Projecte d'Innovació Interdisciplinari

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
 • MDS: Optativa
 • MIRI: Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
AC
Mail
L'objectiu d'aquest curs és experimentar la innovació en primera persona. Treballaràs en equips multi-disciplinaris composats per estudiants d'enginyeria (UPC) així com d'una escola de negocis (ESADE) per proveir solucions a reptes d'innovació reals. Aquests reptes están definits per diferents organitzacions, provenen d'startups, grups de recerca, empreses locals així com multinacionals. Com equip, produiràs solucions tècniques innovadores sostenibles financerament, testejades en un context real i, al final del curs, la presentaràs a persones rellevants de l'organització. Aquest curs esta organitzat conjuntament amb el MSc Innovation and Entrepreneurship (ESADE). Pots trobar més informació sobre el curs així com reptes i solucions passats a la web de l'assignatura.

ATENCIÓ: L¿assignatura te una estructura horaria no tradicional (horari setmanal) i inclou dos tracks (CBI4AI i TeSI) amb diferents horaris. També inclou un viatge al European Council for Nuclear Research (CERN, Suîssa). Si us plau consulteu l¿estructura del curs a: https://sites.google.com/view/miri-i2p

Professorat

Responsable

 • Josep Lluís Berral García ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
1.5
Aprenentatge dirigit
0.028
Aprenentatge autònom
6

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Gràfics i realitat virtual

 • CEE1.1 - Capacitat de comprendre i saber aplicar les tecnologies actuals i les que en el futur es facin servir per al disseny i avaluació d'aplicacions gràfiques interactives en tres dimensions, tant quan prevalgui la qualitat d'imatge com quan ho faci la interactivitat o la velocitat, així com comprendre els compromisos inherents i les raons que els ocasionen.

Xarxes de computadors i sistemes distribuïts

 • CEE2.1 - Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.

Computació avançada

 • CEE3.1 - Capacitat per a identificar barreres computacionals i analitzar la complexitat de problemes computacionals en diversos àmbits de la ciència i la tecnologia; així com per representar problemes d'alta complexitat en estructures matemàtiques que puguin ser tractades eficientment amb esquemes algorítmics.

Computació d'altes prestacions

 • CEE4.1 - Capacitat d'analitzar, avaluar i dissenyar computadors i proposar noves tècniques de millora en la seva arquitectura.

Enginyeria de serveis

 • CEE5.1 - Capacitat per participar en projectes de millora o creació de sistemes de serveis, aportant especialment: a) propostes d'innovació i recerca basades en nous usos i desenvolupaments de les tecnologies de la informació b) l'aplicació dels principis de l'enginyeria del programari i les bases de dades en el desenvolupament dels sistemes d'informació que siguin més adequats, c) la determinació, instal·lació i gestió de la infraestructura/plataforma informàtica necessària per al funcionament eficient dels sistemes de servei.

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
 • CG2 - Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

 • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Treball en equip

 • CTR3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com a un membre més, ja sigui realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Bàsiques

 • CB9 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Objectius

 1. Conèixer com aplicar coneixement tècnic a reptes reals en un equipo multi-disciplinar.
  Competències relacionades: CEE1.1, CEE2.1, CEE3.1, CEE4.1, CEE5.1, CG1, CG2, CG4,
 2. Comunicar clarament i justificar les decisions preses en un projecte d¿innovació.
  Competències relacionades: CB9, CTR1, CG1,
 3. Liderar la feina de manera independent.
  Competències relacionades: CB9, CG1, CG2, CG4,
 4. Liderar la feina en un treball exploratiu.
  Competències relacionades: CTR1, CTR3,
 5. Realitzar un prototipus d¿un projecte d¿innovació.
  Competències relacionades: CEE1.1, CEE2.1, CEE3.1, CEE4.1, CEE5.1,

Continguts

 1. Kick-off Week
  Aquesta primera setmana te com objectiu conèixer al equip, el/la representant de l¿organització i començar a treballar en el repte. Durant la setmana els equips debatran el repte i començaran a plantejar solucions. L¿objectiu és començar el projecte, obtenir una comprensió global sobre el projecte i establir un bon punt de sortida per l¿equip. La setmana te programades tallers, temps per treball en equip i activitats dirigides. Al final de la setmana es farà la primera ‘Checkpoint presentation',
 2. Weekly Team-Work
  Al marge de les dues setmanes intensives (Kick-off i Mid-term) els equips treballen de manera independent en el repte. El treball es basa en el plà de treball resultant de la Kick-off Week així com consells/direcció proporcionats per el professorat així com per els coaches.
 3. Coaching Session
  Cada equip disposa d¿un coach, l¿objectiu és donar suport i guiar al equip en el repte. El coach també assisteix a les presentacions i proporciona ‘feedback' en relació als entregables. Els coaches son experts en el camp de la innovació i col·laboren amb UPC i ESADE.
 4. Tecnical Coaching
  Cada equip disposa també d¿un coach tècnic, l¿objectiu és proporcionar consell i guia sobre la viabilitat i prototipatge de la solució tècnica escollida. Els coaches tècnic son experts de l¿UPC en el camp específic del repte.
 5. Mid-term Week
  La ‘mid-term intensive week' es centra en crear i testejar els prototipus. Aquesta setmana esta estructurada de manera similar que la ‘kick-off week', es realitzaran xerrades per part experts en temes tècnics tant com de negoci de negoci. Les xerrades s¿escullen en funció dels reptes i projectes d¿enguany. Finalment i durant el darrer dia de la setmana es realitzarà una ‘Prototype Expo'. En aquesta expo tindràs l¿oportunitat de veure tots els projectes així com els prototipus desenvolupats fins al moment.
 6. Rehearsal and Final Presentation
  Aquesta activitat representa un assaig de la presentació final així com la presentació final davant de responsables de l¿organització que planteja el repte. L¿assaig es fa davant dels companys, coaches i professorat.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Kick-off Week

