Comunicat FIB: organització docència curs 2020-2021

Esteu aquí

Comunicat respecte a la planificació i organització del quadrimestre de tardor del curs 2020-2021.

comunicat FIB

El consell de govern de la UPC va aprovar el passat 2 de juliol el Pla en la fase de represa que regula l’activitat de la UPC en aquest període. El Pla en la fase de represa UPC es basa en el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat pel Comitè Tècnic de PROCICAT, el passat 29 de juny de 2020.

Aquest pla determina que es poden realitzar activitats docents de forma presencial seguint en tot moment les recomanacions sanitàries, i amb restriccions d’aforament. A més els espais en que no sigui possible la renovació d’aire (de forma natural per finestres i portes, o de forma assistida mitjançant un equip de climatització) no seran utilitzats per la docència.

Ateses les condicions sanitàries, el pla en la fase de represa de la UPC, i els recursos disponibles ens cal adaptar l'activitat acadèmica de les titulacions FIB en el proper quadrimestre de tardor del curs 2020-21.

A continuació informem de les qüestions més rellevants a data 10 de juliol de 2020.

 

Organització de l’activitat docent

Les titulacions de la FIB s’organitzaran seguint els següents criteris.

Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Les assignatures obligatòries del Q1 al Q4 es realitzaran en el format habitual amb un 100% de presencialitat.

Amb caràcter general, la resta d’assignatures s’impartiran amb un 50% de presencialitat (en general 2 hores lectives per cada assignatura).
Excepcionalment pot haver alguna assignatura que s’imparteixi en un format diferent que pot anar des de la no presencialitat, fins a la presencialitat habitual en altres quadrimestres.  

Màster en Enginyeria Informàtica

Amb caràcter general s'impartirà amb un 100% de presencialitat.
Excepcionalment pot haver alguna assignatura que s’imparteixi de forma semipresencial.

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Les assignatures obligatòries es preveu en el format presencial habitual, excepte els laboratoris de les assignatures AMMM i SDME que s'impartiran de forma no presencial síncrona.

La resta d’assignatures es preveu que es puguin impartir amb un 100% de presencialitat.

Màster en Intel·ligència Artificial

Les assignatures de la UB s’impartiran un 33% presencial. En general, dues hores lectives per a cada assignatura s’impartiran de manera síncrona online al matí per a la teoria, i una hora lectiva presencial durant la tarda per a laboratori.

Les assignatures de la URV s’impartiran 100% online, en general de forma síncrona, mentre no hi hagi una evolució significativa i positiva de la pandèmia. Si la pandèmia evoluciona de forma positiva, es canviarà a format presencial amb el vist-i-plau dels estudiants.

Les assignatures UPC s’impartiran amb 100% de presencialitat. Només els laboratoris de les dues assignatures obligatòries s’impartiran de forma síncrona online.

Màster de Formació de Professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional

L'estudiantat del Màster de Formació de Professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional rebrà un missatge específic amb la informació de la seva titulació.

 

Calendari acadèmic

El període de classes va des del 14 de setembre fins al 22 de desembre de 2020.
Aquest quadrimestre s'habiliten els dies 4,5,6,9 i 10 de novembre per a la realització de proves d'avaluació presencials. Durant aquests dies no hi haurà classes (ni presencials ni no presencials). 

 

Organització horària

Els horaris del proper quadrimestre s’han elaborat seguint els criteris de presencialitat presentats, i amb l’objectiu de crear grups estables, minimitzar el nombre de canvis d’aula, i reduir el nombre de dies que els i les estudiants s’han de desplaçar al campus per realitzar les activitats docents presencials.

Amb caràcter general la franja horària de matí serà de 8 a 14 hores i la franja horària de tarda serà de 15 a 21 hores. Es reserva la franja de 14 a 15 hores per si fos necessari realitzar una neteja addicional de les aules.

 

Matrícula

Els horaris i calendaris d’exàmens s’han elaborat pensant en el cas més habitual, en que l’estudiant cursa les assignatures que corresponen al quadrimestre definit al pla d’estudis.

En el cas del GEI:

  • Agrupació Q1: Física, Fonaments Matemàtics, Introducció als Computadors, i Programació I (100% presencial).
  • Agrupació Q2: Estructura de Computadors, Matemàtiques I, Matemàtiques II, i Programació II (100% presencial).
  • Agrupació Q3: Bases de Dades, Interfícies de Computadors, Estructures de Dades i Algorismes, Probabilitat i Estadística, i Sistemes Operatius (100% presencial).
  • Agrupació Q4: Arquitectura de Computadors, Empresa i Entorn Econòmic, Interacció i Disseny d'Interfícies, Introducció a l'Enginyeria del Software, i Xarxes de Computadors (100% presencial).
  • Agrupació Q5: Paral·lelisme, Projectes de Programació, i 3 assignatures obligatòries de l’especialitat seleccionada. Alternativament es poden cursar alguna assignatura complementària d’especialitat o alguna assignatura optativa (50% presencial).
  • Q6, Q7 i Q8: Resta d’assignatures de l’especialitat seleccionada, assignatures optatives i TFG. En aquests quadrimestres en que no hi ha una agrupació d’assignatures definida, les assignatures s’han repartit en totes les hores lectives (al voltant de 50% presencial).

