Seminaris d'Innovació i Recerca en Informàtica

Esteu aquí

Crèdits
6
Tipus
Obligatòria
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits, però té capacitats prèvies
Departament
DAC;FIB;MAT;ESSI
Els seminaris s'organitzen en activitats, avaluables per separat, per triar entre un conjunt divers d'activitats, i poden ser diferents cada curs acadèmic. La informació detallada dels seminaris que s'estan fent o ja s'han fet aquest curs acadèmic està pública a la secció de seminaris al màster MIRI (https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/masters/master-en-innovacio-i-recerca-en-informatica/seminaris-dinnovacio-i-recerca-en-informatica).

Professorat

Responsable

  • Oscar Romero Moral ( )

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

  • CG1 - Capacitat per aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi de fenòmens i sistemes en qualsevol àmbit de la Informàtica, així com en la concepció, disseny i implantació de solucions informàtiques innovadores i originals.
  • CG4 - Capacitat per a la direcció general i tècnica de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica.

Competències Transversals

Emprenedoria i innovació

  • CTR1 - Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.

Actitud adequada davant el treball

  • CTR5 - Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.

Objectius

  1. L'estudiant adquirirà competència en aspectes metodològics fonamentals i bones pràctiques de la investigació i la innovació, fonamentalment a través de l'estudi de temes d'avantguarda i de les experiències transmeses per investigadors, innovadors i emprenedors de reconegut prestigi de l'àmbit de la Informàtica, en un format flexible de tipus seminari o de mòduls intensius.
    Competències relacionades: CTR1, CTR5, CG1, CG4,

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Seminaris

Seguiment de l'activitat, entrega dels certificats d'assitència, entrega d'un informe d'activitats, etc. Les activitats poden ser qualsevol de les activitats ja publicades com a seminari del curs acadèmic actual. Altres activitats també es poden aceptar però requereixen l'aprovació de la FIB. Més informació a la breu descripció de l'assignatura.
Objectius: 1
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
75h
Aprenentatge autònom
75h

Metodologia docent

La metodologies docents depenen de cada activitat. De manera general podem dir que les metodologies docents que se seguiran poden abastar classes magistrals, classes expositives amb participació, realització de pràctiques de laboratori amb supervisió, realització de treballs en cooperació amb altres estudiants amb supervisió, realització de treballs autònoms amb una tutorització, un tutorització individualitzada, etc.

Mètode d'avaluació

L'avaluació dels estudiants del seminari SIRI, per a una activitat específica, es pot fer per l'organitzador de l'activitat, un/a tutor/a assignat a l'estudiant, el/la coordinador/a de l'especialització o el vicedegà/na de Postgraus de la FIB. En principi, l'avaluació de l'estudiant, per a una activitat específica, s'ha de fer pels organitzadors o tutors assignats a l'activitat. En cas que l''organitzador no realitzi cap avaluació de l'estudiant, i no hi hagi cap tutor/a assignat, l'avaluació de l'activitat de l'estudiant es farà una vegada que l'estudiant hagi carregat la documentació necessària. En aquest últim cas, el/la coordinador/a de l'especialització o el vicedegà/na de Postgraus faran l'avaluació.

En el cas que l'organitzador o un/a tutor/a facin l'avaluació de l'estudiant, aquesta avaluació hauria de ser signat / estampat per la institució oficial i lliurat directament a l'estudiant. A continuació, l'estudiant haurà de carregar els documents d'avaluació al web del seminari SIRI al Racó. En cas que el/la coordinador/a o vicedegà/na de postgraus realitzin l'avaluació de l'estudiant, l'avaluació serà directament
carregat per la FIB.

Per fer l'avaluació de l'estudiant, es pot demanar als estudiants que lliurin un "porfoli" d'un o més pàgines. En el nostre cas, aquest portfoli ha de contenir:
- Un resum de l'activitat de 150 paraules màxim,
- La descripció dels objectius principals del treball presentat en l'activitat: xerrada, seminari, etc.
- Una reflexió de com els continguts de l'activitat poden ajudar o millorar el procés d'aprenentatge de l'estudiant en la seva especialització, i
- Almenys una referència bibliogràfica d'algun treball relacionat amb l'objectiu de la xerrada.

Capacitats prèvies

Haver fet alguna assignatura del MIRI obligatòria comuna.