Eleccions a degà de la FIB 2021: campanya electoral, del 13 al 20 de maig

Esteu aquí

El professor Josep Fernandez Ruzafa ha estat proclamat candidat únic al càrrec de degà.

Les eleccions a degà o degana de la FIB van ser convocades el 15 d’abril per l’actual degà, Josep Fernandez, mitjançant convocatòria oficial. 

La candidatura definitiva és la de Josep Fernandez Ruzafa, la proclamació de la qual s'ha fet pública el 12 de maig.

El 13 de maig s'ha iniciat la campanya electoral de les eleccions a degà de la FIB que finalitzarà el 20 de maig. La candidatura de Josep Fernandez Ruzafa presenta el seu programa d’actuació, “Impuls per la transformació”, i ofereix diverses trobades amb els col·lectius de la comunitat FIB durant la setmana de campanya. 

La jornada de reflexió està prevista pel dia 21 de maig i les votacions s'efectuaran del 25 de maig, a partir de les 10.00 h, al 28 de maig, fins a les 9.59 h, per urna electrònica, a través de la Seu Electoral UPC. El mateix dia 28 es realitzarà la proclamació provisional del candidat electe i el dia 2 de juny es publicaran els resultats definitius.

Seguint el calendari electoral, el 22 d’abril s 'ha fet públic el cens electoral provisional i el 29 d’abril el cens definitiu. En aquestes eleccions estan cridades a votar 2.840 persones de la comunitat FIB: 266, professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (PDI-A); 132, resta de personal docent i investigador (PDI-B); 2.269, estudiantat de grau i màster universitari (EGM); i 173, membres del personal d’administració i serveis (PAS).

Procediment electoral

El procediment ordinari d’elecció a degà o degana de la FIB es regeix pel Reglament electoral de la Universitat, per la Normativa de votació amb urna electrònica i pel Reglament de la FIB.

L’article 25 del Reglament de la FIB estableix que el degà o degana és elegit per sufragi universal, lliure, directe, secret i ponderat pels membres de la comunitat universitària inclosos als censos electorals del centre entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculat al centre.

El vot per a l’elecció de degà o degana és ponderat per sectors de la comunitat universitària. La ponderació que regula l’article 25 del Reglament de la FIB per aquests sectors és:

   a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51

   b) Personal docent i investigador, no inclòs al sector a): 14

   c) Estudiantat de grau i màster universitari: 24

   d) Personal d’administració i serveis: 11

Es proclama degà o degana en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament.

Degut a que les eleccions a degà o degana 2021 compten amb una sola candidatura, únicament es farà una primera volta.