'han donat circumstàncies semblants
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3.6h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Sistemes d'informació corporativa. Utilitat i encaix estratégic

Els sistemes d'informació corporatius. Utilitat i encaix estratègic. El paper dels departaments de CIS. Com organitzar i gestionar la informació.
 • Teoria: Els sistemes d'informació corporatius. Utilitat i encaix estratègic. El paper dels departaments de la CEI. Com organitzar i gestionar la informació.
 • Problemes: Treball en equip per concretar de forma clara l'àmbit d'investigació a treballar
 • Laboratori: Analitzant el cas del departament de sistemes d'informació de l'empresa "X"
 • Aprenentatge autònom: Lectura de les conferències números tres i cinc del llibre "Empresa 3.0" de la bibliografia
Objectius: 1
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
2h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Pautes per al desenvolupament d'un projecte de recerca en e-Business. Presentant el projecte.

Es descriuran els passos a donar per engegar un projecte de recerca que pugui ser publicat posteriorment i els grups presentaran el primer esborrany del seu propi projecte

Setmana: 7
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

El disseny dels sistemes d'informació i el seu impacte en el comportament dels actors económics. Sistemes i cultura corporativa.

Vissió dels elements clau per dissenyar els sistemes d'informació. Vissió en clau empresarial i no tecnológica. Visualització de l'impacte en el comportament de la gent i en la cultura.
 • Teoria: Disseny dels sistemes d'informació. Sistemes i cultura corporativa
 • Problemes: Integrant la dimensió cultural al projecte de recerca
 • Laboratori: Analitzant el cas d'aplicació d'una eina d'inteligència comercial per construir BSC i la seva aportació a la cadena de valor corporativa
 • Aprenentatge autònom: Lectura capítols 1, 2, 3 i 4 llibre "Sistemas de Información Gerencial", de la bibliografía
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
1.5h
Problemes
1.5h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Supply chain management. Descripció i el seu paper. Com avaluar l'impacte económic de la inversió en TI.

Es treballarà sobre els conceptes i aportacions a la cadena de valor del SCM. Veurem també el seu aspecte més estratègic. També es veuran les formes d'analitzar la rendibilitat d'inversions tecnològiques.
 • Teoria: Aprofontdint en SCM, concepte i abast estratègic. Formes d'analitzar la rendibilitat econòmica de les inversions en TI.
 • Problemes: Donar les pautes per incorporar la dimensió económica al treball de recerca i preparar la activitat dirigida
 • Aprenentatge dirigit: Treball de grups per definir com es pot incorporar la dimensió económica cost - benefici en el treball de recerca
 • Aprenentatge autònom: Llegir, capítols 9 i 14 del llibre SIG de la bibliografia
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
1h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

CRM. Descripció, el seu paper estratègic i la manera com afecta la cadena de valor.

Aprofondint en el paper del CRM i en el seu encaix estratègic en l'organització
 • Teoria: Concepte i utilització estratègica dels CRM a les organitzacions. Exemples i casos
 • Aprenentatge dirigit: Preparant en equip la primera presentació de resultats de la recerca
 • Aprenentatge autònom: Llegir els capítols 11, 12 i 13 del llibre "SIG" de la bibliografia
Objectius: 1 3
Continguts:
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
5h

Presentant els primers resultats de l'activitat de recerca

Presentació devant el professor dels primers outputs i conclussions de la investigació realitzada i el procediment per arriva a cada una de aquestes
Objectius: 2 3
Setmana: 13
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Revisant el concepte d'e-commerce. Pautes per la recerca bibliogràfica

En dues fases diferents s'aprofundirà en el concepte de comerç electrònic, la seva aportació a la cadena de valor i, posteriorment es donaran línies d'actuació per a una investigació i suport bibliogràfic al treball de recerca
 • Teoria: E- Commerce, concepte i aplicacions. Pautes per la recerca bibliogràfica
 • Problemes: Integrant la cerca bibliogràfica al treball de recerca
 • Aprenentatge dirigit: Escrivint la bibliografia i les notes a peu de pàgina del treball de recerca
 • Aprenentatge autònom: Llegir el capítol 10 del llibre "SIG" de la bibliografia
Objectius: 2 3
Continguts:
Teoria
2.6h
Problemes
1.3h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Utilitzant la technologia para explotar informació de webs comercials i preparació de la presentació final