(Veure contingut)
Objectius: 1 2
Continguts:
Teoria
9h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
20h

Weekly Team-Work

Veure contingut
Objectius: 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
68h

Coaching Session

Veure contingut
Objectius: 2 3 4
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
3h
Aprenentatge autònom
0h

Technical Coaching

Veure contingut
Objectius: 1 3 4 5
Continguts:
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
6h
Aprenentatge autònom
0h

Mid-term week

Veure contingut
Objectius: 1 2 3 4 5
Continguts:
Teoria
6h
Problemes
0h
Laboratori
9h
Aprenentatge dirigit
20h
Aprenentatge autònom
0h

Rehersal and Final Presentation

Veure contingut
Objectius: 1 2 3 4 5
Setmana: 18
Tipus: examen final
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
0h

Metodologia docent

Per aconseguir els objectius del curs la metodologia emprada es basa en aprenentatge experimental. Això es combinarà amb classes que proporcionen el marc de coneixement. Les classes seran impartides tant per UPC (FIB, ETSEB) com ESADE. En aquest context rebràs classes tant de l¿àmbit tècnic com de negoci i emprenedoria.

Tanmateix el principal èmfasis del curs és aprendre a través de buscar solucions a reptes reals. El coneixement tècnic i de negocia après prèviament s¿aplicarà en un context real. Això implicarà pensament creatiu, cerca de l¿oportunitat, models de negoci i gestió de la innovació entre d¿altres.

Mètode d'avaluació

El procés = 60%

La qualitat del procés (investigació, desenvolupament d'idees, prototipatge, proves, iteració) de cada equip és el punt més important d'avaluació. Això representa el 60% de la nota.
El que avaluem aquí és la capacitat de l'equip per dirigir el projecte a través d'un procés d'aprenentatge ben argumentat, tant en el problema com en l'espai de la solució. Alguns dels criteris per avaluar el procés de l'equip: ¿L'equip està al corrent de les opcions que fan al projecte? Les decisions i les decisions estan ben basades en l'evidència? L'equip està conscient de les incerteses o supòsits que hi ha al projecte? L'equip maneja bé el temps disponible?

El resultat = 30%

L'avaluació del resultat es basa en 1) la solució final proposada per l'equip,
2) presentació final del projecte, i 3) l'informe final. Això representa el 30% de la nota. Cada equip lliurarà una presentació final i l'informe final del seu projecte a l¿organització. Les instruccions per a la presentació final es proporcionen a la pàgina web del curs. L'informe final consisteix en 1) un informe escrit, 2) un vídeo i 3) la demostració. Les instruccions més detallades i el mode de lliurament es proporcionen a la pàgina web del curs.
Alguns dels criteris per avaluar la producció del projecte
1) Solució final: Rellevància de la necessitat triada? Impacte de la solució (què tan bé respon al repte i la necessitat identificada)? Originalitat de la solució?
2) Presentació final: Claredat en la comunicació dels principals aspectes del projecte?
3) Final de lliurament: Què tan bé representa el treball realitzat en el projecte? Quant té en compte el seu públic (el propietari del cas)? L'informe descriu una aproximació concisa i lògica i proves suficients per recolzar el cas?
També s'escoltarà l'organització que va iniciar el repte per avaluar el resultat del projecte, que es tindrà en compte a l'hora de formar el grau del resultat.

Participació individual = 10%

L'avaluació de la participació individual en el treball del projecte consisteix en dos components: 1) l'avaluació de la contribució individual de l'entrenador segons s'observa durant les sessions de coaching, i 2) una avaluació per parelles opcional.
El projecte-treball és una tasca d'equip. Els membres de l'equip obtindran el mateix grau per a treballs relacionats amb el projecte, però això es reduirà o es reduirà en funció de les diferències en la participació individual en el treball del projecte.
El coach de l'equip observarà la participació individual durant les sessions de coaching. Alguns dels criteris d'avaluació de la participació individual:
• Participació activa en la discussió durant la sessió d'entrenament: el participant participa en la discussió del grup?
• Interacció activa amb altres membres de l'equip. El participant escolta els companys d'equip i construeix la contribució dels altres?
• El participant ha preparat i mostra evidències de participació en les tasques fora de les sessions de classe?
Els membres de l'equip poden optar per dur a terme una avaluació per parells si consideren que la contribució a l'esforç de l'equip era substancialment diferent. Si creieu que l'entrada d'un o més membres de l'equip era substancialment inferior a la mitjana, informeu-nos per correu electrònic. Mantindrem aquest correu electrònic confidencial però convidarem a cada membre del grup a proporcionar una avaluació per parells. Tingueu en compte, però, que la part del resultat de l'aprenentatge de l'equip és treballar amb membres amb diferents nivells d'aspiracions, habilitats, idees, etc. Per tant, intenteu resoldre els problemes internament. La crida a l'avaluació per parelles pretén ser un últim recurs si els esforços anteriors no han tingut èxit.

Bibliografia

Bàsica:

Capacitats prèvies

Cap en especial.