En el cas del GCED:

  • Agrupació Q1: Àlgebra, Algorísmia i Programació I, Càlcul i Lògica i Matemàtica Discreta (100% presencial)
  • Agrupació Q3: Algorísmia i Programació III, Bases de Dades, Probabilitat i Estadística II, Senyals i Sistemes i Teoria de la Informació (100% presencial)
  • Agrupació Q5: Aprenentatge Automàtic II, Bases de Dades Avançades, Cerca i Anàlisi de la Informació, Emprenedoria i Innovació, i Visualització de la Informació (50% presencial)
  • L’optativitat es realitzarà en les condicions definides per cada assignatura.

Un estudiant que matriculi el mateix grup/subgrup d’una agrupació d’assignatures (per exemple l’agrupació GEI-Q2: EC grup 21, M1 grup 21, M2 grup 21 i PRO2 grup 21) tindrà un horari compacte i que segueix, sempre que és possible, les recomanacions sanitàries. És a dir, formar part d’un grup d’alumnes estable al llarg del curs, minimitzar el nombre de canvis d’aula, i reduir el nombre de dies que cal desplaçar-se al campus per realitzar les activitats docents presencials.

Els i les estudiants que segueixin la recomanació de matrícula i cursin assignatures amb 100% de presencialitat (de Q1 a Q4), amb caràcter general, tindran 4 dies de classes presencials al Campus. Els altres dies són per activitats docents no presencials i treball personal.

Els i les estudiants del GEI que segueixin la recomanació de matrícula i cursin les assignatures PAR, PROP i obligatòries d’especialitat amb 50% de presencialitat, amb caràcter general, tindran 2 dies de classes presencials al Campus. Els altres dies són per activitats docents no presencials i treball personal.

Les assignatures complementàries d’especialitat del GEI i les optatives estan distribuïdes entre tots els dies de la setmana, i per tant el nombre de dies de presencialitat al Campus dependrà del conjunt d’assignatures matriculades.

Tenint en compte les restriccions d’aforament i les restriccions sanitàries és MOLT IMPORTANT que matricular els grups de les assignatures seguint la coherència amb la que s’ha elaborat els horaris (el mateix grup i subgrup en totes les assignatures que formen part d’una agrupació).

S'ha de tenir present que la modificació de matrícula en el proper quadrimestre queda molt limitada, i els canvis de grups seran excepcionals.

La propera matrícula serà no presencial. Com sempre habilitarem canals telemàtics per realitzar consultes.

 

Recursos necessaris pel seguiment de l’activitat acadèmica

La situació generada per la pandèmia ens ha condicionat l’organització del proper curs. Com sabeu, és del tot desaconsellat compartir material, i en concret ordinadors.

Per aquest motiu estem posant en marxa diverses iniciatives que facilitin la realització de les classes de laboratori utilitzant el vostre ordinador portàtil, i així evitar l’ús d’un ordinador compartit.

A més, a data d’avui varies aules informàtiques no compleixen les condicions per ser utilitzades. Aquesta situació ens obliga a programar classes de laboratori en aules que fins ara únicament utilitzàvem per fer teories i problemes. Els i les estudiants que realitzin laboratoris en aquests espais (bàsicament plantes 1 i 2 dels edificis A5 i A6) hauran d’utilitzar el seu ordinador portàtil.

Si bé mantenim aules informàtiques en la configuració actual per realitzar classes de laboratori, el pla en la fase de represa de la UPC només contempla que les aules informàtiques estiguin obertes en el moment de fer una classe.

Així mateix, les activitats no presencials de les assignatures requereixen que disposeu d’un ordinador i connexió a internet al vostre domicili. Aquesta situació es generalitzarà en cas d’una nova suspensió de l’activitat docent presencial de les Universitats, que implicaria realitzar tota l’activitat docent de forma no presencial.

Per tots els motius exposats, si no disposeu d’un ordinador portàtil us recomanem que us procureu un.

 

Informació a l’estudiantat i guies docents

El professorat de la FIB està treballant en l’adaptació de les assignatures al context del proper quadrimestre.
Abans de la matrícula les guies docents de les assignatures publicades al web de la FIB, informaran dels canvis introduïts. A partir del 20 de juliol la informació estarà disponible a l’apartat d’addenda pel quadrimestre de tardor del curs 2020-21.

La situació sanitària evoluciona dia a dia, i un rebrot podria fer necessari canviar la planificació que us he presentat en aquest missatge. Al web de la FIB sempre trobareu la informació actualitzada.