Treball per veure com podem utilitzar la tecnologia per explotar en detall la informació que ens facilita el món Internet. A més, prepararem la presentació del document d'investigació final.
 • Problemes: Treball d'equip tutelat en aula per preparar la presentació formal del document de recerca
 • Laboratori: Analitzar un cas real d'explotació d'informació sobre webs comercials fent servir tecnologia Big Data
 • Aprenentatge dirigit: Treballar en la redacció final del projecte d'investigació i en la seva presentació pública
 • Aprenentatge autònom: Estudi invidivual per asentar els resultats del treball de recerca
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
4h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Presentació final del document d'investigació en format article devant un jurat

Presentació final del document d'investigació en format article devant un jurat
Objectius: 1 2 3
Setmana: 18
Tipus: examen de laboratori
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
3h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
5h

Metodologia docent

Durant les conferències, les classes es complementaran, en funció del tema, amb exemples de negoci reals i desenvolupaments que permetin als alumnes obtenir idees pràctiques per al treball d'investigació a realitzar en les sessions de problemes i de laboratori i en les hores de dedicació fora de classe.

Els estudis de casos també formen una part fonamental d'aquest bloc.

En alguns casos, les classes de teoria inclouran conferències curtes d'empresaris o gerents per proporcionar orientació real sobre com ell / a va abordar el tema principal de la corresponent sessió.

Les sessions que no son de teoria i la càrrega de treball fora de classe es dedicarà a la recerca de l'estat de la tècnica en el camp de l'e-business. Les metodologies utilitzades van des de la dinàmica de grup i la pluja d'idees a entrevistar empresaris del sector o posar en marxa recerca bibliogràfica o de mercat.

Mètode d'avaluació

L'avaluació es basa en presentacions dels estudiants del seu treball de recerca davant d'un jurat compost pels membres de la facultat i - opcionalment - altre membre del personal docent o professionals convidats.

Al llarg del curs es donen tres fites avaluatius:
- La presentació del projecte de recerca,
- La presentació de resultats de la investigació realitzada,
- La presentació i l'anàlisi del "paper" final resultant
La presentació simula un entorn professional i acadèmic. En conseqüència, els següents aspectes també s'avaluarà: el vestit, la comunicació formal i estructurada, la qualitat de la recerca acadèmica i la fiabilitat de les fonts, la qualitat i l'adequació de les conclusions, etc

Per tal de ser capaç de defensar públicament el document d'investigació, els estudiants han d'haver assistit com a mínim al 70% de les classes i els equips han d'haver lliurat a temps les activitats que s'han planejat. El pla és el resultat del treball d'un equip que es reflecteix en la qualificació donada al grup com a tal. Cada membre del grup s'encarregarà d'una part del projecte i seran qualificats individualment sobre la seva contribució.

Aquest enfocament està dissenyat per fomentar el treball en equip en un entorn de recerca de qualitat, en el qual els membres comparteixen la responsabilitat de la consecució d'un objectiu comú.

Bibliografia

Bàsica:

 • Sistemas de información gerencial : administración de la empresa digital - Laudon, Kenneth C; Laudon, Jane Pric; Núñez Ramos, Antonio, Pearson Educación, 2007. ISBN: 9789702611912
  http://cataleg.upc.edu/record=b1370244~S1*cat
 • E-business managerial aspects, solutions and case studies - Cruz-Cunha, Maria Manuela; Varajao, Joao, Business Science Reference, cop. 2011. ISBN: 9781609604639
  http://cataleg.upc.edu/record=b1419288~S1*cat
 • How to write and publish a scientific paper - DAY, Robert A., Cambridge University Press, 2006.
 • Empresa 3.0 : políticas y valores corporativos en una cultura empresarial sostenible - Eguiguren Huerta, Marcos; Barroso García, Esteban, Pirámide, cop. 2011. ISBN: 978-84-368-2476-6
  http://cataleg.upc.edu/record=b1388078~S1*cat

Complementaria:

 • Cómo escribir para publicar en revistas académicas - MURRAY, Rowena, Ediciones Deusto , 2006.
 • E-Business strategies for virtual organizations - Burn, Janice, Butterworth-Heinemann , 2001. ISBN: 0750649437
  http://cataleg.upc.edu/record=b1419287~S1*cat

Capacitats prèvies

Seria positiu que els estudiants tinguessin uns mínims coneixements d'empresa: la seva organització i conceptes molt bàsics.

També seria desitjable que els estudiants, bé perquè hagin cursat assignatures específiques, bé per experiència personal, coneguessin els fonaments de temes com el CRM o SCM ja que aquí els utilitzarem per a un projecte de recerca i la descripció que es farà en aula serà bàsica a títol de recordatori.