Cursos VGAFIB, juny 2022

Esteu aquí

Ordre de Matrícula

L'ordre de matrícula només es calcularà per als estudiants que hagin estat matriculats l'últim quadrimestre; la resta s'haurà de matricular quan tots aquests ho hagin fet, l'últim dia. Per qualsevol excepció s'haurà d'anar a parlar amb el Cap d'Estudis.

Pels estudiants de la Fase Inicial, el càlcul de l'ordre de matrícula no tindrà en compte el resultat de les reavaluacions del quadrimestre en curs.

Càlcul de l'ordre de matrícula

Definicions
CM: Crèdits de les assignatures qualificades els dos últims quadrimestres.
CA: Crèdits de les assignatures aprovades els dos últims quadrimestres. Només es comptabilitzen com a aprovats els crèdits d'assignatures amb qualificació major o igual a 5.0.
NM: Nota mitjana de les assignatures cursades els dos últims quadrimestres, ponderada per crèdits.

En el cas dels estudiants que només tinguin cursat l'últim dels dos últims quadrimestres a la Facultat, el nombre de crèdits aprovats i matriculats al seu únic quadrimestre es multiplica per 2 a efectes del càlcul de CM, CA i NM.

Criteris per establir l'ordre de matrícula

Els criteris per establir l'ordre de matrícula són:

  1. Paràmetre de rendiment anual (CA/CM) amb dos decimals.
  2. En el cas d´empat segons el criteri 1 es matricula primer l'estudiant amb un major valor de CA.
  3. En cas d´empat segons els criteris 1 i 2 es matricula primer l'estudiant amb valor més gran d'NM.

Bonificacions per a l'Estudiantat membre de comissions 

Si ets membre d'una comissió, consulta la normativa associada on s'especifica quines comissions gaudeixen de la bonificació.

T’agradaria realitzar un curs de creació de videojocs? Tornen els cursos de VGAFIB!

Torna el curs de creació de videojocs de VGAFIB del 27 de juny al 8 de juliol. A més, convalida 2 crèdits ECTS!

Introducció al Desenvolupament de Videojocs en Unity: Aprèn a crear el teu propi videojoc des de zero en Unity. El curs tidrà una durada total de 40 hores amb un horari de 16 a 20.15 h de dilluns a divendres.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb  .

Inscriu-te al curs d'Introducció al Desenvolupament de Videojocs en Unity.

Web VGAFIB